7.8 Prieskum

Kým modul anketa ponúka jedinú otázku, v prieskume ich je viac. Avšak, otázky sú priamo určené vývojármi Moodle, a teda nie je ich možné zmeniť. V súčasnosti existujú tri typy prieskumov:

COLLES
(Constructivist On-Line Learning Environment Survey) Toto je 24 výrokov zoskupených do šiestich oblastí: závažnosť, reflektujúce myslenie, interaktivita, podpora školiteľa, podpora spolužiakov a zrozumiteľnosť interpretácie. Tieto oblasti vyplývajú zo sociálno-konštruktivistickej teórie v ktorej sa ide najmä o rozvoj komunikačných schopností študentov, tj. schopností zapojiť sa do diskusie nielen so spolužiakmi ale aj s učiteľom. Moodle poslytuje tri variácie typu COLLES: predstavy (ako by si kurz predstavovali), skúsenosti (aký kurz v skutočnosti je) a ich kombináciu.
ATTLS
(Attitudes to Thinking and Learning Survey) Je to prieskum, v ktorom sa zisťuje, či poznávanie študentov je viac individuálne (do poznávania nezahŕňajú svoje pocity a emócie) alebo vzťahové (majú sklon k počúvaniu, pýtaniu sa a formujú si názory a vedomosti na základe skúseností druhých).
Kritické udalosti
V tomto prípade nejde o výberové tlačidlá ale o vyjadrenie sa študenta k nedávnym udalostiam a otázkam v kurze.

V každom prípade platí, že prieskumy nie sú anonymné. Aj keď študenti medzi sebou výsledky neuvidia, učiteľ vie presne, kto vyplnil ktorý dotazník. Je preto vhodné, aby študenti o tomto fakte vedeli.

COLLES a ATTLS sú relatívne komplexné prieskumy, ktoré je vhodné vykonávať len niekoľkokrát počas semestra a používajú sa pri vytváraní si názoru na zásadn smerovanie predmetu. Naproti tomu prieskum typu kritické udalosti je kratší a je ho možné použiť napríklad po každom týždni. Upozorňuje pritom na aktuálne otázky a problémy.

7.8.1 Základné nastavenia

Aktivitu prieskum pridáme pomocou výberového menu Pridať aktivitu. Máme na výber nasledovné nastavenia:

Meno
Krátky názov prieskumu. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Ty prieskumu
Výber z viacerých možností opísaných vyššie.
Špeciálny úvod
Úvodný text, ktorý študentom vyzvetlí zmysel prieskumu a poskytne im ďalšie informácie

7.8.2 Práca s prieskumom

Ak je prieskum dostupný študentom, môžu ho začať vyplňovať. Po jeho odovzdaní je študent porovnávaný s ostatnými v rámci triedy. Učiteľ má potom k dispozícii grafické znázornenie rozloženia jednotlivých otázok v rámci triedy, možnosť prechádzať prieskum pre každého študenta ako aj exportovanie výsledkov do tabuľkových procesorov (v ODS, XLS, TXT formátoch).

7.8.3 Roly

Modul prieskum ponúka nasledovné nastavenia dostupné pomocou systému rol: