7.3 Test

Testy používame pre získanie spätnej väzby od študentov. Na ich základe zistíme, ako porozumeli študovanú problematiku, čo im robí najväčšie problémy. Na druhej strane, počítačovo riadené testy umožňujú pedagógom čiastočné odbremenenie od manuálnej a opakujúcej sa činnosti. Aj keď počítačovo riadené testy nie sú všeliekom, dokážeme pomocou nich zlepšiť vedomosti študentov pomocou tzv. autotestov (či už hodnotených alebo nie), alebo overiť ich znalosti.

Aktivita dovoľuje učiteľovi vytvárať a nastavovať testy, ktoré môžu pozostávať z viacerých typov otázok. Otázky sú uložené v databáze a môžu byť použité v rozličných kurzoch. Sú dovolené viaceré pokusy, každý z nich je zapamätaný. Výsledky sú automaticky prenesené do žiackej knižky.

Testy môžu povoľovať viaceré pokusy. Každý z nich je vyhodnotený a učiteľ sa môže rozhodnúť, či ukázať správne odpovede alebo naznačiť, v čom bola odpoveď nesprávna.

Na rozdiel od testov na papieri, ktoré je nutné manuálne hodnotiť, v elektronických testoch sa učiteľ môže koncentrovať na iné možnosti. Či už využiť test ako prostriedok na samovzdelávanie študentov tým, že im povolí vypracovať test viackrát, alebo ako stručné zopakovanie učiva, atď.

Testy majú veľa rozličných nastavení, a teda je s nimi možné vykonať rozmanité pedagogické ciele. Zahŕňajú nielen rozličné typy otázok, ale aj náhodne generované otázky.

Otázky môžu byť importované z rozličných textových formátov, ktoré zahŕňajú aj komerčné formáty ako WebCT, Blackboard a IMS QTI.

Ďalšie črty

Celý postup pri vytváraní testu pozostáva z viacerých krokov. Každý test má svoje nastavenia, ktoré treba špecifikovať a obsahuje vytvorené otázky.

7.3.1 Nastavenie testu


PIC

Obr. 7.6: Nastavovanie základných parametrov testu

Na to, aby sme mohli vytvoriť test, musíme zapnúť režim upravovania stránky, vybrať si tému alebo týždeň, v ktorom sa má test ukázať a vybrať aktivitu Test.

Dostávame sa do editovacieho okna testu. Musíme zadať názov a úvod k testu, termíny otvorenia a zavretia testu a či bude vykonanie testu časovo ohraničené (obr. 7.6).

Meno/Úvod
Toto sú opisné polia testu. Zadáme názov testu a úvodné informácie pre študentov, ktoré uvidia pred začatím testu, informáciu o časovom limite a podobne.
Zobraziť opis na titulnej stránke kurzu
Opis testu sa zobrazí pod jeho názvom.
Otvorenie a zavretie testu
Môžeme určiť čas v ktorom bude test dostupný na uskutočnenie ich pokusov. Pred a po tomto čase nebude test dostupný. Treba si ale dať pozor a prestaviť východzie hodnoty, pretože Moodle na začiatku zvolí oba časy rovnaké, čo by prakticky znemožnilo študentom sa testu zúčastniť.
Časový limit
Štandardne nemajú testy časové ohraničenie, za aký čas majú byť vykonané. Ak je aktivovaný limit, potom sú aktivované nasledovné funkcie, aby časový test fungoval:
 1. Javascript v prehliadači je nutný – iba tak môže pracovať časovač.
 2. Zjaví sa časové okno s odpočítavaním.
 3. Keď časovač skončí, test je odoslaný automaticky a nezávisle od toho, či boli všetky odpovede vyplnené, či nie.
 4. Ak študent nejakým spôsobom podvedie tieto ochranné mechanizmy a strávi na teste viac ako 60 sekúnd nad vymedzený časový rámec, hodnotenie testu sa automaticky nastaví na nulu.
Keď vyprší čas
Toto nastavenie určuje, čo sa stane, ak študent nestihne odovzdať test v časovom limite. Môže byť automaticky odovzdaný a ukončený alebo sa test hodnotí ako neodovzdaný. Treťou možnosťou je poskytnúť určitý dodatočný čas, kedy už nie je možné odpovedať, ale iba skontrolovať a odovzdať. Vtedy je potrebné zadať Termín pre odovzdanie.
Povolený počet pokusov
Študenti sa môžu pokúsiť urobiť jeden test viackrát. Úmyslom je použiť test ako vzdelávaciu a nie hodnotiacu aktivitu. Študenti sa viacnásobným robením testov zároveň učia.
Metóda známkovania
Ak je povolené zodpovedanie otázok na viac pokusov, potom je aj hodnotenie týchto odpovedí odstupňované. Toto má vplyv na výsledné hodnotenie študenta.

PIC

Obr. 7.7: Nastavovanie pokročilých parametrov testu

Nastavenie testu – pokračovanie

V druhej časti testu sa nastavujú pokročilé vlastnosti zobrazovania a zabezpečenia testu (obr. 7.7):

Usporiadanie:

Poradie otázok
Poradie, v akom budú otázky prezentované študentom, je alebo určené tým, ako boli po jednom vkladané do testu, alebo náhodne, kedy budú otázky poprehadzované pre každého študenta a pokus.
Nová strana
Ak je test dlhší, má zmysel rozdeliť otázky na viac strán tým, že sa nastaví maximálny počet otázok na jednu stranu. Konce stránok budú takto nastavené automaticky, ale bude možné ich potom prestaviť ručne. V tomto výbere sú dostupné voľby: všetko na jednej strane alebo každých X otázok, kde X je medzi 1 a 50. Po zmene nastavenia aktivujeme aj voľbu Prestránkovať teraz.
Spôsob navigácie
Na výber sú dve možnosti: voľná a sekvenčná. Pri voľnej je na študentovi, v akom poradí jednotlivé otázky odpovedá. Pri sekvenčnej nastavuje toto poradie učiteľ. V prípade, že študent test preruší, pri ďalšom prihlásení pokračuje od miesta, kde skončil.

Správanie sa otázky:

Zamiešať v rámci úloh
Poradie otázok bude pri každom pokuse študenta iné. Úmyslom je urobiť to študentom trocha ťažšie, aby od seba neodpisovali. Táto voľba je iná ako Náhodné otázky, kde sa vyberá otázka náhodne zo zásobníka otázok.

Nastavenie je iba pre úlohy, ktoré majú možnosť výberu, ako úlohy z výberom odpovedí a priradzovacie úlohy. Pre úlohy s výberom odpovedí platí, že poradie odpovedí bude zamiešané, iba ak je táto možnosť zapnutá. Pre priradzovacie úlohy budú odpovede vždy zamiešané a toto nastavenie určuje, či má byť zamiešané aj poradie otázka – odpoveď.

Ako sa otázky správajú
V rámci testu existujú rozličné stratégie, ako vypracovávať jednotlivé otázky. Napríklad chceme, aby študenti najprv odpovedali na všetky otázky a až potom dostanú hodnotenie a spätnú väzbu o svojom výkone. Druhou možnosťou je, aby študent mohol odpovedať jednu otázku viac ráz, pričom ale dostane za správnu odpoveď nižšie hodnotenie. Tiež môžeme rozlišovať medzi prípadmi, kedy si je študent istý svojou odpoveďou a kedy nie.
Oneskorená odozva
Študenti dostanú odozvu a hodnotenie až potom, keď je celý test odoslaný. Pri tomto type môžu nesprávne odpovede poskytnúť záporné body.
Adaptívny režim
Študenti majú možnosť odpovedať na jednu otázku aj viac ráz. Ak bude odpoveď označená ako nesprávna, študentovi sa odčítajú body.
Manuálne hodnotenie
Tento spôsob bol kedysi používaný iba pre otázky typu esej. Teraz môže učiteľ hodnotiť každú otázku manuálne, a teda hodnotí podobne, ako v testoch napísaných na papieri.
Interaktívny režim
Tento spôsob je podobný, ako Adaptívny režim, ale s viacerými rozdielmi:
 • Po odoslaní jednej odpovede a prečítaní si spätnej väzby musí študent kliknúť na tlačidlo Skúsiť znova.
 • Ak je otázka zodpovedaná správne, už nie je možné zmeniť odpoveď.
 • Ak študent odpovedal nesprávne priveľa ráz, dostane hodnotenie za nesprávnu odpoveď a už ju nemôže zmeniť.
 • Po každom pokuse môže byť zmenená spätná väzba.
Okamžitá odozva
Študent môže odpovedať a dostať hodnotenie hneď po každej otázke, ale tým je otázka ukončená a odpoveď nemôže byť zmenená.
Oneskorená alebo okamžitá odozva s hodnotením istoty
Pri hodnotení istoty študent nielen odpovedá na otázku, ale zároveň určí, ako si je istý so svojou odpoveďou. Hodnotenie potom závisí aj od miery neurčitosti – čím si je istejší, tým je hodnotenie vyššie.

Príklad takéhoto typu otázky je nasledovný: Vypočítajte plochu obdĺžnika s rozmermi 6,1 cm a 2,4 cm. Vyberte jednu z odpovedí:

 • 14,64
 • 15,37
 • žiadna z ostatných odpovedí

Ako ste istý?

 • Nie veľmi (menej ako 67%)
 • Dosť (viac ako 67%)
 • Veľmi (viac ako 80%)

V prípade výberu správnej odpovede a určenia istoty Nie veľmi bude výsledná známka iba 33% z maximálnej. Ak vyberieme možnosť Dosť bude výsledná známka iba 67% maximálnej. V prípade, že vyberieme voľbu Veľmi, bude výsledná známka rovná maximálnej.

Povoliť novú odpoveď v pokuse
V interaktívnom alebo okamžitom móde zapnutie tohto nastavenia umožní študentovi zopakovať otázku aj keď už prekročil povolený počet pokusov. Má to význam v prípade, že sa učí zo spätnej väzby v predošlom pokuse. Ak sú dostupné iné otázky, potom systém ponúkne ďalšiu. Hodnotenie bude založené na poslednej vypracovanej otázke.
Každý pokus je postavený na minulom
Ak áno, potom každý nový pokus obsahuje výsledky z predošlého pokusu. Potom sa dá test dokončiť na viackrát. Študent sa tak môže pri ďalšom teste koncentrovať iba na otázky, ktoré v predošlom nevypracoval správne. Ak chceme pri každom pokuse čistý test, zvolíme Nie.

Možnosti prehľadu: Čo a kedy môžu študenti vidieť.

Čo
odpovede (čo zadal študent v každej otázke), riešenia (správne odpovede), špecifická spätná väzba (vzhľadom na to, čo študent vložil), všeobecná spätná väzba (ktorá nezávisí od odpovede študenta), hodnotenie (body získané za správnosť odpovede), celková spätná väzba (za celý pokus, nastaviteľná nižšie)
Kedy
počas pokusu, hneď po pokuse (do dvoch minút od odovzdania), neskôr, keď je test ešte otvorený (viac ako dve minúty od odovzdania, ale ešte v čase, kým je test otvorený), až keď je test uzavretý.

Zobrazenie:

Ukázať obrázok používateľa
Počas vypracovania testu bude zobrazená fotografia študenta, takže skúšajúci bude ľahšie vedieť skontrolovať, či sa študenti pri oficiálnom teste nevymenili.
Desatinné čísla v známkach
Koľko desatinných miest má byť zobrazených vo výsledku testu. V tomto prípade je to iba zobrazenie, nie výpočty.
Desatinné čísla v hodnotení otázok
Toto nastavenie určuje počet číslic po desatinnej bodke pri zobrazení bodov pre jednotlivé otázky.
Zobrazovať bloky počas testu
Postranné bloky možno počas konania testu vypnúť (a nezobrazovať tak niektoré informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jeho vykonaní.

Extra obmedzenia na pokusy:

Vyžaduje sa heslo
Nepovinná položka. Ak je zadané, študenti ho musia poznať pred začatím testu. Bez hesla nemôžu do testu vstúpiť. Umožňuje učiteľovi povedať študentom heslo až pred začatím oficiálneho testu, a tak zaručiť, že si ho nenaštudujú skôr.
Vyžaduje sa adresa siete
Nepovinná položka. Iba určité počítače môžu mať povolenie urobiť test. Kontroluje sa IP adresa, a to rozličnými špecifikáciami a zoznamami. Napríklad iba tieto počítače: 192.168., 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Je možné používať iba čísla, nie DNS záznamy:

 1. Plná IP adresa, napr. 192.168.10.1. T.j. iba jeden počítač.
 2. Nedokončená adresa 192.168, v ktorej sú povolené počítače s danými začiatočnými adresami.
 3. CIDR zápis, napr. 231.54.211.0/20 dovoľuje použitie špecifikácie podsietí.
Vynútiť časový odstup medzi 1. a 2. pokusom
Študent po ukončení prvého pokusu bude musieť čakať a nebude ho môcť okamžite vykonať znova.
Vynútiť časový odstup medzi ďalšími pokusmi
Rovnaké nastavenie, ktoré je aplikované po druhom pokuse.
Bezpečnosť prehliadača
Bezpečné okno sa snaží o viac zabezpečenia proti kopírovaniu a odpisovaniu. Rieši sa to obmedzením niektorých činností študentov pri práci s web prehliadačom.

V prípade použitia Javascriptu:

 1. Javascript je povinný a bez neho to nepôjde.
 2. Test je v novom celoobrazovkovom okne.
 3. Niektoré operácie s myšou sú zrušené.
 4. Niektoré klávesové príkazy nefungujú.

V prípade použitia softvéru Safe Exam Browser (táto voľba je dostupná len v prípade, ak ju administrátor povolil):

Safe Exam Browser (http://www.safeexambrowser.org/) je upravený web prehliadač Firefox, ktorý musí byť nainštalovaný na počítači, kde sa vykonávajú testy. V súčastnosti je podporovaný len operačný systém MS Windows. Obmedzenia na študentov sú rovnaké, ako v predošlom prípade, ale keďže Safe Exam Browser je softvér spustený na študentovom počítači, je schopný oveľa lepšie obmedzovať, čo je možné urobiť.

Je vybraná táto voľba, potom:

 1. Študenti otvoria test iba v prípade, že používajú Safe Exam Browser.
 2. Prehliadač bude maximalizovaný a bez navigačných prvkov.
 3. Okno nie je možné zavrieť, kým nie je test odoslaný.
 4. Klávesové skratky ako Win, Ctrl+Alt+Del, Alt+F4, F1, Ctrl+P, Printscreen, nie sú povolené.
 5. Kopírovanie/vkladanie, kontextové menu nie sú povolené.
 6. Prepínanie medzi aplikáciami je zakázané.
 7. Prehliadanie iných web stránok nie je povolené.

Poznámka: Žiadna bezpečnosť nie je 100% a netreba sa na ňu spoliehať. Vo web prostredí nie je možná kompletná ochrana. Inou možnosťou je vytvoriť skutočne veľkú databázu otázok, z ktorých sa náhodne vyberá. Alebo, ešte lepšie, treba popremýšľať a predefinovať stratégiu učenia a hodnotenia používaním konštruktivistických prístupov: diskusie vo fórach, vytváranie glosárov, písanie wiki stránok, zadania, atď.

Posledná časť uzatvára nastavenie testu. Podobne ako ostatné aktivity obsahuje spoločné nastavenia (režim skupín, viditeľnosť a položky identifikujúce test v známkach).

PIC

Obr. 7.8: Nastavovanie celkovej spätnej väzby a spoločných vlastností všetkých aktivít

Celková spätná väzba
V závislosti od výsledku v teste môže byť študentovi napísaná správa. Rozdelenie, o akú správu sa jedná, je na základe získaných percent (obr. 7.8).

Jedna z možností využitia celkovej spätnej väzby je vytvoriť sériu testov so zvyšujúcou sa obtiažnosťou. Ak študent získa za prvý z nich hodnotenie medzi 80 a 100 percentami, môžeme mu vypísať správu: Takáto úroveň vedomostí postačuje na pokračovanie v ďalšom teste. V prípade, že získal medzi 60 a 79 percentami, vypíšeme správu: Odporúčam doplniť vedomosti v oblasti, ktorej sa týkali nesprávne zodpovedané otázky. A v prípade, že je pod touto hranicou, napríklad: Odporúčam kompletne preštudovať danú látku, alebo osobne konzultovať so spolužiakom alebo cvičiacim.

Admin: Moodle umožňuje priebežne ukladať odpovede študentov počas trvania testu. Zmena nastavení je v: Administratíva — Moduly aktivít — Moduly — Test — Interval automatického ukladania. Štandardne sa odpovede neukladajú, pretože sa tým vytvára vyššia záťaž na server.

Zasielanie výsledkov testu mailom

Testy umožňujú zasielanie výsledkov mailom a to jednako študentovi ako aj učiteľovi. Maily sú zasielané iba po vykonaní testu a nie po prezretí náhľadu testu. Vo východzom nastavení sú ale zasielania vypnuté a aktivujú sa prepísaním určitej schopnosti. U študenta je to schopnosť Dostať mailové potvrdenie po odovzdaní (mod/quiz:emailconfirmsubmission) a u učiteľa o schopnosť Dostať mailové potvrdenie odovzdaných testov (mod/quiz:emailnotifysubmission).

Prestavenie schopnosti vykonáme štandardným spôsobom: pri úprave testu klikneme v bloku Nastavenia na odkaz Oprávnenia, vyberieme schopnosť, ktorú chceme zmeniť a pri nej schopnosti pridáme zodpovedajúcu rolu.

V prípade, že danú schopnosť nastavíme v teste, bude platiť pre daný test. Ak to chceme zmeniť v celom kurze, prestavíme roly na úrovni kurzu (v bloku Nastavenia, položke Oprávnenia). Administrátor portálu môže zmeniť tieto nastavenia globálne pre celý portál.

Ak je kurz nastavený v režime oddelených skupín, dostáva učiteľ oznámenie iba vtedy, ak študent patrí do jeho skupiny alebo má schopnosť vidieť všetky skupiny.

Samotný obsah zasielaného mailu je pre administrátora konfigurovateľný pomocou prekladu a úpravy jazykových reťazcov v súbore quiz.php, konkrétne emailconfirmsubject, emailconfirmbody, emailnotifysubject a emailnotifybody. V nich môžeme používať nasledovné premenné:

{$a->coursename}
Názov kurzu.
{$a->courseshortname}
Krátky názov kurzu.
{$a->quizname}
Názov testu.
{$a->quizreporturl}
URL adresa výsledku testu.
{$a->quizreportlink}
HTML odkaz na URL výsledku testu.
{$a->quizreviewurl}
URL na stránku s rekapituláciou pokusu .
{$a->quizreviewlink}
HTML odkaz na URL pokusu.
{$a->quizurl}
URL hlavnej stránky testu.
{$a->quizlink}
HTML odkaz na URL hlavnej stránky testu.
{$a->submissiontime}
Čas, kedy bol pokus vykonaný.
{$a->timetaken}
Dĺžka trvania pokusu.
{$a->studentname}
Meno osoby, ktorá vykonala test.
{$a->studentidnumber}
ID osoby, ktorá vykonala test.
{$a->studentusername}
Login osoby, ktorá vykonala test.
{$a->username}
Meno používateľa, ktorému je posielaný mail.
{$a->useridnumber}
ID používateľa, ktorému je posielaný mail.
{$a->username}
Login používateľa, ktorému je posielaný mail.

Napríklad východzí text správy v reťazci emailconfirmbody je nasledovný:

Dobrý deň {$a->username},  
Ď 
xakujeme za odoslanie odpovedí v teste ’{$a->quizname}’  
v kurze ’{$a->coursename}’ dňa {$a->submissiontime}.  
 
Tento mail potvrdzuje, že Vaše odpovede boli zaznamenané v poriadku.  
Test je dostupný na stránke {$a->quizurl}.

7.3.2 Zostavenie testu z otázok

Po nastavení všetkých vlastností testu sa dostávame do etapy, v ktorej budeme vyberať, ktoré otázky budú časťou nášho testu a tiež aj to, ako budú rozmiestnené na stránkach.

Na obr. 7.9 je zobrazený prázdny test, ktorý ešte neobsahuje žiadne otázky. V jeho hornej časti sú dve karty: Zapisovanie testu a Poradie a stránkovanie. Test má štandardne maximálnu hodnotu 10 bodov. Obrazovka nám tiež ukazuje, že v ňom zatiaľ nie sú žiadne otázky a že tento test je v súčasnosti otvorený.


PIC

Obr. 7.9: Prázdny vytvorený test

V spodnej časti obrazovky môžeme do testu vkladať ďalšie strany, na ktoré umiestňujeme postupne otázky. Jedna strana obsahuje jednu alebo viac otázok, pričom do testu ich dostaneme dvomi spôsobmi.

V prípade, že ešte nemáme vytvorené žiadne otázky, klikneme na odkaz Pridať otázku a postupujeme ako spôsobom opísaným v kapitole 3.12.

Ak už otázky vytvorené máme, môžeme si z nich náhodným spôsobom do testu vyberať: stlačením tlačidla Pridať otázku vyberieme kategóriu, z ktorej budeme vyberať.

Ak uvažujeme určité otázky, potom je vhodné kliknúť na odkaz Zobraziť obsah banky otázok. Zobrazia sa nám informácie ako na obr. 7.10.


PIC

Obr. 7.10: Zobrazenie otázok, ktoré je možné pridať do testu

Každú otázku si pomocou symbolu lupy môžeme prezrieť, ďalej je možné ju opäť upravovať, prípadne ju vymazať. Zaškrtávacie políčko slúži na prácu s viacerými otázkami naraz (vymazanie, presunutie do inej kategórie, vloženie do testu). Tiež vidíme, o aký typ otázky sa jedná.

Otázky, ktoré chceme mať v teste, vyberieme tlačidlom Pridať do testu a znázornia sa nám v ľavej polovici stránky. Pritom nastavíme každej jej bodovú hodnotu v rámci testu, prípadne šípkami jej poradie. Ak potrebujeme test na viacerých stranách, nastavíme si presne, ktorá otázka bude na ktorej strane. Záhlavie každej strany je upravovateľné – na prvej strane je to ikona úprav, na ostatných sa skrýva pod tlačidlom Pridať. Otázky môžeme vybrať ako náhodné z nejakej kategórie. Aj keď každá otázka má svoju hodnotu, celkový test môže mať maximálny počet bodov iný. V našom prípade na obr. 7.11 majú otázky spolu 17 bodov, ale test 10, čo systém automaticky preráta.

Ak by sme potrebovali zmeniť poradie otázok, vykonáme to na karte Poradie a stránkovanie. Každá otázka má vo východzom nastavení nejakú hodnotu, ktorá zodpovedá jej poradiu, napríklad prvá otázka 10, druhá 20, a tak ďalej. Otázke, ktorej poradie chceme zmeniť, zmeníme túto hodnotu – napríklad nová hodnota 25 spôsobí, že po stlačení tlačidla Zmeniť poradie otázok bude táto otázka na treťom mieste.

Tiež, poradie otázok môžeme zamiešať alebo globálne, alebo v jednotlivých sekciách.


PIC

Obr. 7.11: Zoznam otázok v teste

Podmienenie otázky inou otázkou

V prípade, že sú otázky v teste nastavené na správanie Interaktívny s viacerými pokusmi alebo Okamžitá odozva a navigácia v teste je voľná, potom je možné pospájať niektoré otázky za sebou tak, aby nasledujúcu nebolo možné zodpovedať skôr, ako predchádzajúcu.

