8.2 Plnenie aktivít a absolvovanie kurzu

Okrem individuálnych nastavení aktivít a kurzu objasnených nižšie má učiteľ možnosť aj celkového prehľadu v rámci administratívy (Absolvovanie kurzu). Dostupné sú tri karty:

8.2.1 Plnenie aktivít

Plnenie aktivít znamená možnosť sledovať, ktoré činnosti v kurze sú už ukončené (splnené) a ktoré ešte treba vypracovať. Postup plnenia môže byť zverejňovaný automaticky alebo ho môže koordinovať študent či učiteľ.

Štandardne sú tieto vlastnosti vypnuté a je potrebné ich zapnúť na úrovni celého portálu a potom aj na úrovni kurzu.

Admin:

Ak sú tieto zapnuté premenné zapnuté na úrovni portálu, potom učiteľ môže prestaviť východzie hodnoty sledovania absolvovania v: Administratíva kurzu – Upraviť nastavenia – Pokrok študenta: Sledovanie plnenia, Sledovanie splnenia začína zápisom do kurzu. Po aktivácii sa pri každom zdroji či aktivite objavia značky označujúce jeho/jej absolvovanie.

V nastavovaní každého zdroja či aktivity, ktoré to povoľujú, potom pribudne nastavenie Plnenie aktivít, ktoré obsahuje nasledovné položky:

Sledovanie plnenia
Ak je plnenie zapnuté, systém sleduje priebeh plnenia, a to alebo manuálne alebo automaticky, pričom sa prihliada na určité podmienky. Je možné nastaviť viacero podmienok, ak je to potrebné. V takom prípade je aktivita označená ako sú splnená, ak sú všetky podmienky splnené. Na stránke kurzu je potom aktivita označená fajočkou, ak je splnená.

Na výber sú nasledovné možnosti:

Nezobrazovať splnenie činnosti
Na hlavnej stránke kurzu sa nič nezobrazuje vedľa aktivít a študenti nemajú možnosť kontrolovať, ktoré aktivity a zdroje už splnili.
Študenti môžu manuálne označiť aktivitu ako splnenú
Študenti si sami určujú, či danú aktivitu splnili a označia si ju. Navrchu kurzu sa objaví text Váš pokrok. Naviac, každá splnená bude mať na hlavnej stránke vedľa seba fajočku. Kým nie je aktivita splnená, je fajočka bodkovaná.
Zobraziť aktivitu splnenú v prípade, že sú splnené podmienky
Moodle automaticky označí aktivitu ako splnenú, keď študenti splnia určité kritériá. Ak aktivita nie je splnená, je na mieste fajočky iba prázdny štvorec.
Vyžadovať prezretie
V prípade aktivácie tohto nastavenia stačí, ak si ho študent prezrie – čiže naň klikne. Samozrejme, nie je možné zistiť, či materiál študent aj naozaj čítal.
Očakávať splnenie do
Toto nastavenie určuje dátum, kedy sa predpokladá, že aktivita bude splnená. Študentovi sa zobrazuje v Nástenke v bloku prehľadu kurzu. Učiteľ ho vidí pri kontrole stavu plnenia aktivít a absolvovania kurzu.
Vyžadovať známku
Pre splnenie tejto podmienky je potrebné, aby študent získal známku z určenej aktivity. Je jedno, aká bude známka, stačí ľubovoľná. Napríklad pre test postačuje, keď ho študent vypracuje (ak neobsahuje otázku typu Esej, ktorú je potrebné hodnotiť manuálne.

V prípade niektorých aktivít možno nastaviť aj minimálnu známku. Pre aktivity typu test sa hodnota známky nastavuje v známkovom výkaze, vo vlastnostiach testu. Test potom môže byť úspešne alebo neúspešne ukončený. Treba však dať pozor nato, aby nebola jeho známka skrytá.

Okrem týchto položiek môže každá aktivita či zdroj pridať ešte svoje vlastné špecifické podmienky určujúce jej splnenie. Väčšina aktivít napríklad podmieňuje svoje splnenie určitou známkou (Potrebná známka), ktorú je nutné nastaviť vo výkaze známok, v časti zoznamu kategórií a položiek.

Uvádzame príklady niektorých aktivít s ďalšími podmienkami:

Anketa
: zobrazovať ako splnené, keď si používateľ vyberie.
Slovník
: vyžadovať známku, vyžadovať položky (a ich počet).
Diskusné fórum
: vyžadovať známku, vyžadujú sa diskusie (a ich počet), vyžadujú sa príspevky (a ich počet), vyžadujú sa odpovede (a ich počet).
Test
: vyžadovať prezretie, známku, minimálnu známku, ukončené všetky pokusy.
Prednáška
: vyžadovať prezretie až do konca, minimálny počet minút.

8.2.2 Absolvovanie kurzu

Vlastnosť absolvovanie kurzu vytvára možnosti pre definovanie závislostí medzi kurzmi. Moodle teda už neponúka iba výstavbu jednotlivých predmetov, ale aj študijných programov, v rámci ktorých je potrebné absolvovať niektoré kurzy a až potom ďalšie. Ak si študent vyberie nejaký kurz, ktorý ho zaujíma, bude mu oznámené, ktoré kurzy bude musieť absolvovať pred ním.

Štandardne je táto vlastnosť vypnutá a je potrebné ju zapnúť na úrovni celého portálu. Pre niektoré z jej schopností je potrebné zapnúť aj sledovanie plnenia aktivít uvedené vyššie.

Admin: Pokročilé nastavenia – Povoliť sledovanie absolvovania kurzu

Ako učiteľ potom zapneme sledovanie absolvovania v: Administratíva kurzu – Upraviť nastavenia – Pokrok študenta: Sledovanie plnenia, Sledovanie splnenia začína zápisom do kurzu.

V bloku Nastavenia – Administratíva kurzu sa objaví nový odkaz Sledovanie plnenia. Obsahuje rozličné typy podmienok, ktoré určujú, kedy je kurz chápaný ako absolvovaný. Po kliknutí naň môžeme nastavovať nasledujúce parametre:

Všeobecný spôsob vyhodnocovania kritérií
Metódu výpočtu nastavíme alebo na všetko (požadujeme, aby boli splnené všetky kritériá v kurze na to, aby bol kurz absolvovaný) alebo na hociktorý (stačí, aby bola absolvovaná minimálne jedna aktivita či prečítaný jeden zdroj)
Predbežná podmienka kurzu
Ak ešte žiaden iný kurz nemá nastavenú podmienku na absolvovanie, potom sa nám objaví nasledovná správa: Informácia o absolvovaní kurzu nie je zapnutá v žiadnom inom kurze, takže nemôže byť nič zobrazené. Môžete ju upraviť nastavenie nejakého iného kurzu a zapnúť možnosť jeho absolvovania. Ak už existuje nejaké iné kurzy, ktoré podmienku absolvovania už majú nastavenú, môžeme si z nich vybrať. Bude to znamenať, predtým, ako študenti začnú študovať v tomto kurze, musia absolvovať iný, tu nastavený kurz.
Manuálne nastavené absolvovanie kurzu samotným študentom
V prípade aktivácie tejto možnosti pridáme do kurzu blok Absolvovanie kurzu. Ak študent bude cítiť, že kurzom už prešiel, klikne v ňom na odkaz Prehlásiť kurz za absolvovaný.
Manuálne nastavené absolvovanie kurzu iným používateľom
Toto nastavenie má rovnaký význam, ako predošlé. Len na rozdiel od študenta bude rozhodovať o absolvovaní kurzu osoba s niektorou z rol: učiteľ (s/bez práv úprav), manažér, tvorca kurzov.
Splnené aktivity
Zobrazí sa nám zoznam všetkých aktivít, ktorí majú nastavené plnenie. Môžeme teraz určiť, ktoré z nich budeme uvažovať ako podmienky pre absolvovanie kurzu. Čiže, nie všetky aktivity, ktoré majú nastavené sledovanie plnenia, musia byť zahrnuté do podmienok absolvovania kurzu. Opäť zároveň určíme, či sa naša voľba bude týkať všetkých označených aktivít, alebo minimálne jednej z nich.
Dátum
Ak vyberieme určitý dátum, neskôr bude kurz automaticky označený ako absolvovaný.
Doba po zápise
Ak vyberieme určitý počet dní, po ich uplynutí (merané od dňa zápisu študenta do kurzu) bude kurz označený ako absolvovaný.
Známka
Ak vyberieme určité hodnotenie v intervale 0–1, potom to bude slúžiť ako minimálna potrebná známka na absolvovanie kurzu.
Odhlásenie z kurzu
Kurz bude označený ako absolvovaný, ak je študent z kurzu odhlásený (alebo sám, alebo svojím učiteľom).