9.1 Predikčné modely

9.1.1 Študenti s rizikom vyradenia

Tento model uvažuje študentov, ktorí v poslednej štvrtine kurzu nevykazujú žiadnu aktivitu. Táto pozostáva z troch prvkov: kongitívny, sociálny a učiteľský.

Model pracuje s nasledovnými obmedzeniami:

Každá z aktivít v Moodle definuje svoje dva indikátory: kognitívna hĺbka a sociálna šírka. Napríklad zadanie definuje hĺbku do úrovne 4 a šírku do úrovne 2. Ich dosiahnutie definuje 100% splnenie danej aktivity.

Kognitívna hĺbka je nastavená na päť úrovní:

  1. Študent prezrel aktivitu.
  2. Študent odovzdal materiál do aktivity.
  3. Študent preštudoval spätnú väzbu od učiteľa.
  4. Študent poskytol reakciu učiteľovi alebo inému študentovi.
  5. Študent modifikoval svoj odovzdaný materiál.

Sociálna šírka je nastavená na päť úrovní:

  1. Študent nemal interakcie s iným účastníkov v tejto aktivite.
  2. Študent mal aspoň jednu interakciu s iným účastníkov v tejto aktivite.
  3. Študent mal viacero interakcií s inými účastníkmi v tejto aktivite.
  4. Študent mal postupné/opakované interakcie v rámci aktivity
  5. Študent mal interakcie mimo triedy.