Netýka sa to všetkých typov otázok, z tejto voľby sú vylúčené otázky typu Esej a Nadpis, kde nie je možné definovať zodpovedanie. U všetkých ostatných je pri názve otázky znázornená zámka (a to buď otvorená alebo zamknutá). Na Obr. 7.12 je príklad, kedy je zámka na poslednej otázke.


PIC

Obr. 7.12: Zamknutie otázky pri tvorbe testu

Ak študent začne odpovedať na otázky v teste, zamknutie je signalizované dvomi spôsobmi. V režime navigácie je zamknutá otázka vyšedená (Obr. 7.13 vľavo). V samotnom texte je miesto otázky upozornenie (Obr. 7.13 vpravo).


PIC

Obr. 7.13: Efekt zamknutia otázky pri vypracovaní testu

7.3.3 Analýza testu

Keď študenti test absolvujú, máme možnosti si prezrieť, ako ho robili, kde im robil problémy a podobne. Ak však už bol test robený, nemôžeme upravovať otázky.

Ak klikneme na nejaký test, potom v bloku Navigácia sú pri danom teste dostupné jednak odkaz Informácie a jednak odkaz Výsledky obsahujúci štyri odkazy: Prehľad, Odpovede, Štatistika a Ručné známkovanie

 1. Informácia: základná stránka, kde môžeme napríklad pridať blok o najlepších a najhorších študentoch daného testu.
 2. Výsledky: podrobné štatistiky o teste. Jednak celkový prehľad ako, kedy a za akú známku študent urobil. Tiež aj Štatistika (korelácie, percentá úspešnosti, atď). V prípade, že sme zmenili body za jednotlivé otázky alebo za celý test, je možné test znovu oznámkovať. Ručné známkovanie môžeme používať pre všetky typy otázok, ak bol takto test nakonfigurovaný.

Študenti v navigácii v teste vidia, ktoré otázky zodpovedali (a ako), ktoré nie:

Štatistika

Na tejto stránke sa nachádza tabuľka, ktorá prezentuje spracovávané dáta v podobe vhodnej pre analýzu a posúdenie výkonnosti každej otázky. Štatistické parametre používané pri analýze sú vyčíslené v súlade s klasickou teóriou testov. Viac o jednotlivých údajoch v tabuľke je dostupné na stránke http://docs.moodle.org/en/Development:Quiz_item_analysis_calculations.

7.3.4 Zmena hodnotenia otázky

Moodle automaticky hodnotí otázky, u ktorých je to možné – všetky okrem otázky typu esej. Tieto musí učiteľ hodnotiť manuálne. Avšak, aj u automaticky hodnotených otázok sa dá prepísať navrhované hodnotenie.

Pri prezeraní pokusu študenta stačí pod danou otázkou kliknúť na odkaz Komentujte alebo prepíšte známku. Otvorí sa nové okno prehliadača, v ktorom zadáme zmenenú známku aj s príslušným komentárom, prečo sme tak urobili. Obr. 7.14 ukazuje prehodnotenie odpovede, ktorú študent napísal bez interpunkčných znamienok. Po uložení bude študent v prehľade testu informovaný, že daná otázka bola manuálne opravená aj s príslušným komentárom.


