4.2 Súbory

Súbory, ktoré chceme používať v kurze, musia byť alebo dostupné na Internete (vytvoríme na ne odkaz), alebo musia byť uložené na serveri Moodle. Môžeme mať už existujúci obsah, ako napríklad webové stránky, audio súbory, video súbory, word dokumenty, alebo flash animácie. Keď sú súbory na serveri, je možné ich tam organizovať: presúvať, premenovať, upravovať, alebo ich odstrániť.

4.2.1 Filozofia práce so súbormi

Filozofia práce so súbormi v Moodle je založená na nasledovných pravidlách:

  1. Súbory nepatria kurzu, ale aktivite (bloku, zdroju), ktorý ich potrebuje. Takýmto spôsobom sa zabraňuje zbytočným súborom na serveri, o ktorých po viacerých mesiacoch (rokoch) už učiteľ nevie, na čo slúžia. Zároveň sa tým zlepšuje bezpečnosť pri práci so súbormi, ktorú ovláda príslušná aktivita kurzu a nie celý kurz.
  2. Súbory sa všade kopírujú. Súborový systém v Moodle má na starosti, aby jeden súbor nebol na diskoch servera viac ráz, ak sa naň odvoláva viacero aktivít. Naopak, potom, čo sa naň neodvoláva ani jedna aktivita, je z disku vymazaný.
  3. Súbory sa môžu odkazovať na jeden hlavný. Pri jeho zmene sa zmenia aj všetky odkazované.

Súbory sú ukladané na disku, avšak nie do priestoru kurzu. Učiteľ teda nemá k nim priamy prístup, o všetko sa stará aplikačné rozhranie, ktoré je založené na databázach – o každom súbore sú v databáze uložené informácie. Okrem názvu súboru a oprávnení, komu súbor patrí, je to digitálny odtlačok, ktorý je pre každý súbor jedinečný. Ak je teda jeden súbor nahrávaný na server druhýkrát, systém to spozná a neuloží ho druhý raz na disk, ale iba si pridá v databáze k nemu ďalší odkaz. Keďže sú používatelia majú prístup nie k súborom, ale k ich databáze, pri výbere súboru nie je problémom vybrať všetky tie, ku ktorým má daný učiteľ prístup – napríklad tie, ktoré využíva v iných kurzoch.

Na druhej strane, je veľmi dôležité pochopiť, že Moodle spravuje súbory efektívne a že učiteľ sa nemusí obávať toho, že jeden súbor má na viacerých miestach – pre Moodle to je stále iba jeden a ten istý súbor. Dokonca, aj keď je tento premenovaný, jeho digitálny odtlačok ostáva rovnaký.

V kurzoch, ktoré sú aktualizované z verzie 1.x, stále ostáva viditeľný odkaz Súbory kurzu, ale s príponou zastaralé. To preto, aby učitelia mali na pozore, že postupne by mali jednotlivé dokumenty v nich uložené presunúť ku konkrétnym aktivitám (zdrojom, blokom). V nových kurzoch vytvorených v Moodle 2 už takýto odkaz nie je, aj keď administrátor portálu má možnosť ho povoliť.

4.2.2 Výber súboru

Súbor možno do kurzu dostať alebo potiahnutím alebo výberom.


PIC

Obr. 4.4: Vloženie súboru ťahaním

Pri metóde ťahať a pustiť (drag and drop) potiahneme súbor z počítača do priestoru označeného modrou šípkou (Pre nahranie súborov ich potiahnite sem) a tam pustíme (obr. 4.4 vpravo). Súbory už na serveri uložené potom môžeme zobrazovať veľkými ikonami (obr. 4.4 vľavo), zoznamom alebo stromom.

Metódou ťahať a pustiť (drag and drop) môžeme potiahnuť aj súbor z počítača priamo do hlavného okna kurzu pri zapnutom režime úprav. Ak to bude obrázkový súbor, automaticky sa v hlavnom okne zobrazí. Ak to bude audio súbor, sa systém spýta, či chceme pridať mediálny zdroj, alebo zdroj typu súbor. Ak to bude video súbor, bude potrebné zvoliť, či bude vnorený v nadpise, alebo ako klikateľný zdroj typu súbor. V prípade iných súborov sa vytvorí zdroj typu súbor.

Ak klikneme na odkaz Pridať, dostaneme sa do možnosti výberu bez ťahania cez dialógové okno Výber súboru zobrazené na obr. 4.5. Na ľavej strane sa nachádzajú miesta na serveri, externé repozitáre a ďalšie umiestnenia, odkiaľ možno vybrať súbor. Zoznam týchto miest sa líši v závislosti od toho, aké ktoré z nich sú povolené administrátorom portálu. Štandardne uvidíme:

Súbory servera
– zoznam všetkých nám dostupných súborov a adresárov
Nedávne súbory
– zoznam súborov a adresárov, s ktorými sme pracovali v poslednom čase. nemusí sa jednať o dokumenty z aktuálneho kurzu, dostupné sú aj také, ktoré sa nachádzajú v iných kurzoch nám prístupných.
Nahrať súbor
– spôsob, akým dostaneme dokumenty z lokálneho počítača na server

Na obrázku zároveň vidíme, že administrátor povolil každému nahrať si na server do súkromnej časti svoje dokumenty, ku ktorým nikto (okrem administrátora) nemá prístup. Ďalej je to externé úložisko – v tomto prípade Wikimedia.

Záleží od typu súboru, ktorý ideme na server nahrávať. Ak je to napríklad obrázok, Moodle by nám ponúkol externé úložiská, na ktorých sa nachádzajú obrázky (ako na obr. 4.3 na strane §).

Na pravej strane je zobrazený výpis obsahu aktuálneho umiestnenia, aké súbory a adresáre sú dostupné. Zobrazenie na pravej strane sa líši podľa výberu zobrazenia ako ikôn, zoznamu či stromu.


PIC

Obr. 4.5: Výber súboru

Po vybraní príslušnej položky v dialógovom okne výberu súboru sa dostaneme do situácie zobrazenej na obr. 4.6.


PIC

Obr. 4.6: Nahrávanie súboru na server

Tlačidlom Vybrať súbor sa dostaneme do svojho počítača, na ktorom vyberieme súbor, ktorý potrebujeme preniesť. Po jeho vybraní určíme, aké bude jeho meno na serveri, kto je jeho autorom a pod akým typom licencie ho chceme publikovať. Dostupné sú viaceré možnosti: všetky práva vyhradené, verejný súbor, iná licencia a viacero licencií spadajúcich pod systém Creative Commons, ktorý je často používaný na Internete (http://creativecommons.org).

Názov dokumentu, pod ktorým tento uložíme na serveri, ešte nemusí byť totožný s tým, ako ho budú vidieť účastníci kurzu – budeme mať neskôr súbor premenovať, a to aj viackrát. To znamená, že jeden súbor bude môcť byť viditeľný v rozličných kurzoch pod rôznymi názvami.

Poznámka: veľkosť súboru, ktorý prenášame na server, je limitovaná a nastavená administrátorom. Ak má súbor väčšiu veľkosť, ako je stanovená, skúsime ho najprv preniesť zazipovaný a odzipujeme ho na serveri. V prípade, že by ani toto nepomohlo, obrátime sa na administrátora Moodle, ktorý má k dispozícii ďalšie nástroje.

V prípade, že vkladáme súbor, ktorý sa už na serveri nachádza, nám systém ponúkne dve možnosti: alebo sa vytvorí nová kópia alebo odkaz na pôvodný súbor. V tom druhom prípade sa pri zmene pôvodného súboru aktualizujú aj všetky jeho kópie. Príklad ikony súboru a odkazu naň je znázornený na obr. 4.7. Vo vlastnostiach pôvodného súboru bude potom uvedené, že naň existujú odkazy, ktoré by sa v prípade jeho odstránenia mohli znefunkčniť.


PIC

Obr. 4.7: Súbor a jeho kópia

Nahranie dokumentu z úložiska na server

Ďalším spôsobom, ako pridať dokument do niektorej z aktivít kurzu, je použiť vzdialené úložiská (repozitáre). U týchto záleží, ktoré z nich administrátor portálu povolil. Niektoré sú verejné, ako napríklad Wikimédia či Youtube, iné sú dostupné iba pre konkrétnu osobu ako súkromné, alebo pre okruh osôb ako zdieľané (Google Docs, Flickr, Pisassa a podobne). Čiže, v tomto prípade nebudeme nahrávať dokumenty zo svojho počítača ale z nejakého verejne dostupného servera. Medzi takými úložiskami a naším Moodle portálom existuje iba voľné spojenie. Znamená to, že dokumenty medzi nimi nie sú spojené – ak zmeníme dokument na úložisku, Moodle túto zmenu nezaregistruje a bude stále využívať verziu, ktorá existovala v čase nahrania na portál.


PIC

Obr. 4.8: Nahrávanie súboru z Google Doc úložiska na server

Ako príklad nahrania dokumentu na server použijeme súkromné úložisko Google Doc. Postup je zobrazený na obr. 4.8.

V prvom kroku vyberieme zvolené úložisko Google Doc. V pravej časti sa nám objaví tlačidlo Prihlásiť, ktoré nás prenesie na prihlasovaciu stránku Google. Na tejto sa prihlásime pomocou svojho konta Google. Po prihlásení nás Google upozorní, ktorá web adresa sa snaží prihlásiť – to preto, aby sme si overili, že sa naozaj jedná o tú stránku, z ktorej sa prehlasujeme.

Po úspešnom prihlásení sa v druhom kroku v pravej časti dialógového okna výberu súborov zjavia všetky, ktoré sa nachádzajú uložené na našom Google Doc konte. Z nich si už vyberáme normálnym spôsobom. U súboru, na ktorý klikneme, dostaneme podobne ako u lokálneho súboru (viď obr. 4.6), možnosť zmeniť jeho meno, zadať licenciu a vlastníka.

Ak potrebujeme, v hornej časti dialógového okna výberu súborov je pridaný odkaz na odhlásenie sa z daného úložiska ako aj odkaz na jeho aktualizáciu, ak sa medzičasom niečo v úložisku zmenilo.

Operácie s dokumentmi pripojenými k aktivite

Súbory, ktoré sa nachádzajú na serveri, pripájame k určitej aktivite, bloku, či zdroju. Možnosti, ktoré pri tom máme, zobrazuje obr. 4.9. Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa dostaneme do výberu súborov opísaného vyššie. Priamo v tomto okne je dostupné tlačidlo Vytvoriť priečinok, ak to potrebujeme. Tlačidlo Stiahnuť všetko vytvorí zip súbor zo všetkých dokumentov, ktorý si stiahneme na svoj počítač. Posledným prvkom v hornej časti je navigačná lišta, pomocou ktorej prechádzame po adresároch, ak ich máme vytvorených v tejto aktivite viac.

Súbory a adresáre, ktoré sme si už vybrali z tých na serveri, ktoré sú nám dostupné, sú zobrazené podľa abecedy. Po kliknutí na ikonu daného súboru máme možnosť ho stiahnuť, odstrániť, premenovať či zmeniť typ licencie. Ak máme viacero súborov tvoriacich napríklad web stránku, je vhodné jeden z nich označiť ako hlavný súbor. V prípade zip súborov je to možnosť ich rozbalenia do aktuálneho adresára.


PIC

Obr. 4.9: Operácie s dokumentmi

Admin: Vo východzom nastavení Moodle má každý užívateľ vo svojom profile odkaz Moje súkromné súbory. Toto nemusí byť vždy vyhovujúca situácia, najmä ak je počet užívateľov veľký. Ak to nie je želané, môže administrátor priestor pre súkromné súbory vypnúť zmenou oprávnení: