7.15 Externý nástroj

Externý nástroj je vnútorný mechanizmus v Moodle, ktorý umožňuje doň zahrnúť vzdelávacie aktivity z iných web stránok. Napríklad upravovanie wikipédie, špecializované vzdelávacie nástroje, prepojenie s iným Moodle portálom a podobne. Tieto musia podporovať štandard IMS LTI (Learning Tool Interoperability). Moodle v tomto prípade pôsobí ako konzument (prijíma externé nástroje) alebo poskytovateľ (exportuje svoje aktivity). LTI balík teda ostáva u poskytovateľa, kým napríklad SCORM balík je nainštalovaný u prijímateľa.

Výhody externých nástrojov sú nasledovné:

7.15.1 Vytvorenie aktivity z externého zdroja

Úvodná stránka pri prepájaní s externým zdrojom obsahuje nasledovné položky:

Názov aktivity
Bude zobrazený na stránke kurzu.
Typ externého nástroja
Spôsob, ktorým Moodle komunikuje s nástrojom. Ak nevieme, ponecháme východzie hodnoty.
URL spustenia
Web adresa externého nástroja, často aj s cestou k špecifickému prvku. Obyčajne sú všetky potrebné informácie k pripojeniu definované na webe poskytovateľa.

Často URL adresu netreba zadávať, najmä v prípade, že nepotrebujeme presne definovaný externý zdroj.

Spustiť kontainer
Spôsob, akým bude externý zdroj zobrazený.

V rámci rešpektovania súkromných nastavení sa dajú potvrdiť aj tieto informácie: zdieľanie názvu poskytovateľa, zdieľanie mailu poskytovateľa, akceptovanie známok z nástroja.

Tip: Produkt LTI Provider for Moodle dostupný v databáze zásuvných modulov na moodle.org (neštandardný blok) vytvorí z Moodle poskytovateľa obsahu. Umožňuje teda jednoduchým spôsobom prepájať Moodle portály a ich partikulárne riešenia.

7.15.2 LTI poskytovatelia

Príklady portálov, ktoré poskytujú LTI zdroje:

7.15.3 Príklad externého zdroja

Server www.myopenmath.com poskytuje matematický obsah či už na samoštúdium alebo na využitie v triede. Tento projekt slúži primárne pre potreby Washington State Univerzity, ktorá ho podporila viacerými grantmi. Celý je postavený na softvéri s otvoreným kódom pod licenciou GPL. Je teda možné si ho stiahnuť a nainštalovať.

Okrem toho ale ponúka aj LTI interoperabilitu, či už na úrovni poskytovateľa alebo konzumenta. V našom prípade využijeme jeho podporu ako poskytovateľa.

Podľa návodov je adresa jednej z možností využitia tohto servera na URL http://www.myopenmath.com/sagecelllti.php. Vytvoríme si teda novú aktivitu Externý nástroj, v ktorej okrem názvu vyplníme aj URL. Daný server okrem toho požaduje ešte zákaznícke a zdieľané heslo, pričom je možné tieto zvoliť ako ľubovoľné – doporučená je URL adresa servera, na ktorom nám beží Moodle.

Výsledok vidíme na obr. 7.31. V rámci poskytnutého obsahu bol vložený problém riešenia kvadratickej rovnice a jeho vykreslenie. Ak tento problém zmeníme, môžeme si ho uložiť tlačidlom Save Default Code, takže takto zmenený ostane pripravený pre študentov. Tí majú k dispozícii tlačidlo Evaluate, ktorý daný problém vypočíta a vykreslí výsledok (obr. 7.32). Študenti môžu potom s daným kódom experimentovať a ďalej ho upravovať.


PIC

Obr. 7.31: Poskytovanie obsahu od LTI poskytovateľa


PIC

Obr. 7.32: Poskytovanie obsahu od LTI poskytovateľa – interaktívny obsah

7.15.4 Poskytnutie aktivity externým zdrojom

Postup je nasledovný (predpokladá sa, že administrátor portálu sprístupnil všetky potrebné moduly):

  1. V administratíve kurzu na karte Používatelia vyberieme Metódy zápisu do kurzu.
  2. Pridáme novú metódu Publikovať ako LTI nástroj, pritom vyberieme, či chceme zdieľať celý kurz alebo iba jeho nejakú konkrétnu aktivitu.
  3. V administratíve kurzu sa nám objaví nový odkaz Publikované LTI nástroje. Poznačíme si potrebné detaily, ktoré poskytneme konzumentskému portálu.

Synchronizácia používateľov a ich známok nie je okamžitá, ale na základe behu plánovaných úloh. Obvykle je to každých 30 minút.

7.15.5 Roly

Pri práci s externými nástrojmi môžeme definovať a delegovať nasledovné oprávnenia: