8.3 Príklady

V tejto časti uvedieme niekoľko príkladov na podmienené aktivity a sledovanie plnenia činností.

8.3.1 Lineárny príklad

Uvažujme prípad, v ktorom si učiteľ želá, aby študenti prešli postupne nasledovnými časťami kurzu:

  1. Prečítať podmienky udelenia zápočtu
  2. Vložiť do diskusného fóra jeden príspevok
  3. Vypracovať test na ohodnotenie počiatočných znalostí, ktorý musí byť úspešný na minimálne 30%
  4. Vypracovať zadanie

Chce zároveň, aby prvé dve činnosti boli viditeľné vždy, ďalšie až po splnení predošlých podmienok.

Na začiatku si vytvoríme všetky štyri činnosti a potom sa pustíme do ich upravovania. V prvej web stránke (Podmienky udelenia zápočtu) potrebujeme nastaviť automatické ukončenie, ak si ju študent otvorí. Na základe ukončenej prvej činnosti budeme potom môcť nastaviť podmienky pre druhý krok – diskusné fórum.

V upravovaní zdroja (Podmienky udelenia zápočtu) preto nastavíme:

Prikročíme k druhému kroku a upravíme nastavenia diskusného fóra. V ňom potrebujeme jednak nastaviť závislosť od predošlého kroku ako aj pripraviť správne podmienky pre tretí krok.

V upravovaní diskusného fóra (Úvodné diskusné fórum) preto nastavíme v časti Podmieniť dostupnosť:

Podobne, splnenie tejto aktivity bude určené nasledovne v časti Plnenie aktivít:

Prikročíme k druhému kroku a upravíme nastavenia testu. V ňom opäť potrebujeme nastaviť závislosť od predošlého kroku ako aj pripraviť správne podmienky splnenia pre posledný krok.

V upravovaní testu (Test na kontrolu počiatočných znalostí) preto nastavíme v časti Podmieniť dostupnosť:

Podobne, splnenie tejto aktivity bude určené nasledovne v časti Plnenie aktivít:

Pre nastavenie konkrétnej hodnoty známky, ktorá bude stačiť na to, aby tento test bol označený ako absolvovaný, potrebujeme zmeniť nastavenia vo výkaze známok: Blok Nastavenia – Administratíva kurzu – Známky. V rozbaľovacom menu si vyberieme: Kategórie a položky – zjednodušený režim. V riadku, na ktorom je náš test (Test na kontrolu počiatočných znalostí), klikneme na ikonu úprav (PIC) a nastavíme položku Potrebná známka na hodnotu zodpovedajúcu 30% z maximálnej.

V poslednom kroku už stačí iba nastaviť viditeľnosť zadania v závislosti od splnenia testu

V upravovaní zadania (Zadanie o Moodle) preto nastavíme v časti Podmieniť dostupnosť:

Výsledné zobrazenie týchto aktivít je na obr. 8.1, vľavo je zobrazenie pre učiteľa a vpravo pre študenta pred tým, ako začal študovať kurz.


PIC

Obr. 8.1: Zobrazenie podmienených aktivít pre učiteľa (vľavo) a študenta (vpravo)

8.3.2 Vetvenie na základe hodnotenia

Uvažujme prípad, v ktorom si učiteľ želá, aby sa študentom zobrazili rôzne študijné materiály na základe toho, ako vypracovali test:

  1. Vypracovať test na ohodnotenie počiatočných znalostí
  2. Prečítať študijný materiál na základe úspešnosti testu

Test bude teda viditeľný vždy, študijné materiály až na základe jeho znalostí.

Na začiatku si vytvoríme všetky tri činnosti a potom sa pustíme do ich upravovania. Prvou aktivitou je test.

V upravovaní testu (Test2 na kontrolu počiatočných znalostí) preto nastavíme v časti Plnenie aktivít:

V študijnom materiáli pre začiatočníkov potrebujeme zadať maximálnu hodnotu známky z testu: v časti Podmieniť dostupnosť:

Podobne nastavíme v študijnom materiáli pre pokročilých minimálnu hodnotu známky z testu: v časti Podmieniť dostupnosť: