3.9 Zálohovanie a obnovovanie kurzu

S touto možnosťou je vhodné zoznámiť sa čo najskôr. Každý server má samozrejme svoje metódy zálohovania. Avšak, je vhodné si vytvárať aj svoje vlastné zálohy.

Funkcia zálohovania sa využíva napríklad aj pri prenose kurzu alebo jeho časti do iného kurzu či na iný server (vrátane študujúcich, ich známok, diskusných príspevkov, atď).

Učiteľ by si mal pravidelne zálohovať a odkladať zálohy na svoj vlastný počítač. Na serveri sa totiž staršie informácie odkladajú iba do určitého času (napr. 6 mesiacov) a potom sa vymazávajú. Aj účastníci kurzu, ktorí sú dlhšie neaktívni, sú z neho odhlasovaní. Preto je odkladanie si záloh istotou v prípade, že je niekedy v budúcnosti potrebné sa ku kurzu vrátiť (pozrieť si známky študentov, ich zadania/riešenia a podobne).

Z dôvodu bezpečnosti a ochrany súkromia účastníkov kurzu nemá učiteľ všetky oprávnenia a schopnosti pri zálohovaní.

V Moodle 1.x boli súbory záloh vo formáte zip s príponou zip. Moodle 2 ukladá zálohy do súborov, ktoré nie sú kompatibilné s predošlými zip súbormi a ich koncovka je mbz (Moodle Backup Zip).

Obnova záloh funguje najlepšie vtedy, ak sú záloha a Moodle, kam sa ide záloha rozbaľovať, čo najviac kompatibilné. Čím staršia je záloha, tým väčšie problémy možno očakávať pri jej spracovaní.

3.9.1 Zálohovanie

Postup pri zálohovaní pozostáva zo šiestich krokov:

 1. Klikneme na odkaz Zálohovanie v menu Administratíva kurzu.
 2. Počiatočné nastavenia: nastavíme, ktoré položky kurzu budú zálohované. Ide o: zahrnutie zapísaných používateľov kurzu, anonymizáciu používateľoch, zahrnutie priradenia rol, pridanie súborov používateľov, aktivít, blokov, filtrov, komentárov, logov kurzu, históriu známok. Niektoré z týchto však môžu byť neaktívne, záleží pritom na oprávneniach, ktoré daný používateľ má.
 3. Podrobný výber: V tejto etape sa zjaví ponuka výberu jednotlivých aktivít a zdrojov a v prípade dostatočných oprávnení aj informácií o používateľoch. Vyberieme si iba položky, o ktoré máme záujem. Príklad časti obrazovky je znázornený na obr. 3.20.
 4. Potvrdenie a kontrola: Potvrdíme alebo zmeníme názov súboru zálohy a opäť skontrolujeme, či sme vybrali všetky potrebné položky.
 5. Samotné zálohovanie: nevyžaduje žiadnu aktivitu učiteľa.
 6. Ukončenie: V tejto etape sa dostaneme do oblasti súborov záloh. Závisí od oprávnení, či existujúci súbor bude v osobných zálohách, alebo zálohách kurzu. Administrátor má ešte prístup k automaticky tvoreným zálohám. Ak klikneme na jeden z týchto súborov, môžeme si ho uložiť na svoj lokálny počítač.

PIC

Obr. 3.20: Výber položiek pre zálohovanie


PIC

Obr. 3.21: Výber súboru, z ktorého bude prebiehať obnova

3.9.2 Obnovenie zo zálohy a kopírovanie kurzov

Ak máme vytvorené zálohy, môžeme ich kurzy kopírovať (iba administrátor), nainštalovať na iný server, alebo obnoviť ich, alebo ich časť, prípadne z nich niečo importovať do iného kurzu. Postup je nasledovný:

 1. Najprv nahráme mbz súbor so zálohou do niektorého zo svojich kurzov, ak ho ešte nemáme napríklad v adresári záloh. Tento istý spôsob je aj pre balíky typu IMS Common Cartridge (formát, ktorý používa a ponúka britská Open University). Nahrávanie súborov na server je preberané v kapitole 4.2.2.
 2. Nájdeme si zálohu. Napríklad by to mohlo vyzerať ako na obr. 3.21. Vyberieme si zálohu, ktorú chceme použiť a klikneme na Obnoviť zo zálohy.
 3. Potvrdiť: zobrazujú sa informácie o tom, aká je verzia zálohy, jej nastavenia a podrobnosti o všetkých zálohavaných aktivitách a zdrojoch.
 4. Miesto určenia: vyberieme, či chceme kurz obnoviť do aktuálneho kurzu, do iného kurzu, do ktorého máme oprávnenia, alebo ako nový kurz (ak máme patričné oprávnenia). Vždy je možné kurz prepísať zálohou alebo pridať obsah zálohy k existujúcemu kurzu.

  Učitelia majú možnosť iba súčasný kurz prepísať zálohou, alebo doň obsah zálohy pridať. Administrátori alebo učitelia na úrovni kategórie kurzov môžu tiež zálohovaný kurz obnoviť do nového kurzu, a teda z neho urobiť kópiu. Prepisovanie kurzu jeho zálohou je vhodné napr. vtedy, keď ideme vytvárať kurz v novom školskom roku. Vtedy povieme, že nechceme obnoviť používateľské údaje, a teda nám vznikne kurz bez používateľov a ich súborov. Podobnú funkcionalitu tiež ponúka možnosť Reset kurzu, ktorá je spomenutá nižšie.

 5. Nastavenia: vyberieme, ktoré z nastavení zálohy preberieme do existujúceho kurzu: používateľov kurzu, priradenia rol, súbory používateľov, aktivity, bloky, filtre, komentáre, logy, históriu. Záleží na tom, ktoré z nich buli v súbore záloh a tiež, na ktoré z nich máme oprávnenia.
 6. Schéma: definujeme názov kurzu, dátum začiatku a vyberieme jednotlivé položky, ktoré chceme obnoviť.

  Pri obnovovaní máme možnosť prestaviť dátum začiatku kurzu. Prestaví sa tým nielen začiatok, ale aj termíny všetkých aktivít, takže je to vhodné použiť pri nastavovaní nového behu kurzu (napríklad v novom semestri). Ak pritom neobnovíme záznamy a aktivity účastníkov kurzu, je predmet pripravený na nový beh – bude potom ešte nanovo treba priradiť učiteľov.

 7. Skontrolovať: potvrdzovacia obrazovka pre kontrolu pred skutočným procesom obnovy. Nie je možné nič zmeniť, ale môžeme sa vrátiť do predošlého kroku.
 8. Vykonanie obnovy: nevyžaduje žiadnu aktivitu učiteľa. Táto časť môže trvať dosť dlho.
 9. Ukončenie: po skončení obnovy kurzu sa doň dostaneme.

3.9.3 Importovanie kurzu alebo jeho časti

Importovanie kurzu alebo jeho časti v podstate pozostáva jednak zo zálohovania a jednak z obnovovania. Celý tento proces ale automatizuje a robí ho pre užívateľa jednoduchším. Importovanie je dostupné v menu Administratíva kurzu – Import. Z pochopiteľných dôvodov je možné importovať do kurzu len také iné kurzy alebo ich časti, kde je súčasný používateľ tiež učiteľom. Postup pri importe je nasledovný:

 1. Po kliknutí na Administratíva kurzu – Import sa nám zjaví okno (alebo upozornenie, že v iných kurzoch nemáme právo učiteľa), v ktorom je možné vybrať kurz, z ktorého budeme importovať.
 2. Druhá časť je zálohovacia, kedy vyberieme aktivity, ktoré chceme importovať.
 3. V nasledujúcej obrazovke potvrdíme vybrané aktivity.
 4. Posledná časť zálohovania ukáže jeho celkový priebeh a po ďalšom potvrdení sa aktivity do kurzu importujú.

Pochopiteľne, importované aktivity už nemajú žiadnu väzbu na originálne. Ak v nich niečo zmeníme, na pôvodnom kurze sa to neprejaví.

Tip: Zálohovanie a obnovu môžeme použiť aj v týchto situáciách:

3.9.4 Reset kurzu

Vyčistenie kurzu predstavuje vhodný spôsob ako tento pripraviť na nový semester (školský rok). Má na starosti odstránenie vybraných/všetkých účastníkov kurzu a údajov s nimi spojených (diskusné príspevky, odovzdané zadania, pokusy v testoch a podobne). Predtým, ako sa pustíme do resetu, si vytvoríme čo napodrobnejšiu zálohu aj s údajmi účastníkov kurzu pre prípad, že by sme sa pri vyčistení pomýlili.

Postup pri vyčistení kurzu:

 1. Klikneme na odkaz Reset v administratíve kurzu,
 2. klikneme na zobrazenie pokročilých nastavení,
 3. vyberieme z dostupných možností a volieb,
 4. spustíme reset,
 5. po ukončení sa vrátime do kurzu a skontrolujeme, či je všetko tak, ako sme zamýšľali.

Všeobecné možnosti, ktoré vyčistenie kurzu ponúka:

Dátum kurzu
Prestavia sa všetky týždne v kurze (ak je zložený z týždňov), dátumy aktivít (otvorenie, zatvorenie).
Poznámky a blogy
Odstránenie všetkých poznámok spojených s kurzom, prepojenie blogov s kurzmi (samotné blogy sa nevymažú).
Roly
Odstránenie účastníkov kurzu s vybranými rolami. Najčastejšie vyberieme iba študentov. Pozor na to, aby sme nevybrali učiteľa, to by nás efektívne odstránilo z kurzu a museli by sme žiadať o znovuzaradenie v roli učiteľ.
Známky
Najčastejšie vyberieme iba vymazanie známok, pričom ponecháme vytvorené kategórie a vytvorené položky.
Skupiny a zoskupenia
Ak je to potrebné, ponecháme názvy skupín a odstránime ich účastníkov. Podobne u zoskupení.

Resetovanie aktivít povoľuje pre každý typ aktivity vybrať možnosti s ňou spojené. Reset ponúka tie možnosti, ktoré sú v kurze použité. Je to napríklad:

Zadanie
odstránenie všetkých odovzdaných riešení zadaní,
Chatovanie
odstránenie všetkých správ
Diskusné fóra
najčastejšie budeme chcieť odstrániť všetky príspevky vo vybraných fórach, hodnotenia a odoberateľov
Slovníky
ak študenti pridávali položky do niektorého slovníka, je vhodné tieto uložiť alebo im zmeniť vlastníka. Slovníky umožňujú vymazať úplne všetky položky, alebo iba tie, kde vymažeme vlastníkov. Ďalej sa sú to poznámky či hodnotenia.
Testy
odstránenie pokusov testov.