3.2 Základná administratíva

Administratíva kurzu je dostupná ako rozbaľovacie menu po kliknutí na ikonu (PIC) napravo od názvu kurzu. Obsahuje možnosti pre úpravu vlastností kurzu a pre prácu s ním. Kým v pohľade študenta obvykle obsahuje iba známky, v učiteľskom režime sú dostupné nasledovné položky:

Upraviť nastavenia
PIC zmena základných nastavení parametrov kurzu (názov, skratka, sumár, počet týdňov, prístupnosť studentov a hostí a podobne). Viac v kapitole 3.2.1.
Zapnúť/vypnúť upravovanie
prechod z/do editačného režimu.
Odstrániť ma z kurzu
ukončenie práce v kurze, znamená to, že používateľ už nikdy nechce byť členom kurzu so súčasnými oprávneniami. Pri tejto položke si treba dávať pozor a nepoužívať ju vtedy, ak len chceme prejsť do iného kurzu, alebo skončiť prácu s prehliadačom.
Filtre
PIC zapnutie/vypnutie filtrovania obsahu stránok kurzu, automatického prepájania pojmov, zobrazenie matematických vzorcov a podobne. Viac v kapitole 3.6.
Nastavenie hodnotenia
PIC nastavenie spôsobu výpočtu výslednej známky kurzu a zobrazovania známok a pokroku študenta v kurze. Viac v kapitole 3.7.
Ciele
PIC definovanie cieľov a výsledkov študenta, ktoré môžu byť použité ako slovné typy známok. Viac v kapitole 3.10.
Zálohovanie, obnova a import kurzu
PIC, PIC zálohovanie celého kurzu alebo iba jeho časti a obnova zálohovaného kurzu. Položka import je v podstate kombináciou zálohovania a obnovy: prenesie vyznačené časti z nejakého kurzu do aktuálneho. Viac v kapitole 3.9.
Zverejniť
PIC zverejnenie kurzu do komunitných hubov, aby k nemu bol širší prístup.
Reset
PIC príprava kurzu na nový školský rok – vymazanie účastníkov, vypracovaných zadaní, testov, diskusií a podobne. Viac v kapitole 3.9.
Úložiská
konfigurácia externých zdrojov, ktoré môžu slúžiť ako diskový priestor pre súbory použité v kurze (google, microsoft, webdav, …).
Viac
po kliknutí sa dostaneme do zvláštnej stránky s dodatočnými nastaveniami kurzu, rozdelenými do dvoch kategórií: administratíva kurzu a správa používateľov. Tieto obsahujú doteraz vymenované nastavenia, ale aj:
Banka otázok
správa otázok do testov, ich kategorizácia, import a export. Viac v kapitole 3.7.
Používatelia
pridávanie a odoberanie účastníkov kurzu, nastavovanie spôsobov zapisovania do kurzu (manuálne, hostia, prihlasovacie kľúče do kurzu, skupiny). Nastavenie oprávnení a rol účastníkov. Viac v kapitolách 3.3 a 3.4.

Okrem týchto nastavení sa niektoré nachádzajú aj v navigačnom menu sú to:

Účastníci
Zoznam účastníkov kurzu.
Odznaky
hodnotenie pokroku študenta pomocou odznakov, ktoré sa zobrazujú v jeho profile. Viac v kapitole 3.8.
Kompetencie
Nastavovanie kompetencií študentov. Viac v kapitole 3.14.
Známky
nastavenie výpočtu a zobrazovania známok a pokroku študenta v kurze. Viac v kapitole 3.7.

3.2.1 Upraviť nastavenia kurzu

Základom administratívy kurzu je položka Upraviť nastavenia. Jednotlivé nastavenia sú zoskupené v rámci viacerých blokov, ktoré možno zbaliť/rozbaliť pre lepšiu prehľadnosť. Obsahuje nasledovné kategórie:

Všeobecné nastavenia
Celý názov kurzu
Zobrazuje sa v hornej časti obrazovky a tiež vo výpise kurzu.
Skrátené meno
Zobrazuje sa v menu v hornej časti obrazovky a tiež sa využíva napr. v mailoch a inde, kde by dlhé meno nebolo vhodné.
Kategória
Kurzy na portáli sú rozdelené do kategórií, ktoré nastavuje administrátor (napríklad matematika, jazyky, a podobne). Ak má učiteľ oprávnenie, môže určiť, v ktorej z nich sa bude kurz nachádzať.
Viditeľné
Ak je kurz skrytý, vidia ho iba učitelia a administrátori. Využíva sa alebo, keď je kurz v príprave, alebo keď kurz nie je ponúkaný,
Dátum začiatku kurzu
Má zmysel, ak sú sekcie kurzu po týždňoch. Prvý týždeň začne dátumom, ktorý tu nastavíte. Tiež to ovplyvní zobrazenie záznamov kurzu (logov). Udalosti pred týmto dátumom nebudú zobrazené.
Posledný deň kurzu
Je využívaný v správach o kurze. Používatelia doň môžu vstúpiť aj po konci kurzu.
ID číslo kurzu
Používa sa iba vtedy, ak je zviazané s externým informačným systémom. Normálne sa nikde nezobrazuje.
Opis
Sumár kurzu
Môže byť zobrazený na stránke kurzu v špeciálnom bloku a tiež je vidieť v zozname kurzov v danej kategórii (ak ich je tam menej – inak sa zobrazuje iba meno kurzu). Zhrnutie je tiež v zozname kurzov zobrazené po kliknutí na ikonu PIC.
Súbory v súhrne kurzu
V zozname kurzov sa môže zobraziť pri každom kurze aj obrázok, ktorý sa nahrá sem. Administrátor portálu určuje, aké prípony (typy súborov) sú povolené.
Formát kurzu
Formát
Určuje, ako je zobrazený stredný (hlavný) panel kurzu. Viac o formáte je uvedené nižšie.
Počet sekcií
Počet sekcií v strednom paneli kurzu. Minimálny počet je nula, kedy sa objaví iba všeobecná sekcia a žiadne ďalšie týždne či témy.
Skryté sekcie
Výber, ako budú skryté sekcie zobrazené študentom. Štandardne je v kurze vidieť, že daná sekcia existuje, ale nie je vidieť, čo obsahuje. Dá sa ale rozhodnúť, že skrytá sekcia vôbec nebude viditeľná. Napríklad pre týždne, kedy nie je výučba.
Vzhľad kurzu
V kurzoch, kde je veľmi veľa týždňov alebo tém, býva stránka kurzu veľmi dlhá. Preto je možné zapnúť zobrazenie iba jednej sekcie na stránke spolu s odkazmi na predošlú alebo nasledujúcu.
Vzhľad
Vnútiť tému
Každý kurz môže byť zobrazený podobne ako hlavná stránka portálu, alebo môže mať vlastný grafický výzor.
Preferovať určitý jazyk
Tu nastavujeme jazykovú verziu kurzu. Ak nie je určená, preberú sa globálne nastavenia. Ak je určená, bude sa kurz zobrazovať v danom jazyku aj keď majú niektorí študenti nastavený iný jazyk v osobnom profile.
Nové správy na zobrazenie
V týždennom a tematickom formáte sa objaví špeciálne fórum nazvané Novinky. Toto je dobrým miestom na posielanie správ a odkazov pre všetkých študentov. (Prednastavené je také nastavenie, že všetci študenti sú prihlásení na toto fórum a dostanú vaše správy - odkazy cez e-mail.)

Toto nastavenie určuje, koľko nedávno vytvorených alebo zmenených položiek sa objaví na úvodnej stránke vášho kurzu v bloku vpravo.

Pri nastavení 0 sa okno nových položiek sa neotvorí vôbec.

Zobraziť študentom výkaz známok
Ak učiteľ nechce študentov v kurze známkovať, alebo nechce, aby študenti videli známkový výkaz zobrazovaný v bloku Nastavenia, môže túto voľbu vypnúť. Toto nastavenie nebráni učiteľovi, aby činnosti známkoval, iba neumožňuje študentom, aby si známky mohli prezerať.
Zobraziť správu o aktivitách
Pre každého účastníka kurzu sú vedené správy o aktivitách, ktoré zachycujú jeho činnosti v kurze. Okrem prehľadu jeho príspevkov do kurzu obsahuje tento protokol aj podrobné záznamy o jeho prihláseniach a prístupoch k jednotlivým častiam kurzu.

Prístup k týmto údajom je umožnený učiteľovi cez tlačidlo umiestnené na stránke osobného profilu každého študenta.

O prístupe študenta k jeho záznamom rozhoduje učiteľ v nastavení kurzu. V nektorých kurzoch môže byť protokol o činnosti pre študenta prínosný, pretože mu umožní sledovať jeho zapojenie do činnosti v kurzu; u iných kurzov nie je jeho sprístupnenie nutné.

Súbory a nahrávanie
Súbory kurzu
Je to spôsob kompatibility s Moodle 1.x. Všetky súbory kurzu sú vždy dostupné všetkým účastníkom a nezáleží na tom, či sa na ne v kurze odkazuje. Tiež nie je žiaden spôsob zistiť, či a kde sú využité v kurze.

Ak je toto miesto používané na uloženie súborov kurzu, môže nastať problém so súkromím a bezpečnosťou. Taktiež môžu chýbať v zálohách kurzov, importoch a nie je možné ich viacnásobne využívať. Je preto doporučené, aby sa tento priestor nepoužíval.

Maximálna veľkosť sťahovania
Učiteľ môže zmenšiť maximálnu veľkosť súborov, ktoré študenti môžu nahrávať oproti tomu, čo nastavil administrátor.
Sledovanie plnenia
je možné zapnúť alebo vypnúť podmienky pre ukončenie aktivít alebo splnenie podmienok kurzu.
Skupiny
Nastavenie režimu skupín v celom kurze. Viď tiež kapitola 3.4 kde sa nachádza viac informácií o skupinách a zoskupeniach.
Premenovanie rol
Zmena názvu pre všetky dostupné roly z portálu. Napríklad učiteľa môžeme nazvať tútor, študenta účastník a podobne. Zmení sa iba zobrazované meno, samotný systém rol a oprávnení sa tým nemení. Tieto nové názvy rol sú zobrazené na stránke účastníkov kurzu a inde v ňom.

Nakoniec netreba zabudnúť zakončiť všetky úpravy uložením zmien.

Tip:

Formáty kurzu

V nastavení kurzu sme si povedali o usporiadaní kurzu do týždňov či tém.

Ak zvolíme týždne, sekcie budú mať automaticky vyplnené dátumy začnúc od dňa, ktorý bol zvolený za začiatok kurzu. Ďalšie týždne budú v násobkoch siedmich dní. Takže, ak sa začne v stredu, každý týždeň bude začínať v stredu. Preto je asi najvhodnejšie začať pondelkom a kurz bude odrážať tok týždňov v semestri.

Nastavenie pomocou tém je vhodné pre predmety, kde sa trvanie jednej témy často mení, alebo kde postupnosť tém nie je až tak dôležitá. Učitelia často v tomto prípade hovoria o moduloch.

Sekcie môžu byť jednoducho skryté použitím ikony oka. V nastavení kurzu je možné vybrať si, či tieto skryté sekcie majú byť úplne neviditeľné, alebo či má študent vidieť, že je niečo skryté. Učiteľ ich v každom prípade uvidí, len budú šedé.

Tip: Ak chceme mať kurz nečlenený na týždne/témy s iba jednou veľkou sekciou, zvolíme v nastaveniach kurzu počet sekcií na jednu a necháme si ju skryť ako neviditeľnú. Potom bude vidieť iba úvodnú (nultú) sekciu ako jeden veľký priestor v strede.

Okrem týždňov a tém existujú ešte ďalšie formáty:

Tip: Na stránkach Moodle.org existuje veľké množstvo zásuvných modulov formátov kurzov, ktoré obohacujú východiskovú ponuku štandardnej inštalácie.

Metakurzy

Metakurzy sú také kurzy, ktoré nemajú zapísaných študentov, ale iné kurzy a študenti, ktorí sú zapísaní do jedného z kurzov, sú automaticky zapísaní aj do metakurzu.

Takže, keď sa študent zapíše/odpíše z kurzu, je tiež zapísaný/odhlásený z metakurzu – teda, aj keď sa to stane s určitým oneskorením – asi hodinu.

Poznamenávame, že metakurzy nezachovávajú skupiny.

Admin: Nastavenie, či je kurz metakurzom, je ovplyvnené možnosťou v menu Moduly – Zápisy do kurzov – Spravovať zásuvné moduly zápisu do kurzov – Metakurzy. Štandardne je tento modul vypnutý.

Podobne, aby učitelia mohli pridávať metakurzy do svojho, potrebujú mať oprávnenie Vybrať kurz ako metakurz, enrol/meta:selectaslinked, ktoré je pre nich štandardne vypnuté.

Ak administrátor zapol možnosť metakurzov, potom ju učiteľ nastavuje v bloku Nastavenia – Administratíva kurzu – Používatelia – Metódy zápisu do kurzu a to pridaním novej metódy Metakurz. Vyberie potom, ktorý kurz bude pridaný. To spôsobí, že do kurzu sú pridaní študenti z vybraného kurzu. Tento postup môže opakovať pri ďalších kurzoch.

Metakurzy môžu byť použité rozlične. Uvažujme napr. kurz s jednotkami kurz 1, 2 a 3.

V oboch diagramoch znázorňujú šípky smer, v ktorom sú vykonané zápisy.

Uvažujme napríklad scenár 1. V kurze Kurz: Administratíva kurzu – Používatelia – Metódy zápisu do kurzu – Pridať metódu: Metakurz. V nej pridáme postupne všetky tri kurzy. V hlavnom kurze potom budú účastníci zo všetkých troch kurzov.

Študent z Kurzu 1 po prihlásení vidí v zozname svojich kurzov nielen tento, ale aj hlavný kurz. V prípade, že chceme, aby videl iba hlavný kurz, skryjeme (ako administrátor) kurzy 1, 2, 3.