3.1 Upravujeme vzhľad hlavnej stránky

3.1.1 Úpravy

Keď nám administrátor vytvorí prázdny kurz a prihlásime sa doň, uvidíme, že obrazovka je rozdelená na

V paneloch sa nachádzajú nasledovné informácie (obr. 3.1):

Ľavý panel
Tento je vypínateľný, aby sa zväčšil stredný panel. Obsahuje informácie o účastníkoch, známkach a navigačnú časť na jednotlivé bloky (sekcie) kurzu.
Stredný panel
Tu sa nachádza samotný obsah kurzu rozdelený alebo na témy alebo na týždne plus úvodná téma. Úvodná téma nie je číslovaná a slúži na súhrn o predmete. Pod ňou je minimálne jeden ďalší týždeň alebo téma.
Pravý panel
Bloky týkajúce sa ďalších informácií ku kurzu, ako napríklad najnovšie správy, udalosti, kalendár.

Poznamenávame, že bloky a informácie v ľavom a pravom paneli závisia jednak od prvotného nastavenia portálom a jednak od učiteľa kurzu, ktorý si ich môže ľubovoľne prestaviť.


PIC

Obr. 3.1: Trojstĺpcové rozmiestnenie kurzu
PIC
Obr. 3.2: Zobrazenie kurzu v režime úprav

Režim úprav začíname stlačením Zapnúť upravovanie, v ikone administratívy kurzu (PIC) .

Všetky okná a položky hlavného menu budú mať po vykonaní tohoto príkazu pri sebe súbor ikoniek na úpravu bloku, presun, úpravy: zmazanie a zviditeľnenie resp. ukrytie danej položky (obr. 3.2). V tomto režime môžeme pridávať nové bloky, nové zdroje a nové aktivity.

Tip: Moodle je web aplikácia, s ktorou môže pracovať naraz viacero učiteľov. Samozrejme za predpokladu, že každý z nich pracuje na inej časti (aktivite, zdroji), alebo ak pracujú na jednej časti, potom v rozdielnom čase. Všetci používatelia s rovnakou rolou Učiteľ majú v kurze rovnaké práva a aj zodpovednosť.

3.1.2 Ikony a ich význam

Ak sme v editačnom režime, zjaví sa viacero ovládacích symbolov – ikon, ktoré sa môžu vyskytovať v každom bloku. Tiež, niektoré z nich môžu pre väčšiu prehľadnosť byť spojené v jednom bloku úprav.

 1. Bloky všeobecne:
  PIC

  Upraví nadpis

  PIC PIC

  Odsadí nadpis doľava/doprava

  PIC PIC

  Skryje, alebo ukáže objekt študentom

  PIC

  Vymaže objekt

  PIC

  Presunie objekt – ťahaním myšou

  PIC

  Vytvorí kópiu objektu

  PIC

  Upraví daný objekt alebo nastaví jeho vlastnosti

  PIC PIC PIC

  Prepnutie rozdielnych vlastností režimu skupín

  PIC

  Nastaví roly a oprávnenia objektu

 2. Bloky v strede – ikony napravo:
  PIC

  Označí v režime tém (nie týždňov) danú tému za aktuálnu

  PIC PIC

  Skryje, alebo ukáže daný týždeň (tému) študentom

Na mnohých miestach práce v kurze je ikona s otáznikom PIC, pomocou ktorej sa ukáže vysvetľujúci text. Niektoré nápovedy sú však ešte stále v angličtine.

Ikona PIC sa odkazuje na MoodleDocs server, kde je wiki dokumentácia. Žiaľ, vo slovenskej verzii tam toho (zatiaľ) veľa nie je. Avšak, ak sa príslušná stránka v slovenskej sekcii nenachádza, je možné si prezrieť zodpovedajúcu anglickú dokumentáciu. Keďže je systém dokumentácie riešený pomocou wiki stránok, môže do nich prispieť každý. V prípade, že vymažeme nejakú aktivitu, alebo zdroj, je možné ju obnoviť z Odpadkového koša. Východzím nastavením je ukladať do koša počas jedného týždňa, po uplynutí tohto času je daný objekt vymazaný permanentne. Odpadkový kôš je viditeľný v bloku Administratíva kurzu len vtedy, ak obsahuje niečo odstránené.

3.1.3 Navigácia

Prechod medzi jednotlivými blokmi a aktivitami v kurze možno docieliť viacerými spôsobmi. Najčastejšie využívame blok Navigácia a navigačnú lištu. Oba sú znázornené na obr. 3.3.

V ľavej časti je výrez navigačnej lišty a bloku navigácia pre vybranú časť kurzu. Blok navigácia zobrazuje všetky sekcie kurzu a ukazuje, že sa nachádzame v téme 1. Zároveň, navigačná zobrazuje, ako sa k danému materiálu dá dostať a jednotlivé názvy sú vlastne odkazy, ktoré nás dostanú na príslušnú časť kurzu vyššie v hierarchii.

Podobne je v pravej časti obrázka je znázornená úprava známok jedného študenta. V tomto prípade má vyššiu výpovednú hodnotu navigačná lišta.

Aj keď sa po obrazovke väčšinou presúvame myšou, Moodle pozná aj ovládanie pomocou klávesnice. V tomto prípade používame Tab na prechod medzi položkami, šípku vpravo a vľavo na rozbalenie/zbalenie nejakej ponuky a Enter na výber položky.


PIC

Obr. 3.3: Navigácia v kurze

3.1.4 Typy modulov

Existujú tri rozličné typy modulov, ktoré sú dostupné učiteľovi kurzu: zdroje, aktivity a bloky. Všetky tri sa dajú vybrať v režime upravovania stránky.

Zdroje

Zdroje poskytujú základný študijné materiály a slúžia pre poskytovanie informácií. Nie sú interaktívne. Zaraďujú sa do týždňov (tém). V štandardnej inštalácii tieto: adresár, IMS balík, nadpis, stránka, súbor, kniha a URL.

Aktivity

Aktivity sú podobne ako zdroje priradené konkrétnej téme či týždňu. Na rozdiel od nich ale predstavujú interaktívnu časť systému, kedy existujú či už jednostranné alebo obojstranné interakcie medzi učiteľmi a študentmi, či medzi študentmi samotnými. Štandardné aktivity v Moodle sú: anketa, databáza, fórum, chat, prednáška, prieskum, SCORM/AICC, slovník, test, wiki, workshop a zadanie.

Populárne rozšírenia sú napríklad účasť, dotazník a iné, ktoré musí do systému doinštalovať administrátor.

Bloky

Posledným typom sú bloky. Nie sú viazané na týždeň alebo tému a viažu sa ku kurzu ako takému. Niektoré z blokov je možné umiestniť na stránke len raz, iné (napr. html blok) je možné umiestniť na stránke viac ráz s rozličným obsahom. Zobrazujú sa alebo v ľavom alebo v pravom stĺpci kurzu, nie v strede. Štandardné bloky v Moodle sú napríklad: aktivity, HTML, kalendár, menu blogov, náhodná položka slovníku, odkazy na sekcie, popis kurzu, prihlásení používatelia, správy, blogy, RSS, či výsledky testu.

Medzi časté rozšírenia môžeme zaradiť hodnotenie, quickmail, štatistiky a podobne.