7.13 Wiki

Wiki aktivity umožňujú spoločné vytváranie dokumentov pomocou jednoduchého značkovacieho jazyka. Charakteristickou črtou je možnosť pridávania, úprav každým členom kurzu. Výsledkom je systém hypertextových dokumentov previazaných odkazmi. Dokumenty sú vytvárané bez znalostí HTML jazyka vo webovom prehliadači. Všetky zmeny sú v systéme uložené a je možné obnoviť ľubovoľnú verziu dokumentu, prípadne prezerať, kto vykonal aké zmeny.

Wiki znamená v hawaiskom jazyku rýchlo a je to hlavnou črtou pri rýchlosti vytvárania a aktualizovania web stránok. Na rozdiel od klasicky vytváraných dokumentov neexistuje oponentská činnosť pred publikovaním materiálu. Nie je žiadna centrálna autorita, ktorá určuje, aký obsah je vhodný pre daný materiál. Naopak, je to komunita autorov, ktorá rozhoduje ako celok. Výsledný dokument je získaný na základe práce viacerých prispievateľov a ich spoločného súhlasu.

Wiki v Moodle môžu byť veľmi mocným nástrojom pre kooperáciu medzi učiteľom a samotnými študentmi. Celá skupina môže spoločne vytvárať dokumenty, prípadne každý študent môže vytvárať svoje vlastné wiki.

7.13.1 Nastavenie novej wiki aktivity

Pri vytváraní prvej wiki stránky učiteľom je potrebné nastaviť nasledovné informácie:

Názov stránky
Tento sa bude zobrazovať na titulnej stránke kurzu.
Opis wiki
Opísanie dôvodu tejto wiki aktivity, čo sa očakáva od študentov.
Názov prvej stránky
Bude sa zobrazovať vrchu každej stránky.
Wiki režim
Vyberieme medzi individuálnym wiki, ktoré si každý študent vytvára sám a kolaboratívnym wiki, kde všetci študenti v skupine spolupracujú.
Predvolený formát
Máme na výber medzi HTML formátom, ktorý vyberáme najčastejšie a formátmi Creole (štandardný wiki značkovací jazyk s lištou nástrojov pre vkladanie vhodných značiek) a NWiki (založenom na systéme Mediawiki)
Vnútiť formát
Ak nevyberieme, potom pri každej novej stránke vyberieme, aký formát chceme v nej používať.

7.13.2 Pridávanie wiki stránky

Pridať wiki stránku je možné rozličnými spôsobmi. Zároveň je to ovplyvnené oprávneniami, ktoré konkrétny účastník kurzu má.

  1. Pridanie novej wiki stránky. Toto môže urobiť iba učiteľ vybraním zo zoznamu dostupných aktivít v režime úprav kurzu.
  2. Pomocou vyhľadávania. Ak má účastník vyhovujúce oprávnenia, môže dať v existujúcej wiki stránke dať vyhľadať nejaké kľúčové slovo. V prípade, že daná stránka existuje, dostane sa na ňu. V opačnom prípade mu systém oznámi, že daná stránka neexistuje a že ju môže vytvoriť.
  3. Z existujúcej wiki stránky. Ak potrebuje účastník vytvoriť odkaz pri úprave, napíše ho použitím hranatých zátvoriek [nová stránka] alebo technikou CamelCase (viď nižšie).

7.13.3 Úprava wiki stránky

Pre úpravu wiki stránky stačí kliknúť na záložku Upraviť v hornej časti stránky. Pri úpravách používame špeciálne wiki formátovacie značky pre formátovanie a pre vytváranie odkazov. Pred uložením stránky je možné si ju najprv prezrieť v režime náhľadu.

Pri úprave wiki stránky je v dostupný HTML editor. Je možné pridávať a upravovať tabuľky, obrázky, atď.

Ak chceme pridať novú stránku, na ktorú bude viesť odkaz z existujúcej, stačí iba napísať jej meno technikou CamelCase (ktorej meno je odvodené od ťavy – camel, ktorej hrby tvoria veľké písmená). Ak napíšeme slovo alebo viacero spojených slov touto technikou, Moodle najprv skontroluje, či taká stránka neexistuje a potom ju automaticky vytvorí ako aj odkaz na ňu. Pri odkaze je otáznik, ktorý naznačuje, že daná stránka ešte nie je vytvorená. Ak naň klikneme, dostaneme sa na ňu a môžeme do nej začať vkladať.

V režime úprav wiki stránok sú dostupné nasledovné záložky: prehľad, upraviť, komentáre, história, mapa a súbory. Štandardne je pri prezeraní wiki stránok nastavený prezerací mód. Ak chceme niečo na stránke zmeniť, klikneme na záložku Upraviť. Záložka Komentáre zobrazí komentáre od všetkých, ktorí sa k nej vyjadrovali. Komentáre sú vhodné pri diskusii ohľadom ďalšieho smerovania a obsahu wiki stránky. Záložka História zobrazuje všetky verzie stránky. Vždy, keď niekto uloží wiki, vytvorí sa nová verzia stránky. Moodle si ukladá všetky verzie stránky, ktoré môže odstrániť iba osoba s príslušnými oprávneniami.

V histórii je dostupný nástroj na porovnanie jednotlivých verzií, kde je prehľadne farebne naznačené, kto urobil danú zmenu a čo bolo jej obsahom. Každá verzia ponúka nástroj Obnoviť, kedy sa stránka vráti do stavu, v akom bola v tejto verzii.

Karta Mapa slúži na viacero účelov. Obsahuje nasledovné menu:

Príspevky
– zoznam stránok, ktoré prihlásená osoba upravovala.
Odkazy
– zoznam stránok, na ktoré sa daná stránka odkazuje a na ktorú odkazujú iné stránky.
Osamotené stránky
– na tieto nie sa neodkazujú žiadne iné stránky, takže sa na ne prakticky nedá dostať. Je vhodné ich upraviť alebo odstrániť.
Strom stránok
– prehľadný zoznam stránok v stromovom usporiadaní.
Zoznam stránok
– zoznam stránok v abecednom poradí.
Aktualizované stránky
– zoznam stránok menených v poslednom čase.

7.13.4 Ako používať wiki

Wiki stránky môžu slúžiť ako veľmi efektívny nástroj pre spoluprácu pri vývoji dokumentácie a študijných materiálov, ale aj pri generovaní nápadov (brainstorming). Na to, aby boli wiki stránky úspešné, je potrebné si dopredu dobre premyslieť vzdelávacie ciele a spravovanie stránok.

Jeden z najväčších príkladov použitia wiki stránok je voľne dostupná encyklopédia Wikipedia (http://www.wikipedia.org), ktorá bola vo svojej anglickej verzii porovnávaná s inými typmi encyklopédií na korektnosť a úplnosť, pričom bolo zistené, že je svojou kvalitou a obsahom plne porovnateľná s klasickými. Aj keď má pri tak veľkom počte príspevkov a tak veľkom rozsahu určité problémy, celkovo je hodnotená ako veľmi úspešná.

Wiki stránky v Moodle kurzoch nemajú takúto ambíciu, čo sa rozsahu týka. Je dôležité si pred uverejnením wiki porozmýšľať, za akým účelom sú vytvárané. Pre študentov je dôležité vedieť, či táto aktivita bude hodnotená, alebo či je to miesto na osobné poznámky (aj keď na tieto sú skôr vhodné blogy).

Tak ako v každom wiki, je dôležité dopredu stanoviť pravidlá práce. Či bude učiteľ prehliadať všetky stránky, alebo či budú niektoré úlohy administrované študentmi. Tiež, ako bude učiteľ reagovať na nevhodný obsah. Vo väčšine prípadov sa dá študentom veriť, avšak veľmi zriedka sa stane, že uverejnia niečo, čo by mohlo byť pre ostatných neprípustné.

Pomocou wiki je vhodné napríklad vytvárať učebné texty alebo poznámky k prednáškam. Ak si pozrieme papierovú verziu skrípt, ktorá je k dispozícii študentom v knižnici, po pár rokoch zistíme, že v nej sú rozlične dopísané poznámky, podčiarknuté určité pasáže, opravené chyby a preklepy. Práve takto sa môže podstatne jednoduchšie vyvíjať elektronický študijný materiál, ktorý ma na začiatku jedného tvorcu – učiteľa, ale postupom času sa mení a vyvíja aj podľa toho, ako sú niektoré pasáže napísané zrozumiteľne, či podľa toho, čo si študenti vylepšili. Tiež je zaujímavé, keď si niektorí študenti na prednáške nestihli poznamenať určité pasáže – iní študenti to možno zapísali.

Ďalšou možnosťou je kreatívne uvažovanie nad nejakou témou. Učiteľ zadá okruh problémov – napríklad vyhľadanie určitých zdrojov na Internete, pričom chce, aby sa skupina dopracovala k určitému konkrétnemu zdroju. V prípade organizovania práce pomocou wiki často zistí, že študenti našli aj iné zdroje, rovnako hodnotné a zaujímavé, ktoré učiteľ samotný prehliadol, či nepovažoval za dôležité.

Podobne je možné hľadať odpoveď na určitý problém – brainstorming. Každý z účastníkov môže načrtnúť svoju ideu riešenia problému. Na základe iných ideí môže ďalej prísť k zaujímavej novej možnosti či kombinácii, na ktorú by neprišiel sám.

Jeden zo spôsobov, ako naučiť študentov pracovať s wiki stránkami, je napríklad úloha napísať alebo upraviť nejaký existujúci článok vo wikipédii v oblasti, v ktorej majú skúsenosti.

Keďže študenti vedia, že ich práca nebude prezeraná a hodnotená iba pedagógom, pracujú zvyčajne motivovanejšie. Tiež pomáha, ak vedia, že ich výsledky budú použité aj v ďalších rokoch a že to nie je len informácia pre pedagóga, ktorý si ju prečíta, ohodnotí a založí.

7.13.5 Roly

Pri práci s wiki stránkami môžeme definovať a delegovať nasledovné oprávnenia: