7.2 Zadanie


PIC

Obr. 7.1: Vybranie zadania z ponuky aktivít v režime upravovania stránky

Zadania sú najjednoduchším spôsobom, ktorý má Moodle implementované na odovzdávanie prác a hodnotenie študentských aktivít. Ďalšími pokročilejšími aktivitami sú napríklad testy, cvičenia a workshopy.

Študenti môžu pomocou zadaní odovzdať súbory, ktoré chceme hodnotiť. Aj v module databáza je možné nastaviť, aby študenti nahrávali súbory, ale napríklad ich hodnotenie je tam komplikovanejšie a databáza je skôr navrhnutá pre štruktúrované údaje.

Zadania dovoľujú učiteľovi hodnotiť rozličné typy študentských aktivít. Kombinujú základné vlastnosti:


PIC

Obr. 7.2: Vytváranie zadania

7.2.1 Vytvorenie zadania

V režime úpravy stránky vyberieme zo zoznamu dostupných aktivít zadanie (obr. 7.1). Pri vytváraní zadania sú dostupné položky roztriedené do viacerých kategórií (obr. 7.2)

Všeobecné informácie:

Názov zadania
Krátky názov zadania. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Opis
Opis zadania, ktorý by mal zahrňovať podrobné inštrukcie pre študentov ohľadom zadania, jeho formy, spôsobu hodnotenia, atď.
Zobraziť opis na titulnej stránke kurzu
Opis zadania sa zobrazí pod jeho názvom.
Ďalšie súbory
V opise zadania môžu byť priložené ďalšie súbory, ako napríklad vzorová šablóna zadania. Odkazy na tieto súbory budú potom zobrazené pod opisom zadania.

Dostupnosť:

Povoliť odovzdanie zadaní od
Nastavenie začiatočného dátumu nedovolí študentom vypracovať zadanie skôr. Ak nie je aktivované, potom môžu študenti odovzdávať zadania od okamihu zápisu do kurzu.
Dátum, do ktorého treba zaslať vypracované zadanie
A toto zase určí, kedy je posledný možný termín. V prípade, že sú aktivované oneskorené zadania, bude možné vkladať zadania aj neskôr, ale budú označené ako oneskorené.
Dátum ukončenia
Ak nebude aktívny, zadania vložené po finálnom dátume budú označené ako oneskorené, ale študenti budú schopní ich vložiť. Ak to bude zapnuté, nebude sa dať vložiť po danom dátume zadanie vložiť.
Pripomenúť mi termín známkovania
Dátum, ktorý sem bude zadaný, sa zobrazuje v prehľade kurzov učiteľa v rámci Nástenky a tiež aj v kalendári. Zobrazí sa až vtedy, ak aspoň jeden študent odovzdá zadanie.
Povoliť zobrazenie opisu zadania
Pri zadanom začiatočnom dátume sa v prípade nepovolenia opisu zadania nebudú môcť študenti dozvedieť, o čom je zadanie.

Ďalšia časť určuje, aké vlastnosti má zadanie mať. Tieto sú dané pomocou zásuvných modulov, či už v jadre systému, alebo programovaných tretími stranami (na E-FCHPT napríklad používame vlastný modul náhodné zadanie).

Typy zadaní:

Online text
Študenti píšu zadanie priamo pomocou html editora. Učiteľ môže nastaviť limit na počet slov, po prekročení ktorého sa im zjaví upozornenie.
Súbory odovzdaných zadaní
Študenti vkladajú svoje zadanie ako jeden alebo viac súborov. K nim sa potom viaže Maximálny počet nahraných súborov, Maximálna veľkosť súboru, Povolené typy súborov ktoré môžu preniesť.
Poznámky k hodnoteniam
Ak je povolené, študenti majú ešte možnosť vložiť poznámky k zadaniu – ktorý je hlavný súbor, s čím mali problémy a podobne.

Typy hodnotenia:

Komentáre
Učiteľ vloží pomocou html editora pripomienky k zadaniu.
Súbory s komentármi
Učiteľ vloží pripomienky k zadaniu ako súbor.
Offline klasifikačná tabuľka
Pri tomto spôsobe hodnotenia si učiteľ stiahne súbor pre tabuľkový procesor, v ktorom vkladá svoje hodnotenie a komentáre. Potom vyplnený súbor opäť nahrá do systému a potvrdí zmeny.
Vložený komentár
Ak je potvrdené, text v online zadaní sa skopíruje ako spätná väzba od učiteľa, ktorý potom do tohto textu ľahšie vloží svoje poznámky a komentáre.

Nastavenie odovzdávania zadaní:

Požadovať, aby študenti klikli na tlačidlo Odoslať
Ak je povolené, študenti budú musieť kliknúť na tlačidlo Odoslať, aby deklarovali, že toto je finálna verzia. Toto umožní študentom držať pracovnú verziu zadania v systéme. Ak sa toto nastavenie zmení z Nie na Áno potom, ako študenti už odovzdali svoje zadania, tieto budú chápané ako finálne.
Požadovať, aby študenti potvrdili predložené vyhlásenie
Vyhlásenie môže napríklad definovať, že práca je originálna a vytvorená samostatne. Pred finálnym odoslaním zadania bude študent vyzvaný toto potvrdiť.
Opätovné otvorenie pokusov
(nikdy/manuálne/automaticky). Určíme, či je možné opätovne vkladať opravené zadanie potom, ako ho učiteľ prezrie. Východzím nastavením je, že to nie je možné, môžeme to zmeniť na manuálne, kedy učiteľ určí, či je možné opätovne zadanie prepracovať. Poslednou možnosťou je otvorenie systému a študent má možnosť vložiť prepracované zadanie dovtedy, kým nedosiahne požadovanú známku (zadanú vo Výkaze známok pri danej položke hodnotenia).
Maximálny počet pokusov
Najvyšší možný počet pokusov na odovzdanie zadania pre každého študenta. Po dosiahnutí tohto počtu už nebude možné opätovne otvoriť odovzdané zadanie pre ďalšie úpravy.

Nastavenie skupinového riešenia:

Študenti odovzdávajú zadanie po skupinách
Ak je povolené, študenti budú rozdelení do skupín podľa aktuálnych skupín alebo zoskupení. Skupinové zadanie je zdieľané medzi členmi skupiny a všetci jej členovia budú vidieť zmeny od každého.
Vyžaduje sa potvrdenie všetkých členov skupiny
Ak je povolené, všetci členovia skupiny musia kliknúť na odovzdávacie tlačidlo – až potom bude práca odovzdaná. Ak nie je povolené, potom ľubovoľný z členov skupiny môže zadanie odovzdať.
Zoskupenia pre študentské skupiny
Výber zoskupenia (alebo budú použité skupiny).

Oznámenia:

Poslať oznámenie hodnotiteľom
Ak je možnosť povolená, učiteľ dostane email, ak študent odovzdá alebo upraví zadanie. Pri väčších skupinách študentov je to ale zvýšené množstvo mailov a začína to byť neprehľadné. Ak má kurz skupiny, iba učiteľ k danej skupine dostáva mail. Rozumnejšou voľbou je zapnutie bloku Hodnotenie (zásuvný modul tretej strany) na hlavnej stránke kurzu, ktorý signalizuje prehľadne stav všetkých zadaní.
Poslať oznámenie hodnotiteľom o oneskorených zadaniach
Podobne, ako v predošlom nastavení, ale iba v prípade, že sa jedná o oneskorené zadania.

Známka:

Známka
Zadáme hodnotenie zadania. Ak vyberieme číslo, bude to maximum pre zadanie. Okrem toho sa dajú vybrať aj opisné známky, ktoré boli definované pre tento kurz.
Metóda hodnotenia
Vyberáme si medzi jednoduchým priamym hodnotením, ktoré hodnotí zadanie ako celok, alebo medzi pokročilými spôsobmi, ktoré podrobnejšie hodnotia zadanie a jeho časti. Dostupné sú rubrika a sprievodca hodnotením. Podrobnejšie informácie ohľadom pokročilého hodnotenia sú uvedené nižšie.
Kategória známok
Ak sú vytvorené kategórie známok v známkovom výkaze, potom možno nastaviť, v ktorej kategórii sa aktivita nachádza. To isté možno nastaviť aj v známkovom výkaze.
Známkovanie naslepo
Hodnotenie naslepo skryje pre učiteľov identitu študentov. Nastavenie anonymného hodnotenia bude zamknuté až do odovzdanie zadania alebo hodnotenia zadania.
Použiť postup známkovania
Ak nastavíme, potom známkovanie zadaní prechádza viacerými etapami. Pri zadaní známky je dostupný formulár Stav postupu známkovania, v ktorom sú na výber nasledovné možnosti: bez známky (učiteľ ešte nezačal), známkované (učiteľ začal hodnotiť, ale ešte neskončil), známkovanie ukončené (učiteľ skončil hodnotenie, môže sa ale ešte vrátiť na prípadné korekcie), revidované (známkovanie je posudzované ďalším hodnotiteľom), pripravené na zverejnenie (učitelia sú spokojní so známkami, ale ešte čakajú so zverejnením), zverejnené (známkovanie je ukončené, študenti vidia svoje hodnotenie).

V prípade, že je len jeden učiteľ a zapne si postup známkovania, potom použije iba dve etapy: známkovanie ukončené a zverejnené. V prípade viacerých učiteľov sú bohatšie možnosti, závisí od zložitosti zadania, hierarchie učiteľov a ďalších faktorov.

Nastavenie etapy známkovania môžeme určiť pri individuálnom študentovi pri zadávaní jeho známky. Tiež, hromadne, po vybraní študentov v prehľade hodnotenia zadania a následnom kliknutí na S vybranými – Nastaviť stav hodnotenia.

Použiť prideľovanie hodnotiteľov
Ak nastavíme, pri každom študentovi je možné zvoliť, ktorý z učiteľov ho bude hodnotiť. Týmto spôsobom sa napríklad môžeme vyhnúť kombinácii kontroverzného učiteľa a študenta, alebo zvoliť hodnotiteľov, ktorí vyučujú v cudzom jazyku a podobne.

Prideľovanie hodnotiteľov môže byť definované pri individuálnom študentovi pri zadávaní jeho známky. Tiež, hromadne, po vybraní študentov v prehľade hodnotenia zadania a následnom kliknutí na S vybranými – Nastaviť hodnotiteľa.

Spoločné nastavenia modulu sú totožné pre všetky typy aktivít:

Viditeľné
Viditeľnosť zadania pre študentov. Ak je skryté, študenti zadanie nevidia.
Identifikátor
Nastavenie názvu identifikátora poskytuje možnosť identifikácie aktivity v známkach pri ich výpočtoch. Ak aktivita nie je použitá vo výpočtoch, identifikátor nemusí byť vyplnený.

Identifikátor môže byť nastavený aj v známkovom výkaze, ale upravovaný môže iba na stránke aktualizácie aktivity.

Režim skupín
Zadelenie zadania pre skupiny alebo celú triedu. Dostupné sú žiadne skupiny, oddelené skupiny a viditeľné skupiny.
Zoskupenie
Ak má byť aktivita viditeľná a dostupná pre určité zoskupenie študentov, je potrebné ho vytvoriť a na tomto mieste priradiť. V opačnom prípade je dostupné všetkým študentom kurzu.

7.2.2 Prestavenia individuálnych zadaní

Ak je to potrebné, je možné vybraným študentom (Prestavenia používateľa) alebo skupinám (Prestavenia skupiny) zmeniť niektoré nastavenia zadania. Jedná sa najmä o dátumy: odkedy a dokedy je potrebné zadanie odovzdať. Toto je výhodné napríklad, ak bol študent chorý, alebo niektorá skupina potrebuje pre vypracovanie zadania viac času.

7.2.3 Pokročilé hodnotenie

Normálne priame hodnotenie v Moodle definuje hodnotu z určitého rozsahu, ktorá celkovo známkuje študenta. Ak je vybrané pokročilé hodnotenie, celková známka je potom určená komplexnou logikou. V súčasnosti je iba v aktivite Zadanie možnosť používať pokročilé hodnotenie, predpokladá sa ale, že bude implementované aj v ďalších aktivitách

Zapnutie pokročilého hodnotenia je dostupné alebo v nastaveniach zadania alebo priamym odkazom Pokročilé hodnotenie v bloku Nastavenia. Po prvom zapnutí je potrebné zadanie uložiť a opäť sa doň vrátiť. Ak je pokročilé hodnotenie vypnuté, jeho nastavenia ostávajú, aj keď neaktívne, uložené v databáze. Po jeho opätovnom zapnutí sa opäť nastavia.

Odkaz Pokročilé hodnotenie vedie pri prvom zavolaní k obrazovke s dvomi možnosťami:

Definovať nový formulár
– vytvorí sa prázdny hodnotiaci formulár pomocou editora hodnotenia
Vytvoriť nový hodnotiaci formulár zo šablóny
– využije sa nejaký už definovaný formulár z iného zadania. Toto zahŕňa vlastné formuláre učiteľa alebo tie, ktoré ponúkli na zdieľanie ostatní učitelia.

Ak sa nejde o prvé zavolanie, môžeme upravovať, vymazať, alebo zdieľať hodnotiaci formulár. Každý formulár má názov, ktorý nie je zobrazený študentom. Učiteľ si formulár môže uložiť ako pracovnú verziu. V tom prípade nemôže ale byť použitý na hodnotenie.

V prípade, že je už formulár aktívny a použitý na hodnotenie, sa môže stať, že je ho potrebné upraviť, a teda prehodnotiť existujúce hodnotenia. Vložené zadania potom budú označené špeciálnym príznakom ohľadom opätovnej kontroly. Hodnotenia študentov sú pritom skryté. Je potom povinnosťou učiteľa všetkých študentov individuálne prejsť a prehodnotiť.

Zdieľanie hodnotiacich formulárov je vo východzom nastavení nepovolené. Znamená to, že učiteľ síce môže použiť svoje formuláre v iných zadaniach, ale nemôže použiť formuláre od iných učiteľov. Dôvodom je fakt, že na vytvorenie formulára je potrebné mať určité skúsenosti. Moodle preto definuje dve schopnosti, ktoré tento mechanizmus aktivujú:

Admin: Asi najvhodnejším mechanizmom pre používanie zdieľaných šablón je definovať novú rolu (napríklad Tvorca šablón), ktorá má povolenú prvú schopnosť. Túto rolu potom administrátor pridá vybraným používateľom, u ktorých je záruka vytvorenia kvalitných hodnotiacich kritérií.

Rubriky – hodnotiaci formulár

Rubriky sú mechanizmom, ktorý definuje pokročilé hodnotiace kritériá. Každé kritérium pozostáva z rozličných hodnotiacich úrovní, ktoré majú určitú numerickú hodnotu. Táto môže byť kladná aj záporná. V tom druhom prípade sa teda budú penalizovať nevhodné črty zadania (napríklad oneskorené odovzdanie).

Učiteľ pri hodnotení vyberá jeden z definovaných stupňov v každom kritériu. Výsledkom je potom súčet bodov za každý a celková známka sa vypočíta pomerom k maximálnemu počtu bodov na základe nasledovného vzorca:

z = ∑n  h − min
∑n-i=1-i------i-
 i=1maxi − mini

kde z je výsledná známka v percentách, hi hodnotenie jedného z kritérií, min i,max i ich minimálne, resp. maximálne hodnoty.

Veľké množstvo kvalitných príkladov na rubriky pre hodnotenie v rozličných situáciách je dostupné napríklad na web adrese http://www.schrockguide.net/assessment-and-rubrics.html

Pri definovaní pokročilého hodnotenia rubrikou zadáme v Moodle nasledovné položky:

Názov
Krátky názov. Bude využívaný pri informácii o zadaní, ktoré ho využíva a tiež aj v prípade, že toto hodnotenie bude zdieľané.
Opis
Opis hodnotenia, ktorý by mal zahrňovať návod ohľadom jeho použitia.
Možnosti rubriky
Jednoduché prepínače typu zapnuté/vypnuté:
Rubrika
Skladá sa zo svojho názvu, jednotlivých úrovní spolu s bodovými hladinami. Počet úrovní ako aj rubrík je upravovateľný. Pre rozdielne váhovanie medzi rubrikami alebo v rámci jednej rubriky sú upravovateľné aj príslušné bodové hladiny.

Po zadaní všetkých údajov stlačíme jedno z troch tlačidiel pre ukončenie práce na rubrike:

Pre príklad rubriky uvažujme hodnotenie posterovej prezentácie nasledovne:


PIC

Obr. 7.3: Hodnotenie zadaní

Zobrazenie časti hodnotenia vloženého učiteľom je na obr. 7.3. Učiteľ kliká na jednotlivé úrovne, prípadne vloží aj vlastné poznámky k jednotlivým úrovniam ako aj k celému zadaniu. Jednotlivé vložené úrovne sú zobrazené zelenou farbou. Ak bola rubrika upravovaná neskôr, ako bolo vložené hodnotenie študenta, je farba zmenená na červenú a treba ho opätovne potvrdiť.

Ak uvažujeme nasledovné jednotlivé hodnotenia: gramatika (1), atraktívnosť (0), grafika (2), prvky posteru (1), nadpisy (0), potom je výsledná známka

z = (1 − 0) + (0 − 0)+ (2 − 0)+ (1 − 0)+ (0 − 0)
--------------------------------------
(3 − 0) + (3 − 0)+ (3 − 0)+ (3 − 0)+ (3 − 0) = 4
--
15 = 0.27

Ak budeme uvažovať, že maximálna bodové hodnota celého zadania je 100 bodov, potom daný študent získa 27 bodov.

Sprievodca hodnotením – hodnotiaci formulár

Sprievodca hodnotením je druhým implementovaným mechanizmom, ktorý definuje čiastkové úlohy potrebné na splnenie zadania.

Učiteľ pri hodnotení zapíše hodnotenie za každú z čiastkových úloh a komentár k nemu. Výsledkom je potom súčet bodov za každú z nich.

Pri definovaní pokročilého hodnotenia sprievodcom hodnotením zadáme v Moodle nasledovné položky:

Názov
Krátky názov. Bude využívaný pri informácii o zadaní, ktoré ho využíva a tiež aj v prípade, že toto hodnotenie bude zdieľané.
Opis
Opis hodnotenia, ktorý by mal zahrňovať návod ohľadom jeho použitia.
Možnosti sprievodcu hodnotením
Jednoduché prepínače typu zapnuté/vypnuté:
Sprievodca hodnotením
Toto je jadro pokročilého hodnotenia. Na začiatku pozostáva z jedného prázdneho kritéria, ďalšie je možné pridávať. Každé kritérium obsahuje názov, opis pre študentov, opis pre hodnotiteľov a maximálnu známku
Časté komentáre
Sem si môžeme nakopírovať najčastejšie používané vety a komentáre študentom, ktoré potom pri hodnotení jednoducho naklikáme do príslušných položiek. Samozrejme ich môžeme potom ďalej upravovať.

Po zadaní všetkých údajov stlačíme jedno z troch tlačidiel pre ukončenie práce na sprievodcovi hodnotením:

Pre príklad sprievodcu hodnotením uvažujme zadanie pre riešenie diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie v celkovej hodnote 40 bodov. Riešenie tohto zadania rozdelíme na nasledovné body:

 1. Laplaceova transformácia
  Opis pre študentov
  Odvodenie Laplaceovho obrazu diferenciálnej rovnice, nezabudnite na počiatočné podmienky
  Opis pre hodnotiteľov
  Najčastejšie chyby sú počiatočné podmienky
  Maximálna známka
  9
 2. Laplaceov obraz
  Opis pre študentov
  Vyjadrite obraz Y(s)
  Maximálna známka
  10
 3. Parciálne zlomky
  Opis pre študentov
  Rozložte Laplaceov obraz na parciálne zlomky
  Maximálna známka
  12
 4. spätná Laplaceova transformácia
  Opis pre študentov
  Vyjadrite spätnú Laplaceovu transformácia pomocou slovníka
  Maximálna známka
  9
 5. správnosť
  Opis pre študentov
  Skúška správnosti
  Maximálna známka
  0

PIC

Obr. 7.4: Hodnotenie zadaní sprievodcom hodnotenia

Zobrazenie časti hodnotenia vloženého učiteľom je na obr. 7.4. Učiteľ vkladá komentáre k jednotlivým kritériám a zodpovedajúce body za ne. Ak bol sprievodca hodnotením rubrika upravovaný neskôr, ako bolo vložené hodnotenie študenta, je farba zmenená na červenú a treba ho opätovne potvrdiť.

7.2.4 Vkladanie hodnotenia

Úvodná stránka zadania je pre učiteľa rozdelená do dvoch častí. V tej prvej sú zobrazené informácie o počte študentov, koľkí z nich už na zadaní pracujú, koľkí už odovzdali a koľko zadaní je potrebné ohodnotiť.

Pod tým je viditeľný odkaz Zobraziť/hodnotiť všetky odovzdané zadania, ktorým sa učiteľ dodáva do hodnotiaceho výkazu.

V druhej časti je stav odovzdávania zadania – aj sám učiteľ (ak má príslušné oprávnenia) môže odovzdať svoje zadanie rovnako ako jeho študenti. Nerozumiem presne, na čo je toto dobré, keďže normálne učiteľ zadanie neodovzdáva.

7.2.5 Prezeranie zadaní učiteľom

Po kliknutí na odkaz Zobraziť/hodnotiť všetky odovzdané zadania sa učiteľ dodáva do hodnotiaceho výkazu. V ňom na začiatku stránku sú dostupné akcie, ktoré sa so zadaniami môžu robiť. Štandardne je to zobrazenie známok, ale sú dostupné aj možnosti stiahnutia všetkých zadaní ako zip (pre off-line opravovanie zadaní), alebo nahranie hodnotení v zip archíve (v rovnakom formáte ako v predošlej voľbe) naspäť na server. Súbory v zip archíve, ktoré neboli menené, budú ignorované. Zmenené súbory budú nahrané ako súbory komentárov.

Všetky zaslané zadania sú v hodnotiacom výkaze, ktorý má formu tabuľky s viacerými stĺpcami. Z nich je väčšina informatívneho rázu (obrázok, meno, priezvisko, mail, stav zadania, skupina, súbory, hodnotenie, dátumy, komentáre, známka). Dva najdôležitejšie stĺpce sú:

Viaceré nadpisy sú klikacie a fungujú ako triedenie podľa daného kritéria. Každé kliknutie mení smer triedenia. Vedľa nadpisov je značka mínus (resp. plus), pomocou ktorej možno stĺpec schovať (resp. obnoviť). Nad nimi je abecedný index, ktorý pomôže vyhľadať iba niektorých študentov v prípade väčšieho počtu zapísaných do kurzu. Ak sú v kurze alebo v zadaní zadefinované skupiny, možno z nich vybrať, a tak obmedziť počet zobrazovaných študentov.

Na konci stránky sú tieto možnosti:

7.2.6 Prezeranie zadaní študentom

Študent pochopiteľne vidí len svoje zadanie. Ak ešte neuplynula uzávierka jeho odovzdania (alebo ak je možné zadanie odovzdať viackrát), má možnosť ho nahrať na server. Znázorňuje sa mu, dokedy je potrebné zadanie odovzdať a kedy bolo odovzdané. Ak už zadanie odovzdal, je ukázané. A ak ho učiteľ už opravil, je vidno jeho komentár a hodnotenie.

7.2.7 Stav hodnotenia

Každé zadanie môže byť v jednom z nasledovných stavov:

Tento stav je zobrazený pre študenta na stránke zadaní a pre učiteľa v tabuľke pri hodnotení zadania (v stave Pracovná verzia).

7.2.8 Študentský pohľad – vkladanie zadania

V prvej etape môže študent vkladať a vymazávať súbory a poznámky (ak sú povolené). Kým na nich pracuje, ich status je Pracovná verzia. Keď zadanie odošle učiteľovi, zmení sa stav na Odoslané a potom už nemôže svoje súbory modifikovať.

Ak učiteľ z nejakého dôvodu študentovi zadanie vráti, môže študent opäť vkladať (vymazávať) svoje súbory.

7.2.9 Študentský pohľad – spätná väzba od učiteľa

V tejto časti vidíme nasledovné položky:

7.2.10 Učiteľský pohľad – hodnotiaca stránka

Učiteľ vidí nasledovné informácie (nie vždy všetky, podľa nastavenia zadania):

Na obr. 7.5 je zobrazené hodnotenie študentského zadania učiteľom. PDF súbor bol načítaný do prehliadača, ktorý obsahuje rozličné nástroje na jeho poznámkovanie (čiary, obdĺžniky, krivky, texty, zvýraznenie a podobne). V súčasnom pohľade je obrazovka rozdelená na dve časti, typ pohľadu je možné zmeniť kliknutím na jednu z troch ikon v pravom dolnom roho obrázka. Ak učiteľ upraví príamo študentovo zadania, je potrebné výsledné zmeny uložiť.


PIC

Obr. 7.5: Hodnotenie zadania

7.2.11 Roly

Modul zadanie obsahuje nasledovné nastavenia, ktoré je možné zmeniť prostredníctvom systému rol:

Ak napríklad zmeníme konkrétnemu študentovi poslednú rolu z oprávnenia Zdediť na Povoliť, bude schopný ohodnotiť zadania ostatných študentov.

7.2.12 Otázky k zadaniam

Študent pošle zadanie mailom
Ak študent nevie, ako vkladať zadanie do Moodle, alebo ho poslal po termíne, môže učiteľ vložiť zadanie za neho. Predpokladom je ale, aby administrátor portálu umožnil učiteľom sa prihlasovať ako študenti. Ak je to možné, po kliknutí na meno študenta by malo byť viditeľné tlačidlo Prihlásiť sa ako. Ak je už zadanie uzatvorené, učiteľ mu najprv posunie dátum, prihlási sa ako študent, vloží zadanie, vráti sa do svojej pôvodnej roly a opäť prestaví dátum.
Študent odovzdal zadanie a chce ho prepracovať
Ak študent chce zmeniť svoje elektronické zadanie, je dôležité nastavenie Povoliť opätovné odovzdanie zadania. V prípade zadania typu Pokročilé odovzdávanie súborov je okrem toho potrebné, aby učiteľ nastavil stav zadania na Pracovná verzia a neohodnotil ho známkou.
Najnovšie odovzdané zadania
Ak chce učiteľ zistiť, ktoré zadania boli najnovšie odovzdané a ktoré ešte neopravil, klikne dva razy na názov stĺpca Posledná zmena – známka. Tým je zoznam triedený podľa tohto ukazovateľa a prvé záznamy sú posledné vložené.
Všetky odovzdané zadania konkrétneho študenta
V prípade, ak učiteľ potrebuje získať prehľad o všetkých odovzdaných zadaniach jedného študenta, klikne na jeho meno, v navigačnom bloku klikne na odkaz Správy o aktivitách Podrobná správa.
Všetky neopravené zadania
V štandardnom Moodle neexistuje v súčasnosti funkcionalita, ktorá by učiteľovi ukázala, ktoré zadania študentov ešte neopravil. Existuje však zásuvný blok Hodnotenie, ktorý túto vlastnosť implementuje. Je potrebné kontaktovať administrátora portálu, aby ho nainštaloval.
Zadania iných študentov
Ak chceme, aby študent mohol vidieť a prípadne aj hodnotiť práce iných študentov, je najlepšie použiť modul Workshop.
Upraviť zadanie študenta
Administrátor môže učiteľovi prideliť schopnosť Upraviť riešenie iného študenta, s ktorou môže odovzdané zadanie vymazať alebo upraviť.
Náhodné zadania
Ak potrebujeme študentom zadať náhodné zadanie vo forme eseje na zvolenú tému, môžeme využiť aktivitu Test a jej systém náhodných otázok typu esej. Okrem toho existuje rozšírenie (Náhodné zadanie), ktoré umožňuje pripraviť súbory zadaní a riešení, ktoré sú medzi študentov náhodne distribuované. Je však potrebné kontaktovať administrátora portálu, aby ho nainštaloval.