3.4 Nastavenia skupín

3.4.1 Práca so skupinami

Režim skupín je nastaviteľný na úrovni portálu, na úrovni kurzu, alebo na úrovni aktivity.

Na úrovni portálu je administrátor schopný definovať tzv. globálne skupiny a ich účastníkov, ktoré potom sú vložené do kurzov. Tieto môžu byť nastavené ako dynamické, čo znamená že pridanie účastníka do globálnej skupiny má za následok jeho pridanie do všetkých kurzov, v ktorých je daná skupina vložená.

Pre prácu so skupinami na úrovni kurzu sú dôležité viaceré nastavenia v Moodle dostupné na stránke Administratíva kurzu Používatelia Skupiny. Tu sa definuje režim práce so skupinami. Poznáme 3 základné režimy: žiadne skupiny (všetci študenti tvoria jednu skupinu), viditeľné skupiny (kedy sú študenti síce oddelení, ale môžu sledovať prácu a aktivity aj v iných skupinách) a oddelené skupiny (kde každá skupina je neviditeľná ostatným). Takto nadefinovaný režim skupín je potom možné nastaviť na celý kurz, alebo individuálne na jednotlivé aktivity. Ak platí druhá možnosť, potom je možné pri jednotlivých aktivitách, ktoré skupiny podporujú, nastaviť požadovaný režim. Poznámka: ak máme nastavené oddelené skupiny a učiteľov, ktorí nie sú editori, potom daní učitelia tiež vidia (známkujú, diskutujú,…) iba svojich študentov a nie aj ostatných.

Práca so skupinami na úrovni aktivít závisí od toho, či nastavenia kurzu nenútia preddefinovaný režim skupín. Ak nie, potom si každá aktivita môže zvoliť, aký režim skupín si vyberie.

Niektoré režimy zápisu do kurzu (napr. IMS Enterprise) vytvárajú automaticky aj skupiny. V takom prípade nie je možné v kurze meniť členov skupín, ale musí to byť upravované priamo v príslušnom zásuvnom module zápisu do kurzu.

3.4.2 Rozdelenie do skupín

Rozdelenie do skupín reprezentuje obr. 3.10, ktorý obsahuje dva stĺpce. Vľavo sú skupiny kurzu, vpravo účastníci vyznačenej skupiny. Pod každým stĺpcom sú ovládacie tlačidlá preň.


PIC

Obr. 3.10: Rozdelenie účastníkov kurzu v skupinách

Skupiny
môžeme ich vytvárať, odstraňovať, alebo pre každú skupinu definovať nastavenia.
Členovia vybranej skupiny
Môžeme si ich prezerať, pričom sú rozdelení podľa roly, v ktorej sú uvedení (študenti, učitelia, atď) a stlačením tlačidla pod stĺpcom aj pridávať a odoberať.

Pridávanie a odoberanie členov skupiny je naznačené na obr. 3.11. Po kliknutí na osobu v pravom stĺpci sa zobrazí aj jej doterajšie zaradenie do skupín (na obrázku je študentka doteraz v skupine HuExt).

Tip:


PIC

Obr. 3.11: Úprava účastníkov v skupinách

Automatické rozdelenie do skupín

V prípade, že skupiny nie sú dopredu určené (napríklad školským informačným systémom) a je na ľubovôli učiteľa, ako študentov rozdelí, môžeme použiť automatické generovanie a rozdeľovanie do skupín. Po kliknutí na tlačidlo Automaticky vytvoriť skupiny sa dostaneme na obrazovku znázornenú na obr. 3.12:

Vybrať osoby s rolou
Väčšinou vyberáme študentov, ktorých chceme rozdeliť do skupín.
Určiť
Vyberieme, či budeme nastavovať počet skupín alebo počet členov v jednej skupine.
Zabrániť malej poslednej skupine
V prípade, že by sa stalo, že je celkový počet účastníkov, ktorých zadeľujeme do skupín, nevhodný pre zvolený počet ľudí/skupín, bude posledná skupina trocha väčšia.
Rozdeliť do skupín
Spôsob, akým zaradíme jednotlivých ľudí do skupín. Dostupné sú náhodné rozdelenie, rozdelenie podľa priezviska, podľa krstného mena, podľa účastníckeho identifikátora ID, alebo žiadne (iba sa vytvoria skupiny).
Systém pomenovania
Môžeme zvoliť názvy, v ktorých bude poradové číslo alebo písmeno skupiny. Napríklad v reťazci Skupina # bude mriežka nahradená číslicou, takže vzniknú Skupina 1, Skupina 2, atď. Podobne možno použiť znak zavináč pre náhradu veľkými písmenami (A, B, C, …).
Vytvoriť v zoskupení
Či tieto skupiny automaticky vložiť do zoskupenia (viď nižšie) alebo nie
Názov zoskupenia
Ak je predošlá voľba aktívna, tak si vyberieme z existujúcich zoskupení alebo nového zoskupenia.

Stlačením tlačidla Náhľad si skontrolujeme, či počítač vytvorí skupiny tak, ako si to predstavujeme, stlačením tlačidla Odovzdať ich vytvoríme.


PIC

Obr. 3.12: Automatické nastavovanie skupín

3.4.3 Nastavenie skupín

V nastavení skupín sú okrem ich opisu zaujímavé 2 položky:

Obrázok
v diskusných fórach vidíme potom nielen obrázok diskutujúceho, ale aj jeho skupiny.
Kľúč k zápisu
ak učiteľ definuje pre každú skupinu rôzny prihlasovací kľúč a povie príslušné kľúče príslušným študentom, potom už nemusí robiť rozdeľovanie do skupín manuálne. Študenti sú do nich zaradení automaticky na základe hesla.

Tip: Doporučuje sa zvoliť také heslá pre skupiny, aby mali rovnaké prvé písmeno, ktoré by sa malo zároveň zhodovať s prvým písmenom prihlasovacieho kľúča pre celý kurz. Ak študent zadá nesprávne heslo, systém sa mu snaži pomôcť tak, že mu oznámi prvé písmeno kurzu. Ak by sa tieto nezhodovali, spôsobilo by to neistotu u študenta, či má správne heslo.

3.4.4 Skupinový prehľad

Karta Prehľad na obrazovke skupín tabuľkovo sumarizuje zoznam všetkých skupín s vymenovanými názvami, počtami a účastníkmi. Tabuľku možno filtrovať podľa vhodného zoskupenia (viď nižšie) alebo skupiny.

3.4.5 Zoskupenia

Skupiny môžu byť organizované v zoskupeniach, ktoré využívame v aktivitách a zdrojoch – tie sa dajú obmedziť iba pre určité zoskupenia. Takže používatelia, ktorí nepatria do zvoleného zoskupenia, danú aktivitu alebo zdroj neuvidia.

Zoskupenia sú nadradené skupinám. Kým teda skupiny obsahujú účastníkov kurzu, zoskupenia obsahujú skupiny. Pochopiteľne, je možné, aby zoskupenie obsahovalo iba jednu skupinu, čím bude s ňou totožné.

Zoskupenia na rozdiel od skupín umožňujú skrývanie aktivít, kým v skupinách je daná aktivita vždy viditeľná, ale môže byť oddelene spracovávateľná pre členov jednotlivých skupín.

Pre vytvorenie zoskupenia klikneme na kartu Zoskupenia na obrazovke skupín, potom klikneme na tlačidlo Vytvoriť zoskupenie, definujeme mu meno a jeho prípadný opis.

Po vytvorení zoskupenia sú dostupné operácie na jeho opätovnú úpravu, vymazanie a organizovanie (pridávanie, odoberanie) jeho skupín. Odkazy na tieto operácie sa nachádzajú ako ikony v riadku príslušného zoskupenia na ich sumárnej stránke. Pre informáciu je na tomto riadku aj počet aktivít, ktoré vlastnosti zoskupenia využívajú.

Použitie zoskupenia je, ako už bolo naznačené, dostupné na stránke úprav aktivít alebo zdrojov. Na tejto zaškrtneme tlačidlo Dostupné iba pre členov skupiny (po zobrazení všetkých volieb tlačidlom Zobraziť rozširujúce nastavenia) a vyberieme, o ktoré zoskupenie sa bude jednať. V prípade, že by sme chceli aktivitu skryť pre dve alebo viacero zoskupení, vytvoríme nové, ktoré bude pokrývať ich skupiny.

Tip: