6.2 Prehľad štandardných blokov

Nasleduje zoznam štandardných blokov. Niektoré z nich sú podrobnejšie vyssvetlené nižšie.

Aktivity
Zobrazuje sa zoznam všetkých modulov aktivít. Viď kapitola 6.2.1 a 7.
Aktuálna činnosť
Tu sa zobrazujú zmeny, ktoré nastali od posledného prihlásenia. Učitelia tu zbadajú, ktorí študenti odovzdali zadania, či pribudli nové diskusné príspevky a podobne. Študenti sa môžu tiež dozvedieť, ktoré študijné zdroje boli pridané, upravované, vymazané.
Aktuálne blogy
Tu sa zobrazujú najnovšie pridané alebo aktualizované blogy.
HTML
Blok na ľubovoľné použitie, zobrazuje text v html formáte. Viď kapitola 6.2.2.
Kalendár
Zobrazuje udalosti na portáli, v kurze, v skupine, ako aj udalosti pre aktívneho používateľa. Viď kapitola 6.2.3.
Komentáre
Zobrazuje komentáre na aktuálnej stránke ako aj možnosť pridať nový komentár.
Kurzy
Jednoduchý rozcestník na kurzy, ktoré má daný účastník zapísané, či už ako učiteľ alebo študent. Jeho výhodou je jednoduchý prístup k svojim kurzom na jedno kliknutie. Okrem toho sa tam nachádza aj odkaz (prípadne vyhľadávanie) na všetky kurzy, aby bolo možné do nich prihlásiť. Funkcionalita tohto bloku je v podstate ponúkaná blokom Navigácia.
Ľudia
Obsahuje iba odkaz na zoznam účastníkov kurzu. Tento istý odkaz sa nachádza aj v bloku Navigácia.
Menu blogy
Umožňuje jednoducho administrovať blogy a tagy (pridávať, upravovať, mazať).
Moje súkromné súbory
V prípade, že administrátor portálu túto funkcionalitu nezakázal, majú používatelia možnosť si na serveri vytvárať adresáre a ukladať svoje dokumenty.
Nadchádzajúce udalosti
Tento blok súvisí s kalendárom a ukazuje z neho udalosti v najbližších 3 týždňoch (obr. 6.3). Niektoré z nich môžu byť priamo vytvorené v kalendári, ale väčšina je automaticky spojená s aktivitami (zadania, testy a podobne). Každá z položiek je zároveň odkazom. Automatické položky (napríklad zadanie) odkazujú na príslušnú aktivitu, manuálne vložené položky zase na opis danej udalosti. Kliknutím na daný dátum sa zobrazí zvolený deň v kalendári.
Náhodná položka slovníka
Zobrazuje sa náhodný citát alebo pojem z vybraného slovníka. Viď kapitola 6.2.4.
Najnovšie správy
Zobrazuje odkazy na najnovšie diskusné príspevky vo fóre Novinky.
Odkazy na sekcie
Zoznam odkazov na jednotlivé týždne/témy, prípadne na aktuálnu časť. Blok je vhodný pre kurzy s veľkým množstvom materiálu, pri ktorých je navigácia takto prehľadnejšia. Funkcionalita tohto bloku je v podstate ponúkaná blokom Navigácia, aj keď vo formáte, ktorý zaberá viac miesta.
Opis kurzu/portálu
Poskytuje sumár kurzu tak, ako je zadaný v nastaveniach kurzu.
Osobný profil
Zobrazuje fotografiu, meno, mesto, krajinu a mail prihláseného používateľa.
Samostatné ukončenie
V prípade zapnutého označovania absolvovania kurzu študentom obsahuje odkaz na označenie ukončenia kurzu. Viac v kapitole 8.
Sieťové servery
V prípade, že tento Moodle portál spolupracuje s inými, bude v zozname blokov viditeľný aj blok Sieťové servery. Po aktivácii sa zobrazí zoznam siete Moodle serverov, s ktorými náš server spolupracuje. Kliknutím na ľubovoľný z nich sa dostaneme na vzdialený server, kde si tiež môžeme vybrať z dostupných kurzov. Pritom si na vzdialenom serveri nemusíme vytvárať nové konto, potrebné informácie si partnerské Moodle portály vymenia medzi sebou. V zozname svojich kurzov na tomto serveri potom pribudne položka vzdialené kurzy a v nej tie, na ktoré sme sa prihlásili inde.
Správy
Zobrazuje počet prijatých správ od iných účastníkov kurzu, ich zoznam a odkaz do systému správ.
Stav dokončenia kurzu
V prípade zapnutého označovania absolvovania kurzu študentom obsahuje odkaz prehľad stavu absolvovania kurzu u každého študenta, ako aj možnosť tieto informácie stiahnuť do tabuľkového procesora (Excel, csv). Viac v kapitole 8.
Tagy, tagy blogov
Slúži na zobrazenie kľúčových slov (tagov) k blogom na portáli.
Vyhľadávač komunity
Odkaz na komunitné servery Moodle, ktoré ponúkajú prístup do svojich kurzov.
Výsledky činnosti
Zobrazuje najlepšie a najhoršie výsledky z vybranej aktivity. Viď kapitola 6.2.6.
Vzdialené RSS zdroje
Zobrazuje hlavičky z nových článkov na iných web serveroch. Viď kapitola 6.2.5.
Zverenci
Ak je Moodle správne nakonfigurovaný, môžu mať niektorí používatelia prístup k údajom iných, ktorí sú potom ich zverenci. Ide napríklad o vzťah rodičia – deti a podobne. V tomto bloku je potom zobrazený odkaz na stránky svojich jednotlivých zverencov.

PIC

Obr. 6.3: Zobrazenie bloku nadchádzajúce udalosti

6.2.1 Aktivity

Tento blok zobrazuje zoznam všetkých typov aktivít v kurze. Učiteľ si zvolí pri zapnutom režime upravovania v niektorom týždni druh aktivity a príslušná ikona sa zobrazí aj v bloku.


PIC

Obr. 6.4: Zobrazenie bloku Aktivity v kurze

Takto blok slúži na navigáciu medzi rozličnými aktivitami, ktoré zoskupuje podľa typu (fóra, zadania, testy, a podobne). Daná ikona (a odkaz) v bloku teda nevedú na konkrétnu aktivitu, ale na ich zoznam, pričom pri každej je uvedený aj príslušný sumár. V prázdnom kurze je v bloku aktivity iba odkaz na fóra, pretože nič iné na začiatku neexistuje. Zoznam sa plní, ako sa vyvíja samotný kurz (obr. 6.4).

Blok aktivity je napríklad prospešný, keď si študent potrebuje prezrieť všetky zadania aj s ich stavom odovzdania, prezrieť zdroje (súbory) ku kurzu, či skontrolovať, ktoré testy už odovzdal a ktoré nie.

6.2.2 HTML blok

Tento blok dovoľuje vložiť na stránku ľubovoľný formátovaný text alebo obrázky.

Je to blok s mnohostranným použitím. Jednako kombinuje text, obrázky a odkazy, ale dovoľuje použiť ľubovoľné prvky HTML jazyka. Takže je možné sa na stránke odkazovať na súbory, iné web stránky, vkladať audio, video, flash.

Príklady: odkazy na vyhľadávače, wikipédiu, knižnice, animované gif, flash reklamy, …

Tip: Administrátor portálu môže povoliť použitie CSS štýlov v HTML bloku pre úpravu jeho vzhľadu.

6.2.3 Kalendár

Tento blok zobrazuje udalosti definované na úrovni portálu, kategórie kurzov, kurzu, skupiny a používateľa (obr. 6.5). Štandardne na stránke kurzu zobrazuje aktuálny mesiac a rozličnými farbami v príslušných dňoch indikuje udalosti. Niektoré z nich sú automaticky generované aktivitami (otvorenie a zatvorenie zadania, testu), iné je možné definovať manuálne. Ak na niektorý z dní ukazuje kurzor myši, zobrazí sa podrobnejšia informácia udalostí s možnosťou hypertextového odkazu na príslušnú aktivitu.

Do kalendára je možné importovať udalosti z iných kalendárov, ktoré podporujú štandard iCal (Google kalendár, kalendáre z iného portálu Moodle). Toto spojenie je trvalé, takže zmeny v externých kalendároch sa automaticky premietajú do zmien v Moodle kalendári.


PIC

Obr. 6.5: Zobrazovanie kalendára


PIC

Obr. 6.6: Detailné zobrazovanie aktuálneho mesiaca v kalendári

Kliknutím na názov mesiaca sa kalendár zobrazí v celostránkovom detailom zobrazení, pričom je vidieť aj predchádzajúci a nasledovný mesiac (obr. 6.6). V tomto zobrazení je možné vytvárať nové udalosti a konfigurovať kalendár.

Nová udalosť
– umožňuje najprv nastaviť, či sa jedná o udalosť používateľa, skupiny, kurzu alebo portálu. V druhej časti je potrebné zvoliť jej meno, stručný opis a časový interval. Pritom je možné zvoliť jednorazovú, alebo opakujúcu sa udalosť a jej trvanie v minútach.
Nastavenie
– ktorým dňom začína týždeň, aký formát času má byť vypisovaný, koľko udalostí sa má zobraziť, či na koľko dní dopredu sa má zobrazovať.
Exportovať kalendár
– exportuje udalosti z vybraného kurzu alebo obdobia či už ako odkaz, ktorý priamo prijímajú moderné kalendárové systémy pre synchronizáciu alebo ako ical súbor, ktorý je vhodný na prenos a neskorší import do iného kalendára.
Spravovať importy
– importuje údaje z iného vzdialeného kalendára. V prípade, že je vložená URL importovaného kalendára, je potrebné definvať aj, v akých intervaloch bude prebiehať aktualizácia.
iCal
– export kalendára do iCal formátu.

Ak je potrebné zmeniť dátum položky v kalendári, je to možné zrealizovať metódou ťahať-a-pustiť, a to nielen v rámci mesiaca, ale aj do iných mesiacov.

6.2.4 Náhodná položka slovníku

Blok zobrazuje náhodné položky z vybraného slovníka, ktorý je najčastejšie v tvare definícia – výklad. Avšak, je možné tiež tento blok využiť na zobrazovanie náhodných citátov či obrázkov, pretože sa jeho obsah zmení pri každom načítaní stránky.

Pred prvým použitím je potrebné blok nastaviť: nadpis, výber slovníka, spôsob zobrazenia položky (náhodný, posledný zmenený, v poradí v slovníku) a názvy odkazov, ktoré sú umiestnené pod odkazom.

6.2.5 RSS blok

RSS (Really Simple Syndication alebo Rich Site Summary) je celou triedou formátov na Internete, ktorá je používaná na komunikáciu a publikovanie obsahu, ktorý je často menený – napríklad blogy, novinové titulky, či podcasty. Môžeme si ich predstaviť ako spôsob oznámenia, čo je nové na nejakej web stránke.

Čitateľ pri používaní RSS kanálov tak nie je nútený navštevovať servery s obsahom, o ktorý má záujem, ale iba sleduje informácie (vo forme jedného alebo viacerých riadkov textu), ktoré oznamujú dostupnosť nového obsahu. Keďže je obvyklé zapísať sa na viaceré RSS obsahy naraz, je výrazne rýchlejšie prejsť iba nadpisy a na základe nich sa rozhodnúť, či je daný článok relevantný.

Moodle poskytuje RSS v dvoch smeroch – jednak pri poskytovaní nového obsahu pre iné servery, ale aj ako jednoduchú RSS čítačku.

Blok RSS sprístupňuje informácie z iných zdrojov, takže zobrazuje novinky na stránkach kurzu o web portáloch zameraných podobne ako je náplň kurzu. Tiež je možné využívať pomocou RSS vyhľadávanie nových článkov o kľúčových slovách (napríklad z Google News). Použitie RSS zdrojov musí byť povolené na serveri administrátorom.

Konfigurácia bloku

PIC

Obr. 6.7: Konfigurácia RSS bloku

Blok v režime konfigurácie ponúka nasledovné informácie (obr. 6.7 vľavo):

Zobraziť popis každého odkazu
– Vyberieme, či si želáme zobrazovať iba nadpis článku alebo aj jeho opis a to pre každý odkaz. Obe tieto informácie poskytuje externý RSS generátor.
Maximálny počet položiek na zobrazovanie v jednom bloku
– Počet článkov v tomto bloku, pričom najnovší bude zobrazený ako prvý.
Vyberte si zdroje, ktoré chcete, aby boli aktívne v tomto bloku
– Na tomto mieste sú uvedené všetky RSS kanály, ktoré sú už dostupné. Každý z nich môže byť zahrnutý. Keďže je RSS blok viackrát použiteľný v rámci jednej stránky, môžeme vložiť na jednom mieste iba jeden zdroj, bude to prehľadnejšie.
Nadpis
– Ak neuvedieme žiaden, Moodle použije ten, ktorý vygenerovala externá stránka.
Má byť zobrazený odkaz na pôvodné stránky
– Každý odkaz článku by sa mal odkazovať na plný článok, niekedy je ale dostupný aj odkaz na originálny portál.
Zobraziť obrázok kanálu, ak je dostupný
– Niektoré kanály poskytujú aj obrázok, ktorý ich identifikuje.

Ak potrebujeme niektorý zo zdrojov upraviť alebo pridať nový, klikneme na odkaz Pridať/upraviť zdroje noviniek a zobrazí sa nám informácia na obr. 6.7 vpravo). Každý zo zdrojov vyžaduje URL adresu, ktorá nemusí priamo ukazovať na RSS zdroj, ale na celý portál – v takom prípade povolíme automatické objavovanie RSS zdrojov. Okrem URL adresy zadáme (nepovinný) názov, pod ktorým bude zdroj identifikovaný.

RSS zdroj je odkaz na špeciálny súbor na web serveroch, obyčajne s príponou rss. Tento odkaz je treba skopírovať a vložiť do zoznamu RSS zdrojov.

6.2.6 Výsledky aktivity

Účelom tohto bloku je zobraziť najlepšie a prípadne najhoršie výsledky z vybranej aktivity (zadania, testu, …). Po vložení bloku na stránku je nutné ho ešte konfigurovať – v režime úpravy stránky. V konfigurácii vyberieme, ktorá aktivita bude spracovávaná, ktoré výsledky a koľko najvyšších/najnižších výsledkov z nej zobrazovať, či zobrazovať mená študentov alebo iba ich ID čísla. Výsledky môžu byť prezentované ako percentá, zlomky alebo hodnoty (body). V prípade, že kurz podporuje režim skupín, je možné konfigurovať blok na zobrazovanie výsledkov skupín.

Tento blok môže byť zobrazený na hlavnej stránke kurzu alebo najčastejšie priamo v zobrazení danej aktivity. Jeho príklad je zobrazený na obr. 6.8.


PIC

Obr. 6.8: Zobrazenie výsledkov aktivity zadanie s identifikátormi študentov