7.10 SCORM

7.10.1 Čo je to?

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) je kolekciou štandardov a špecifikácií pre web orientované vzdelávanie. Definuje vytvorenie, dodávku a komunikácie medzi obsahom na klientskej strane a hostiteľským systémom – web serverom, na ktorom je implementovaný systém LMS. Štandard SCORM tiež definuje, ako môže byť obsah zbalený v ZIP balíčku, a tak prenositeľný.

Pre online vzdelávanie sú v podstate potrebné dva typy softvéru. Prvým je materiál, podľa ktorého vzdelávanie prebieha – obsah. Tým druhým je systém na vzdelávanie – LMS, ktorý zodpovedá smerovanie študenta cez obsah predmetu, informovanie o jeho pokroku (známkovanie), atď. Podstatou štandardu SCORM je, že akýkoľvek obsah, ktorý bude vytvorený na základe týchto špecifikácií, bude použiteľný v akomkoľvek LMS systéme, ktorý SCORM podporuje.

SCORM si môžeme voľne predstaviť ako VHS štandard pre videopásky. VHS špecifikuje štandardnú veľkosť pásky a ako rýchlo sa má pretáčať. Podobne, SCORM určuje technické špecifikácie pre vytvorenie e-elarningu (používanie jazyku XML, ECMA skripty). Tak, ako je možné použiť ľubovoľnú pásku na nahranie rozličných typov filmov, je možné pomocou SCORMu vytvoriť ľubovoľný obsah.

Prakticky má špecifikácia SCORM dve úlohy: balenie obsahu pri jeho vytváraní a výmena informácií počas vzdelávania.

Balenie obsahu znamená, že v každom SCORM balíku existuje dokument imsmanifest, ktorý obsahuje všetky informácie pre LMS na to, aby sa dal obsah importovať a spustiť bez prítomnosti alebo asistencie človeka. Tento manifest je v jazyku XML.

Výmena informácií počas vzdelávania špecifikuje, ako komunikuje obsah s LMS, keď je prezeraný študentom. V tejto etape musí obsah nájsť svoj LMS a potom prijímať alebo vysielať informácie, napríklad meno študenta, známku z testu a podobne.

7.10.2 Výhody

SCORM je veľmi mocným nástrojom v online vzdelávaní. Autor vytvorí obsah, ktorý je nezávislý od daného systému LMS. Je možné teda obsah kombinovať, vymieňať, predávať, atď. Tým, že existuje štandard, je proces výmeny výrazne zjednodušený.

SCORM je de facto priemyselným štandardom. Je akceptovaný mnohými organizáciami na celom svete a implementovaný v rozličných LMS systémoch. Napríklad americké ministerstvo obrany má požiadavku, aby všetok obsah bol dodávaný v tomto štandarde.

7.10.3 Verzie

SCORM existuje v rozličných verziách. Najpoužívanejšie sú verzia 1.2 a verzia 2004.

SCORM 1.2
Toto je prvá použiteľná verzia v praxi (na rozdiel od verzií 1.0 a 1.1). Používa špecifikáciu balenia obsahu IMS CP s tzv manifestom obsahu a podporou pre metadata opisujúce kurz. Aj keď je táto verzia funkčná, chýbajú jej niektoré pokročilé črty, ako napr. postupnosti vzdelávacích aktivít. Táto verzia už nie je ďalej vyvíjaná ani udržiavaná.
SCORM 2004
Súčasná verzia, založená na štandardoch IEEE pre aplikačné rozhrania, objekty a komunikácie, pričom odstraňuje veľa problémov a nejednoznačností predošlej verzie. Zahŕňa aj možnosti adaptívnych postupností vzdelávania, zdieľania, medziprocesovej komunikácie pre viaceré vzdelávacie ciele alebo kompetencie v rámci vzdelávacích objektov a v rámci hostiteľského systému LMS.

Moodle v súčasnosti podporuje SCORM 1.2.

7.10.4 Použitie SCORM balíka v Moodle

Pre vloženie SCORM balíka do kurzu môžeme použiť aj rýchlu metódu (nefunguje v niektorých verziách Internet Explorera). Pri zapnutom upravovaní kurzu potiahneme myšou zip súbor SCORM balíka na miesto, kam ho chceme vložiť. V prípade potreby mu ešte upravíme názov.

Základné nastavenia pri využití SCORM balíkov v Moodle sú nasledovné:

Meno
Krátky názov balíka. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Opis
Tu by sme mali napísať na aký účel je SCORM balík používaný.
Súbor s balíkom
Nahráme alebo vyberieme súbor s príponou zip, ktorý obsahuje SCORM balík.
Obdobie od-do
Ak treba, nastavíme časové obdobie, v ktorom môžu študenti do balíka vstupovať.
Metóda hodnotenia
Ak balík obsahuje viaceré hodnotené aktivity (napr. testy), vyberieme, ako sa z nich vypočíta výsledné hodnotenie, ktoré sa prenesie do výkazu známok. Sú dostupné tieto možnosti: vzdelávacie objekty (počet aktivít), priemer hodnotení, maximum hodnotení, alebo súčet hodnotení. Ak vyberieme bodované hodnotenie, určíme tiež, aká bude maximálna známka, na ktorú sa prepočíta výsledok.
Počet pokusov
Vyberieme medzi neobmedzeným počtom a hodnotou medzi 1–6.
Známkovanie pokusov
V prípade, že bude využitých viac pokusov, ako z nich vypočítať výsledné hodnotenie: prvý pokus, posledný pokus, najlepší pokus, priemer.
Vynútiť dokončenie
Ak nie SCORM balík problémový, možno nastaviť, aby po prejdení bol označený, ako prejdený.
Vynútiť nový pokus
Ak je zapnuté, každé otvorenie SCORM balíka je chápané ako nový pokus.
Uzamknúť po poslednom pokuse
Ak je zapnuté, študent nemôže otvoriť SCORM balík po maximálnom počte pokusov.
Zobraziť
SCORM balík sa otvorí alebo v aktuálnom alebo v novom okne.
Šírka, výška, voľby
Rozmery SCORM okna a nastavenia, ako sa má správať.
Študenti preskočia stránku s obsahom
Ak sa ide o balík s jediným vzdelávacím objektom, môžeme zvoliť preskočenie stránky s obsahom v prípade, keď účastníci kliknú na SCORM aktivitu v hlavnej stránke kurzu. Na výber sú tieto možnosti: nikdy (nepreskočiť úvodnú stránku), prvý prístup (preskočiť úvodnú stránku iba prvý raz), vždy.
Zakázať režim náhľadu
Ak nastavené, neobjaví sa tlačidlo Náhľad na SCORM stránke. V normálnom móde si študent môže zvoliť, či si chce aktivitu prehliadnuť alebo vypracovať.
Zobrazenie štruktúry kurzu na vstupnej stránke
Ak nastavené, zobrazí sa na vstupnej stránke objektu jeho obsah.
Zobraziť navigačnú štruktúru kurzu
Možnosti sú: naľavo, skryť a rozbaliť.
Skryť navigačné tlačidlá
Áno/nie.
Automatické pokračovanie
Ak je táto voľba nastavená, spustí sa automaticky ďalší dostupný vzdelávací objekt, keď aktuálny vzdelávací objekt vyvolá metódu ukončiť komunikáciu. Ak je Automatické pokračovanie vypnuté, musí používateľ pre pokračovanie použiť tlačidlo Pokračovať.
Frekvencia auto-obnovovania
Dostupné sú možnosti nikdy; vždy, keď sa zmení; každý deň; vždy pri použití.

7.10.5 Nástroje na tvorbu

Existuje veľa autorských nástrojov, ktoré dovoľujú vytvárať SCORM balíky. Medzi ne napríklad patria:

7.10.6 Roly

Modul SCORM ponúka nasledovné nastavenia dostupné pomocou systému rol: