7.12 Databáza

Aktivita databáza sa môže používať:

Položky môžu zahŕňať obrázky, súbory, odkazy na Internet, geografické údaje, čísla, text a ďalšie informácie v ľubovoľnej kombinácii.

Na domovskej stránke projektu Moodle sa nachádzajú viaceré príklady využitia modulu databáza: je tu napríklad zoznam rozšírení (blokov, aktivít, atď) či zoznam užívateľských tém (motívov zobrazenia stránok).

7.12.1 Tvorba a úprava databázy


PIC

Obr. 7.25: Nastavovanie databázy

Základné nastavenia databázy obsahujú nasledovné položky (obr. 7.25):

Meno
Názov databázy na stránke kurzu.
Úvod
Stručné informácie o funkcii databázy.
Žiadať povolenie
Ak je táto možnosť nastavená, potom sú položky vložené študentmi skryté dovtedy, kým ich učiteľ neodsúhlasí.
Povoliť úpavu schválených záznamov
Ak je predošlé nastavenie zapnuté, potom sa určuje, či študent môže prepísať svoj už skôr schválený záznam.
Dostupné od/do
Časový interval, kedy sa dajú položky v databáze meniť.
Prezerateľné od/do
Časový interval, kedy sa dajú položky v databáze prezerať.
Požadované záznamy
Počet položiek, ktoré musí užívateľ zadať, aby splnil úlohu. Užívatelia uvidia upozornenie, že ešte nezadali všetky požadované položky.
Záznamy požadované pred prezeraním
Až po zadaní daného počtu položiek uvidí študent položky, ktoré zadali ostatní.
Maximálny počet záznamov
Pre jedného používateľa.
Komentáre
Povolenie komentovania jednotlivých záznamov.
Žiadať povolenie?
Ak pridávajú záznamy študenti, či ich má skontrolovať pred uverejnením najprv učiteľ.
Hodnotenia
Povolenie hodnotiť jednotlivé záznamy a nastavenie maximálneho počtu bodov za hodnotenie.

7.12.2 Pridávanie položiek

Po všeobecnom nastavení databázy je potrebné si definovať, aké informácie vlastne v databáze chceme uchovávať. Databázu si predstavíme ako tabuľku, v ktorej treba definovať polia (stĺpce tabuľky). Poľami môžu byť napr. IDosoby, Meno, Priezvisko, Adresa (obr. 7.26).


PIC

Obr. 7.26: Príklad informácií vhodných pre databázové spracovanie

Definovanie polí

Pole je pomenovaná jednotka informácie o položke, ktorú vkladáme do databázy. Môžeme si ich predstaviť ako stĺpce. Každá položka (záznam) v databáze môže mať viacero polí. Vzájomnou kombináciou polí môžeme z databázy vyberať relevantné informácie (napr. triedenie podľa dátumu, mena a pod.).

Pomenovanie poľa: po vytvorení poľa už nemôžeme meniť jeho typ (napr. číselný na textový). Názov poľa musí byť jedinečný. Medzery v názve a špeciálne znaky budú automaticky nahradené podtrhovníkom.

Niektoré polia môžu byť označené ako povinné. Vtedy je pri nich zobrazená červená hviezdička a študenti nebudú môcť uložiť záznam do databázy, kým takto označené polia nevyplnia.

Existuje viacero typov polí, ktoré môžu byť použité v databáze. Pri každom z nich je potrebné zadefinovať minimálne jeho názov a opis:

Text
Maximálne 60 znakov v jednom riadku.
Textarea
Dlhší text, ktorý môže byť formátovaný. Definujeme aj počet riadkov a stĺpcov zadávacieho rámčeka.
Dátum
Používateľ zadáva deň, mesiac a rok z rozbaľovacieho zoznamu.
URL
Adresa web stránky a jej názov, ktorý bude zobrazovaný.
Číslo
Iba celé číslo zadané číslicami.
Obrázok
Ten sa nahrá z používateľovho počítača na server. Je možné špecifikovať, akú veľkosť v pixeloch bude mať na obrazovke v rozličných zobrazeniach, ako aj maximálnu veľkosť súboru.
Súbor
Podobne, ako obrázok, je potrebné ho nahrať na server. Napríklad DOC, ODT, XLS, PDF.
Menu
Zoznam možností, každá na jednom riadku. Jednu z nich je možné si vybrať v rozbaľovacom zozname.
Radio tlačidlá
Podobne ako menu, len inak graficky znázornené. Používateľ klikne na jednu možnosť.
Checkbox
Viacnásobný výber pomocou zaškrtávacích tlačidiel.
Menu (multivýber)
Podobne ako checkbox, len pri výbere ako z menu je treba držať stlačenú klávesu CTRL alebo SHIFT. Z užívateľského hľadiska je checkbox intuitívnejší.
Zemepisná dlžka/šírka
Geografické súradnice napríklad systému Google Earth, Google Maps a iných.

Typy polí môžeme vidieť na obr. 7.27, kde je každé pole použité pri definovaní záznamu o firme:


PIC

Obr. 7.27: Príklad na použitie rozličných polí v databáze

Nová položka

V prípade, ak máme zadefinované polia (štruktúru databázy), môžeme vložiť novú položku pomocou karty Pridať záznam.

Ak si chceme prácu urýchliť, je možné údaje do databázy importovať z textového dokumentu pomocou odkazu Nahrať záznamy zo súboru. Štandardne to býva súbor s príponou csv, v ktorom sú údaje oddelené tabulátorom.

Časť formulára pre zadávanie údajov v našom príklade je uvedená na obr. 7.28.


PIC

Obr. 7.28: Zadávanie nového záznamu do databázy

7.12.3 Prezeranie položiek

Prezeranie jednotlivých položiek je možné alebo v režime zoznamu, kedy vidíme položiek viacero na obrazovke, alebo v režime jednej položky.

To, ako sú položky v oboch pohľadoch zobrazené na stránke, závisí od šablóny, ktorá ich vykresľuje.

7.12.4 Šablóny pre zobrazenie záznamov

Šablóny slúžia na zmenu grafického zobrazenia pri zadávaní a zobrazení jednotlivých položiek v databáze (obr. 7.29).

V šablóne môžeme používať na zobrazenie hodnôt jednotlivých položiek špeciálne tagy, v ktorých sú zapísané názvy polí [[Nazov pola]]. Pri zmenách v HTML editore sú zoznamy dostupných polí zobrazené v ľavej časti stránky a jednoduchým kliknutím sa nám vložia do okna HTML editoru.

Šablóny je možné vytvárať pre pridávanie záznamov a prezeranie obsahu databázy, či už vo forme zoznamu alebo jednotlivých položiek.

Ak pri práci so šablónou sa dostaneme do stavu, že je zoznam zobrazovaný nesprávne, použijeme tlačidlo na reset šablóny, ktoré nám vytvorí štandardné zobrazenie so všetkými prvkami.


PIC

Obr. 7.29: Vytváranie šablóny pre prehliadanie záznamov

Ďalej je možné používať v editore tagy slúžiace prevažne na administráciu jednotlivých záznamov ##akcia##. Zoznam jednotlivých tagov zahŕňa napríklad:

7.12.5 Roly

Ďalšie nastavenia pre databázu pomocou systému rol sú nasledovné: