3.3 Roly

Základné roly v Moodle sú: hosť, študent, učiteľ, učiteľ bez možnosti úprav, tvorca kurzov, manažér a administrátor. Implementácia systému rol a práv umožňuje využívať väčšie možnosti v špecifikácii práv používateľov. Každá rola má pritom špecifické práva a schopnosti.

V súčasnosti môžu autorizovaní používatelia (administrátori) vytvárať nové roly a priraďovať ich iným používateľom. Takto je napríklad možné vytvoriť rolu rodiča, alebo nastaviť, aby študenti s rolou A mohli prispievať do diskusných fór, kým študenti s rolou B nie. Pri každej zmene nastavenia vlastností rol je vhodné sa z portálu odhlásiť a opäť prihlásiť. V opačnom prípade nie je zaručené, že sa zmeny prejavia.

Na úrovni kurzu a učiteľa však nie je možné roly vytvárať, iba ich upravovať.

Na začiatku môže byť pochopenie systému rol zložité. Preto je vhodné najprv pokračovať v činnostiach, ktoré má Moodle prednastavené. Postupne, po získaní skúseností, je možné meniť oprávnenia a schopnosti podrobnejšie.

3.3.1 Pojmy v systéme rol

Definície

Rola teda pozostáva zo zoznamu schopností v rozličných situáciách v Moodle.

Kontext

Zoznam, alebo hierarchia kontextov je v Moodle nastavená nasledovne:

Ak má používateľ nastavenú rolu v rámci vyššieho kontextu, je táto zdedená aj vo všetkých nižších úrovniach. Takže, ak nastavíme učiteľa v niektorej kategórii kurzov, bude automaticky učiteľom vo všetkých kurzoch v tejto kategórii.

Možnosti oprávnení

Od najnižšieho po najsilnejšie, od všeobecného po konkrétne:

Zdediť
(inherit) ak nie sú definované iné oprávnenia, potom je daná schopnosť zdedená z kontextu, ktorý je všeobecnejší, ako aktuálny. [najnižšia úroveň, vždy prehrá].
Povoliť a zabrániť
(allow, prevent) jedno druhé neguje, ak sú nastavené na rovnakú schopnosť na rovnakej úrovni kontextu. Ak sa to stane, je daná schopnosť zdedená zo všeobecnejšej úrovne kontextu.
Zakázať
(prohibit) Ak nastavíme na nejakej schopnosti vlastnosť zakázať, znamená to, že nemôže byť zmenená. Zakázať vždy platí a znamená zastavenie pre danú schopnosť.

Keďže schopnosti pre každú rolu môžu byť rozdielne a používatelia môžu mať rozličné roly, znamená to, že môže dochádzať ku konfliktom. V tom prípade je hierachia schopností vyriešená tak, že schopnosť v špecifickejšom kontexte vyhrá, ak nebolo predtým nastavené oprávnenie zakázať.

Schopnosti

Každý modul, aktivita, blok majú definované svojim programátorom, aké schopnosti potrebuje používateľ, aby ich mohol používať (alebo ich časti). Okrem toho existujú schopnosti v kontexte systému a portálu, kurzu, atď, ktoré podobne definujú ďalšie schopnosti. Napríklad modul zadanie definuje nasledovné schopnosti:

Štandardne má učiteľ povolenú prvú a tretiu schopnosť a zdedenú druhú. Naproti tomu má študent povolenú prvú a druhú schopnosť a zdedenú tretiu. Pritom zdedenie z vyššej úrovne obvykle znamená zabránenie danej schopnosti.

3.3.2 Priradenie rol

Používateľov do kurzu môžeme pridávať pomocou stránky Administratíva kurzu (PIC napravo od názvu kurzu) – Používatelia Zapísaní do kurzu. Táto stránka slúži na pridávanie, resp. odoberanie účastníkov do kurzu ako aj na nastavenie ich schopností. Obr. 3.6 zobrazuje jednotlivých účastníkov kurzu: fotografiu, meno, priezvisko, mailovú adresu, čas posledného prístupu do kurzu. Ďalej sú to roly v kurze, ktoré možno odstrániť (PIC) alebo pridať (PIC), skupiny (pridanie alebo odobranie). Poslednou je informácia, od kedy je účastník v kurze prihlásený a akým spôsobom. Ikona PIC odstraňuje účastníka z kurzu.

Pre pridanie účastníkov slúži tlačidlo Zapísať používateľov nachádzajúce sa vpravo hore. Na začiatku nastavíme, do akej roly pridávame (učiteľ, študent, …). Osoba, ktorú chceme pridať, musí byť zaregistrovaná na danom serveri. Jej vyhľadanie v zozname registrovaných účastníkov si uľahčíme napísaním niekoľkých začiatočných písmen hľadaného mena (obr. 3.7).


PIC

Obr. 3.6: Účastníci kurzu


PIC

Obr. 3.7: Priradenie roly – pridávanie účastníka

Admin: V štandardnej inštalácii Moodle nemôže učiteľ priraďovať iných učiteľov, to môže iba tvorca kurzov a administrátor. Administrátor však môže prestaviť roly tak, aby učiteľ toto právo mal. Toto možno nastaviť v menu Používatelia – Oprávnenia – Definovať roly – Povoliť priradenia rol.

Tip: Priradiť do ľubovoľnej roly možno iba tých, ktorí majú vytvorené konto v Moodle.

Tip: Odkaz Ostatní používatelia na stránke Administratíva kurzu Používatelia nám zobrazí tých účastníkov kurzu, ktorí sú v ňom z dôvodov definovaných mimo rámca kurzu. Napríklad sú definovaní v kontexte kategórie kurzov a podobne.

Tiež je tu možné používateľov pridávať. Ak to urobíme cez toto rozhranie, potom nebudú viditeľní v zozname účastníkov kurzu. Vo východzom nastavení je takto možné pridávať iba používateľov s rolou Manažér. Administrátor môže vytvoriť novú rolu s oprávnením moodle/course:view (Prezerať kurzy bez účasti v nich), ktorá sa potom objaví v zozname dostupných rol na priradenie.

Na stránke Administratíva kurzu Používatelia sú v kategórii Metódy zápisu do kurzu uvedené viaceré spôsoby, ako dostať študenta do kurzu. U každého z nich sú uvedené doplnkové informácie, napríklad zvolenie hesla, ktoré je pri prihlásení nutné uviesť, časové obdobie, v ktorom je umožnené sa zapísať a podobne. Jedná sa o:

Manuálne prihlasovanie sa do kurzov
Tento spôsob bol uvedený vyššie.
Samoprihlásenie sa do kurzu (Študent)
Študent si vyberie kurz a klikne, že sa chce doň prihlásiť.
Hosťovský prístup
Špeciálny prístup s právami iba na čítanie a s nemožnosťou sa dostať do podmienených aktivít, testov a podobne.

Alternatívny spôsob na prístup do metód zápisu do kurzu je cez navigačný odkaz Účastníci a potom kliknúť na ikonu nastavení (PIC.

Priradenie roly v aktivitách

Okrem priraďovania rol priamo v administratíve kurzu je možné nastavovať roly aj v jednotlivých aktivitách. Postup pri priradení rol si ukážeme na príklade diskusného fóra. Ak vyberieme niektoré diskusné fórum, v bloku Nastavenia klikneme na odkaz Lokálne priradené roly.

Pri priradení roly vidí používateľ v nadradenej role všetky ostatné podradené roly ako aj počet účastníkov, ktorí ich majú pridelené. V prípade diskusného fóra nie sú štandardne pridelení žiadni účastníci, všetko je riadené vyšším kontextom, nastavením celého kurzu. Je však možné vybrať jedného z účastníkov na portáli a deklarovať ho ako napr. učiteľa pre toto fórum zvlášť. Tento potom nadobudne oprávnenia učiteľa, ale iba pre dané fórum, pri ostatných aktivitách bude mať nezmenené schopnosti.


PIC

Obr. 3.8: Prestavenie oprávnení študenta, aby sa mohol sám odhlásiť z kurzu

3.3.3 Zmena oprávnení

Podobne ako priradenie rol, zmenu oprávení môžeme docieliť pre celý kurz alebo pre vybranú aktivitu (zdroj, blok). Zmeníme ich kliknutím na odkaz Oprávnenia v bloku Nastavenia – Používatelia. Tu si najprv vyberieme rolu, ktorú budeme meniť (napr. študent) a potom zmeníme konkrétnu schopnosť. Tu treba postupovať opatrne, pretože zmeny v oprávneniach môžu viesť k narušeniu súkromia ostatných účastníkov kurzu a podobne. Pri každom oprávnení sú preto znázornené piktogramy s upozorneniami, ktoré sa ho týkajú.

Na tomto mieste uvedieme niekoľko príkladov a situácií, pre ktoré je vhodné použiť prestavenie rol v kontexte kurzu.


PIC

Obr. 3.9: Nastavenie schopností študenta v diskusnom fóre

Tip: Odkaz Skontrolovať oprávnenia v bloku Nastavenia – Používatelia – Oprávnenia umožní výpis všetkých schopností vybraného účastníka kurzu. Toto môže byť užitočné, ak niektorý účastník kurzu má zvláštne schopnosti, obyčajne zapríčinené nesprávnym nastavením rol či oprávnení.