7.9 Spätná väzba

Podobne ako aktivita Prieskum, aj Spätná väzba umožňuje využívať prieskumy medzi študentmi. Na rozdiel od Prieskumu si ale učiteľ sám definuje otázky, ktoré študentom predkladá. Existuje tiež určitá podobnosť s aktivitou Test. Tam je ale každá otázka určitým spôsobom hodnotená.

Admin: Modul je vo východzom nastavení vypnutý. Zapína sa pomocou: Moduly — Moduly aktivít —Spravovať aktivity a kliknutím na ikonu Skryť/Zobraziť v položke Spätná väzba.

7.9.1 Základné nastavenia

Aktivitu Spätná väzba pridáme pomocou výberového menu Pridať aktivitu. Máme na výber nasledovné nastavenia:

Názov
Krátky názov dotazníka. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Opis
Úvodný text, ktorý je študentom zobrazený predtým, ako začnú vyplňovať dotazník. Je vhodné v ňom motivovať k odpovedaniu na otázky
Zobraziť opis na titulnej stránke kurzu
Možnosť zobraziť opis priamo pod názvom dotazníka na úvodnej stránke kurzu.
Otvoriť spätnú väzbu dňa/Ukončiť aktivitu spätnej väzby dňa
Možnosť definovať časový rozsah pre vyplňovanie dotazníka.
Zaznamenať mená používateľov
Táto možnosť neovplyvní zobrazenie pre študentov, ale môže byť pre nich dôležitá. Na výber je aj anonymný mód, kedy sa nezaznamenáva, ktorý študent dotazník vyplnil. V neanonymnom prípade vidí učiteľ pri každom dotazníku, ktorý študent ho vyplnil.
Po odoslaní, zobraziť stránku analýzy
Ak študent vyplní dotazník, po jeho odoslaní sa zobrazia všetky jeho odpovede.
Zasielať notifikácie emailom
Používatelia s rolou Učiteľ a Tvorca kurzov dostanú mail vždy, ak nejaký študent odošle vyplnený dotazník.
Možnosť viacerých odoslaní
Ak je povolená táto možnosť, používatelia môžu odoslať spätnú väzbu bez obmedzení počtu odoslaní. Treba si dať pozor, toto nastavenie nemôže byť zmenené potom, ako niekto odovzdal dotazník.
Automatické číslovanie
Povoliť alebo nepovoliť automatické číslovanie otázok.
Stránka, ktorá sa zobrazí po odoslaní
Záverečný text zobrazený potom, ako študent vyplnil všetky otázky. Obvykle sa mu na tomto mieste poďakujeme za jeho strávený čas.
URL odkaz pre tlačidlo Pokračovať
Ak nezadáme nič, študent sa vráti na úvodnú stránku kurzu.

Po uložení nastavení zobrazí Moodle ďalšiu stránku, na ktorej sa definujú otázky, ich typy a poradie.

7.9.2 Tvorba dotazníka

Všeobecný postup pre vytvorenie otázky v dotazníku je nasledovný:

  1. Po výbere aktivity si v jej bloku Nastavenia vyberieme odkaz Otázky/Upraviť otázky
  2. Vyberieme kartu Upraviť otázky
  3. V časti Pridať otázky do aktivity si vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu konkrétny typ otázky (viď nižšie), ktorý potrebujeme.

Pri práci s otázkami existujú ich určité spoločné vlastnosti:

Typy otázok do dotazníka

Aktivita ponúka nasledovné typy otázok:

Krátka odpoveď
Odpoveď na jeden riadok. Zadáva sa šírka vstupného formulára ako aj maximálny počet znakov (obe do 255 znakov)
Odpoveď s dlhším textom
Odpoveď je v rozsahu viac riadkov. Zadáva sa počet riadkov a stĺpcov zadávacieho formulára, odpoveď ale môže byť dlhšia.
Viacero odpovedí
V tomto type otázky môžeme zobraziť možnosti horizontálne, vertikálne alebo ako rozbaľovací zoznam. Tiež určujeme, či respondent vyberá iba jednu správnu odpoveď, viacero, alebo aj žiadnu.
Viacero odpovedí (hodnotené)
Rovnaké možnosti, ako v predošlej voľbe. Každá z možných odpovedí má priradenú numerickú hodnotu, takže sa dá lepšie analyzovať v tabuľkovom procesore. Okrem toho, v analýze vyhodnotenia otázky je zobrazená aj priemerná hodnota odpovedí.
Číselná odpoveď
Respondent udáva číslo, pre ktoré definujeme akceptovateľný rozsah.

Okrem toho existujú aj ďalšie možnosti, ktoré pridávame medzi otázky:

Štítok
Ľubovoľný text, ktorým napríklad vysvetľujeme otázky uvedené nižšie.
Informácie
Na príslušné miesto vkladá jednu z nasledovných informácií: čas odpovede, názov kurzu, názov kategórie kurzov
Oddeľovač stránky
Rozdelí určité otázky po stranách. Využíva sa, ak sa skladá dotazník z viacerých ucelených dielov
Bezpečnostná skúška Captcha
Ak je dotazník verejne dostupný, občas sa doň zapájajú automatické programy. Takto sa im to aspoň troch sťaží.

7.9.3 Príklad

Pre príklad použitia uvádzame dotazník, ktorým vyhodnocujeme jednotlivé predmety. Je pripravený na verejnom mieste ako záloha kurzu obsahujúca iba jednu aktivitu v nultom týždni učitelia si ho v prípade potreby obnovia do svojich kurzov.

