5.1 Publikujeme obsah

Vysvetlíme si možnosti, ktoré Moodle poskytuje pri vytváraní a spravovaní obsahu. Všetky dostupné typy zdrojov sú dostupné po kliknutí na Zapnúť upravovanie a rozbalení zoznamu Pridať zdroj. Ide o nasledovné:

Adresár
PIC – jeden alebo viac adresárov obsahujúcich dokumenty
Balík IMS
PIC – štandard na výmenu materiálov medzi rozličnými vzdelávacími systémami
Nadpis
PIC – miesto na hlavnej stránke kurzu, obyčajne nadpis alebo obrázok
Stránka
PIC – jednoduchá webová stránka vytvorená pomocou web editora
Súbor
PIC – odkaz na dokument nahraný na serveri
URL
PIC– odkaz na web stránku
Kniha
PIC – dlhšia web stránka s obsahom a navigáciou

Tieto budú podrobnejšie vysvetľované nižšie.

5.1.1 Súbory

Asi najčastejšie používaným zdrojom informácií v kurzoch sú súbory, a to aj napriek tomu, že často nemusia byť najvhodnejšou voľbou. Je to dané tým, že učitelia už majú prichystané svoje dokumenty, ktoré potrebujú do systému len vložiť a nemajú čas, znalosti či nechcú využívať formáty, ktoré sú často pre elektronické vzdelávania vhodnejšie.

Postup pri vkladaní súboru do kurzu je potom nasledovný. V zapnutom režime úprav vyberieme z ponuky zdrojov možnosť Súbor. Vyplníme jeho názov (obr. 5.1), ktorý sa zjaví ako odkaz na hlavnej stránke kurzu a krátky opis, ktorý bude zobrazený na spolu s odkazom k súboru (prípadne aj na hlavnej stránke kurzu, ak je príslušná voľba zaškrtnutá). Najdôležitejšou časťou je Obsah, v ktorom vyberieme súbor z dostupných súborov na serveri, z lokálneho počítača alebo z dostupných úložísk. Klikneme na odkaz Pridať a postupujeme podľa návodu podrobne opísaného v kapitole 4.2.2 na strane §.

Poznamenávame, že Moodle umožňuje vložiť na tomto mieste aj viacero súborov. Vždy ale jeden označí ako hlavný a ten sa bude aj zobrazovať. Ostatné sú chápané iba ako pomocné a predpokladá sa, že hlavný súbor sa na nich nejako odvoláva. Toto využijeme napríklad pri nahraní viacero súborov, ktoré tvoria jednu web stránku, ktorá obsahuje napríklad aj js (javascript) súbory.

Alternatívny spôsob vloženia súboru je potiahnuť ho priamo do kurzu (pri zapnutom upravovaní). Potom je možné upraviť jeho názov a vlastnosti. V prípade, že potiahneme súbor s obrázkom, vloží sa ako obrázok priamo do kurzu.


PIC

Obr. 5.1: Vkladanie súborov – 1. časť

V druhej časti podrobnejšie objasníme kategóriu nastavení Voľby:

Zobraziť
táto voľba určuje, aký spôsobom sa bude súbor zobrazovať, či sa bude dať iba stiahnuť, alebo priamo prehliadať vložený v okne prehliadača:
Automaticky
– najlepšia voľba pre zobrazovanie je pre daný typ súboru vybraná automaticky. Ak je to napríklad DOC dokument, prehliadač sa po kliknutí naň spýta, či ho chceme uložiť alebo otvoriť s asociovaným programom.
Vkladanie
– súbor je zobrazený v rámci strany pod navigačnou lištou spolu s opisom súboru a prípadnými blokmi. Toto je vhodné napríklad pre flashové animácie či videá.
Vynútiť stiahnutie
– používateľ je vyzvaný na stiahnutie súboru,
Otvoriť
– iba súbor je zobrazený v okne prehliadača
Vo vyskakovacom okne
– súbor je zobrazený v novom okne prehliadača bez navigačnej lišty alebo zadávacieho riadku. Rozšírené voľby v tomto prípade ponúkajú nastavenie veľkosti (šírky a výšky) nového okna.
V rámci
– súbor je zobrazený v rámci pod navigačnou lištou a opisom súboru.
Nové okno
– súbor je zobrazený v kompletne novom okne prehliadača s navigačnou lištou a zadávacím riadom.
Zobraziť veľkosť
– pri súbore bude zobrazená aj jeho veľkosť v bajtoch
Zobraziť typ
– pri súbore bude zobrazený aj jeho typ (napr. dokument Word)
Zobraziť dátum nahrania/zmeny
– pri súbore bude zobrazený aj dátum, kedy bol do systému nahraný alebo naposledy modifikovaný
Zobraziť názov zdroja
– určuje, či bude v záhlaví stránky zobrazený nadpis k súboru.
Zobraziť opis zdroja
– určuje, či sa v záhlaví stránky zobrazí zhrnutie o súbore.
Použiť filter na obsah súborov
– ak je to možné, zapne sa spracovanie matematických vzťahov, neslušných slov a ďalšie filtre. Toto nastavenie určuje, či sa to bude vôbec týkať daných súborov, alebo iba HTML súborov.

PIC

Obr. 5.2: Vkladanie súborov – 2. časť

Admin: Nie všetky možnosti zobrazovania súborov sú zapnuté vo východzom nastavení Moodle. Štandardne sú vypnuté V rámci a Nové okno. Zmena nastavení je v: Moduly – Moduly aktivít – Súbor – Dostupné voľby zobrazenia.

Ďalšie časti sa týkajú podmienenej dostupnosti súboru (možnosti skrytia dokumentu, až kým nebudú splnené nejaké podmienky) a absolvovania zdroja. Sú viditeľné iba vtedy, ak to povolil administrátor portálu. Týmto témam sa podrobne venuje kapitola 8.

Ak je to potrebné, môžeme zdroj dočasne skryť pred študentmi. Napríklad vtedy, keď ešte na ňom pracujeme.

Multimediálne súbory

Pomocou vkladania súboru môžeme tiež v kurze používať multimediálne dokumenty. Tie poskytujú oveľa väčšie možnosti ako len obyčajné texty. Napríklad mp3 súbory môžu využiť pedagógovia pri výučbe jazykov. Flash súbory (swf) majú ešte väčšie uplatnenie, pomocou nich je možné realizovať animácie, či video sekvencie.

Moodle poskytuje komfortnú prácu s mediálnymi súbormi, ponúka pomocou vstavaných filtrov ich ovládanie. Tieto filtre sú nastaviteľné na úrovni kurzu, je teda na učiteľovi, či ich zapne, alebo nie.

Postup pri vkladaní multimediálnych súborov je totožný ako s inými súbormi. Ich vkladanie z externých úložísk je na príklade uvedené v časti pojednávajúcej o nadpisoch nižšie.

Nastavenia

Pri aktualizácii už raz nahraného súboru nám pribudne odkaz Nastavenia. Umožňuje nám prestaviť roly pre konkrétnych používateľov, oprávnenia pre jednotlivé roly, zálohovať a obnovovať zo zálohy tento zdroj a prezerať si záznamy, kto, kedy a akým spôsobom k nemu pristupoval.

Upraviť nastavenia
– možnosť zmeny nastavení pre daný zdroj (viditeľnosť, opis, názov, zobrazenie a podobne)
Lokálne priradené roly
– pridávame alebo odoberáme roly účastníkov kurzu pre tento konkrétny zdroj. Napríklad, ak máme v kurze PDF dokument, ktorý je normálne študentom skrytý, tu môžeme vybrať niektorých, ktorým bude dostupný s právami učiteľa. To docielime tým, že ich pridáme ako učiteľov bez práva úprav. Samozrejme, neznamená to len, že budú dokument vidieť, ale aj to, že budú mať aj ostatné oprávnenia učiteľa – napríklad určovať absolvovanie (ak je povolené), či prestavovať jeho podmienenú dostupnosť. Opäť poznamenávame, že toto oprávnenie sa vzťahuje iba na tento jeden zdroj, v ostatných zdrojoch či aktivitách ostávajú oprávnenia nezmenené.
Oprávnenia
– pridávame alebo odoberáme konkrétne schopnosti pre používateľov s určitou rolou. Napríklad môžeme odobrať hosťom právo vidieť tento zdroj, takže ho môžu čítať iba študenti alebo učitelia, ale nie neprihlásení hostia, ak majú prístup do kurzu.
Skontrolovať oprávnenia
– u konkrétneho študenta skontrolujeme, aké má oprávnenia pre daný zdroj, či nie je možné, že má prístup aj k tým materiálom, ku ktorým by ho nemal mať.
Filtre
– možnosť zapnúť alebo vypnúť filtrovanie obsahu v tomto zdroji. Toto zahŕňa napríklad vulgarizmy, matematický zápis, automatické odkazy na iné zdroje a podobne. Viac na strane §.
Záznamy o prihláseniach
– zobrazenie prístupov k danému dokumentu s možnosťou výberu obdobia, typu aktivity, skupiny účastníkov a podobne.
Zálohovanie a obnova zo zálohy
– táto možnosť sa týka zálohovania iba jedného zdroja a nie celého súboru.

5.1.2 Nadpisy

Nadpisy sú spôsobom, ako na hlavnú stránku kurzu pridať text, obrázok, video. Využívame ich na informácie pre študujúcich k danej téme alebo na vertikálne rozdelenie dlhého zoznamu zdrojov

Keďže nadpisy využívajú vstavaný html editor, umožňujú tiež vytvárať na stránke kurzu zložitejšie formátovanie. Napríklad vložiť tabuľku, v ktorej vľavo bude obrázok a vpravo text. Prípadne je možné manuálne vytvoriť odkazy k existujúcim súborom a podobne.

Po kliknutí na Pridať zdroj a následnom zvolení možnosti Nadpis sa načíta stránka, v ktorej je najdôležitejšou časťou html editor, do ktorého vložíme nadpis. Okrem toho je nižšie možné nastaviť, či je tento nadpis viditeľný pre študentov. Ostatné časti sú zhodné s nastaveniami súborov.

Obr. 4.3 na strane § zobrazuje spôsob vloženia obrázku do nadpisu. Podobným spôsobom vložíme napr. video. Podrobný postup je znázornený na obr. 5.35.4.


PIC

Obr. 5.3: Vkladanie videa do nadpisu – časť 1
PIC
Obr. 5.4: Vkladanie videa do nadpisu – časť 2

Ak chceme vkladať video na stránku kurzu, vložíme na miesto, kde sa má nachádzať, nový nadpis. Ak chceme, môžeme vložiť nad alebo pod neho nejaký úvodný text. Potom klikneme na ikonu vloženia multimediálneho súboru (obr. 5.3), čo spôsobí, že sa objaví nové okno s názvom Vloženie alebo editovanie vnorených médií. V ňom klikneme na odkaz Nájsť alebo nahrať zvuk, video či applet, čím sa dostaneme do výberu súborov. Všimnime si, že Moodle v tomto prípade ponúka okrem lokálnych súborov také úložiská, v ktorých sa dokumenty daného typu môžu nachádzať.

Klikneme preto na úložisko Youtube a napíšeme vyhľadávací reťazec. Je možné, že na prvý raz sa nám nepodarí nájsť video, ktoré potrebujeme, v takom prípade opakujeme vyhľadávanie pomocou podobnej frázy. V našom prípade na základe vyhľadávania reťazca Italian went to Malta sa objavilo viacero videí, z ktorých sme si vybrali jedno.

V druhej časti na obr. 5.4 vybranému videu vložíme názov, autora a licenciu. Systém nás opäť vráti do okna Vloženie alebo editovanie vnorených médií, kde si video môžeme prehliadnuť, či naozaj vyhovuje našim požiadavkám. Ak áno, celý nadpis uložíme a môžeme na hlavnej stránke kurzu toto video spustiť.

V tomto prípade Moodle video z Youtube nestiahne na disk servera, iba si poznačí odkaz naň. V prípade odstránenia videa z Youtube, alebo výpadku sieťového spojenia servera k Internetu nebude teda video dostupné.

Tip: Skrytý nadpis je efektívny spôsob poskytnutia informácií len pre učiteľov. Samozrejme, nemusí sa jednať iba o nadpis, ale aj o ostatné zdroje. Študenti totiž skryté zdroje nevidia. Nadpis skryjeme alebo pri jeho úprave vybraním možnosti Viditeľné: skryť alebo kliknutím na ikonu PIC pri nadpise v režime úpravy kurzu.

5.1.3 Stránky

Stránka je plnohodnotný hypertextový dokument, ktorý môže obsahovať formátovanie, obrázky, odkazy na iné stránky a podobne. Svojou veľkosťou je skôr vhodný na kratšie zdroje informácií – normálna web stránka by svojim obsahom nemala presiahnuť jednu obrazovku počítača. V opačnom prípade riskujeme, že si návštevníci stránky nevšimnú informácie uverejnené v jej dolnej časti. Ak potrebujeme vložiť podstatne komplexnejší a rozsahom väčší zdroj, môžeme použiť Moodle nástroje Kniha, IMS balík alebo Prednáška, ktoré podporujú navigáciu, obsah a podobne.


PIC

Obr. 5.5: Pridávanie stránky

Po kliknutí na Pridať zdroj a následnom zvolení možnosti Stránka sa otvorí okno s dvomi oblasťami na zápis (obr. 5.5). Do menšej z nich vložíme stručnú anotáciu (zhrnutie, resp. poslanie) daného dokumentu. Druhá oblasť je hlavnou a vkladáme do nej text, ktorý chceme zobraziť študentom.

Ostatné voľby sú zhodné ako pri súbore: je možnosť zobraziť názov a opis stránky, stránku skryť pred študentmi natrvalo, alebo podmienene v závislosti od splnenia ďalších aktivít.

Po ukončení úprav môžeme všetko uložiť a nastaviť sa alebo na zobrazenie hlavnej stránky kurzu alebo na zobrazenie zdroja. Závisí od nás, či chceme alebo nechceme skontrolovať výslednú podobu stránky. Skúsenosti hovoria, že na prvý pokus vždy urobíme v texte nejaké chyby, a preto sa odporúča si výsledok po sebe skontrolovať.

Výsledná stránka so zapnutými voľbami zobrazenia názvu a opisu je zobrazená na obr. 5.6.

Ak sme niečo v zdroji urobili, čo by sme chceli vrátiť naspäť, najjednoduchšie je stlačiť tlačidlo Zrušiť, ktoré neuloží zmeny a vráti nás späť do kurzu.

Tieto tri tlačidlá sú používané vo všetkých zdrojoch a aktivitách.


PIC

Obr. 5.6: Výsledná stránka

Ako ukazuje obr. 5.6, výsledná stránka nie je zobrazovaná samostatne, ale iba v priestore stredného stĺpca, spolu s ostatnými blokmi vľavo a vpravo.

Tip: Nezabudnime dať zdroju vhodný opisný jednoriadkový názov. Práve ten študenti uvidia na stránke kurzu a kliknutím naň sa dostanú na danú stránku.

5.1.4 URL

V prípade odkazu na externú web stránku vyplníme ako v predošlých prípadoch názov a opis, u ktorých neskôr môžeme nastaviť, či sa budú zobrazovať. Najdôležitejším parametrom je Externá URL. Ak vieme názov web stránky, ktorý chceme použiť, názov priamo napíšeme do príslušného políčka. Adresa musí začínať znakmi http://, napríklad http://www.kirp.chtf.stuba.sk.. Ak nie, Moodle nám umožní hľadať pomocou okna výberu súboru v externých úložiskách.

Ostatné nastavenia sú rozširujúce a vo väčšine prípadov ich nebudeme potrebovať. Prvá časť z nich sa týka okna, v ktorom sa súbor či web stránka zjaví a tiež jeho vlastností (aké bude mať rozmery). Ďalej sú to voľby zobrazenia totožné s tými, ktoré boli uvedené u súboru.

V druhej časti je možné posielať spolu s odkazom aj doplňujúce parametre, ktoré sa týkajú aktuálneho používateľa či kurzu. Toto je pokročilá črta a súvisí so spôsobom, ako sa vytvárajú web formuláre. Parametre sa posielajú metódou GET. Ako príklad uvažujme, že by sme chceli vyhľadať informácie v Google o aktuálnom používateľovi, t.j. pre každého účastníka kurzu o sebe. Web stránka na vyhľadávanie je http://www.google.com/search, pričom parameter sa prenáša v premennej q, takže celý príkaz pre vyhľadanie slova Bratislava je v tvare http://www.google.com/search?q=Bratislava. Ak teda chceme hľadať informácie o aktuálnom účastníkovi, zadáme v ľavom stĺpci meno premennej q a v pravom stĺpci vyberieme zo zoznamu meno používateľa.

5.1.5 Adresáre

Adresáre obsahujú jeden alebo viac dokumentov a sú veľmi užitočným zdrojom v prípade, že učiteľ potrebuje poskytnúť pre študentov väčší počet súborov. Samozrejme, môžeme ich po jednom pridávať ako súbory, ale je to dosť nepraktické z dvoch dôvodov: jednak vkladanie každého súboru bude niečo trvať a jednak, hlavná stránka kurzu bude zbytočne dlhá.

Dialógové okno pre vkladanie adresára je v podstate totožné, ako to pre vkladanie súboru zobrazené na obr. 5.1. Podobne, ako pri súbore, môžeme nahrať postupne viacero dokumentov. Avšak, v tomto prípade Moodle nepotrebuje určiť, ktorý z nich je hlavný, ale zobrazí všetky.

Pri vkladaní adresára je teda potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Meno
Názov, ktorý bude uvedený ako odkaz na hlavnej stránke kurzu. Meno nemusí byť zhodné s názvom adresára.
Opis
Stručná informácia o tom, čo adresár obsahuje. Zobrazuje sa sumárnej stránke o všetkých zdrojoch. Zobrazí sa po kliknutí na adresár.
Obsah
Samotné súbory, ktoré sa majú zobraziť ako obsah adresára.
Zobraziť obsah adresára
Určuje, či sa má adresár zobraziť na novej stránke alebo priamo v hlavnom kurze.
Zobraziť rozbalené podadresáre
(áno/nie).
Viditeľnosť
Ak ešte nie je vhodné uverejniť adresár, môže byť skrytý.
Identifikátor
Názov, ktorý využívame pri známkovaní. Pre zdroje nemá zmysel, využíva sa najmä pri aktivitách.

Najjednoduchším spôsobom, ako nahrať viacero súborov do adresára, je využiť zipovanie. Postupujeme nasledovne:

  1. Na lokálnom počítači alebo v niektorom podporovanom úložisku si pripravíme zip súbor, ktorý obsahuje všetky požadované dokumenty.
  2. Tento zip súbor nahráme do Moodle.
  3. Pridáme ho ako súbor do nášho kurzu ako zdroj typu adresár.
  4. Klikneme naň a vyberieme voľbu rozbaliť (obr. 5.7).
  5. Po zobrazení všetkých dokumentov v adresári samotný zip súbor vymažeme (klikneme naň a vyberieme voľbu odstrániť).

PIC

Obr. 5.7: Vkladanie adresára – rozbaľovanie zip súboru

Výsledné zobrazenie adresára je na obr. 5.8 vľavo. Po kliknutí na tlačidlo Upraviť umožňuje Moodle upravovať súbory adresára priamo na mieste (obr. 5.8 vpravo).


PIC

Obr. 5.8: Obsah adresára (vľavo) a jeho úprava priamo na mieste (vpravo)

Súbory z adresára je možné stiahnuť jednotlivo, alebo všetku naraz, po kliknutí na odkaz Stiahnuť adresár.

5.1.6 Kniha

Kniha je v podstate web stránka, ktorá je ale príliš dlhá na to, aby sme ju zobrazili na jednom mieste. Preto je rozdelená do viacerých častí, medzi ktorými je možné prechádzať pomocou navigačných značiek a obsahu.

Knihu môžeme používať miesto dlhších dokumentov v PDF alebo DOC (ODT) formátoch, prípadne miesto štandardnej web stránky. Jej výhodou je rýchlosť zobrazovania, prehľadávateľnosť a prepojenie na slovníky kurzu.

Proces vytvorenia knihy je rozdelený do dvoch etáp. V prvej sa nastavia základné nastavenia. V druhej pridávame jednotlivé kapitoly a podkapitoly.

Základné nastavenia

Vytváranie knihy je znázornené na obr. 5.9.

Meno
Krátky názov knihy. Bude zobrazený na stránke kurzu.
Opis
Krátke a výstižné zhrnutie o knihe, zobrazované v prehľade všetkých kníh.
Formátovanie (číslovanie) kapitol
Existuje niekoľko preddefinovaných typov číslovania:
Štýl navigácie
Voľba zobrazenia prechodov na predošlú a ďalšiu kapitolu: ikony (trojuholník doľava/dporava), názvy kapitol, alebo bez navigácie.
Užívateľské nadpisy
Nadpisy sú zobrazené iba v obsahu knihy.

PIC

Obr. 5.9: Vytváranie alebo úprava vlastností knihy

Vytváranie kapitol

Pri vytváraní jednotlivých kapitol je potrebné definovať ich nadpis, ktorý je zobrazený v obsahu a určiť, či sa jedná o kapitolu alebo podkapitolu (obr. 5.10). Kniha podrobnejšie členenie nemá, lebo sa nehodí na dlhšie texty ako pre jednu tému.

Potom nasleduje samotné vkladanie obsahu, ktorý je ukladaný ako web stránka a používa všetky jej črty.


PIC

Obr. 5.10: Úprava kapitoly


PIC

Obr. 5.11: Práca s knihou

Práca s knihou

V učiteľskom režime je k dispozícii viacero ovládacích prvkov, pomocou ktorých môžeme s knihou pracovať a upravovať ju (obr. 5.11). Pre zapnutie/vypnutie úprav použijeme odkaz Zapnúť/Vypnúť upravovanie v bloku Nastavenia. V režime zapnutých úprav sú pri každej kapitole dostupné ikony: hore a dole (presun kapitoly), upraviť, vymazať, skryť pred študentmi a pridať novú kapitolu pod aktuálnou.

Blok Nastavenia obsahuje aj nasledovné možnosti:

Ikony vpravo slúžia na presun na predošlú a ďalšiu kapitolu, alebo ukončenie čítania knihy po poslednej kapitole.

5.1.7 IMS balíky

IMS je organizácia, ktorá definuje technické štandardy pre rozličné náležitosti, napr. aj pre e-learningový materiál. Špecifikácia IMS Content Packaging umožňuje ukladať rozličné dokumenty v štandardnom formáte, ktorý môže byť využitý v rozličných vzdelávacích systémoch bez potreby ďalších transformácií a formátov. Ak vytvoríme vzdelávací objekt v nejakom programe, ktorý umožňuje jeho uloženie v IMS formáte, máme zabezpečené, že tento bude spracovateľný všetkými hlavnými LMS systémami bez toho, aby sme ho museli nejako upravovať.

Správa IMS balíka v Moodle dovoľuje jeho nahrávanie do kurzu. Balíky sú vo formáte zip, a teda ich vidíme ako normálne zip súbory. Pri pridávaní IMS balíka postupujeme rovnako ako pri pridávaní súboru. Na rozdiel od obyčajných web stránok IMS obyčajne ponúkajú aj obsah a navigáciu v dokumente (obr. 5.12).


PIC

Obr. 5.12: Zobrazenie IMS balíka

IMS balíky možno kúpiť alebo využiť tie, ktoré sú pod niektorou z otvorených licencií.

Najčastejšie sa využíva niektorá z Creative Commons (CC) licencií (http://creativecommons.org). Napríklad niektoré univerzity dovoľujú použitie svojich materiálov pod CC licenciou. Kolekcie študijných zdrojov sú známe ako OpenCourseWare (OCW) repozitáre. Medzi technologickými univerzitami sú najznámejšie MIT zdroje dostupné v IMS balíkoch: http://ocw.mit.edu.

Vytváranie IMS balíkov dovoľuje napríklad eXe editor, voľne dostupný program pre vytváranie vzdelávacích objektov (http://exelearning.org/).