7.11 Slovník

Jednou z čiastkových úloh pri vzdelávaní študentov v rámci odborného predmetu je aj získanie slovníka alebo okruhu slov používaných v danej oblasti. Existuje vždy veľa slov, ktoré majú vo zvolenej problematike často iný význam či odtieň.

Moodle obsahuje nástroj, ktorý pomáha študentom používať či vytvárať takéto slovníky a využívať ich priamo v kurze.

Spočiatku sa táto aktivita javí iba ako jednoduchý výkladový slovník. Avšak, je to veľmi významný nástroj vzdelávania, keď sa vhodne využije. Je možné vytvárať zdieľané zoznamy pojmov, pridávať poznámky k existujúcim definíciám a vytvárať automatické odkazy na pojmy riamo v študijných materiáloch.

Pojmy zo slovníka možno exportovať do XML súboru vo formáte vhodnom aj pre vytvorenie testovacích otázok. Na to slúži blok (po zapnutí režimu úprav) Exportovať slovník do testu.

7.11.1 Vytvorenie slovníka

Základné nastavenia

Základné nastavenia pri vytvorení slovníku sú zobrazené na obr. 7.21.

Meno
Krátky názov slovníka. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Popis
Tu by sme mali napísať na aký účel je slovník vytvorený, obstaranie informácii, prepojení.
Počet položiek na stránke
Toto nastavenie definuje počet záznamov na stránke. Slovník môže byť nakonfigurovaný na obmedzený počet záznamov zobrazených na jednej stránke slovníka. Ak máme veľký počet automaticky prepojených záznamov, môžeme toto číslo nastaviť na menšiu hodnotu, aby sme zabránili dlhému načítavaniu stránok.
Je tento slovník globálny?
Globálny slovník môže byť súčasťou ktoréhokoľvek kurzu a automatické heslá sa naň odkazujú vo všetkých kurzoch.
Typ slovníku
V tejto položke sa môžeme rozhodnúť či je to hlavný slovník, alebo vedľajší. Systém slovníkov umožňuje exportovanie údajov z vedľajšieho do hlavného slovníka. Za týmto účelom môžeme určiť, ktorý slovník je hlavný. V jednom kurze môžeme mať iba jeden hlavný slovník a iba učiteľ ho môže dopĺňať.
Povoliť duplicitné položky
Zapnutím tohto nastavenia na áno umožníme vkladať duplicitné záznamy.
Povoliť komentár k položkám
Umožníme študentom pridať komentár k jednotlivým záznamom v slovníku. Učiteľ môže vždy pridať komentár ku každej položke v slovníku.
Povoliť náhľad tlače
Pomocou tohto nastavenia môžeme povoliť študentom zobrazenie náhľadu tlače. Učiteľ vždy môže vidieť náhľad tlače.
Automaticky prepájať položky slovníku
Nastavením tejto položky na áno povolíme jednotlivým záznamom v slovníku, aby sa automaticky prepájali so slovom, alebo frázou vždy použitou v kontexte stránky. Kontext stránky zahŕňa fórum, vnútorné zdroje, týždenné sumarizácie, atď. Môže nastať situácia, že nechceme niektoré slová aby boli označené prepojením (napríklad v testoch), potom musíme zadefinovať HTML tag okolo slova a to nasledovne: <nolink>slovo</nolink>.

Tip: Automatické prepájanie musí tiež povoliť globálne administrátor portálu, inak zmena tohto nastavenia nebude mať žiaden účinok.

Implicitný stav schvaľovania
Učiteľ určí, čo sa stane s novým záznamom zadefinovaným od študentov. Tento záznam môže byť automaticky prístupný pre všetkých, alebo až po schválení učiteľom.

PIC

Obr. 7.21: Nastavovanie slovníka

Spôsob zobrazenia
Môžeme špecifikovať ako sa jednotlivé záznamy zobrazia v slovníku. Sú prístupné tieto formáty (zobrazenia):
Zobraziť prepojenia
Môžeme určiť spôsob akým užívateľ môže prechádzať slovníkom. Prechádzanie a hľadanie sú vždy prístupné, ale my si môžeme vybrať z troch možností:
Vždy upraviť
Nastavuje, či študenti môžu upravovať položky iba určitý vymedzený čas, alebo aj kedykoľvek potom.
Hodnotenie
Podobne ako vo fóre môžeme jednotlivé záznamy hodnotiť. Máme na výber či hodnotenie môže vykonávať iba učiteľ, žiak a či hodnotenie je obmedzené dátumom (obr. 7.22).

PIC

Obr. 7.22: Nastavovanie slovníka – druhá časť

7.11.2 Úprava slovníka

Keď je slovník nastavený, ponúka nám možnosti pridania novej položky, import, export, schválenie čakajúcich príspevkov od študentov, komentovanie a prezeranie položiek (obr. 7.23).


PIC

Obr. 7.23: Prechádzanie a spravovanie položiek slovníka

Pridať novú položku

Pri pridávaní novej položky do slovníka je potrebné povinne vyplniť dve položky. Ostatné sú voliteľné. Ako vidíme na obr. 7.24, pri priradení novej položky vyplňujeme tieto možnosti:

Pojem
Tu zadefinujeme slovo/pojem, ktorého význam chceme vytvoriť.
Definícia
Ako prezrádza už názov, tu napíšeme definíciu daného slova.
Kategórie
Štandardné nastavenie novej položky je v kategórii nezaradené. Avšak je možné vytvoriť novú kategóriu (záložka prechádzať podľa kategórie a následne tlačidlo upraviť kategórie) a novú položku zaradiť do tejto novo vytvorenej kategórie.
Kľúčové slovo(á)
Každý záznam v slovníku môže mať priradený asociatívny zoznam kľúčových slov (alebo aliasov). Každý alias sa musí napísať do nového riadku, nemôžu byť oddelené čiarkou. Použitím aliasov môže byť alternatívnou cestou na zadefinovanie jednotlivých položiek. Napríklad ak použijeme v slovníku filter automatického prepojenia, potom alias (ako aj hlavné meno zápisu) bude prepojený so záznamom definovaným v slovníku.
Príloha
Obrázky, súbory a podobne.
Táto položka by mala byť automaticky prepojená
Toto nastavenie umožňuje záznamom automatické linkové prepojenie vždy keď sa v kurze objaví dané slovo, fráza. Toto zahŕňa fórum, vnútorné zdroje, týždenné sumarizácie, atď. Môže nastať situácia, že nechceme niektoré slová aby boli označené prepojením (napríklad v testoch), potom musíme zadefinovať HTML tag okolo slova a to nasledovne: <nolink>slovo</nolink>.
Táto položka rozlišuje používanie veľkých a malých písmen
Toto nastavenie špecifikuje či je vhodné rozlišovať veľké a malé písmená v prípade automatického linkovania záznamov. Napríklad ak táto voľba je zaškrtnutá, potom slovo html použité vo fóre nebude automaticky prilinkované ak v slovníku je zadefinované ako HTML.
Vyhľadať iba celé slová
Ak je automatické prepojenie zapnuté, potom zapnutie tohto nastavenia spôsobí vytvorenie odkazy iba u celých slov. Napríklad ak v slovníku máme zadefinované slovo construct potom sa nevytvorí odkaz pre slovo constructivism.

PIC

Obr. 7.24: Úprava položky slovníka

Úprava položky

Ak máme príslušné oprávnenia, môžeme položky upravovať (PIC), vymazávať (PIC) a prezerať či pridávať komentáre.

Importovať položky

Tento odkaz v bloku Nastavenia nám umožňuje importovať slovník, ktorý bol exportovaný z iného slovníka. Pri importovaní záznamov použijeme XML dokument, ktorý obsahuje samotné informácie (pomocou tlačidla Vybrať súbor) o daných položkách a kategóriách.

Pomocou položky Aktuálny slovník môžeme vybrať kam sa majú dané informácie importovať a to buď Aktuálny slovník (nové položky do aktuálneho slovníka pripojí), alebo Nový slovník (vytvorí nový slovník na základe informácii, ktoré nájde v importovanom súbore).

Zaškrtnutím možnosti Importovať kategórie importujeme nielen záznamy, ale aj kategórie, ku ktorým sú priradené záznamy.

Exportovať položky

Pomocou tohto odkazu v bloku Nastavenia môžeme exportovať slovník pre účely neskoršieho importovania do iného slovníka. Stlačením na odkaz Exportovaný súbor vygenerujeme XML súbor, ktorý ako už bolo povedané, slúži na importovanie do iného slovníka.

Ďalšou možnosťou exportu je vytváranie položiek slovníka mimo prostredia Moodle. XML súbory sú jednoduché čisté texty napísané v kódovaní UTF-8. Ak vyexportujeme nejaký slovník s jednou položkou, môžeme si výsledný XML súbor prezrieť a potom jednoduchým kopírovaním a upravovaním pridávať ďalšie položky. Odpadá tak veľký počet klikania cez Moodle. Výsledok potom môžeme naspäť importovať.

Čaká na schválenie

Ak povolíme študentom pridávať položky a požadujeme ich schvaľovanie učiteľom, tak záznamy, ktoré sú odoslané do slovníka budú v odkaze Čaká na schválenie, pokiaľ nebudú schválené učiteľom. Ak také položky nie sú, odkaz nebude dostupný.

Možnosti prechádzania slovníka

Slovníkom môžeme prechádzať podľa určitých kritérií. Tieto kritéria sú napríklad:

Tiež je možné vyhľadávať záznamy podľa kľúčového slova zadaného do vyhľadávacieho poľa. Zaškrtnutie voľby Plnotextové vyhľadávanie (na pravej strane od vyhľadávacieho poľa) nám umožní vyhľadanie slova v celom texte slovníka. Táto voľba môže spôsobiť že vyhľadávanie bude dlhšie trvať, alebo sa zobrazí viacej záznamov ako sme potrebovali, pretože sa je použité fulltextové vyhľadávanie. Slovník môžeme tiež prechádzať pomocou písmena, ktoré je zobrazené pod jednotlivými kartami.

Roly

Roly v nastaveniach slovníka umožňujú:

Pomocou nich môžeme presnejšie nastaviť prístup k jednotlivým slovníkom.