7.14 Workshop

Workshop je v súčasnosti najkomplexnejšou aktivitou dostupnou v základnej verzii Moodle. Ide o pokročilý typ zadania, v ktorom sú študenti nielen odovzdajú svoje zadanie, ale sú aj vyzvaní na hodnotenie prác svojich spolužiakov.

Najdôležitejšou časťou tejto aktivity je spôsob hodnotenia, ktorý pozostáva z určitých kritérií či otázok, ktoré napomáhajú k hodnoteniu kvality práce.

Aktivita tiež umožňuje študentom hodnotiť ukážkové práce, ktoré učiteľ vložil, aby ukázal kvalitné aj menej hodnotné exempláre a vysvetlil, čo na nich treba hodnotiť. Týmto spôsobom študenti lepšie pochopia, aké sú ciele zadania a na čo majú klásť dôraz pri svojom zadaní. Zároveň, ak sa ukáže, že ich hodnotenie je výrazne rozdielne od učiteľovho, môžu na tým pouvažovať a zmeniť jeho hlavné priority.

Vytvorenie a nastavenie workshopu može byť najmä pre začiatočníka obtiažne a nie vždy je výsledok zodpovedajúci počiatočným cieľom. Avšak, ak sa podarí, je táto aktivita veľmi silným nástrojom pre potreby vzdelávania. Pred jeho použitím je vhodné mať určité skúsenosti so zadaniami.

7.14.1 Vytvorenie workshopu

Úvodná stránka pri vytváraní workshopu obsahuje nasledovné položky:

Názov workshopu
Bude zobrazený na stránke kurzu.
Úvod
Stručný úvod do zadania, jeho charakteristika, členenie.
Používať ukážky
Ak je povolené, študenti budú môcť vyskúšať hodnotiť ukážky rôznych prác a porovnať svoje hodnotenie s tzv. referenčným. Hodnotenie ukážok nijako neovplyvňuje výsledné známky za hodnotenie.
Používať vzájomné hodnotenie
Ak je povolené, študenti môžu mať pridelené práce ostatných k vzájomnému hodnoteniu. Okrem známky za ich vlastnú odovzdanú prácu získajú vo workshope aj známku za kvalitu hodnotenia prác ostatných.
Používať sebahodnotenie
Ak je povolené, študent môže mať pridelené vlastnú prácu na hodnotenie a dostane známku za svoju prácu a za svoje hodnotenie.
Nastavenie známkovania
Známkovanie je vyjadrené dvomi známkami: známkou za odovzdanú prácu (vkladanú učiteľom) a známkou za hodnotenie (vkladanú ostatnými študenti či študentom samým). Obe známky sú v rozsahu 0–100. Každý workshop teda vloží po celkovom hodnotení a svojom ukončení tieto dve známky do výkazu známok, kde je na učiteľovi, akým spôsobom ich ďalej spracuje.
Stratégia hodnotenia
Zadania v aktivite Workshop je možné hodnotiť (známkovať) rozličnými spôsobmi. V súčasnosti zahŕňajú nasledovné:
Kumulatívne
Toto je štandardná forma hodnotenia, ktoré pozostáva z viacerých kritérií (položiek hodnotenia). Každá položka by sa mala zamerať na určitý aspekt zadania. Najčastejšie sa používa 5 až 15 týchto položek (či už slovných alebo kvantitatívnych), konkrétny počet závisí na rozsahu a zložitosti zadania. Prípustné je aj zadanie s jedinou položkou hodnotenia - spôsob hodnotenia je potom prakticky rovnaký ako v aktivite Zadanie.
Rubrika
Tento spôsob hodnotenia je podobný predošlému, avšak je v ňom definovaných viacero sád kritérií. Jednotlivé sady sa vzťahujú k vybranému aspektu práce, každá sada môže obsahovať až päť charakteristík. Sady charakteristík môžu mať priradené rozličné váhy, výsledná známka je váženou kombináciou bodov z každej charakteristiky. U tohto typu hodnotenia nie je možné automaticky vypočítanú známku dodatočne upravovať.
Počet chýb
Do úvahy sa berú komentáre a hodnotenia typu áno/nie
Komentáre
Ku každému aspektu sú vložené komentáre, ale neudáva sa známka
Nastavenie odovzdávania
Učiteľ napíše všeobecné pokyny pre odovzdanie prác, určí, či študenti môžu odovzdávať súbory a ich počet. Ak prílohy nebudú povolené, študenti budú písať svoju prácu priamo v HTML editore podobne, ako je to v zadaní typu on-line. Nakoniec nastaví, či môžu byť práce odovzdané po stanovenom termíne.
Nastavenie hodnotenia
V tejto časti napíše učiteľ podrobné pokyny k spôsobu, ktorým budú práce hodnotené. Týmto sa bude riadiť nielen on, ale aj študenti v role hodnotiteľov. Ak je nastavené vyššie, že sa budú používať pred samotným hodnotením aj ukážky, potom sú dostupné tri voľby, ako ukážky hodnotiť:
  1. dobrovoľne,
  2. predtým, ako je vložená vlastná práca,
  3. potom, ako je vložená vlastná práca, ale pred hodnotením ostatných prác.
Záver
Pri ukončení workshopu sa študentovi zobrazí záverečný text.
Riadenie prístupu
Workshop môže rozlišovať striktne medzi dvomi svojimi fázami: odovzdávaním a hodnotením prác. Ak sa rozhodneme pre túto možnosť, nastavíme dátumy, v ktorých tieto fázy prebiehajú. Tiež určíme, ako sa medzi fázami prepína (automaticky, alebo na pokyn učiteľa).

7.14.2 Fázy workshopu

Pri nastavení workshopu je možné stanoviť určité dátumy, ktoré ho rozdeľujú do určitých etáp – fáz. Sú to dátumy začiatku a konca odovzdávania a hodnotenia:

Nastavenie
Učiteľ vytvorí workshop, poskytne pokyny pre vypracovanie, vytvorí alebo upraví hodnotiaci formulár a pripraví ukážky vzorových prác pre hodnotenie.
Odovzdávanie
Po nastavení prepne učiteľ workshop do fázy Odovzdávanie. Keď už študenti odovzdali svoje práce, učiteľ určí, kto bude jednotlivé práce hodnotiť – klikne na odkaz Prideliť práce na hodnotenie. Dostupné sú dve možnosti – alebo určuje hodnotiteľov manuálne sám, alebo nechá Moodle, aby ich rozdelil za neho. Aj v náhodnom prípade môže neskôr manuálne niektorých študentov prerozdeliť. Pritom nastaví, koľko hodnotení by mal jeden študent vypracovať, či môže hodnotiť študentov zo svojej alebo iba iných skupín, či môžu hodnotiť aj takí, ktorí žiadnu prácu neodovzdali.
Hodnotenie

Po prepnutí do fázy Hodnotenie má učiteľ prehľad o tom, ktorí študenti už hodnotili práce a akú známku navrhli. Študenti pritom využívajú formuláre, ktoré učiteľ za týmto účelom pripravil. Ak to nastavil, prechádzajú najprv ukážkovými prácami, aby zistili, čo považuje učiteľ za dôležité.

Príklady znakov, ktoré učiteľ v prehľadovej tabuľke vidí:

Evaluácia
Vypočítavajú sa obe známky a učiteľ ich môže korigovať.
Ukončenie
Zobrazenie výsledných známok vo výkaze známok.

Zobrazenie vytvoreného workshopu, ktorý je vo fáze nastavovania je na obr. 7.30.


PIC

Obr. 7.30: Zobrazenie fázy nastavenia workshopu

7.14.3 Nastavenie

Hodnotiaci formulár

Vytvorenie hodnotiaceho formulára je druhým krokom pri nastavení workshopu (prvým je jeho vytvorenie či úprava). Jeho zobrazenie závisí od položky Stratégia hodnotenia vysvetlenej vyššie. Vytvoríme ho na hlavnej stránke workshopu vo fáze Nastavenie stlačením odkazu Upraviť hodnotiaci formulár.

Kumulatívne hodnotenie
Nastavené je ako východzie. Hodnotenie zahŕňa jedno alebo viacerých hľadísk, z ktorých každé má svoju vlastnú stupnicu a váhu pre určenie dôležitosti.

Príkladom môžu byť nasledovné hľadiská:

Rubrika
Toto hodnotenie obsahuje sadu kritérií. Každé z nich má známky zodpovedajúce určitým úrovniam.

Príkladom môžu byť nasledovné kritériá:

Na konci formulára si vyberieme, či majú byť hodnotiace odpovede pod sebou v zozname, alebo vedľa seba v tabuľke.

Komentáre
Aj v tomto prípade nastavíme v jedno alebo viacerých hľadísk, ale neudávame ich stupnice či váhy. Študentovi sa ku každému hľadisku zobrazí komentárové vkladacie políčko, kam napíše svoj názor naň v hodnotenej práci.
Počet chýb
Každú chybu, ktorú budeme hodnotiť, opíšeme v jednom tvrdení, pričom určíme jeho váhu v celkovej známke. Tiež zadáme slová pre kladné a záporné hodnotenie.

Ukážkové práce

Ak sú študenti požiadaní, aby pred odovzdaním vlastnej práce ohodnotili ukážkovú, použije učiteľ k jej odovzdaniu odkaz Pripraviť ukážky prác. Učiteľ môže vložiť ľubovoľný počet vzorových prác. Ak je ich počet väčší ako počet hodnotení, ktoré každý študent musí vypracovať, sú ukážky prideľované náhodne, ale vyvážene. Systém sa snaží zabezpečiť, aby každý príklad bol pridelený študentom rovnako často. Prideľovanie je náhodné v tom, že ak je napríklad vložených desať príkladov, je veľmi nepravdepodobné, že prvý študent bude hodnotiť príklady 1, 2 a 3.

Keď učiteľ vloží príklady do kurzu, je dôležité, aby ich aj ohodnotil. Hodnotenia učiteľa sa používajú interne, keď študenti hodnotia príklady. Čím viac sa študentské hodnotenie zhoduje s hodnotením učiteľa, tym vyššia je Známka za hodnotenie pridelená študentovi. Tieto hodnotenia sú neverejné a študenti ich počas práce s workshopom nevidia. Známky, ktoré študenti za hodnotenie príkladov získajú, sa ale jednotlivým študentom zobrazia. Keď študenti dostanú známku za hodnotenie ukážkových príkladov, môžu ich ohodnotiť znova a zlepšiť si známku.

Pri hodnotení príkladu je dôležité, aby učiteľ podrobne napísal v políčkach spätnej väzby dôvody pre dané hodnotenie. Študenti si ho môžu prečítať a použiť ho pri hodnotení ostatných prác (svojej a od spolužiakov).

7.14.4 Výpočet finálnych známok – evaluácia

Pre výpočet finálnych známok na základe podkladov od viacerých hodnotiteľov je v súčasnosti dostupná iba jedna (viacero ich môže byť vyvinutých neskôr) stratégia – Porovnanie s najlepším hodnotením, pričom sa definuje miera zhody, od veľmi vysokej po veľmi nízku.

Každý študent dostane dve známky. Kým učiteľ workshop neuzavrie, môže prechádzať medzi jednotlivými fázami, upravovať známky.

Známka pre každú prácu je vypočítaná ako vážený priemer hodnotení od všetkých hodnotiteľov a zaokrúhlená na počet desatinných miest, určených v nastavení workshopu. Učiteľ ju môže zmeniť alebo svojím vlastným hodnotením, ktorému priradí vyššiu váhu. Druhou možnosťou je známku priamo prepísať.

Známka za hodnotenie je vypočítaná na základe odhadu kvality hodnotení každého hodnotiteľa. Workshop si vyberá jedno z hodnotení, ktoré je najbližšie k priemeru a toto označí za najlepšie. Potom vyhodnocuje vzdialenosť ostatných hodnotení od tohto a priradí im nižšiu známku v závislosti od tejto vzdialenosti. Berie pritom do úvahy parameter miery zhody spomenutý vyššie.

Ak sú iba dve hodnotenia, workshop nevie určiť, ktoré je lepšie a tak obom hodnotiteľom priradí 100% za ich hodnotenia. Ak sa tou chceme vyhnúť, mali by sme pridať viacerých hodnotiteľov. Druhou možnosťou je zvýšiť váhu jedného z hodnotiteľov.

Ako príklad uveďme stratégiu Počet chýb, ktorá obsahuje tri kritériá, na ktoré možno odpovedať áno/nie. Hodnotená práca dostane 100%, ak sú všetky tri odpovede kladné, 75%, ak sú dve kritériá kladné a 0%, ak sú všetky hodnotenia záporné.

Predpokladajme teraz, že na jednu prácu existujú tri hodnotenia: A (áno, áno, nie), B (áno, áno, nie) a C(nie, áno, nie). Všetci traja teda dali známku 75%. Hodnotenia A, B sú ale rovnaké, hodnotenie C je rozdielne. Férové hodnotenie by malo byť zrejme niečo ako (66%, 100%, 33%). Na základe tohto hodnotenia zistíme, že najbližšie k nemu sú A, B, takže dostanú za hodnotenie 100%. Hodnotiteľ C je vzdialenejší, a preto jeho hodnotenie bude nižšie.

7.14.5 Použitie workshopu

Modul workshop obsahuje veľké množstvo rozličných parametrov, ktoré spôsobujú, že môže reagovať rozličnými spôsobmi. Pri jeho nastavení je najdôležitejšie si dopredu stanoviť, ako ho chceme použiť a ktoré sú najdôležitejšie kritériá pre hodnotenie študentov:

Niekedy je možné nastaviť workshop tak, aby študenti nehodnotili ostatných spolužiakov. Tým sa priblíži ku štandardnému zadaniu, avšak s prepracovanejšími kritériami, resp. s možnosťou samokontroly študentov pri odovzdaní svojho zadania.

Je tiež možné určiť, aby študenti síce museli hodnotiť ostatných spolužiakov, ale táto aktivita nebola známkovaná. Takto uvidia, ako vypracovali zadanie ostatní a uvidia aj iné spôsoby vedúce k splneniu úlohy.

Workshop je vhodné použiť aj na semestrálne projekty. V jednotlivých etapách semestra sa nastavia jednotlivé workshopy a spoluhodnotenie študentov pomôže k vyjasneniu myšlienok a ideí, akým smerom by sa projekt mal uberať.

7.14.6 Roly

Pri práci s workshopom môžeme definovať a delegovať nasledovné oprávnenia:

Zaujímavými z hľadiska nastavenia workshopu sú napríklad schopnosti Vidieť autorov odovzdaných prác, Vidieť mená hodnotiteľov, ktoré môže učiteľ študentom odobrať, aby zaručil anonymnosť hodnotenia.