PIC

Obr. 7.14: Úprava známky v teste

7.3.5 Problémy s testmi

Čo sa stane, ak študent odošle test po časovom limite
Odpovede študenta, ktorý odoslal test po časovom limite, sú uložené v databáze, ale študent za ne nedostane hodnotenie. Učiteľ si ich môže prezerať a manuálne im pridať body. Alebo môže prestaviť čas odovzdávania a znovu nechať ohodnotiť test.
Študent správne odpovie na otázku s krátkou odpoveďou
Ak sa náhodou stane, že študent pri otázke s krátkou odpoveďou vymyslí správnu odpoveď, o ktorej sme pri návrhu otázky neuvažovali, tak ju naprv pridáme do správnych odpovedí a potom celý test necháme automaticky prehodnotiť.
Nie je možné pridať alebo odobrať otázky v teste
Niektorý študent už urobil test. Najjednoduchšie v takom prípade je vymazať všetky pokusy.
Odstránenie otázky z testu, ktorý už študenti urobili
Najjednoduchšie v tomto prípade je nastaviť hodnotenie za danú otázku rovné nule.
Potrebujeme test, ktorý nebude hodnotený
Najprv nastavíme hodnotenie za každú otázku a za celý test rovné nule. Potom v nastavení testu vypneme všetky zaškrtávacie políčka súvisiace s hodnotením.
Vypracovanie testu po časovom limite
Uvažujme test, ktorý má nastavené, do akého dátumu má byť vypracovaný a jeden zo študentov to z objektívnych dôvodov nestihol. V taktomto prípade môžeme predĺžiť dátum ukončenia testu a nastavíme mu heslo, ktoré študentovi prezradíme. Tento bude môcť test vypracovať a ostatní, ktorým heslo nepovieme, nie. Po vypracovaní testu opäť termín vrátime späť a heslo zrušíme.
Opakovanie testu s iba jedným pokusom
Ak nastavíme v teste, že chceme umožniť iba jeden pokus študenta, môže sa stať, že u niektorého študenta by sme potrebovali povoliť ešte jeden pokus. V takom prípade je najjednoduchšie jeho pokus vymazať na výsledkovej stránke testu – študent ho bude môcť urobiť opäť.

7.3.6 Tvorba testov

Testovanie podporované počítačom má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je fakt, že učiteľ sa nemusí koncentrovať na namáhavé opravovanie testov, vylúčenie chýb pri ich spočítavaní a podobne. Na druhej strane, ak chce naozaj čo najviac využiť počítačovú podporu, často musí oželieť niektoré typy testovacích otázok, ktoré sú ťažko realizovateľné.

Pre vybudovanie testov je potrebný určitý čas, znalosti a tiež aj nesprávne navrhnuté testy v minulosti. K tvorbe testov a otázok existuje veľa študijnej literatúry. Niektoré body, ktoré je vhodné mať na mysli, sú:

Počítačovo podporované testy by sa mali skôr zamerať na jednoduchšie, často opakované aktivity, napríklad krátke testy po ukončení každej kapitoly. Pri nich je možné napríklad povoliť test vypracovať iba raz, ale poskytnúť študentom podrobnú spätnú väzby v prípade, že otázky nezodpovedali správne. Alebo necháme študentov vypracovať test viackrát, pričom sa bude brať do úvahy najlepšie hodnotenie. Po vypracovaní viacerých takýchto testoch sa vlastne študenti otázky naučia. Ak to skombinujeme s náhodnými otázkami v teste, vhodne nasmerujeme študentov k zdokonalení sa v nadej problematike.

Pred celkovým testom je vhodné vytvoriť sériu cvičných testov založených na nejakej podskupine skutočných otázok v teste. Takto sa študenti zoznámia s formátom celkového testu a nebudú mať pred ním strach.

Je veľa stratégií, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti testov. Najjednoduchšie je mať študentov v počítačovom laboratóriu, kontrolovaných učiteľmi či kamerami. Avšak, ak študenti majú dovolené vypracovať test doma alebo kdekoľvek, môže sa stať, že ho vypracujú s kamarátom, alebo s učebnicou. Neexistuje žiadna dokonalá stratégia, ktorá by tomuto javu mohla zabrániť. Jednou z možností je nastaviť test, aby ho bolo možné urobiť iba raz v určitom malom časovom okne a s časovým limitom, pričom otázky budú vyberané náhodne z väčšej databázy. Tak sa stane, že kamarát bude musieť vypracovať svoje otázky a neostane mu čas na pomoc. Použitie knižiek minimalizujeme časovým limitom, ktorý spôsobí, že nebude čas na študovanie problematiky a len tí, ktorí otázke porozumejú, ju stihnú aj správne zodpovedať.

7.3.7 Roly

Modul test obsahuje nasledovné nastavenia, ktoré je možné zmeniť prostredníctvom systému rol:

Ak napríklad pridáme študentovi s hendikepom schopnosť Ignorovať časový limit v testoch, bude schopný spracovať vybraný test bez časového limitu.