2.2 Prihlásenie do systému

V systéme existuje viacero stupňov alebo rol používateľov. Ak budeme uvažovať rozdelenie podľa miery možnosti niečo meniť, potom poznáme hostí (môžu si prezerať iba informácie im dostupné, ale nemôžu nič meniť), študentov (už to nie sú pasívni účastníci ako hostia, ale aktívne participujú v aktivitách kurzov), učiteľov (jednak garantov, ktorí vytvárajú kurzy a tiež asistentov, ktorí môžu síce študentov hodnotiť, ale nenôžu meniť materiály), tvorcov kurzov (pomocných administrátorov, ktorí môžu vytvárať kurzy), manažérov (môžu voľne vstupovať do kurzov a ich meniť, ale nie sú ich účastníkmi) a administrátorov (ktorí nastavujú vzdelávací portál a dokážu na ňom všetko zmeniť).

2.2.1 Vytvorenie konta

Ak sa prvý raz dostaneme na úvodnú stránku web portálu, v ktorom je nainštalované prostredie Moodle, nemáme veľa možností, ktoré sú nám dovolené a v systéme sme registrovaní ako hosť. Hosť si môže informácie prezerať, ale nie ich meniť. Obvykle si môžeme prezrieť zoznam dostupných kurzov, diskusie na hlavnej stránke, prípadne sa prihlásiť do kurzov, ktoré prístup hostí podporujú. Pre akúkoľvek ďalšiu činnosť si potrebujeme vytvoriť konto, a tak sa dostať do roly študenta. Za týmto účelom je vpravo hore na stránke odkaz Prihlásenie, pomocou ktorého je možné si alebo konto vytvoriť, alebo sa prihlásiť. V prípade vytvorenia budeme uvažovať štandardné emailové overovanie používateľov pozostávajúce z dvoch krokov: vytvorenia konta a overenie jeho platnosti. U veľkých inštitúcií sú možné aj iné možnosti vytvárania a overovania konta (napríklad externá databáza, LDAP, atď). V takom prípade budeme mať konto už pravdepodobne vytvorené a stačí sa nám s ním prihlásiť.

Pri východzom nastavení Moodle je emailové overovanie používateľov síce zapnuté, ale emailové vytvorenie konta je vypnuté. Zapnúť ho môže administrátor. Pri emailovom overovaní postupujeme nasledovne:

 1. Vyplníme formulár kliknutím na tlačidlo Začnite teraz vytvorením nového účtu so svojimi údajmi (obr. 2.2).
 2. Systém odošle na zadanú emailovú adresu potvrdzovací email. To, ako rýchlo mail bude doručený, závisí od viacerých faktorov. Jednak je to frekvencia posielania mailov v Moodle (obyčajne každých päť minút), ale aj nastavenie poštového servera, odkiaľ je mail posielaný ďalej a tiež politika poskytovateľa (providera), kde je uložená naša mailová schránka. Ak však mail nepríde behom pár hodín, je potrebné kontaktovať administrátora Moodle, ten môže vytvorenie konta dokončiť manuálne.
 3. Vo svojom emailovom klientovi si ho prečítame. Obsahuje približne nasledovný text (administrátor portálu má možnosť ho zmeniť):

  Dobrý deň Jozef Novak,

  Požiadali ste o vytvorenie nového konta u Názov Moodle portálu používajúce Vašu emailovú adresu.

  Na potvrdenie Vášho nového konta, choďte prosím na nasledujúcu webovú adresu: http://moj.server.sk/moodle/login/confirm.php?data=rE7WtSzg4eVqq2g/mojlogin.

  Vo väčšine emailových programov by sa mala objaviť ako modrý odkaz, na ktorý stačí kliknúť. Ak to nefunguje, skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej časti okna Vášho web prehliadača.

  Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, prosím kontaktujte administrátora stránky, Moodle Administrátor (admin@moj.server.sk)

  Potom klikneme na odkaz, ktorý nás naspäť presmeruje do Moodle.

  Ak tento krok neurobíme, alebo ak nám napríklad mail nepríde, Moodle po určitom čase (obvykle sedem dní) konto vymaže.

 4. Týmto je konto potvrdené a môžeme sa prihlásiť.

PIC

Obr. 2.2: Vytváranie konta s emailovým overovaním

Úspešné prihlásenie je indikované na obrazovke vpravo hore, kde sa odkaz na prihlásenie zmení na správu Ste prihlásený ako Meno Priezvisko (Odhlásiť).

Program CAPTCHA

Na niektorých serveroch využívajú administrátori programy CAPTCHA pre zabránenie spamu.

Program CAPTCHA sa používa na zistenie, či ten, kto ho používa, je človek alebo počítač. Je využívaný na veľkom množstve web stránok na zabránenie zneužívaniu od botov, alebo automatizovaných programov, ktoré sú používané najmä za účelom spamovania. Počítačové programy nevedia prečítať nedokonalo zobrazený text, a tak sa boti nedostanú na stránky chránené mechanizmom CAPTCHA.

Moodle podporuje využitie webového projektu reCAPTCHA. Tento je zameraný na digitalizáciu starých tlačených materiálov (kníh, novín a podobne). Zobrazované obrázky sú výsledkom skenovania textu a sú to práve tie slová, s ktorými malo počítačové rozpoznávanie problémy. Vždy sa zobrazujú a zadávajú dve slová: jedno z nich je počítaču známe a druhé nie. Ak používateľ správne určí známe slovo, je neznáme slovo v projekte reCAPTCHA s určitou pravdepodobnosťou označené, ako známe a použité v ďalších rozpoznávaniach.

V Moodle sú pokyny pre vkladanie CAPTCHA nasledovné: je potrebné zadať slová, ktoré sa zobrazia v rámčeku v danom poradí a oddeliť ich medzerou. V prípade zobrazenom na obr. 2.2 sú to slová group a pholl.

V prípade nejasných slov možno zadať najlepší odhad, alebo kliknúť na odkaz Získať iné CAPTCHA, ktorý vygeneruje iné.

Používatelia so zníženými zrakovými schopnosťami môžu kliknúť na odkaz Získať audio CAPTCHA a vypočujú si číslice, ktoré treba zadať namiesto obrázkovej výzvy.

2.2.2 Po prihlásení

Ak sa nám podarí úspešne prihlásiť, pridá sa navigačný blok na ľavej strane obrazovky (Obr. 2.3 vľavo, možno ho jednoducho opäť skryť). Tento obsahuje odkazy na Nástenku (domovskú stránku s aktuálnymi informáciami pre používateľa), Súkromné súbory, Kalendár, predmety, v ktorých je používateľ zapísaný. Pod ním sa nachádza odkaz na pridanie nového bloku.

Takisto, pribudne rozbaľovacie menu dostupné po kliknutí na svoje meno v pravom hornom rohu. Obsahuje dokazy na profil, známky vo všetkých kurzoch, správy od ostatných použivateľov a preferencie. Vedľa neho sú notifikácie zo systému a správy od ostatných použivateľov.

Ikona ozubeného kolesa (PIC) aktivuje rozbaľovacie menu Nastavenia (Obr. 2.3 vpravo). Toto zobrazuje rozličné typy informácií, ktoré závisia od stupňa našich oprávnení. Najčastejšie sa jedná o nastavenia kurzu.

Admin: Domovskú stránku Nástenka je možné nastaviť: Vzhľad – Navigácia – Predvolená stránka pre používateľov. Štandardne je nastavená možnosť Portál.


PIC

Obr. 2.3: Bloky Navigácia (vľavo) a Nastavenia (vpravo) pre prihláseného používateľa

Ak sme v kurze, všimnime si tiež možnosti navigácie pod názvom kurzu (na Obr. 2.3 Domov / Moje kurzy / SP2BC), po kliknutí sa dostaneme do príslušnej časti portálu.

2.2.3 Nástenka – prispôsobenie osobnej stránky

Moodle umožňuje každému používateľovi, aby si upravil svoju vlastnú domovskú stránku – nástenku. Ak zapneme v nej režim úprav, možno pridávať a odoberať bloky. Režim zapnutia úprav začneme kliknutím na tlačidlo Začiatok úprav stránky. Potom je možné si vybrať zo zoznamu dostupných blokov a nastaviť si tak svoju domovskú stránku podľa potreby (obr. 2.4).

Každý z blokov obsahuje ikony pre jeho nastavenie (PIC), skrytie/zobrazenie (PIC/PIC ), nastavenie (PIC), vymazanie (PIC), presun na iné miesto na obrazovke (PIC alebo PIC) a na priradenie rol v danom kontexte (PIC). Pre lepšiu prehľadnosť sú viaceré z nich dostupné pod ikonou nastavenia (PIC).

Po ukončení úprav opäť stlačíme rovnaké tlačidlo, ktoré v režime úprav zobrazuje text Koniec úprav stránky.


PIC

Obr. 2.4: Úprava vlastnej nástenky

Upravená osobná stránka potom (už v normálnom pohľade) môže vyzerať napríklad ako na obr. 2.5.


PIC

Obr. 2.5: Nastavená nástenka

Tip: Každý používateľ si môže zvoliť, koľko kurzov bude zobrazených na jeho osobnej stránke. Tiež, ich poradie si upraví do vhodnej podoby presúvaním kurzov ťahaním myšou.

Na nástenke je možné prepínať sa v prehľade kurzov medzi časovým a kurzovým zobrazením. Režim časovej osi je triediteľný podľa dátumov alebo kurzov.

V prípade dátumov sa študentovi zobrazia činnosti, ktorým už uplynula uzávierka, dnešné, ďalších 7 dní a ďalší mesiac dopredu. Kliknutím na príslušnú aktivitu sa študent dostane priamo k nej (napríklad môže odovzdať zadanie). Ak ho už odovzdal, tak sa nezobrazí.

Po prepnutí sa v rámci časovej osi na zoznam kurzov vidí študent aktivity podľa kurzov a ak je zapnuté sledovanie plnenia aktivít/kurzu, tak aj percento splnenia.

Ak študent klikne na kartu Kurzy, má zobrazené svoje predmety podľa toho, či ich už absolvoval v minulosti (alebo mali nastavený dátum ukončenia), súčasné a budúce (dátum začiatku kurzu je v budúcnosti).

U učiteľa sa jedná o podobné informácie, ako aj dodatočné. V prípade zadaní napríklad vidí počet neoznámkovaných zadaní, ktoré môže priamo hodnotiť.

2.2.4 Prihlásenie sa do kurzu – študent


PIC

Obr. 2.6: Prehľad kurzov v kategóriách

Ak si chce študent vybrať kurz, dostane sa k nemu v bloku Navigácia. Jednotlivé kurzy sú zoskupené v kategóriách a ich zobrazenie závisí od toho, či je v danej kategórii kurzov málo (vypisuje sa viac informácií – napr. učitelia a sumáre) alebo veľa (obr. 2.6). Vtedy sa zobrazuje informácia, či je kurz dostupný pre hostí (PIC) a či je/nie je na zápis doň potrebný prihlasovací kľúč (PIC/PIC). Po kliknutí na poslednú ikonu PIC sa zobrazí podrobnejšia informácia o kurze.

Ak kurz vyžaduje prihlasovací kľúč, potom sa študent po kliknutí na meno kurzu dostane na stránku, keď je potrebné kľúč zadať. Toto je jednorazový postup, čo znamená, že študent potrebuje kľúč iba raz. Ak ho zabudol, stránka obsahuje aj odkaz na učiteľa, ktorý mu ho môže opäť poskytnúť.

2.2.5 Vytvorenie kurzu – učiteľ

Učitelia si kurzy sami vytvárať nemôžu, ale môžu o to požiadať. Toto majú obyčajne na starosti administrátori. Avšak, títo môžu delegovať právomoci na používateľov s rolou Tvorca kurzov, ktorí môžu byť globálni, alebo iba v rámci určitej kategórie.

Ak chce budúci učiteľ administrátorovi trocha pomôcť, môže na konci stránky zoznamu kurzov (dostane sa tam pomocou tlačidla Všetky kurzy) kliknúť na odkaz Požiadať o vytvorenie nového kurzu a vyplniť formulár obsahujúci celé, skrátené meno a sumár kurzu, prihlasovací kľúč, prípadne napísať svoje dôvody pre žiadosť (obr. 2.7).


PIC

Obr. 2.7: Žiadosť o kurz

Administrátor potom môže veľmi jednoducho navrhovaný kurz schváliť alebo odmietnuť.

Admin: Východzím nastavením Moodle je neponúkať možnosť žiadania o nový kurz. Túto možnosť je potrebné aktivovať: Kurzy – Žiadosť o vytvorenie nového kurzu.