7.1 Prehľad dostupných aktivít

Základným kameňom e-learningového prostredia a LMS portálu sú okrem študijných zdrojov vzdelávacie aktivity. Na rozdiel od zdrojov, ktoré iba ponúkajú informácie a sú svojou podstatou pasívne, aktivity umožňujú interakcie medzi účastníkmi kurzu.

Základné typy aktivít využívané v Moodle sú nasledovné:

Anketa
PIC Používame ju na položenie jedinej otázky, pričom respondenti si môžu zvoliť jednu alebo viac z definovaných odpovedí. Môžeme ju použiť na získanie prehľadu o názoroch študentov (napríklad, ktorý termín skúšky vyhovuje najväčšiemu počtu študentov). Viď kapitola 7.7.
Chat
PIC Forma synchrónnej komunikácie medzi dvomi alebo viacerými účastníkmi kurzu, pri ktorej si vymieňajú krátke textové správy. Obvykle dopredu určíme, kedy bude chat prebiehať, aby sa stretlo čo najviac účastníkov. Viď kapitola 7.4.
Databáza
PIC Vytváranie a spravovanie zoznamu štrukturovaných informácií (obrázkov, odkazov, textov, atď), ktorými môžu prispievať aj študenti. Viď kapitola 7.12.
Externý nástroj
PIC Prepájanie na iné webové portály ponúkajúce vzdelávací obsah štandardu LTI. Viď kapitola 7.15.
Fórum
PIC Forma asynchrónnej komunikácie medzi účastníkmi kurzu. Jednotlivé príspevky sú zobrazované v kurze a tiež môžu byť posielané na emaily zúčastnených. Existujú rozličné nastavenia pre čisto súkromné fóra pre učiteľov, fóra, v ktorých môžu príspevky písať iba učitelia, fóra, ktorých príspevky môžu byť hodnotené, atď. Viď kapitola 7.5.
Prednáška
PIC Kombinácia študijného materiálu s testovacími otázkami. V závislosti na odpovedi na otázku môže byť študujúci nasmerovaný na inú časť materiálu. Viď kapitola 7.6.
Prieskum
PIC Podporuje (žiaľ iba) niektoré predpripravené formy dotazníkov, ktoré nie je možné meniť. Prieskumy sa týkajú konštruktivistického pohľadu na vyučovanie a spôsobu poznávania. Viď kapitola 7.8.
SCORM objekt
PIC Zdieľateľný vzdelávací objekt definovaný štandardmi a zabezpečujúci prenositeľnosť medzi viacerými LMS platformami. Môže obsahovať študijné zdroje, testy, otázky na sebareflexu, atď. Viď kapitola 7.10.
Slovník
PIC Kolekcia pojmov pre rozličné typy slovníkov (výkladový, často kladené otázky, encyklopédia, skratky, atď). Jednotlivé pojmy môžu byť automaticky prepojené s materiálmi kurzu. Viď kapitola 7.11.
Test
PIC Kontrola znalostí študujúcich, obsahuje otázky z databázy kurzu, alebo zdieľaných medzi učiteľmi. Podporuje celý rozsah rozličných scenárov. Viď kapitola 7.3.
Wiki
PIC Spôsob vytvárania študijných zdrojov spoločnou prácou pedagógov a študentov. Obvykle neexistuje recenzent prác, ale komunita rozhoduje, čo má dielo obsahovať. Viď kapitola 7.13.
Workshop
PIC Pokročilá forma zadania, pri ktorej sa študenti môžu podieľať pri svojom alebo cudzom hodnotení. Tiež môžu hodnotiť príklady zadaní vložených pedagógom, aby rozlíšili dobre a zle vypracované práce. Viď kapitola 7.14.
Zadanie
PIC Jednoduchá forma, pomocou ktorej môžu študenti vložiť svoje vypracované práce vyžadované pedagógom. Toto je aktivita, ktorej splnenie vyžaduje dlhší čas, ako je k dispozícii na seminároch. Viď kapitola 7.2.

Okrem nich existuje veľké množstvo rozšírení, ktoré sa nenachádzajú v štandardnej inštalácii, ale je potrebné ich manuálne doinštalovať. Medzi najznámejšie patria napríklad Dotazník, ktorý výrazne rozširuje možnosti pôvodnej ankety či prieskumu, alebo Účasť, kde je možné zaznamenávať a hodnotiť účasť rozličné formy neúčasti.

Moodle tiež ponúka modul Spätná väzba (PIC), ktorý je ale vo východzom nastavení skrytý (jeho opis je v kapitole 7.9). Tento by mal byť v budúcnosti nahradený novým modulom kombinujúcim ankety, prieskumy a dotazníky.

V ďalších kapitolách sú vysvetlené štandardné aktivity podrobnejšie.

Aktivitu, ktorú chceme vložiť do kurzu, vyberieme v režime úpravy stránky zo zoznamu dostupných aktivít (obr. 7.1).

Ak to administrátor portálu povolí, niektoré aktivity môžu byť v tzv. tajnom móde. Vtedy nie sú dostupné z hlavnej stránky kurzu, ale len z miesta, kde bol na ne vytvorený odkaz. Postupuje sa pritom nasledovne:

  1. Na hlavnej stránke kurzu sa vytvorí aktivita (zadanie, test, ...), ktorá je skrytá pred študetmi
  2. V menu Upraviť vyberieme voľbu Sprístupniť. Aktivita ostane skrytá, ale sa pri nej zobrazuje správa: Dostupné, ale nezobrazuje sa na hlavnej stránke kurzu.
  3. Učiteľ skopíruje odkaz na aktivitu, ktorý môže použiť napríklad na separátnej stránke.

Ak administrátor portálu nepovolí tajné aktivity, môžeme použiť alternatívny postup:

  1. Skryjeme celý týždeň (tému), ktorá obsahuje tieto aktivity.
  2. Jednotlivé aktivity nastavíme ako dostupné.
  3. Vytvoríme stránku, ktorá obsahuje odkazy na aktivity a ktorá je v časti dostupnej študentom.