3.12 Banka otázok

Táto položka v nastaveniach kurzu dovoľuje vytvárať a upravovať otázky pre daný kurz, ktoré sú uložené v databáze kurzu. Takto definované otázky potom môžu byť použité v aktivitách kurzu, ktoré databázu podporujú. V súčasnosti je to len aktivita testy, ale pripravuje sa aj začlenenie otázok do aktivity prednáška.

Po kliknutí na odkaz Banka otázok sa tento rozbalí a odkryje nové odkazy: otázky, kategórie, import, export.

Tip: Administrátor portálu môže vytvoriť novú rolu Tvorca otázok. Ak túto pridáme konkrétnym študentom v kurze (Nastavenia — Administratíva kurzu — Používatelia — Zapísaní do kurzu — Priradiť roly), budú títo schopní vytvárať a upravovať svoje otázky, ktoré bude potom učiteľ môcť použiť v kurze. Ostatné otázky kurzu pritom neuvidia. Keď študenti skončia vytváranie otázok a učiteľ ich skontroluje, odoberie im túto rolu a použije tieto otázky v testoch kurzu.

Admin: Vytvorenie role Tvorca otázok je dostupné v: Administratíva portálu — Používatelia — Oprávnenia — Definovať roly. Vyvoríme rolu a pridáme jej nasledovné schopnosti: Pridať nové otázky, Upraviť vlastné otázky, Presunúť vlastné otázky, Použiť vlastné otázky, Prezrieť vlastné otázky.

Po vytvorení roly ešte pridáme učiteľom možnosť túto pridávať študentom (na karte Povoliť priradenia rol).

3.12.1 Kategórie

Ak budeme v rámci kurzu pracovať s väčším množstvom otázok, je vhodné si tieto rozdeliť do viacerých kategórií.

Na začiatku v každom kurze existuje iba jedna východisková kategória, ale je dobrým zvykom si vytvoriť kategórií viac, a tak organizovať otázky. Môžeme si vytvoriť celú hierarchickú štruktúru, pretože každá kategória môže obsahovať ďalšie. Pre úpravu kategórií klikneme na odkaz Kategórie.

Kategórie sú napríklad vhodné na vytvorenie náhodných otázok. Ak pre každú oblasť zvolíme nejakú kategóriu, potom môžeme definovať, koľko náhodných otázok z danej kategórie vyberieme do testu – každý študent bude mať iné otázky. Aj toto trocha pomôže proti odpisovaniu.

Obrazovka úpravy otázok ukazuje iba tie, ktoré sú v aktuálnej kategórii, Kategóriu je možné prestaviť pomocou rozbaľovacieho zoznamu. Tiež je možné určiť, či sa majú zobrazovať otázky z podkategórií alebo nie.

V grafickom rozhraní pre prácu s kategóriami je možnosť pridať novú. K nej je potrebné definovať, ktorá kategória je jej nadradená, ako sa nazýva a jej krátky opis.

Štandardne sú všetky otázky vo východiskovej kategórii, ktorá sa nachádza navrchu. Všetky ostatné kategórie sú nižšie.

Ak už máme nejaké kategórie vytvorené, môžeme im zmeniť nastavenie ohľadom publikovania, presunúť ich v hierarchii, prípadne vymazať (obr. 3.22). V tom poslednom prípade ale nevymažeme otázky v nich – systém nám ponúkne, do ktorej kategórie budú presunuté.


PIC

Obr. 3.22: Práca s kategóriami otázok

Kontexty kategórií

V Moodle sú kategórie otázok organizované v kontextoch. Každý z nich má oddelenú hierarchiu kategórií otázok. Kontexty sú nasledovné:

aktivity
– otázky dostupné iba jedinej aktivite kurzu (napríklad jedinému testu),
kurzu
– otázky dostupné všetkým aktivitám kurzu a cez odkaz Otázky v bloku administrácie kurzu,
kategórie kurzov
– otázky dostupné všetkým modulom aktivít a kurzom v danej kategórii kurzov (treba pripomenúť, že kategória kurzov môže obsahovať iné kategórie kurzov a môžeme zdieľať otázky v určitých hierarchiách kategórií kurzov),
jadra systému
– otázky dostupné vo všetkých kurzoch a aktivitách na portáli.

Otázky dostupné iba jednému testu vytvoríme tak, že najprv vytvoríme test (viď kapitola 7.3) a v rámci neho vkladáme otázky. Tieto potom nebudú dostupné v iných testoch v rámci kurzu.

Ak však vytvoríme otázku postupom uvedenom nižšie (Adminstratíva kurzu – Banka otázok), bude dostupná vo všetkých testoch kurzu.

Vo východzom nastavení nemá učiteľ žiadne oprávnenia ohľadom otázok zdieľaných v oblastiach mimo kurzu. Takže, ak ste učiteľ a administrátor Vám nepovolil žiadne oprávnenia na zdieľanie a používanie otázok v kontextoch nad kurzom, neuvidíte žiadne kategórie nad kurzom.

Kategórie môžu byť vytvorené alebo vymazané podľa potreby. Ale:

Môžeme usporiadať kategórie hierarchicky, aby boli jednoduchšie spravovateľné. Úprava kategórií je dostupná na odkaze Kategórie v banke otázok.

3.12.2 Vytvorenie novej otázky

Obrazovka Otázky štandardne ukazuje iba tie, ktoré sú v aktuálnej kategórii. Kategóriu je možné prestaviť pomocou rozbaľovacieho zoznamu. Tiež je možné určiť, či sa majú zobrazovať otázky z podkategórií alebo nie.

Najprv si vyberieme kategóriu, v ktorej budeme otázku vytvárať. Potom si zvolíme typ otázky (obr. 3.23), vyplníme jej vlastnosti a uložíme. Každý typ otázky má svoje vlastné dialógové okno a možnosti.


PIC

Obr. 3.23: Výber typu novej otázky

3.12.3 Náhľad, úprava, odstránenie a presun otázok

Zoznam otázok obsahuje na každom riadku niekoľko ikon, zaškrtávacie tlačidlo, autora a jej posledného upravovateľa.

Po stlačení ikony Náhľad (PIC)je možné si overiť, či je otázka správna. Ikonou Upraviť (PIC) sa dostaneme do formulára, ktorý bol použitý pri vytváraní otázky a môžeme niektoré nastavenia pomeniť. Tlačidlo Duplikovať (PIC) vytvorí kópiu otázky. Ak stlačíme tlačidlo Odstrániť (PIC), bude otázka vymazaná, ak už nie je použitá v niektorej aktivite (teste). Zaškrtávacie tlačidlo umožňuje vybrať viacero otázok, s ktorými môžeme naraz uskutočniť nejakú operáciu – presunutie do inej kategórie alebo odstránenie.

Tip:

3.12.4 Typy otázok

Existujú viaceré typy otázok, ktoré sú v Moodle implementované. Niektoré sú klikacie (výberové možnosti), iné doplňovacie a existujú aj numerické či priraďovacie. V prípade doplňovacích je trocha problém so skloňovaním a podobnými úskaliami slovenčiny. Numerické otázky dovoľujú jednoduché výpočty a stanovenie tolerancie vo výsledku. Špeciálny typ otázky cloze (s vloženými odpoveďami) kombinuje v jednej otázke viaceré ostatné typy.

Viaceré možnosti

V odpovediach na otázky (tieto môžu obsahovať aj obrázky), si študent vyberá z viacerých odpovedí. Existujú dva typy otázok – otázky s jednou správnou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Na otázky s jednou správnou odpoveďou je pri odpovedi možné vybrať len jednu možnosť. Vo všeobecnosti, hodnotenia týchto otázok sú pozitívne – ohodnotené kladnými bodmi.

Otázky s viacerými správnymi možnosťami odpovedí umožňujú vybrať si jednu alebo viac možností, pričom každá vybraná možnosť môže k celkovému hodnoteniu prispievať pozitívnym alebo negatívnym prínosom. Vybranie všetkých hodnôt teda nemusí vždy zabezpečiť dobré výsledné hodnotenie. Ak má takto získané hodnotenie zápornú hodnotu, potom celkové hodnotenie danej otázky je nulové. Pozor, je možné vytvoriť otázky, ktorých hodnotenie je viac ako 100%.

Otázky s jednou správnou odpoveďou sú realizované ako výberové (radio button), kým s viacerými odpoveďami pomocou zaškrtávacích políčok (check button).

Nakoniec každá odpoveď (správna alebo nesprávna) by mala obsahovať spätnú väzbu. Táto spätná väzba bude zobrazená študentovi po jeho odpovediach (ak je test nakonfigurovaný tak, aby ukazoval spätnú väzbu). Z pedagogického hľadiska je dôležité spätnú väzbu využívať. Mala by obsahovať, prečo je napríklad daná odpoveď nesprávna, čo pomôže študentovi učiť sa na svojich chybách.

Príklady na takýto typ otázky:

 1. Na Slovensku ležia tieto mestá. Odpovede: Bratislava (50%), Košice (50%), New York (20%). [Vyberáme viaceré správne odpovede.]
 2. Jedna polovica je ekvivalentná _________ percent. Odpovede: 50 (100%), 25 (0%), 75 (0%). [Vyberáme jedinú správnu odpoveď.]

Druhá otázka je špeciálnym podtypom – tzv. chýbajúce slovo. Čiara sa do otázky vkladá ako séria podtrhovníkov.

Obr. 3.24 ukazuje úvodnú časť úpravy otázky s jej menom a samotnou otázkou. Obsahuje aj celkovú spätnú väzbu. Tá je študentovi ukázaná po odpovedaní na otázku. Na rozdiel od normálnej spätnej väzby, ktorá závisí od jeho odpovede, je celková spätná väzba vždy tá istá. Jej uplatnenie je napríklad pri odvolaní sa na informácie, kde sa nachádza materiál súvisiaci s otázkou a podobne.

V každom type otázky zadávame jej východziu bodovú hodnotu (Východzia hodnota známky), ktorá bude použitá, keď otázku zaradíme do testu. Samozrejme, v teste máme možnoť túto hodnotu zmeniť tak, aby reflektovala bodovú dóležitosť tejto otázky vzhľadom k ostatným.


PIC

Obr. 3.24: Všeobecné nastavenia pri otázke s viacerými možnosťami


PIC

Obr. 3.25: Otázka s viacerými možnosťami – vyplnenie odpovede
PIC
Obr. 3.26: Náhľad zobrazenia otázky s viacerými možnosťami

V závere otázky sa vyberá typ – či bude jedna alebo viacero správnych odpovedí, či majú byť pri každom pokuse v rozdielnom poradí a či sa má pri každej odpovedi objaviť jej poradové čislo, písmeno, alebo nie.

Po zadefinovaní otázky treba vložiť správnu a nesprávne odpovede. Nesprávnym odpovediam priradíme nulové alebo záporné body – podľa zámeru učiteľa.

Podobne, ako sme na obr. 3.25 vytvorili správnu odpoveď (Bratislava, 50%), vytvoríme ďalšie odpovede (Košice, 50% a New York, 20%).

Okrem toho je možné definovať spätnú väzbu v prípade ľubovoľnej správnej, čiastočne správnej a nesprávnej odpovede.

Po ukončení úprav klikneme na tlačidlo Uložiť. Ak by sme klikli na tlačidlo Uložiť ako novú otázku, vytvoríme kópiu existujúcej otázky.

Náhľad tejto otázky aj so spätnou väzbou je znázornený na obr. 3.26.

Výhodou tohto typu otázky je najmä jednoduchosť hodnotenia ako aj fakt, že Moodle môže zamiešať odpovede, a tak trocha sťažiť odpovedanie.

Medzi nevýhodami sa často uvádzajú napríklad:

Pravdivostná otázka – áno/nie

V odpovedi na tieto otázky, si respondent vyberá z možností Áno alebo Nie.

Ak je zapnutá voľba spätnej väzby, potom po zodpovedaní otázky sa ukáže hlásenie o správnej voľbe. Napríklad, ak je správna odpoveď Áno, ale študent odpovedal Nie (čo bolo nesprávne), potom sa ukáže oznam Nie, to nie je správne (obr. 3.27).

Tento typ otázky je vhodný pre rýchlu kontrolu správnosti. Jeho nevýhodou je možné tipovanie správnej odpovede, keďže študent má šancu 50 na 50, že správne odpovie.

Príklady na takýto typ otázky:

 1. Leží Slovensko na severnej pologuli? Odpovede: Áno (pravda), Nie (nepravda).
 2. Je hlavným mestom Slovenska Banská Bystrica? Odpovede: Áno (nepravda), Nie (pravda).

PIC

Obr. 3.27: Vkladanie pravdivostnej otázky

Náhľad tejto otázky je znázornený na obr. 3.28.


PIC

Obr. 3.28: Náhľad pravdivostnej otázky

Krátka odpoveď

V odpovedi na otázku odpovedajúci napíše slovo alebo krátku frázu. Je vhodná napríklad pre testovanie slov v cudzom jazyku, skratiek, názvov chemických prvkov a podobne.

Vkladanie takejto otázky je znázornené na obr. 3.29.

Príklady na takýto typ otázky:

 1. S akým štátom susedí Slovensko na juhu? Odpovede: Maďarsko (100%), H (100%).
 2. Kto napísal dielo Tom Sawyer? Odpovede: Mark Twain (100%), Twain (100%), Tvain (80%).

Môže byť niekoľko možných správnych odpovedí s rôznym ohodnotením. V prípade, že je nastavená voľba Citlivosť na veľkosť písmen, potom je rozdiel v hodnotení, ak je uvedené Slovo alebo slovo. Odpovede sú porovnávané presne, treba dať pozor na pravopis.

Je možné použiť hviezdičku, ktorá nahradí celú postupnosť znakov. Napríklad ran* označuje všetky slová začínajúce na ran. Ak treba použiť samotnú hviezdičku, napíše sa takto: *. Je možné mať až 10 rozličných odpovedí s rôznym stupňom správnosti.


PIC

Obr. 3.29: Vkladanie otázky typu krátka odpoveď

Vo všeobecných nastaveniach definujeme meno a text otázky, tak ako je to na obrázku. Okrem toho môžeme definovať citlivosť odpovedí na veľké a malé písmená a podobne ako v iných otázkach celkovú spätnú väzbu a iné štandardné nastavenia.

V odpovediach môžeme ponúknuť viacero správnych možností a čiastkovo správne možnosti. Každú z nich ohodnotíme príslušnými percentami (obr. 3.30) a môžeme k nim definovať spätnú väzbu.


PIC

Obr. 3.30: Vkladanie odpovedí v otázke typu krátka odpoveď

Výsledná otázka a odpoveď potom môžu vyzerať podobne ako na obr. 3.31.


PIC

Obr. 3.31: Náhľad otázky typu krátka odpoveď

Táto otázka je jednoduchšia ako typ esej, pretože vyžaduje v odpovedi iba pár slov. Zároveň je ťažšia ako typ viaceré možnosti alebo pravdivostná, pretože neponúka odpovede. Nedokáže však efektívne postihovať správne odpovede, ktoré sa len nepatrne líšia od zadanej odpovede.

Tip: Ak použijete otázku s krátkou odpoveďou v teste, poznačte si po jeho vyplnení najčastejšie správne a nesprávne odpovede. Tieto skúste naspäť zakomponovať medzi čiastočne správne odpovede.

Numerická

Pre študenta je to rovnaký typ otázky, ako krátka odpoveď. Rozdielom je možnosť zadať presnosť, a teda celý rozsah správnych hodnôt. Zadáva sa teda odpoveď, akceptovaná chyba a známka v percentách.

Napríklad, ak je odpoveď 30 s akceptovanou chybou 5, potom ľubovoľné číslo z intervalu 25; 35 bude akceptované ako správne.

Príklad takejto otázky môže byť nasledovný:

Text otázky
Kedy bola založená Matica slovenská ?
Východzia hodnota známky
1
Odpoveď 1
Odpoveď
1863
Známka
100%
Akceptovaná chyba
0
Spätná väzba
Výborne
Odpoveď 2
Odpoveď
1863
Známka
90%
Akceptovaná chyba
10
Spätná väzba
Celkom dobre, ale nie úplne presne

Správna odpoveď je rok 1863. Môžeme zadať odpoveď 1863 a 0 so správnosťou 100% ako úplne správnu odpoveď. Tiež môžeme zadať 1863 a 10 so správnosťou 90%. V tomto prípade odpoveď 1870 bude ešte čiastočne správna a získava body. Všetky ostatné odpovede mimo najširšieho zadaného rozsahu budú hodnotené ako nesprávne.

Okrem informácii o hodnote odpovede a jej rozsahu je v niektorých typoch odpovedí vhodné zadávať aj jednotky. Príkladom môže byť nasledovná otázka:

Text otázky
Vypočítajte rýchlosť objektu, ktorý prejde 350 km za 3 hodiny a 30 minút.
Východzia hodnota známky
1
Odpoveď 1
:
Odpoveď
100
Známka
100%
Akceptovaná chyba
0
Spätná väzba
Správne
Jednotka 1
:
Jednotka
km/h
Násobiteľ
1
Jednotka 2
:
Jednotka
m/h
Násobiteľ
1000

Správna odpoveď závisí od jednotiek, ktoré študent použije. Takže to môže byť 100 km/h alebo 100000 m/h, prípadne ďalšie, ak budú zadané. V našom prípade bude správna odpoveď 100 a ako základnú jednotku uvedieme km/h s prepočítavacím faktorom 1. Okrem toho pridáme ešte ďalšiu jednotku, a to m/h s násobiteľom 1000.

Pri spracovaní jednotiek potom vyberieme, ktorá z možností bude platiť:

 1. iba hodnota – bude hodnotená iba numerická hodnota bez zobrazenia akýchkoľvek jednotiek. Táto možnosť sa použije, keď nepotrebujeme žiadne jednotky, a teda ani žiadne nemôžeme použiť.
 2. hodnota a nepovinná jednotka – ak bude zadaná jednotka, potom sa použije prevod na prvú zadanú jednotku a až tento výsledok sa použije na vyhodnotenie správnosti odpovede
 3. aj hodnota, aj jednotka

V druhom prípade si ešte môžeme zvoliť, či bude odpoveď penalizovaná, ak nebudú jednotky uvedené. Tiež si vyberieme, či bude jednotka naľavo od hodnoty (napr. $ 1) alebo napravo (1 cm).

K otázkam, v ktorých sa vyskytyjú aj jednotky obyčajne dopíšeme aj doplňujúce Pokyny, kde vysvetlíme, akým spôsobom očakávame zadávanie odpovedí. Pri prvých pokusoch si prezrieme, ako študenti naozaj zadávali svoje odpovede a prípadne ešte doplníme správne odpovede o ďalšie možnosti formátov a jednotiek.

Jednoduchá výpočtová

Výpočtové otázky ponúkajú možnosti, ako generovať individuálne otázky rovnakého typu s inými hodnotami pre každého študenta. Ak teda nepotrebujeme do otázky dosadzovať náhodné hodnoty, použijeme numerickú otázku.

Existujú vo viacerých variantách. Okrem jednoduchej výpočtovej otázky existuje aj výpočtová otázka s výberom z viacerých možných odpovedí. Ďalej je to normálna výpočtová otázka, ktorá je ale väčšinou ľudí chápaná ako príliš zložitá na upravovanie. Preto bola v Moodle 2.0 uvedená jednoduchá výpočtová otázka, ktorú ale môžeme uložiť ako normálnu výpočtovú otázku v prípade, že potrebujeme podrobnejšie určiť parametre generovania hodnôt parametrov.

Na obr. 3.32 je uvedené zadávanie príkladu pre jednoduchú výpočtovú otázku na násobenie a na obr. 3.33 vkladanie odpovede.


PIC

Obr. 3.32: Vkladanie jednoduchej výpočtovej otázky – všeobecné nastavenia


PIC

Obr. 3.33: Vkladanie jednoduchej výpočtovej otázky – nastavenia odpovede

V otázke vidíme uvedené premenné s názvami v zložených zátvorkách a v správnej odpovedi tiež. Meno premennej {meno} je teda použité ako náhrada za skutočnú hodnotu, ktorá bude dosadená v čase testovania v otázke a aj odpovedi. Táto otázka používa operátor *. Ďalšie možné operátory sú +-/ a % kde % je operátor zvyšku (modulo). Ďalej je možné použiť operátory a funkcie jazyka PHP, napríklad funkcie s jedným argumentom: abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh funkcie s dvomi argumentmi atan2, pow a funkcie min a max, ktoré môžu mať viac argumentov. Tiež existuje funkcia pi bez argumentov, ktorú zapisujeme v tvare pi(). Funkcie s argumentmi používajú tiež zátvorky, napr. sin({a}) + cos({b}) * 2, či cos(deg2rad({a} + 90)). Viac sa dá nájsť v dokumentácii na PHP webe.

Podobne ako pre rozsahové otázky, je možné špecifikovať rozsah správnych odpovedí. Na to používame pole Tolerancia, pričom rozoznávame 3 typy tolerancií. Ak je napríklad správna odpoveď 200 a tolerancia je nastavená na 0,5 potom sú jednotlivé tolerancie nasledovné:

relatívna
Vynásobíme správnu hodnotu s 0,5, takže v našom prípade je to medzi 100 a 300. Táto je nevhodná pre malé čísla.
nominálna
Najjednoduchšia a nie dostatočne všeobecná. Správna odpoveď musí ležať v rozsahu 199,5 a 200,5. Je vhodná, ak rozdiely medzi jednotlivými správnymi odpoveďami sú malé.
geometrická
Horná hranica je vypočítaná rovnakým spôsobom ako u relatívnej: 200 + 0,5*200. Dolná hranica je: 200/(1 + 0,5). Správna hodnota teda musí ležať v rozsahu 133,33 a 300. Toto je vhodné pre náročnejšie výpočty, kde relatívna tolerancia by mohla obsiahnuť aj číslo nula ako správnu odpoveď pre všetky možnosti.

Môžeme definovať, či správna odpoveď bude používať počet desatinných miest, alebo platných číslic. Ak je napríklad počet platných číslic 3, potom správna hodnota 13,333 bude prezentovaná ako 13,3; 1236 by bolo prezentované ako 1240; 23 by bolo 23.0, atď.

Ostatné polia týkajúce sa jednotiek a násobiacich faktorov sú rovnaké ako pre numerické otázky.

Po zadaní otázky a odpovedí, v ktorých sa nachádzajú divoké znaky, pristúpime v dolnej časti obrazovky k generovaniu ich hodnôt. U každého z nich vyberieme, z akého rozsahu ho budeme potrebovať. Moodle nám náhodným spôsobom vytvorí toľko možností týchto parametrov, koľko vyberieme vo voľbe Generovať nové množiny hodnôt divokých znakov. Čiže, hodnoty nebudú dynamicky generované vtedy, keď sa otázka použije v teste, ale na tomto mieste.

Musíme ich pridávať toľkokrát, aby sme mali istotu, že nebudú mať študenti sediaci vedľa seba rovnaké čísla. Moodle nám tento proces uľahčuje tým, že ponúka vytvoriť 1, 10, 20, …, 100 hodnôt v rámci dátovej množiny naraz.

Výhodou je, že si ich tu máme možnosť prezrieť voľbou Zobraziť nové množiny hodnôt divokých znakov a prípadne upraviť tie, u ktorých by mohli nastať problematické situácie (rovnaké hodnoty, násobenie nulou a podobne).

Po ukončení nastavení tohto typu otázky máme možnosť ju zmeniť na výpočtovú otázku, ktorá obsahuje podrobnejšie nastavenia. Po zaškrtnutí príslušnej voľby vo formulári stlačíme tlačidlo Uložiť ako novú otázku.

Výsledná otázka je na obr. 3.34.


PIC

Obr. 3.34: Náhľad jednoduchej výpočtovej otázky

Tip:

Výpočtová

Ako bolo povedané vyššie, výpočtová otázka vychádza z jednoduchej výpočtovej otázky a pridáva ďalšie možnosti pri generovaní hodnôt. Jej zadávanie je rozdelené na tri obrazovky. V prvej sa nachádzajú všeobecné voľby: text otázky využívajúci zástupné znaky, rozličné typy odpovedí so spätnými väzbami, voľba jednotiek.

Druhá časť je venovaná nastaveniu datasetov – čiže množín údajov, z ktorých sú vyberané hodnoty miesto zástupných znakov. Je u nich na výber, či budú určené iba pre daný zástupný znak, alebo sú zdieľané a synchronizované medzi viacerými otázkami vo svojej kategórii, v ktorých sa daný zástupný znak nachádza.

Napríklad vytvoríme dve otázky na výpočet obvodu a plochy kruhu, v ktorých použijeme zdieľaný zástupný znak {polomer}.

Pre výber hodnôt zástupných znakov využijeme tretiu obrazovku. V nej sa nachádzajú tieto časti:

Položky k pridaniu
Náhodné hodnoty, ktoré systém ponúka v tomto momente. Ak si budeme želať ich generovať náhodne, upravíme rozsah, z ktorého budú vyberané. Tiež si zvolíme, či budú rozdelené normálne (každá hodnota v rozsahu je rovnako pravdepodobná), alebo logaritmicky rovnomerne (nižšie hodnoty sú viac pravdepodobné). Poslednou položkou je počet desatinných miest.

Ak si želáme, prepíšeme ponúknuté hodnoty takými, ktoré chceme použiť.

Parametre tolerancie odpovedí
Necháme si zobraziť rozširujúce nastavenia, stlačíme tlačidlo Aktualizovať parametre tolerancie odpovede v prípade, že sme v predošlej sekcii pomenili hodnoty parametrov. Systém vypočíta správnu odpveď pri zadaných hodnotách a type tolerancie (relatívna, nominálna, geometrická). Tiež nastavíme, koľko desatinných/platných číslic potrebujeme zobraziť.
Pridať
V tejto časti určíme, či chceme pridať vlastné zadané hodnoty – tlačidlom Pridať položku, pričom vyberieme iba 1 novú množinu.

Druhou možnosťou je nechať systém vygenerovať nové hodnoty. Klikneme na tlačidlo Získať novú položku na pridanie a potom na tlačidlo  Pridať položku, pri ktorom nastavíme od 1 do 100 nových hodnôt.

Odstrániť
Ak sa nám posledná množina údajov nepozdáva, máme možnosť ju vymazať. Zadáme pritom, či iba posledná, alebo počet posledných množín, ktoré by sme chceli vymazať.
Zobraziť
Štandardne vidíme iba aktuálne vygenerovanú/vloženú poslednú množinu, pri ktorej sa zobrazuje aj číslo množiny. Máme možnosť ich zobraziť aj viac, prípadne ich priamo na mieste zmeniť a potvrdiť uložením celej otázky.

Výpočtová s viacerými odpoveďami

Príkladom takejto otázky môže byť:

Text otázky
Vypočítajte plochu obdĺžnika s rozmermi {dlzka} cm a {sirka} cm.
Východzia hodnota známky
1
Jedna alebo viaceré odpovede?
Iba jedna odpoveď
Zamiešať odpovede
áno
Číslovať voľby
a., b., c., ...
Voľba 1
...{={x}+..}...
{={dlzka}*{sirka}}
Známka
100%
Správna odpoveď ukazuje
2 desatinné miesta
Spätná väzba
Výborne
Voľba 2
...{={x}+..}...
{={dlzka}*{sirka}*1.05}
Známka
žiadna
Správna odpoveď ukazuje
2 desatinné miesta
Spätná väzba
nesprávne
Voľba 3
...{={x}+..}...
žiadna z ostatných odpovedí
Známka
žiadna
Správna odpoveď ukazuje
2 desatinné miesta
Spätná väzba
nesprávne

pričom na rozdiel od predošlých výpočtových otázok je potrebné v odpovedi použiť aj znak = a celý výpočet uzavrieť v zložených zátvorkách. Študentovi sme ponúkli na výber tri typy odpovedí, ktoré dáme zamiešať a z ktorých si bude vyberať.

Po zadaní týchto údajov na prvej obrazovke otázky je druhá a tretia obrazovka totožná s výpočtovou otázkou – určíme zdieľanie a vygenerujeme potrebný počet numerických možností v otázkach. Príklad výslednej otázky je potom zobrazený na obr. 3.35.


PIC

Obr. 3.35: Príklad na otázku typu výpočtová s viacerými odpoveďami

Samozrejme, pri tvorbe takýchto výpočtových otázok je potrebné dodržať určité zásady, pretože napríklad v tejto otázke študenti rýchlo zistia, že správna je odpoveď, ktorá má nižšiu hodnotu a že možnosť Žiadna z ostatných odpovedí nie je v otázke použitá. Z týchto dôvodov prax ukazuje, že je vhodné vytvoriť ešte ďalšie otázky, v ktorých:

 1. bude pravdivá odpoveď vyššia ako nepravdivá
 2. zmeníme hodnotu 1.05 na niečo náhodné v okolí jednotky
 3. vytvoríme otázku, ktorá nebude mať správnu odpoveď.

Najmä u tej poslednej možnosti je ale potrebné dôkladne skontrolovať, či systém náhodou nevygeneruje správnu odpoveď, aj keď používa náhodné čísla.

Všetky tieto otázky umiestnime do jednej kategórie a v teste z nich budeme náhodne vyberať jednu. Tým zabezpečíme vyššiu obťažnosť.

Z praktických dôvodov ale nedoporučujeme umiestniť veľa otázok, ktoré majú určite nesprávne odpovede. Študentov to dosť mýli a strávia nad nimi oveľa viac času ako nad pravdivými. Toto zabezpečíme napríklad vyšším počtom otázok, ktoré budú mať správnu odpoveď ako tých, ktoré ju nemajú.

Zodpovedajúca

Po možnom úvode je študentovi ponúknutých viacero podotázok s premiešanými odpoveďami. Pre každú otázku existuje jedna správna odpoveď a každá podotázka je rovnako dôležitá pre hodnotenie správnosti celej otázky.

Pre viacero otázok môže byť rovnaká správna odpoveď – je ju ale nutné napísať presne rovnako. Podobne, odpovedí môže byť viac ako otázok, takže niektoré odpovede nemusia byť použité. Tie vložíme ako odpoveď bez zodpovedajúcej otázky.

Príkladom takejto otázky môže byť napríklad: Rozdeľte nasledovné potraviny (mlieko, syr, jogurty, jablká, hrušky) do kategórií (mliečne výrobky, ovocie, mäsové výrobky). Náhľad takejto otázky je znázornený na obr. 3.36.


PIC

Obr. 3.36: Príklad na otázky typu zodpovedajúca

Pre študentov je toto jednoduchší typ otázky ako napríklad viaceré odpovede. Niektoré z odpovedí môže uhádnuť a pre tie najťažšie mu ostane menej možností odpovedí. Preto je vhodné vkladať medzi odpovede aj také, ktoré sa vôbec nepoužijú (v našom prípade mäsové výrobky).

Popis

Toto vlastne nie je otázka. Iba sa vypíše text bez toho, aby bola vyžadovaná nejaká odpoveď. Používa sa na výpis nejakého textu pre ďalšie otázky.

Náhodná zodpovedajúca krátka odpoveď

Tento typ otázky je tvorený automaticky z otázok s krátkou odpoveďou, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej kategórii – musia v nej byť minimálne dve. Systém zo správnych odpovedí zostaví otázky typu zodpovedajúca, a tak sa aj javia študentom.

Ak je v kategórii dostatok otázok, je veľká pravdepodobnosť, že študenti pri každom pokuse dostanú rozdielne zodpovedajúce otázky. Je však potrebné o tomto type otázky uvažovať iba vtedy, ak sú krátke otázky si zodpovedajúce, v opačnom prípade nebude mať výsledná zodpovedajúca otázka zmysel.

Príklad na vhodné otázky s krátkou odpoveďou:

 1. Hlavné mesto Slovenska: správne: Bratislava nesprávne: Praha, Budapešť, *
 2. Hlavné mesto Maďarska: správne: Budapešť, nesprávne: Bratislava, Praha, *

Z nich získame novú otázku:

 1. Hlavné mesto Slovenska: výber z: Bratislava, Budapešť
 2. Hlavné mesto Maďarska: výber z: Budapešť, Bratislava

K takejto otázke je potrebné definovať úvod otázky. Ďalším nastavením je počet otázok, z ktorých sa vytvorí zodpovedajúca otázka.

S vloženými odpoveďami (cloze)

Toto je otázka, resp. odstavec textu s viacerými otázkami vo vnútri, zahrňujúcimi numerické, krátke, či výberové odpovede. Pre tento typ otázky neexistuje grafické rozhranie a treba ju špecifikovať pomocou textu.

Príklad vstupného textu:

Táto úloha sa skladá z textu s otázkou, ktorá je sem vložená  
{1:MULTICHOICE:Chybná odpoveď#Komentár k tejto chybnej odpovedi~Ďalšia  
chybná odpoveď#Komentár k tejto chybnej odpovedi~=Správna  
odpoveď#Komentár k správnej odpovedi~%50%Odpoveď s 50% bodovým  
ohodnotením#Komentár k tejto odpovedi}. Po nej nasleduje úloha  
s krátkou odpoveďou {1:SHORTANSWER:Nesprávna odpoveď#Komentár  
k tejto chybnej odpovedi~=Správna odpoveď#Komentár k správnej  
odpovedi~%50%Odpoveď s päťdesiatpercentným bodovým  
ohodnotením#Komentár k tejto odpovedi}. Nakoniec numerická úloha,  
ktorej výsledkom je číslo s pohyblivou bodkou (čiarka sa nedá použiť)  
{2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Komentár k správnej odpovedi  
23.8~%25%-23.8:0.1#Komentár k odpovedi s 25% bodovým ohodnotením}.  
 
Adresy typu www.moodle.org a smajlíci :-) fungujú ako obvykle.  
 
Horizontálny výber odpovede:  
 
{1:MCH:Chybná odpoveď#Komentár k tejto chybnej odpovedi~Ďalšia  
chybná odpoveď#Komentár k tejto chybnej odpovedi~=Správna  
odpoveď#Komentár k správnej odpovedi~%50%Odpoveď s 50% bodovým  
ohodnotením#Komentár k tejto odpovedi}  
 
Vertikálny výber odpovede:  
 
{1:MCV:Chybná odpoveď#Komentár k tejto chybnej odpovedi~Ďalšia  
chybná odpoveď#Komentár k tejto chybnej odpovedi~=Správna  
odpoveď#Komentár k správnej odpovedi~%50%Odpoveď s 50% bodovým  
ohodnotením#Komentár k tejto odpovedi}

Zobrazenie pre študenta je na obr. 3.37.


PIC

Obr. 3.37: Náhľad cloze otázky

Princípy formátovania cloze otázky sú nasledovné:

Cloze otázky môžeme tiež použiť napríklad na kontrolu pravopisu. Uvažujme písanie i/y vo vete

Roku 1870 vypracovali vojenskí kartografi prvú podrobnejšiu mapu Vysokých Tatier

Zodpovedajúca otázka v cloze tvare je nasledovná:

Doplňte správne písmeno y-i:  
Roku 1870  
{2:MULTICHOICE:~=vypracovali~%50%vipracovali~vipracovaly~%50%vypracovaly}  
{1:MULTICHOICE:~vojenský~=vojenskí}  
{1:MULTICHOICE:~=kartografi~kartografy}  
prvú podrobnejšiu mapu  
{1:MULTICHOICE:~=Vysokých~Visokých~Vysokích~Visokích} Tatier.

Mohli by sme použiť aj cloze s krátkymi odpoveďami, ale nebolo by úplne jasné, kde končia slová:

Doplňte správne písmeno y-i:  
Roku 1870 v{1:SHORTANSWER:i~=y}pracoval{1:SHORTANSWER:y~=i}  
vojensk{1:SHORTANSWER:ý~=í} kartograf{1:SHORTANSWER:y~=i}  
prvú podrobnejšiu mapu  
V{1:SHORTANSWER:i~=y}sok{1:SHORTANSWER:í~=ý}ch Tatier.

Esej

Na otázku typu esej, napíše študent odpoveď, ktorá môže mať rozsah až niekoľko odstavcov. Svoju odpoveď vkladá priamo v editore v prostredí Moodle alebo priloží jeden alebo viac externých dokumentov. Učiteľ potom definuje, či je táto možnosť povolená, prípadne koľko dokumentov môže alebo musí študent pripojiť.

Pri vkladaní textu priamo v editore môže učiteľ vložiť kostru (šablónu) odpovede, ktorá sa zobrazí študentovi pri vyplňovaní. Takto učiteľ naznačí, čo v odpovedi očakáva.

Na rozdiel od ostatných typov otázok, v tomto prípade nie je možné automatické známkovanie, ale učiteľ známkuje manuálne. Pritom môže aj pripojiť svoj komentár.

Esej môžeme teda chápať aj ako kratšie zadanie.

Výhodou eseje je väčšia kreativita u študenta, keďže nevyberá iba z odpovedí ponúkaných učiteľom. Pre učiteľa môže byť náročnejšia z hľadiska objektívneho a vyváženého hodnotenia celej skupiny študentov ako aj pre časovú náročnosť pri hodnotení.

Ťahať do textu

V tomto type otázky ťaháme slová do prázdnych miest v texte.

Príklad vstupného textu:

Susedia Slovenska sú:

Možnosti, ktoré študentom dáme, sú nasledovné: 1 – Maďarsko, 2 – Ukrajina, 3 – Poľsko, 4 – Česko, 5 – Rakúsko, 6 – Rumunsko a 7 – Slovinsko.

V hranatých zátvorkách vyznačujeme v texte, ktorý zástupný text tam bude použitý. Všimnime si tiež, že môžeme použiť aj nesprávne odpovede, podobne ako v otázke typu Zodpovedajúca.

Pri nastavení odpovedí môžeme tiež určiť, či majú byť zamiešané a tiež, či všetky patria do rovnakej skupiny, alebo sú vo viacerých skupinách. V tom druhom prípade potom Moodle označí jednotlivé skupiny prázdnych miest a odpovedí rozličnými farbami, Takisto, každá odpoveď má nastavenie, či je možné ju použiť iba raz alebo na viacerých miestach (neobmedzene).

Na Obr. 3.38 a 3.39 je zobrazený postup vytvárania tejto otázky a na Obr 3.40 je jej náhľad v okamihu, keď je myšou ťahaný text Ukrajina na svoje miesto, pričom Maďarsko už bolo potiahnuté predtým.

Hodnotenie každého vyplneného priestoru je rovnaké a nie je možná negatívna penalizácia pre nesprávne vyplnené možnosti.

Namiesto ťahania myšou sú tiež dostupné klávesové skratky. Klávesa Tab prechádza medzi prázdnymi miestami a Medzera medzi voľbami.

Príklad otázky, ktorá obsahuje tri skupiny odpovedí, je na Obr. 3.41.

Text tejto otázky je nasledovný:

Ťahajte slová zo zoznamu nižšie do vety tak, aby dávala zmysel.

Zásadité vodné roztoky pri 25 stupňoch Celzia majú koncentráciu [[1]] iónov menšiu ako [[2]] mol na liter a pH hodnotu [[3]] ako [[4]].

Možnosti odpovedí sú dané nasledovne:


PIC

Obr. 3.38: Vytvorenie otázky Ťahať do textu
PIC
Obr. 3.39: Príprava odpovedí
PIC
Obr. 3.40: Výsledné zobrazenie otázky typu Ťahať do textu
PIC
Obr. 3.41: Otázka typu Ťahať do textu s viacerými skupinami odpovedí

Značky pre umiestnenie

V tomto type otázky ťaháme slová do prázdnych miest na obrázku. Vyžaduje nahranie obrázka, ktorý bude na pozadí. Tento sa potom zobrazí na milimetrovom papieri a vyznačujeme v ňom umiestnenie jedného z troch tvarov: kruh, obdĺžnik a mnohouholník:

Všetky súradnice sú zadávané vzhľadom na ľavý horný rok obrázku. Po zadaní objektu sa tento zobrazí na obrázku, takže môžeme ďalej upravovať jeho vlastnosti a skontrolovať, či je v správnej pozícii.

Hodnotenie je rovnaké pre každý správne umiestnený element. V prípade, že ťahané objekty zahŕňajú aj nesprávne, potom je známka znížená proporcionálne k počtu správne umiestnených prvkov.

Namiesto ťahania myšou sú tiež dostupné klávesové skratky. Klávesa Tab prechádza medzi značkami a šípky ich umiestňujú na miesto.

Príklad vstupného textu: Označte okná a dvere na obrázku.

Značky:

Zóna pre ťahanie:

Výsledná otázka je znázornená na Obr. 3.42, pričom už bolo označené jedno z okien.


PIC

Obr. 3.42: Otázka typu Značky pre umiestnenie

Presúvanie do obrázku

V tomto type otázky ťaháme text alebo obrázky do určených pozícií na obrázku. Vyžaduje nahranie obrázka s maximálnou veľkosťou 600 x 400, ktorý bude na pozadí.

V časti Presúvané položky definujeme alebo texty alebo nahráme obrázky, ktoré sa budú do obrázku na pozadí umiestňovať. U každého z nich môžeme ako v predošlých typov otázok definovať skupinu, z ktorej sa vyberá a tiež, či je použiteľný iba raz alebo neobmedzene. Pri výbere obrázkov sa vopred uistíme, že ich veľkosť je správna a vyhovuje miestu, kam budú vkladané.

Potom, ako definujeme všetky presúvané položky, sa vrátime späť k obrázku a klikneme na tlačidlo Náhľad. V ďalšej časti nastavení otázky prejdeme do Zóny pre ťahanie a vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu Presúvaná položka jednotlivé texty či obrázky.

Po ďalšom kliknutí na tlačidlo Náhľad v obrázku na pozadí potiahneme určené obdĺžniky textu a obrázkov na správne miesto v obrázku. To zároveň v časti Zóna pre ťahanie v jednotlivých položkách vloží automaticky súradnice, kde je obrázok/text zakotvený.

Hodnotenie je rovnaké pre každý správne umiestnený element. V prípade, že ťahané objekty zahŕňajú aj nesprávne, potom je známka znížená proporcionálne k počtu správne umiestnených prvkov.

Namiesto ťahania myšou sú tiež dostupné klávesové skratky. Klávesa Tab prechádza medzi objektmi a medzerník medzi zónami na obrázku, kam objekty ukladáme.

Príklad vstupného textu: Uložte krajiny a hlavné mestá na správne miesta na mape.

Definujeme tri mestá ako texty: Madrid, Rím, Sofia a tri vlajky ako obrázky: Francúzsko, Nemecko a Poľsko. Výsledná otázka je zobrazená na Obr. 3.43 v stave, keď už je položené mesto Rím a je ťahaná vlajka Francúzska na svoje miesto.


PIC

Obr. 3.43: Otázka typu Presúvanie do obrázku

Výber chýbajúcich slov

Tento typ otázky je prakticky totožný s otázkou typu Ťahať do textu. Na rozdiel od nej využíva rozbaľovacie menu a nie ťahanie obdĺžnikov. Výhoda sa prejaví v dlhšom texte, kde by ťahanie bolo neprehľadné a študenti by museli posúvať text cez viac oko jednu obrazovku. Príklad otázky je znázornený na Obr. 3.44.


PIC

Obr. 3.44: Vyplňovanie otázky Výber chýbajúcich slov

3.12.5 Import a export otázok

Pre vytvorenie malého počtu otázok je grafické prostredie, ktoré Moodle podporuje, celkom vyhovujúce. V prípade, že otázok potrebujeme vytvoriť viac, je však tento spôsob nevyhovujúci. Čoskoro zistíme, že na vytvorenie jednej otázky treba veľa kliknutí a že celý proces nie je efektívny. V tom prípade nám môže pomôcť exportovanie a importovanie otázok v niektorých formátoch, ktoré sú často jednoduchšie na vytvorenie a automatizovanie v prípade väčšieho množstva podobných otázok.

Import a export tiež využijeme, ak potrebujeme dostať do Moodle otázky vytvorené v inom LMS, alebo ich už v Moodle máme a chceme ich do iného LMS dostať. Ako to však v takomto prípade často býva, transformácia z jedného vnútorného formátu do iného nebýva bezproblémová a je vhodné si všetko pred ostrou prevádzkou dobre vyskúšať.

Medzi najviac podporované formáty pre import a export patria GIFT (General Import Format Technology) a Moodle XML formát. Prvý z nich je najjednoduchší na vytvorenie manuálne. Naproti tomu XML formát je vhodnejší na ďalšie spracovanie pomocou počítača – procesormi XSLT z neho vytvoríme ľubovoľný iný formát alebo ho vytvoríme z iného XML formátu.

Importných formátov rozoznáva Moodle viac. Patria medzi ne Aiken, Blackboard, WebCT, Examview, Hot potatoes, Course Test Manager, LearnWise, Moodle XML, GIFT, vložené odpovede (cloze), chýbajúce slovo. Z exportných formátov sú to GIFT, Moodle XML, IMS QTI 2.0 a XHTML.

Zoznam filtrov nemusí byť kompletný, pretože existuje programátorské rozhranie, pomocou ktorého sa dá napísať aj iný filter.

Ak chceme otázky importovať v nejakom formáte, najjednoduchšou cestou si jednu či dve vytvoriť štandardnou cestou cez grafické užívateľské rozhranie a potom ju v danom formáte exportujeme. Vyexportované otázky uložíme na disku a keďže sú v obyčajnom textovom súbore, otvoríme ich v príhodnom editore, ktorý zvláda UTF-8 kódovanie (napr. PSPAD, UltraEdit a podobné; notepad z MS Windows sa naopak neodporúča). V Linuxe či MacOS je UTF-8 kódovanie východzím, ľubovoľný textový editor bude teda vyhovujúci.

GIFT formát

GIFT je jeden z najrozsiahlejším importným-exportným formátom, ktorý bol navrhnutý pre učiteľov na jednoduché napísanie otázok. Podporuje otázky typu viaceré možnosti, zodpovedajúca, áno-nie, krátka odpoveď, výpočtová. Podporuje tiež kategórie otázok, poznámky, názvy otázok a hodnotenie v percentách. Zápis v tomto formáte je podobný ako v otázke typu s vloženými odpoveďami (cloze).

Kódovanie súboru otázok je UTF-8. Jednotlivé otázky sú oddelené minimálne jedným prázdnym riadkom. Jedna otázka môže byť na jednom riadku, alebo pre prehľadnosť na viacerých riadkoch (ako je to uvedené nižšie v príkladoch). Dve lomítka (//) na začiatku riadku znamenajú poznámky a daný riadok sa neberie do úvahy. Ak chceme použiť špeciálne znaky, ktoré majú riadiacu funkciu pre daný formát (zložené zátvorky, tilda, atď), pridáme pred ne spätné lomítko. Ak sú otázky v nejakej konkrétnej kategórii, je to uvedené na samostatnom riadku pomocou kľúčového slova $CATEGORY, ktorá platí až do nasledujúceho výskytu. Napríklad

$CATEGORY: Chemické prvky

Na začiatok otázky je vhodné definovať jej názov. Ak to neurobíme, ako názov otázky sa vyberie jej celé znenie. Názov vkladáme medzi dve dvojbodky (::Názov otázky::).

Zodpovedajúca Jednotlivé zodpovedajúce možnosti začínajú znakom rovná sa a so šípkou je uvedený správny vzťah.

::potraviny::Rozdeľte nasledovné potraviny do kategórií:  
{ =mlieko -> mliečne výrobky  
  =syr -> mliečne výrobky  
  =jogurty -> mliečne výrobky  
  =jablká -> ovocie  
  =hrušky -> ovocie  
  = -> mäsové výrobky}

Viacero možností Každá z odpovedí začína znakom tilda (~), za ktorým nasledujú percentá správnosti, odpoveď a prípadne spätná väzba oddelená znakom mriežka.

::Viac_moz_1::[html]Na Slovensku ležia tieto mestá:  
 { ~%50%Bratislava#Áno! Je to naše hlavné mesto.  
   ~%50%Košice#Áno!  
   ~%-20%New York#Slovensko nie je až také veľké!}

Ako špeciálny typ otázky typu viacero možností môžeme chápať otázku typu doplniť slovo. Moodle automaticky pri importe na mieste chýbajúceho slova doplní znaky _________. Zapisujeme ju takto:

Jedna polovica je ekvivalentná  
{~%-20%25#To by bolo príliš málo  
 =50#Áno,správne  
 ~%-20% 75#To by bolo príliš veľa}  
percent.

Rozsahová Odpoveď musí začínať znakom mriežka. Potom sú uvedené jednotlivé rozsahy za znakom rovná sa, prípadne percentá správnosti.

::matica_slovenska::V ktorom roku bola založená  
  Matica slovenská  
{# =1863:0#Výborne  
   =%90%1863:10#Celkom dobre, ale nie úplne presne}

Pravdivostná áno-nie Odpoveď uvádzame v tvare T, F, alebo v plnom tvare TRUE, FALSE (pravda, nepravda).

::Pravdivá otázka::Je táto otázka pravdivá?{T}

Krátka odpoveď Všetky otázky začínajú znakom rovná sa, pretože sú správne. Môžu tiež obsahovať percentá na koľko sú správne.

::juzny_sused::S akým štátom susedí Slovensko na juhu?  
{ =%100%Maďarsko# =%100%H#}

Import otázok

Ak máme pripravené otázky v súbore, môžeme ich importovať do Moodle pomocou rozhrania dostupného v odkaze Import. Tu si môžeme zvoliť, do ktorej kategórie sa majú otázky pripojiť.

Importné formáty GIFT a XML dovoľujú špecifikovať priamo v súbore, do ktorej kategórie sa majú otázky vložiť (Moodle ich automaticky vytvorí, ak ešte neexistujú). Ak to chceme a máme takto pripravený súbor, musíme zaškrtnúť políčko zo súboru. V opačnom prípade sa nastavenie v súbore nebude brať do úvahy a otázky pôjdu do kategórie, v ktorej sa práve nachádzame.

Ak majú odpovede hodnotenie v percentách, mali by mať nasledovné hodnoty (aj záporné): 100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0.

Ak je nejaká hodnota potrebná, ale chýba, alebo nie je zo zoznamu, potom závisí na nastavení prepínača Zastaviť na chybe, ako sa bude pokračovať – alebo sa importovanie ukončí, alebo sa nájde najbližšia hodnota v zozname, ktorá sa použije.

Ak máme všetky nastavenia správne vybrané, v poslednom kroku vyberieme súbor, z ktorého budeme importovať (obr. 3.45).


PIC

Obr. 3.45: Import otázok

Počas importu bude Moodle ukazovať, ktoré otázky boli spracované a s ktorými boli problémy.

Export otázok

Na tomto odkaze je možné exportovať kategóriu úloh a jej podkategórie do súboru (obr. 3.46. Podporované sú formáty GIFT, Moodle XML, IMS QTI 2.0 a XHTML. Prvé dva z nich dovoľujú exportovať aj kategóriu, ak je príslušné políčko zaškrtnuté.

U Moodle XML formátu sa predpokladá, že bude štandardným pre Moodle import a export. Obrázky sú v ňom pripojené ako kódovaný text vo formáte base64.

Formát IMS QTI 2.0 je medzinárodným štandardom. Pri exporte sa vytvára ZIP súbor s pevne definovanou štruktúrou. Môže obsahovať aj obrázky.

Pri formáte XHTML sa kategória exportuje ako jedna stránka v kóde XHTML Strict, pričom každá úloha je v samostatnom tagu <div>.


PIC

Obr. 3.46: Export otázok vo formáte GIFT