4.1 Úprava textu

4.1.1 Písanie textu

Pri písaní textu v Moodle je dostupných niekoľko formátov. Výber formátu závisí od zručností používateľa a typu používaného prehliadača. Je nastaviteľný v používateľskom profile, a teda je na každom, ktorý si vyberie. Najčastejšie je to HTML editor, ale možno si vybrať aj Moodle auto formát, formát markdown, prípadne čistý text. Editor ukladá automaticky text počas písania (východzia hodnota je 60 sekúnd), takže aj prerušenie internetového spojenia nespôsobí výraznejšie problémy.

Moodle auto-formát Tento formát je najvhodnejší, pokiaľ pre vkladanie textu používame bežné textové pole (a nie vstavaný HTML editor). Píšeme jednoducho tak, ako by sme písali napríklad e-mail. Pri ukladaní textu prevedie Moodle radu operácií, ktorými sa text automaticky sformátuje:

Dá sa aj vložiť HTML kód a ostane zachovaný.

HTML formát Píšeme priamo v HTML kóde. Ak používame HTML editor, ten to robí za nás pomocou líšt nástrojov. Aj v HTML editore je vždy možné prepnúť sa medzi kódovým zobrazením a výsledkom. Na rozdiel od Moodle auto-formátu Moodle pri uložení nič nemení.

Čistý text Ak potrebujeme písať veľa HTML kódu a chceme, aby to vyzeralo presne, ako píšeme, použijeme tento formát.

Markdown text formát Markdown formát sa pokúša o písanie čistého XHTML kódu, ale tak, aby sme sa pri tom moc nenarobili.

Dobre sa s ním píše text s občasnými nadpismi, zoznamami, ale s nie veľa odkazmi či obrázkami.

Kompletný opis je možno získať napr. na: http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax.

Moodle používa aj pokročilejší formát Markdown Extra: viď http://www.michelf.com/projects/php-markdown/extra/.

4.1.2 Používanie textového editora

Najčastejšie ale budeme používať HTML editor ATTO, ktorý umožňuje aplikovať formátovanie na písaný text, vkladať odkazy a tabuľky. Okrem toho obsahuje aj niekoľko funkcií, ktoré sú pridané špeciálne pre Moodle.

Textový editor ATTO obsahuje lištu nástrojov, pomocou ktorej je možné zvoliť typ formátovania. Sú v nej aj nástroje na priloženie mediálnych súborov, ako napríklad videí, zvukových súborov či videí.

Štandardne je editor v minimalizovanom režime, kedy je zobrazená len lišta najdôležitejších nástrojov. Kliknutím na prvé tlačidlo zľava sa zobrazia/skryjú ďalšie lišty nástrojov.

1. riadok
PIC
 1. prepnutie jedno a viacriadkovej lišty nástrojov
 2. formát odstavca (nadpisy, normálny text, adresa, predformátovaný text)
 3. atribút písma: tučný
 4. atribút písma: šikmý
 5. vloženie alebo vymazanie odrážok
 6. vloženie alebo vymazanie číslovania
 7. vloženie alebo zmazanie hypertextového odkazu
 8. zabránenie Moodle, aby automaticky vkladalo odkazy z názvov aktivít a zdrojov (viď kapitola 3.6)
 9. vloženie alebo úprava obrázku
 10. vloženie multimediálneho dokumentu
 11. správa vložených súborov
2. riadok
PIC
 1. atribúty písma: podčiarknutý
 2. atribúty písma: preškrtnutý
 3. atribúty písma: dolný index
 4. atribúty písma: horný index
 5. zarovnanie vľavo
 6. zarovnanie na stred
 7. zarovnanie vpravo
 8. zväčšiť odsadenie
 9. zmenšiť odsadenie
 10. vloženie matematického vzťahu (editor rovníc) v prípade, že je zapnutý filter zápisu TEX alebo MathJax.
 11. vloženie špeciálneho znaku
 12. vloženie tabuľky
 13. odstránenie všetkých formátovacích značiek
 14. vrátiť späť
 15. opakovať
 16. kontrola prístupnosti
 17. čítanie z obrazovky
 18. prepnutie medzi HTML zdrojom a výsledkom

Najčastejšie akcie je tiež možné vykonávať pomocou klávesových skratiek, ktorých výpis je dostupný po podržaní myši na príslušnom tlačidle.

Editor matematických rovníc je zobrazený na obr. 4.1. V hornej časti obsahuje lišty nástrojov rozdelené na operátory, šípky, grécke symboly a pokročilé symboly. V strednej časti je vkladacia časť, kde sa zobrazuje vložený matematický text v LATEX zápise. Dolná časť zobrazuje náhľad vzorca spolu s miestom, kde sa nachádza kurzor.


PIC

Obr. 4.1: Editor matematických rovníc

Hypertextové odkazy

Odkazy na iné web stránky alebo na inú časť v kurze riešime pomocou nástroja v lište nástrojov editora Vložiť odkaz (PIC). Najprv treba označiť text, ktorý sa stane aktívnym odkazom. Do kolónky URL skopírujeme adresu web stránky, potvrdíme (obr. 4.2).


PIC

Obr. 4.2: Vkladanie hypertextového odkazu v Moodle

Pri pridávaní adresy k obrázku alebo k inému uloženému súboru, môžeme použiť aj tlačidlo Prechádzať repozitáre ..., ktoré poskytne možnosti nielen vložiť lokálny dokument, ale aj odkaz či dokument z jedného alebo viac úložísk na Internete.

Obrázky a mediálne súbory

Dve ikony v editore umožňujú jednoducho vkladať do textu obrázky alebo multimediálne súbory (napr. videá). Nemusí sa pritom jednať o dokumenty nahrané na servery, oproti minulým verziám Moodle máme možnosť jednoducho a elegantne pripojiť aj také, ktoré sa nachádzajú na verejných úložiskách.

Na obr. 4.3 vidíme situáciu pri vložení obrázku. Dialógové okno zobrazuje stav po kliknutí na ikonou vloženia obrázku. Ak poznáme web (url) adresu obrázka, jednoducho ju zadáme spolu s jeho názvom. Ak nie, alebo sa obrázok nenachádza na Internete, ale na disku (počítača, servera), klikneme na odkaz Prechádzať repozitáre .... Otvorí sa nám okno zobrazené vpravo. Vidíme, že okrem lokálne uložených súborov povolil administrátor aj úložiská Wikimedia a Picassa.

Po kliknutí na odkaz Wikimedia a napísaní hesla (flower rose) sa nám zobrazia obrázky, ktoré s týmto heslom súvisia. Po vybraní jedného z nich ho priamo vložíme do textu.

Úprava existujúcich obrázkov vložených pomocou editora je možná po kliknutí na poslednú ikonu vpravo na prvom riadku editora (správa vložených súborov).


PIC

Obr. 4.3: Vkladanie obrázku

Zjednodušené vkladanie obrázkov z lokálneho počítača metódou ťahaj a pusť je povolené v prípade, že to webový prehliadač podporuje.