Opis dotazníka Záverečný dotazník k predmetu

Tento dotazník má 5 strán a zaberie Vám asi 5 minút času. Je anonymný a všetky otázky sú nepovinné – tak ako aj celý dotazník. Obsahuje časti ohľadom predmetu, predášajúceho a cvičiaceho. Jeho vyplnením nám pomôžete v snahe o zlepšenie úrovne pedagogického procesu.

Po odoslaní Ďakujeme za Váš čas pri vyplňovaní dotazníka. Pomohli ste nám pri zlepšovaní pedagogického procesu.

1. strana Obsah a štruktúra predmetu

Prosím zvoľte iba jednu možnosť (1 najlepší-úplne súhlasím, 5 najhorší-vôbec nesúhlasím)

Jasne som rozumel požiadavkám predmetu a čo sa odo mňa očakávalo.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Predmet dosiahol stanovené ciele.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Obsah predmetu ma intelektuálne stimuloval.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Štruktúra predmetu bola logická.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Zadania/seminárna práca predmetu boli intelektuálne stimulujúce.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Ako hodnotíte obsahovú stránku predmetu v zmysle prínosu nových poznatkov pre Vás?

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Ako Vás vyučujúci presvedčil o využiteľnosti poznatkov z predmetu v praxi?.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Prosím zhodnoťte obsah a štruktúru predmetu a navrhnite oblasti, v ktorých si myslíte, žeby sa mohol zlepšiť (viac riadkov)

Koniec strany

2. strana Pedagóg – prednášky

Meno pedagóga (jeden riadok)

Pedagóg bol dobre pripravený na hodinu.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Prezentácie boli dobre štrukturované a koherentné.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Pedagóg sa správal ku študentom profesionálne a s rešpektom.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Hodnotenie schopnosti pedagóga dostatočne vysvetliť prednášanú látku.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Hodnotenie schopnosti pedagóga reagovať na otázky študentov.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Hodnotenie schopnosti pedagóga prispôsobiť rýchlosť výkladu požiadavkám študentov.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Aká bola Vaša účasť na prednáškach (1:maximálna, 5:minimálna).

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Prosím zhodnoťte metódy vyučovania použité počas prednášok (viac riadkov)

Prosím zhodnoťte spôsoby hodnotenia použité vyučujúcim počas semestra (viac riadkov)

Koniec strany

3. strana Pedagóg – cvičenia

Meno pedagóga (jeden riadok)

Pedagóg bol dobre pripravený na hodinu.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Pedagóg vytvoril v triede prostredie vhodné na participáciu študentov.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Pedagóg sa správal ku študentom profesionálne a s rešpektom.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Ako hodnotíte spôsob výkladu pedagóga v tomto predmete, t.j. schopnosť zaujať, využívanie pomôcok a pod?.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Prosím zhodnoťte metódy vyučovania použité počas cvičení (viac riadkov)

Prosím zhodnoťte spôsoby hodnotenia použité vyučujúcim počas semestra (viac riadkov)

Koniec strany

4. strana Všeobecné otázky/odporúčania/celková spokojnosť s kurzom

Prosím ohodnoťte Vašu celkovú spokojnosť s predmetom.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Ako hodnotíte dostupnosť kvalitnej a využiteľnej literatúry potrebnej pre zvládanie tohto predmetu?.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Neaplikovateľné

Aké najdôležitejšie veci ste sa naučili na kurze? (viac riadkov)

Čo boli najmenej užitočné časti predmetu a ako by sa mohli vylepšiť? (viac riadkov)

7.9.4 Šablóny

Pre vytvorenie dotazníka môžeme okrem ručného vkladania otázok cez web rozhranie tieto dávkovo nahrať z iného dotazníka. Môžeme využiť mechanizmus záloh vysvetlený vyššie, ktorý nahrá nielen otázky, ale aj kompletné nastavenia a názov dotazníka.

Ďalšou možnosťou je importovať otázky zo súboru, ktorý sme si pripravili inde. Moodle využíva XML súbor. Najlepším spôsobom jeho vytvorenia je najprv v Moodle vytvoriť viacero typov otázok a tie exportovať. XML súbor je obyčajný textový súbor kódovaný v UTF-8. Jeho úprava je obvykle rýchlejšia, ako webové rozhranie Moodle.

Poslednou možnosťou je využiť zdieľaný dotazník, ktorý už niekto pripravil. Učiteľ pri tvorbe dotazníka môže určiť stupeň jeho zdieľania – ako súkromný (len pre seba) alebo verejný (aj pre iných učiteľov).

7.9.5 Vyhodnotenie

Pre vyhodnotenie dotazníka máme na výber prezeranie odpovedí jednotlivých respondentov (karta Zobraziť odpovede, prípadne blok Nastavenia – Zobraziť odpovede) alebo sumárne údaje (karta Analýzy, prípadne blok Nastavenia – Analýzy). Ak sú odpovede neanonymné, vidíme v prvom prípade aj meno respondenta. V prípade analýz máme k dispozícii aj export získaných údajov do Excelu.

Časť zobrazenia sumárnych údajov pre príklad uvedený vyššie je na obr. 7.20.


PIC

Obr. 7.20: Zobrazenie vyhodnotenia dotazníka

7.9.6 Roly

Modul spätná väzba ponúka nasledovné nastavenia dostupné pomocou systému rol: