7.5 Diskusné fórum

Ďalšou často využívanou možnosťou asynchrónnej komunikácie je diskusné fórum. Diskusné fórum predstavuje štruktúrovanú textovo orientovanú diskusiu: príspevky súvisiace s určitou témou sú zobrazené spolu. Umožňuje klásť otázky a pridávať reakcie v čase vhodnom pre autora. Obsah príspevkov môže byť formátovaný pomocou HTML syntaxe. To umožňuje začleniť aj hypertextové odkazy (URL) alebo adresy elektronickej pošty. Diskusiu tak možno obohatiť napr. o grafiku alebo môže pokračovať elektronickou poštou v privátnom duchu. Užitočnou pomôckou diskusného fóra je notifikácia nových príspevkov elektronickou poštou, pričom si učiteľ môže zvoliť, či musia všetci účastníci maily odoberať, alebo nie. V tom prvom prípade sa teda diskusné fórum dá použiť ako nástroj hromadnej korešpondencie.

Diskusie vo fórach majú obyčajne hlbší rozmer ako diskusie v triede. Študenti si môžu svoje odpovede premyslieť viac, môžu ich prerábať, pretože nemajú obmedzený čas na ich vytvorenie. Veľa študentov, ktorí majú problémy v ústnom styku, používajú fóra radšej. Podobne je to u študentov, ktorých materinský jazyk je iný ako jazyk kurzu.

Diskusné fóra nemusia byť len doplnkom k pedagogickému procesu. Tým, že sú asynchrónne, pomáhajú aj vytvárať aktivity, ktoré by boli obtiažne vytvoriť priamo v triede.


PIC

Obr. 7.17: Nastavovanie diskusného fóra

Základné nastavenia (obr. 7.17):

Názov fóra
Krátky názov fóra. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Typ fóra
Môžeme si vybrať medzi:
Úvod do diskusného fóra
Učiteľ vysvetlí, čoho sa celé fórum bude týkať, zobrazí sa študentom keď kliknú na fórum.
Mód odoberania
Ak je niekto prihlásený k odoberaniu príspevkov z určitého fóra, bude mu e-mailom poslaná kópia každého príspevku vloženého do tohto fóra. Existujú 4 možné spôsoby:
Majú sa v tomto fóre označovať neprečítané príspevky?
Táto voľba sa dá zapnúť, vypnúť, alebo nechať na študentov, ako sa rozhodnú.
Zablokovanie diskusií
Diskusia, ktorá bola neaktívna počas určitej doby, môže byť uzamknutá. Učiteľ ju automaticky odomkne, ak po tomto čase vloží nový príspevok.
Maximálna veľkosť prílohy
Ak by študenti posielali súbory ako prílohy, aké je obmedzenie na ich veľkosť.
Maximálny počet príloh
Koľko príloh môže byť vložené ku každému príspevku.
Zobrazovať počt slov
(áno/nie).

Blokovanie po dosiahnutí počtu príspevkov ak povolíme nasledovné voľby, študentom je zablokovaná možnosť pridávať nové príspevky, ak počet ich doterajších presiahne určitú hranicu. Systém ich po určitom počte príspevkov na túto skutočnosť upozorní.

Blokačné obdobie
Ako dlho budú študenti blokovaní, možnosti sú medzi zákazom blokovania a obdobím do 7 dní.
Blokovať po dosiahnutí počtu príspevkov
Zadáme počet príspevkov.
Upozorniť po prekročení počtu príspevkov
Zadáme počet príspevkov.

Hodnotenia každý príspevok v diskusnom fóre môže byť hodnotený, či už učiteľom, alebo každým účastníkom. Keďže vo fóre je viacero príspevkov, na tomto mieste definujeme, akým spôsobom bude vypočítavané celkové hodnotenie, ktoré bude prenesené do výkazu známok.

Roly s oprávnením hodnotiť
Pre vkladanie hodnotení potrebujú používatelia schopnosť moodle/rating:rate ako aj ďalšie špecifické schopnosti. Na základe typu fóra budú na začiatku automaticky určené roly, ktorých sa hodnotenie bude týkať. Samozrejme, tento zoznam rol možno upraviť pomocou bloku Nastavenia tohto fóra a odkazu Oprávnenia.
Typ hodnotenia
Definujeme, akým spôsobom vypočítavame známku. Okrem možnosti nehodnotiť známou sú dostupné nasledovné možnosti:
Priemer
Aritmetický priemer všetkých hodnotení príspevkov v tomto fóre. Toto je obzvlášť užitočné pri vzájomnom hodnotení študentov medzi sebou pri veľkom počte príspevkov.
Počet
Počet hodnotení príspevku je celkovou známkou. Doporučuje sa v prípadoch, keď je dôležitý počet hodnotiacich. Celková známka však nemôže prekročiť maximálne hodnotenie vo fóre.
Maximum
Finálnou známkou je maximálne hodnotenie. Táto metóda je vhodná pre zdôraznenie najlepšej práce účastníkov, podporujúca označenie jedného najkvalitnejšieho príspevku ako aj viacero obvyklých hodnotení ostatných.
Minimum
Finálnou známkou je minimálne hodnotenie. Táto metóda podporuje ovzdušie vysokej kvality pre všetky hodnotené príspevky.
Súčet
Všetky hodnotenia pre jedného účastníka sa sčítajú. Celková známka však nemôže prekročiť maximálne hodnotenie vo fóre.

Ak povolíme hodnotenie, pri každom príspevku budú ovládacie prvky na určenie jeho hodnotenia pomocou stupnice, ktorú si zvolíme. Tiež môžeme definovať, v akom časovom intervale možno príspevky hodnotiť.

7.5.1 Používanie fóra

Keď vytvoríme diskusné fórum a klikneme na jeho názov, zobrazí sa jeho hlavná stránka ako na obr. 7.18.

Ak niekto napíše do fóra príspevok, odoberatelia ho dostanú mailom. Okrem mailu je možné odoberať príspevky vo forme RSS – musí to však povoliť globálne administrátor portálu a pre dané fórum učiteľ. Moodle umožňuje prihlásiť sa k odoberaniu individuálnej diskusie. Stačí kliknúť na bodku na konci riadka fóra s danou diskusiou. Po kliknutí sa táto zmení na obálku a opačne (druhá diskusia na obr. 7.18).

Na hlavnej stránke fóra ďalej vidíme úvod, ktorý napísal učiteľ a ktorý obyčajne informuje o účele fóra či o podmienkach jeho používania.


PIC

Obr. 7.18: Zobrazenie diskusného fóra

Na zaslanie nového príspevku použijeme tlačidlo Pridať novú diskusnú tému. Na ďalšej obrazovke zadáme:

Normálne po napísaní príspevku a odoslaní sa dostaneme na hlavnú stránku fóra a máme ešte 30 minút, ak by sme ho chceli upraviť (po kliknutí na odkaz Upraviť, ak na to máme oprávenie). Často sa totiž stane, že až po odoslaní príspevku zistíme, že sú v ňom chyby alebo že nie je napísaný tak, ako by sme si predstavovali. Po uplynutí tohto času je príspevok odoslaný mailom odoberateľom. Jeho ďalšia úprava je umožnená iba s oprávením Upraviť ľubovoľný príspevok.

Pri odoslanom príspevku môžu byť (podľa dostupných oprávnení) aj odkazy Odstrániť, Hodnotiť, či Odpovedať.

V bloku Nastavenia diskusného fóra okrem obvyklých možností existuje rozbaľovacie menu Mód odoberania, ktorý môžeme prestaviť z počiatočného nastavenia.

V prípade, že odoberanie príspevkov nie je povinné, môže učiteľ v odkaze Zobraziť/upraviť odberateľov príspevkov upraviť tých, ktorí sa zapísali na odoberanie diskusných príspevkov. Študent môže prepnúť, či chce odoberať príspevky alebo nie (Odhlásiť ma z odoberania príspevkov z tohto fóra).

Niektoré diskusné príspevky môžu byť označené ako permanentné. Sú vtedy označené na ľavej strane a majú speciálnu web adresu, ktorá umožňuje kopírovanie a vkladanie.

Keď učiteľ pridá novú tému diskusie, môže ju pripnúť na začiatok diskusných oznamov, čím ju zvýrazní a zdôrazní.

7.5.2 Prehľadávanie fór

V kurze (obyčajne na hlavnej stránke) môžeme sprístupniť blok Prehľadať fóra. Ten je pomocníkom, ak sú diskusie bohaté. Je len jeden takýto blok, ktorý prehľadáva všetky fóra naraz. V ňom sa zadáva jedno slovo.

V prípade, že potrebujeme vyhľadávať podrobnejšie, alebo zúžiť výsledky predošlého hľadania, použijeme Pokročilé vyhľadávanie. V ňom sú dostupné nasledovné voľby:

7.5.3 Archivácia

Niekedy je vhodné si určité diskusie presunúť z pôvodného fóra do nového. Napríklad, ak sú v nch dôležité myšlienky, závery a podobne, ktoré by sme chceli uchovať. Ďalším dôvodom môžu byť veľmi dlhé diskusie, v ktorých sa začína strácať prehľad. V takom prípade môžeme časť diskusie odložiť a začať opäť novú.

Postup archívacie diskusie:

 1. Vytvoríme fórum (napr. s názvom Archív)
 2. Vyberieme časť diskusie, ktorú chceme archivovať,
 3. V pravom hornom rohu vyberieme rozbaľovací zoznam Presunúť túto diskusiu do a v ňom fórum Archív.
 4. Po presunutí diskusie napíšeme do fóra oznam, ktorým obnovíme diskusiu.

7.5.4 Roly

V diskusnom fóre je veľa nastavení, ktorými je možné upraviť jeho vlastnosti. Tieto sú skryté v systéme oprávnení.

Roly pre fórum sú nasledovné:

 1. Pridať novinky
 2. Vytvoriť prílohy
 3. Vymazať (kedykoľvek) ľubovoľný príspevok
 4. Vymazať vlastné príspevky (v rámci časového limitu)
 5. Upraviť ľubovoľný príspevok
 6. Exportovať celú diskusiu
 7. Exportovať vlastné príspevky
 8. Exportovať príspevky
 9. Počiatočné odoberanie
 10. Administrovať odoberanie príspevkov
 11. Presúvať diskusie
 12. Oslobodenie od maximálneho počtu príspevkov
 13. Hodnotiť príspevky
 14. Odpovedať na novinky
 15. Odpovedať na príspevky
 16. Rozdeľovať diskusiu
 17. Začínať novú diskusiu
 18. Zobraziť všetky hodnotenia zadané jednotlivcami
 19. Vidieť všetky hodnotenia
 20. Vidieť diskusie
 21. Vidieť časovo obmedzené príspevky
 22. Vždy vidieť otázky (Q) a odpovede (A)
 23. Vidieť vaše hodnotenia
 24. Vidieť odberateľov

7.5.5 Využívanie fór

Diskusné fóra sú dôležitým prvkom v elektronickom vzdelávaní. Najmä kurzy, ktoré prebiehajú dištančne závisia od kvality diskusií.

Niektorí odborníci tvrdia, že využívanie diskusií je dôležitejšie ako poskytovanie študijných materiálov v kurze. Interakcie medzi učiteľom a študentom a medzi študentmi samotnými vytvárajú nové vnemy a skúsenosti.

Nestači ale iba fóra vytvoriť a čakať, že začnú byť automaticky využívané. Najmä v prezenčnom štúdiu sa často zredukujú na oznamy učiteľa študentom. Dôležitým je počiatočný príspevok učiteľa, ktorý by mal v sebe obsahovať otvorené otázky (také, na ktoré sa nedá odpovedať áno/nie).

Často pri to používame na zvýšenie motivácie študentov systém ohodnotenia jednotlivých príspevkov. Moodle umožňuje priradiť k príspevkom rozličné hodnotiace stupnice a to nielen kvantitatívne ale aj kvalitatívne.

Motiváciou môže byť aj rozoberanie najlepších príspevkov neskôr na prezenčnom stretnutí.

Fórum typu Otázky a odpovede je vhodné na skupinové riešenie problémov. Učiteľ položí otázku a študenti po určitej samostatnej práci v istom časovom okamihu na ňu postupne odpovedajú. Zároveň sa môžu pozrieť, ako iní riešili tento problém.

7.5.6 Otázky k diskusným fóram

Zobrazenie diskusií
Ak máme v kurze viacero diskusných fór a chceme, aby študenti mohli diskutovať vo všetkých, nenastavujeme to pre každé fórum zvlášť, ale priamo v administratíve kurzu — Používatelia — Oprávnenia.
Posielanie mailov
Vo všeobecnosti sa každý účastník môže rozhodnúť, či si želá byť prihlásený na odoberanie príspevkov z fóra. Učiteľ môže určiť, či budú príspevky odoberať všetci, alebo či si toto budú môcť zvoliť. Ale aj v prípade, že učiteľ chce prinútiť študentov k odoberaniu, si jednotlivec môže nastaviť v svojom profile, že nechce prijímať maily (samozrejme, potom sa nebude jednať iba o fórum, ale o všetky maily) alebo, či chce prjímať iba jeden mail denne so všetkými informáciami. Učiteľ tiež môže zakázať odoberanie príspevkov.
Moderovanie
V niektorých mailových konferenciách je možné, aby každý príspevok pred uverejnením odsúhlasil moderátor. V Moodle to pomocou fór možné nie je. Spôsob, akým to možno vyriešiť, je použiť modul Dababáza s povolenými komentármi, v ktorej je zodpovedajúce nastavenie.
Študenti v oddelených skupinách
Ak učiteľ napíše diskusný príspevok všetkým účastníkom vo fóre so skupinami, žiaden zo študentov mu nebude môcť odpovedať. V tomto prípade je lepšie, ak učiteľ pošle rovnakú správu každej skupine študentov zvlášť.
Použitie diskusného fóra na rozdeľovanie zadaní
Diskusné fóra môžeme použiť v prípade, ak potrebujeme, aby si študenti vybrali z viacerých zadaní. Pre každé zadanie vložíme novú tému diskusie. Študenti potom odpovedajú na konkrétnu diskusiu, a tým sa prihlásia na dané zadanie.
Použitie diskusného fóra typu Otázka a odpoveď
Tento typ diskusného fóra môžeme použiť namiesto zadania, ak chceme, aby študenti videli, ako danú úlohu vyriešili ostatní.

Postupujeme potom tak, že do zadania diskusného fóra napíšeme, aký študijný materiál je potrebné naštudovať. Začneme viaceré diskusie, pričom každá z nich bude obsahovať konkrétnu otázku. V nastaveniach fóra nepovolíme študentom začínať diskusiu, umožníme ale odpovedať. Potom každý študent musí najprv napísať svoju odpoveď a až potom si môže pozrieť, ako dané zadanie riešili ostatní.

Podobné možnosti umožňuje aj modul Databáza.

Hodnotenie
Ak by sme chceli v príspevkoch pridať hodnotenie podobné ako na sociálnych sieťach, môžeme vytvoriť novú stupnicu s jednou položkou (napríklad Páči sa mi, Dobrý príspevok) v administratíve kurzu (Známky — Stupnice). Potom v diskusnom fóre povolíme hodnotenia a študentom pridáme oprávnenie hodnotiť príspevky.