3.10 Ciele

Ciele používame na slovný opis toho, čo od študentov očakávame, aby urobili v nejakej aktivite alebo kurze. Aktivita môže mať jeden alebo viac cieľov a obyčajne ciele budú definované z pohľadu stupníc. Ciele aplikujeme podobne ako iné hodnotiace nástroje s tým, že môžu byť použité vo pre viaceré aktivity. Ak ohodnotíme aktivitu, tak to má byť za jej vyriešenie a za splnený cieľ.

Pre použitie cieľov musia byť nejaké definované, a to alebo administrátorom, alebo učiteľom v kurze. Potom si vyberieme aktivitu (aktivity), pre ktoré majú byť ciele aplikované a vyberieme, s ktorým z cieľov budeme študentov hodnotiť. Pri hodnotení študentov použijeme alebo stránku aktivity, alebo známkový výkaz (v ňom môžeme použiť ciele aj pre aktivity, ktoré nemajú v sebe zabudované hodnotenie).

Ciele takto spoluvytvárajú známku. Je pre ne definovaný aj špeciálny výkaz cieľov v známkach.

Pre definovanie, úpravu a vymazanie používame blok Administratíva, položku Ciele. Medzi kurzmi prenášame ciele pomocou mechanizmu importu a exportu (CSV, Excel, OpenDocument formáty).

Admin: Ciele nie sú vo východzom nastavení Moodle aktivované. Docielime to pomocou: Pokročilé nastavenia – Povoliť ciele