7.7 Anketa

Anketu používame na definovanie jedinej otázky, na ktorú chceme, aby študenti odpovedali, pričom si môžu zvoliť jednu alebo viac z definovaných odpovedí.

Môžeme pomocou nej zistiť napríklad priklonenie sa študentov k termínu skúšky z viacerých možností. Z ďalších možných použití menujme napríklad výber zadania na základe toho, kto príde prvý, si vyberá.

7.7.1 Základné nastavenia

Aktivitu Anketa pridáme pomocou výberového menu Pridať aktivitu. Máme na výber nasledovné nastavenia (obr. 7.19):

Názov ankety
Krátky názov ankety. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Úvodný text
Samotná otázka.
Režim zobrazenia
Horizontálne alebo vertikálne výsledky ankety
Povoliť zmenu hlasovania
Je možné opätovné hlasovanie?
Povoliť viac ako jednu voľbu
Je možné zahlasovať za viac ako jednu možnosť?
Limitovať počet povolených výberov
Toto nastavenie definuje, či účastníci ankety budú limitovaní počtom výberov jednotlivých volieb. Ak áno, každá voľba môže mať nadefinovaný číselný limit. Ak je to nula, danú voľbu nebude možno vybrať. Ak počet odoziev presiahne daný limit, nebude už možné danú odpoveď zvoliť.
Časovo obmedziť odpovedanie na otázky
Ak treba, vymedzíme čas v ktorom účastníci môžu odpovedať na otázku.
Zverejniť výsledky
Zverejnenie výsledkov študentovi po odoslaní ankety (nezverejniť, hneď po odoslaní, po ukončení ankety, hocikedy).
Dôvernosť výsledkov
Anonymné alebo verejné (s menami) zobrazenie výsledkov.
Ukázať stĺpec pre nezodpovedané otázky ankety
Zobrazí aj počet ešte nezúčastnených.

PIC

Obr. 7.19: Nastavovanie ankety

Učiteľ má možnosť upraviť výsledky hlasovania. Napríklad, ak sa niektorí zo študentov ankety nezúčastnia. To je vhodné napríklad pri voľbe semestrálnych projektov, kedy zostávajúcich študentov, ktorí si žiaden projekt nevybrali, učiteľ priradí manuálne.

7.7.2 Roly

Modul anketa ponúka nasledovné nastavenia dostupné pomocou systému rol: