3.14 Kompetencie

Kompetencie (spôsobilosti) opisujú stupeň pochopenia a ovládania určitých znalostí a zručností. Vzdelávanie založené na kompetenciách znamená systém hodnotenia, v ktorom študenti demonštrujú tieto znalosti.

Tento spôsob vzdelávania sa častejšie využíva pre naučenie konkrétnych zdručností a menej v abstraktnom vzdelávaní. Jednotky vzdelávania teda nie sú, ako v tradičnom ponímaní, predmety (kurzy), ale individuálne zručnosti. Každá z nich je len malou časťou celkového vzdelávacieho rámca. Keď študent danú zručnosť zvládne, presunie sa k ďalšej. Naopak, ak študent danú zručnosť ovláda, umožňuje sa mu danú časť vzdelávania preskočiť.

Takto postavený systém vzdelávania sa teda koncentruje na študentovi a úloha učiteľa je potlačená na pomocníka pri vzdelávaní. Ovládanie jednotlivých spôsobilostí zaberá každému študntovi rozdielne množstvo času a námahy.

3.14.1 Moodle a kompetencie

Pre použitie kompetencií je treba tieto najprv definovať. To je úlohou administrátora portálu, učiteľ môže vyberať z okruhu určených možností a určiť, ktoré z nich sa dotýkajú kurzu a akým spôsobom rozvíjajú jednotlivé spôsobilosti.

Ako príklad štandardného kompetenčného rámca môže poslúžiť Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (SERR), ktorý rozdeľuje zvládnutie jazyka do troch stupňov: A (A1 – úplný začiatočník, A2 – začiatočník), B (B1 – mierne pokročilý, B2 – stredne pokročilý), C (C1 – pokročilý, C2 – expert). V každom stupni sú potom vymedzené jednotlivé spôsobilosti, ako napríklad

A1(i)
Rozumie a používa známe každodenné výrazy a veľmi základné frázy zamerané na uspokojenie potrieb konkrétneho typu.
A1 (ii)
Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných detailoch a odpovedať na ne. Napr. o tom kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná alebo o veciach, ktoré vlastní.
A1 (iii)
Interaguje jednoduchým spôsobom, ak druhá osoba má pomalú a zreteľnú výslovnosť a je pripravená pomáhať.

Administrátori ďalej na základe kompetenčných rámcov definujú šablóny vzdelávacích plánov, k nim definujú jednotlivé spôsobilosti a vytvárajú vzdelávacie plány, ktoré priraďujú jednotlivým študentom alebo skupinám.

Osoby s patričnými právomocami môžu prehliadať študentské vzdelávacie plány a ich počiatočné znalosti a vedomosti.

Študenti vidia svoje vzdelávacie plány, môžu nahrať do systému informácie svedčiace o ich počiatočných znalostiach, môžu požiadať o revíziu spôsobilostí na základe pokrokov vo svojom vzdelávaní.

Učiteľ definuje, ktoré kompetencie bude v kurze učiť a priradí ich konkrétnym aktivitám. Potom môže určiť, či bude daná kompetencia splnená ukončením aktivity, alebo či ju vyhodnotí u študenta manuálne. Manuálne hodnotenie je dostupné v Administrácii kurzu, v časti Rozdelenie kompetencií, kde si vyberie študenta a môže priradiť kompetencie, ktoré neboli manuálne zadané alebo automaticky vyhodnotené.

Ako príkad splnenia kompetencie uvažujme, že študent odovzdá štyri zadania, na základe ktorých predpokladáme, že získa vyhovujúce znalosti:

Týmto spôsobom potom učiteľ pracuje ako obvykle (opraví všetky zadania) a študentovi sa automaticky pridá daná kompetencia.