3.7 Známky

3.7.1 Úvod

Známky sú podporou pedagogického procesu. Pomáhajú učiteľovi získať prehľad o postupe študentov v predmete a študentovi dávajú spätnú väzbu, ako je s ním učiteľ spokojný.

Úlohou systémov LMS je pomáhať učiteľovi pri zbere a spracovaní známok a študentovi pri sledovaní jeho výsledkov. Moodle podporuje tzv. žiacku knižku, v ktorej sa nachádzajú výsledky z jednotlivých aktivít (zadaní, testov, diskusných fór, atď) a dovoľuje mu ich ďalej spracovávať. Okrem toho, je možný export do tabuľkového procesora pre ďalšie úpravy.

Známky a hodnotenia môžu byť ďalej upravované, spájané a spracovávané. Môžu byť číselné, alebo aj slovné. Známky môžu definovať a charakterizovať slovné ciele. Ciele sú opisom toho, čo od študenta očakávame, že urobí alebo pochopí. Moduly aktivít môžu definovať jeden alebo viac cieľov a každý z nich môže mať vzťah k známkam.

Moduly aktivít posielajú svoje známky do žiackej knižky. Tam sú uložené v oddelenej databáze od modulu, ktorý ich poslal. Žiacka knižka nemôže meniť originálne známky v moduloch, ale poskytuje nástroje, ktorými môžu byť spočítavané, spájané a v samotnej žiackej knižke aj upravované. Po zmene sú uzamknuté, takže pôvodný modul ich nemôže meniť, až kým nie sú opäť odomknuté.

3.7.2 Základné prvky žiackej knižky

Tri základné kamene žiackej knižky sú nasledovné:

Položka hodnotenia

Položkou hodnotenia chápeme niečo, za čo študenti dostávajú hodnotenie. Do nej sa zapisujú hodnotenia ako aj nastavenia, ako majú byť hodnotenia ďalej spracované a zobrazované vo výkazoch a exportoch.

Graficky je každá položka hodnotenia reprezentovaná jedným stĺpcom vo výkaze známok.

Nemusí to byť len výsledok aktivity v kurze, ako napríklad testu či zadania. Môže sa vzťahovať aj na ciele kurzu, alebo môže byť voľná, priamo zadávaná do výkazu učiteľom.

Položky z aktivít Výsledkom viacerých modulov aktivít sú hodnotenia, ktoré sú zasielané do žiackej knižky. V nej možno dané hodnotenia ďalej upravovať, pričom sa ale zmeny už naspäť do modulu neprenášaju. Pre úpravu známky vyberieme z menu Kategórie a položky jednu z možností Zjednodušený režim (obr. 3.14) alebo Úplný režim a v nej klikneme na ikonu úprav danej položky. Viaceré nastavenia možno upravovať iba priamo v aktivite, ktorá hodnotenie vytvorila.

Zoznam nastavení, ktoré možno upravovať pre hodnotenie založené na aktivite, je nasledovný (obr. 3.13):

Informácia o položke
Všeobecná informácia o danej položke známok, nie je povinná.
Identifikátor
Nastavenie názvu identifikátora poskytuje možnosť identifikácie aktivity v známkach pri ich výpočtoch. Ak aktivita nie je použitá vo výpočtoch, identifikátor nemusí byť vyplnený. Identifikátor môže byť nastavený aj v známkovom výkaze, ale upravovaný môže byť iba na stránke aktualizácie aktivity.
Typ známok
môže byť: žiaden (bez hodnotenia), hodnota (povoľuje nastavenia maximálnej a minimálnej známky), stupnica (povoľuje nastavenia stupníc) alebo text (iba komentáre). Iba typy hodnota a stupnica môžu byť ďalej využívané vo výpočtoch. Typ známky pre položku hodnotenia založenú na aktivite je nastaviteľný na jej aktualizačnej stránke.
Najvyššia známka
Ak je typ známky hodnota, potom možno nastaviť jej maximum. Najvyššia známka pre položku hodnotenia založenú na aktivite je nastaviteľný na jej aktualizačnej stránke.
Minimálna možná známka
Ak je typ známky hodnota, potom možno nastaviť jej minimum.
Potrebná známka
Minimálna hodnota známky, ktorá umožňuje splnenie danej aktivity.
Násobiaci koeficient
Konštanta, ktorou sa vynásobia všetky známky.
Posun
Konštanta, ktorá sa pridá k všetkým známkam potom, čo sú vynásobené predošlou konštantou. Môže mať aj zápornú hodnotu.
Typ zobrazenia známok
Určuje, ako zobraziť známky vo výkazoch známok a používateľa. Na výber sú reálne hodnoty, percentá (vzhľadom na definovanú minimálnu a maximálnu hodnotu), alebo slovné známky, prípadne ich kombinácie (napríklad slovné známky a percentá v zátvorke).
Celkové desatinné miesta
Celkový počet desatinných miest, ktoré sú zobrazené. Pre výpočty so známkami je ale vždy používaných 5 desatinných miest.
Skrytá
Určuje, či študenti vidia danú známku.
Skrytá do
Možno nastaviť dátum, po ktorom už známka nebude pre študentov neviditeľná.
Zamknutá
Definuje, či je daná položka zamknutá proti úpravám. V takom prípade nie je možné zmeniť hodnotu a nastavenia položky.
Zamknúť po
Možno nastaviť dátum, po ktorom bude známka zamknutá – napríklad potom, ako ju zverejníme študentom.

Tip: Skrytie známky môžeme úspešne použiť vtedy, ak potrebujeme, aby všetci študenti videli známky až, keď to budeme chcieť. Napríklad, ak učiteľ potrebuje známky zadať do systému, potom pred ich skutočným zverejnením prekonzultovať so svojím nadriadeným a nakoniec po jeho súhlase ich oznámiť študentom. Takže v prvej etape sú tieto známky skryté a po ohodnotení a súhlase nadriadeného zverejnené.


PIC

Obr. 3.13: Položka známky pre hodnotenie založené na aktivitách

Položky z cieľov Tieto môžeme získavať automaticky z aktivít, ktoré nehodnotia známkami, alebo manuálne. Ciele sú založené na cieľoch v kurze, takže je najprv potrebné definovať tie.

Nastavenia sú zhodné s tými v manuálnych položkách a pridávajú ešte:

Cieľ
Cieľ kurzu reprezentovaný touto položkou.
Odkazovaná aktivita
Modul aktivít, ku ktorému je táto položka pripojená.

Manuálne položky Tieto možno pridávať kliknutím na Zjednodušený režim alebo Úplný režim v menu žiackej knižky. V spodnej časti stránky môžeme kliknúť na tlačidlo Pridať položku hodnotenia.

Zoznam nastavení, ktoré možno upravovať pre manuálne položky hodnotenia a ktoré sú v hodnotení štandardných aktivít normálne vyplnené, je nasledovný:

Názov položky
Označenie položky.
Identifikátor
Označenie, ktoré sa používa pri výpočtoch a vzorcoch so známkami.
Typ známky
Môže byť: žiaden (neznámkovaná činnosť), hodnota (počet bodov), stupnica(položka z definovaného nenumerického zoznamu) a text (iba komentáre). Iba typy hodnota a stupnica môžu byť ďalej využívané vo výpočtoch. Typ známky pre položku hodnotenia založenú na aktivite je nastaviteľný na jej aktualizačnej stránke.
Najvyššia známka
Maximálny počet bodov alebo číslo n1 (kde n je počet položiek v stupnici).
Minimálna známka
Minimálny počet bodov alebo číslo nula (počet položiek v stupnici).

Na rozdiel od hodnotenia z aktivít tu neexistujú nastavenia násobiaci koeficient a posun.

Tip: Administrátor portálu určuje, či učitelia môžu vkladať pomocou známkového výkazu aj známky vyššie ako maximálna známka. Štandardne je to v Moodle vypnuté. Ak je táto voľba zapnutá, potom učiteľ môže pomocou známkového výkazu manuálne korigovať maximálne známky z aktivít a udeľovať takto napríklad bonusové body.

Kategórie známok

Viaceré známky môžu spolu vytvárať kategóriu. Tá vytvára vlastnú výslednú známku (hodnotenie) na základe špecifikovaného spôsobu výpočtu. Jednotlivé kategórie existujú v hierarchickej štruktúre, ktorá môže obsahovať viacero stupňov. Najčastejšie sa ide o jeden alebo dva stupne kategórií, nad ktorými vždy existuje najvyššia kategória kurzu.

Každá položka známok musí patriť do jednej z kategórií. Najvyššou je kategória kurzu, ktorá je vytvorená automaticky pri vytvorení kurzu a má názov mena kurzu. Nemôže byť vymazaná alebo presunutá, ale môžeme ju zamknúť alebo schovať tak, ako aj ostatné kategórie.

Na obr. 3.14 je zobrazený zjednodušený pohľad na kurz so štyrmi vytvorenými kategóriami: testy, zadania, uncategorised a skúška.


PIC

Obr. 3.14: Príklad na rozdelenie aktivít kurzu do kategórií

Pridávanie kategórie Pre pridanie novej kategórie postupujeme nasledovne:

 1. V žiackej knižke vyberieme v rozbaľovacom menu v časti Kategórie a položky jednu z možností Zjednodušený režim (obr. 3.14) alebo Úplný režim
 2. Klikneme na tlačidlo Pridať kategóriu v dolnej časti stránky (obr. 3.14).
 3. Vyplníme nastavenia, ktoré ju definujú a formulár uložíme.

Pri vyplňovaní novej kategórie možno tiež naraz vytvoriť aj jednu novú položku známkovania.

Nastavenia Viacero z nastavení možno upravovať priamo na sumárnej stránke zobrazenej na obr. 3.14. Na tomto obrázku je ukázaný zjednodušený režim, ktorý skrýva niektoré položky nastavení. Okrem neho existuje aj úplný režim.

Nastavenia kategórie, do ktorého sa dostaneme po kliknití ikony úprav danej kategórie, zahŕňajú nasledovné položky:

Kategória známok:

Názov kategórie
Názov kategórie, ktorý sa bude zobrazovať.
Súhrnná známka
Spôsob, akým sa z jednotlivých položiek známok vypočíta výsledná známka z celej kategórie.
Súhrnná známka iba z neprázdnych známok
Určuje, akým spôsobom spracovávať známky, ktoré ešte neboli zapísané (napríklad, keď test ešte nebol vypracovaný). Jednou z možností, ktoré boli používané v minulých verziách Moodle, je predpokladať známku za neohodnotené aktivity rovnú nule. V tomto prípade je súhrnná známka z kategórie správna až vtedy, keď sú všetky aktivity odovzdané a vypracované.

Druhou možnosťou je nebrať takéto známky do úvahy pri hodnotení. V takom prípade je známka správna počas celého hodnotiaceho obdobia ale nie v čase jej uzatvorenia. Pri uzatváraní je potrebné známky skontrolovať, či sú všetky položky vyplnené. Inak by sa mohlo napríklad stať, že aj študenti s neodovzdanými zadaniami budú hodnotení rovnako, ako tí, ktorí zaň dostali plný počet bodov.

Uvažujme napríklad tri zadania, každé v rozsahu 0 až 100 bodov. Študent, ktorý získal za prvé zadanie 100 bodov, bude mať v prípade neuvažovania neprázdnych známok celkové hodnotenie 1001 = 100%, v opačnom prípade (100 + 0 + 0)3 = 33%.

Zahrnúť ciele do súhrnnej známky
Ak niektoré položky známok v kategórii zahŕňajú aj ciele, môže to spôsobiť problémy pri výpočte súhrnnej známky z kategórie. Preto je možné ciele vo výpočtoch vypnúť.
Súhrnná známka zahŕňa podkategórie
Normálny spôsob výpočtu zahŕňa iba položky známok v aktuálnej kategórie. Je však možno zahrnúť do výpočtu aj známky z podkategórií.
Ignorovať najnižšie
Po nastavení určitého čísla bude ignorovaných X najnižších známok v kategórii.

Kategória spolu: v tejto časti sa nastavujú položky súčtu kategórie, ktoré obsahujú už objasnené pojmy ako identifikátor, typ známky, stupnica, najvyššia a minimálna možná známka, potrebná známka, typ zobrazenia známok, celkové desatinné miesta, ako aj skrytie a zamknutie známok

Rodičovská kategória:

Váha položky
V prípade, že rodičovská kategória to umožňuje, nastavuje váženie kategórie vzhľadom k ostatným.

V sumárnom zobrazení sú okrem toho ešte dostupné:

Extra kredit
Položka alebo kategória vylepšuje výslednú známku.

Presúvanie kategórií a položiek Každú položku alebo celú kategóriu možno presúvať. Na to slúži ikona PIC, ktorá sa nachádza pri každej položke (obr. 3.14, vpravo). Ak na ňu klikneme, zvolíme si obdĺžnik, kam položku presunieme, alebo klikneme na Zrušiť.

Ak bola presunutá kategória, presúvajú sa aj všetky položky a kategórie, ktoré obsahuje.

Na presun môžeme najprv vybrať jednotlivé položky a potom kliknúť na odkaz Presunúť vybrané položky do (obr. 3.14 dole).

Individuálne známky a hodnotenia v jednotlivých známkach nie sú presunom ovplyvnené. Presun ale môže zmeniť výpočet celkovej známky, ak v kategóriách existujú špeciálne vzorce, alebo je zmenený spôsob výpočtu známky v nadradených kategóriách.

Vymazanie kategórie a položky Ak vymažeme niektorú z kategórií, všetko, čo obsahuje, je presunuté do nadradenej – rodičovskej.

Skrytie kategórie a položky Ako skrytú kategóriu vyžívame takú, do ktorej vkladáme aktivity, ktoré nemajú byť pre študentov známkovateľné a ktorá sa nebude uvažovať pri výpočte výslednej známky kurzu.

3.7.3 Stratégie výpočtu súhrnnej známky v kategórii

Kategórie známok slúžia na zoskupovanie podobných položiek známkovania. Okrem toho disponujú mechanizmom výpočtu súhrnnej známky kategórie. Túto možno použiť v nadradenej kategórii, a teda ju môžeme vlastne chápať ako zovšeobecnenú známkovú položku. Ak existuje hierarchia kategórií, výpočty používame na zoskupovanie známok na nižších kategóriách a určenie ich dôležitosti na vyšších kategóriách. Takýmto v podstate automatickým spôsobom možno nakoniec určiť aj výslednú známku v kurze.

Okrem toho existuje aj spôsob výpočtu súhrnných známok pomocou techník podobných spracovaniu v tabuľkových procesoroch, viď nasledovná kapitola.

Interne sa každá položka známok najprv konvertuje na číslo medzi 0 a 1 (určia sa jej percentá vzhľadom k maximálnej dostupnej známke). Potom sa na všetky známky v kategórii aplikuje stratégia výpočtu súhrnnej známky. V poslednej etape sa určí známka kategórie vzhľadom na nastavené minimum a maximum.

Existujú nasledovné spôsoby výpočtu súhrnnej známky:

Priemer známok
Jednoduchý súčet všetkých normovaných známok vydelený ich počtom. Je vhodný v prípade, ak sú všetky známky rovnako dôležité.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/100, Z2 50/100, Z3 42/100. Súhrnná známka je

(10∕100 +50∕100 + 42∕100)∕3 = 0,34

alebo 34%. Samotná známka kategórie bude závisieť od zvoleného maxima. Ak by bolo napríklad maximum 10, potom bude známka 3,4.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10, Z2 50/100, Z3 42/80. Súhrnná známka je

(1 + 0,5 + 0,525)∕3 = 0,675

alebo 67,5%. Samotná známka kategórie bude závisieť od zvoleného maxima. Ak by bolo napríklad maximum 20, potom bude známka 13,5.

Vážený priemer známok
Pre každú položku známok definujeme jej váhu, ktorou ovplyvňuje (násobí) výslednú známku. Priemer sa počíta až na základe takto modifikovanej hodnoty.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10 s váhou 1, Z2 50/100 s váhou 2, Z3 42/80 s váhou 4. Súhrnná známka je

(1∗1 + 0,58 ∗2 + 0,525 ∗4)∕(1 + 2+ 4) = 0,609

alebo 60,9%.

Jednoduchý vážený priemer známok
V tomto prípade nie je potrebné definovať váhy, tie sú určené maximálnym počtom bodov každej známky (resp. rozdielom maximálnej a minimálnej známky). Na rozdiel od predošlého spôsobu výpočtu je teda potrebné definovať jednotlivé maximálne známky z aktivít (alebo podriadených kategórií) tak, ako sú dôležité a nie napríklad všetky stupnicou do 100, ktorá vyjadruje automaticky aj percentá.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10, Z2 50/100, Z3 42/80. Súhrnná známka je

(1 ∗10+ 0,5 ∗100+ 0,525∗ 80)∕(10+ 100+ 80) = 0,537

alebo 53,7%.

Priemer známok (s extra bodmi)
Toto je výpočet potrebný len pre kurzy aktualizované z predošlých verzií Moodle, normálne sa nepoužíva.
Medián známok
Medián na rozdiel od priemeru vyjadruje, ktorá známka je v strede usporiadaného zoznamu známok. Ak je známok párny počet, potom je to priemer dvoch stredných. Je menej citlivý na známky na okraji stupnice, ktoré sú často nepresné.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10, Z2 50/100, Z3 42/80. Súhrnná známka je

(1;0,5;0,525) = 0,525

pretože to je stredná z troch hodnôt.

Najnižšia známka
Minimum zo všetkých známok. Pri jeho používaní je vhodné zapnúť nastavenie výpočtov iba na nenulových známkach – inak by bol skoro stále nula.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10, Z2 50/100, Z3 42/80. Súhrnná známka je

min (1;0,5;0,525) = 0,5

pretože to je najnižšia z troch hodnôt.

Najvyššia známka
Maximum zo všetkých známok.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10, Z2 50/100, Z3 42/80. Súhrnná známka je

max (1;0,5;0,525) = 1

pretože to je najvyššia z troch hodnôt.

Početnosť známok
Súhrnná známka bude tá, ktorá sa vyskytuje najčastejšie. Tento spôsob využívame najmä pri nečíselných známkach (napr. cieľoch). Nemá zmysel, keď sú všetky známky rozličné, alebo keď má viacero známok rovnaký počet výskytov – iba posledná z nich by bola použitá.

Príklad: uvažujme známky (dobre, uspokojivo, dobre, neodovzdal, výborne). Výsledkom bude súhrnná známka dobre.

Súčet známok
(Táto stratégia už neexistuje, viď nižšie) Obyčajný súčet všetkých známok. Maximálna súhrnná známka je daná súčtom maxím jednotlivých známok. Po vydelení známky maximálnou dostaneme jednoduchý vážený priemer.

Príklad: uvažujme tri známky Z1 10/10, Z2 50/100, Z3 42/80. Súhrnná známka je

(10 + 50 + 42) = 102 zo 190.

Prirodzené váženie
Tento spôsob nahradzuje súčet známok. Zároveň však ho možno konfigurovať pomocou váhovania, čím sa okrem súčtu známok dá docieliť priemer (jednoduchý, vážený) s alebo bez extra bodov. Pre nové kurzy sa teda doporučuje používať prirodzené váženie pre všetky výpočty, u starších kurzov môžeme používať existujúce spôsoby výpočtu známok.

Príklady výpočtu známok v kurze

Na tomto mieste si uvedieme niekoľko príkladov pre najčastejšie sa vyskytujúce stratégie výpočtu celkovej známky v kurze.

Jednoduchý vážený priemer známok Ak nič v kurze nenastavíme, Moodle používa systém známkovania nazvaný jednoduchý vážený priemer známok. To znamená, že sa sčítajú všetky dosiahnuté body a vydelia sa počtom získateľných bodov. Ak sú v kurze zadania počas semestra každý v hodnote 10 bodov, test v strede semestra za 20 bodov a koncový test za 50 bodov, potom má test v strede semestra dvojnásobnú hodnotu a koncový test päťnásobnú hodnotu ako zadania.Meno študenta Zadanie 1 Zadanie 2 Stredný testKoncový test Známka
(100% = 10)(100% = 10)(100% = 20)(100% = 50) (100% = 90)


A 10 10 20 50 90/90 = 100%


B - 5 8 - 13/30 = 43%


C 7 8 10 - 25/40 = 62,5%


Priemer 8,5 7,7 12,7 50 68,6


Ako vidíme z tabuľky, chýbajúce známky sa vo východzom nastavení nezapočítavajú do výsledného hodnotenia. Znamená to, že študent má počas celého semestra prehľad o svojom pokroku vzhľadom k získaným známkam a nie vzhľadom k celkovej známke. Na druhej strane to ale znamená, že pred ukončením a uzavretím hodnotenie je alebo nutné zapísať všetky známky alebo prestaviť v kurze, aby chýbajúce známky boli chápané ako nulové.

Priemer známok Tento spôsob známkovania predpokladá, že jednotlivé aktivity v kurze sú rovnako dôležité. To znamená, že na výslednú známku má rovnaký vplyv zadanie v maximálnej hodnote 10 bodov a aj koncový test za 50 bodov. Jednotlivé hodnotenia sú najprv prevedené na percentá a až tie ďalej spracované.

Prestavenie na toto známkovanie vykonáme tak, že klikneme v Známkach na rozbaľovacie menu vľavo a vyberieme jednu z možností v odkaze Kategórie a položky. V danej kategórii vyberieme Priemer známok.Meno študenta Zadanie 1 Zadanie 2 Stredný test Koncový test Známka
(100% = 10) (100% = 10) (100% = 20) (100% = 50) (100% = 400)


A 10/10 = 100%10/10 = 100%20/20 = 100%50/50 = 100%400/400 = 100%


B - 5/10 = 50% 8/20 = 40% - 90/200 = 45%


C 7/10 = 70% 8/10 = 80% 10/20 = 50% - 200/300 = 66,7%


Priemer 8,5 7,7 12,7 50 70,6


Známka je váženým priemerom z kategórií Jeden z pokročilejších spôsobov známkovania predpokladá, že jednotlivé okruhy bodovaných aktivít počas predmetu majú určitú výslednú váhu (dôležitosť) v celkovej známke. Moodle tento spôsob nazýva Vážený priemer známok.

Pre jeho používanie je najprv dôležité vytvoriť vhodné kategórie známok a umiestniť do nich jednotlivé aktivity. Uvažujme napríklad, že všetky zadania v predmete budú v jednej kategórii Zadania, ďalej bude existovať kategória Testy, v ktorej budú test v strede semestra a koncový test. Nech Zadania budú tvoriť 30% a Testy 70% celkovej známky.

Prestavenie na toto známkovanie vykonáme tak, že klikneme v Známkach na rozbaľovacie menu vľavo a vyberieme jednu z možností v odkaze Kategórie a položky:

 1. V názve kurzu klikneme na ikonu úprav a v súhrne známok vyberieme Vážený priemer známok.
 2. Na stránke Kategórie a položky stlačíme tlačidlo Pridať kategóriu, zadáme jej názov Zadanie, ponecháme Súhrnnú známku ako Jednoduchý vážený priemer známok a priradíme jej v rodičovskej kategórii váhu položky 30. Obdobne postupujeme pri kategórii Testy.
 3. Ak už máme definované aktivity, ktoré chceme umiestniť v kategóriách, urobíme tak ich presunom z nekategorizovaných položiek do príslušnej kategórie. Alternatívne, to isté môžeme vykonať na stránke úpravy danej aktivity (zadania, testu, …), kde môžeme vybrať, do ktorej z existujúcich kategórií bude zaradená.Zadania 30%
Testy 70%Meno Zadanie 1 Zadanie 2 Zadania celkom Stredný test Koncový test Testy celkom
študenta (100% = 10) (100% = 10) (100% = 20) (100% = 50)A 10/10 = 100%10/10 = 100% 20/20 = 100% 20/20 = 100%50/50 = 100%70/70 = 100%B - 5/10 = 50% 5/10 = 50% 8/20 = 40% - 8/20 = 40%C 7/10 = 70% 8/10 = 80% 15/20 = 75% 10/20 = 50% - 10/20 = 50%Priemer 8,5 7,7 75% 12,7 50 65,3%Výsledná známka teda bude

Meno študenta Zadania 30% Testy 70% Známka
A 20/20 = 100%70/70 = 100%0,3*100+0,7*100 = 100%
B 5/10 = 50% 8/20 = 40% 0,3*50+0,7*40 = 43%
C 15/20 = 75% 10/20 = 50% 0,3*75+0,7*50 = 57,5%
Priemer 75% 65,3% 66,8%
Súčet kategórie a extra kredit V prípade, že stratégia výpočtu je určená ako súčet známok, povoľuje Moodle definovanie známky ako bonusu – extra bodov. Takáto známka bude započítavaná do celkového ale nie do maximálneho súčtu v danej kategórii. Extra body definujeme pri úprave položky hodnotenia, ktorá má byť bonusová.

Uvažujme napríklad kategóriu, v ktorej sú dve zadania. Jedno za 100 bodov a druhé, ktoré definujeme ako extra body, za 50. Celková maximálna známka v kategórii je teda 100 bodov. Ak študent získa za prvé zadanie 80 a za druhé 30, potom jeho celkový počet bodov je maximálny – 100, pretože získal 110. To je však viac, ako maximum v kategórii, a preto bude hodnotenie rovné maximálnemu.

Priemer známok (s extra bodmi) V prípade, že stratégia výpočtu je určená ako priemer známok (s extra bodmi), povoľuje Moodle definovanie známky ako bonusu – extra bodov, ale odlišným spôsobom, ako v predchádzajúcom odstavci. Extra kredit je teraz číslom, ktoré násobí danú známku a pripočítava sa až k priemeru ostatných známok.

Uvažujme napríklad kategóriu, v ktorej sú tri zadania. Jedno za 100 bodov a druhé, ktoré definujeme ako extra body s hodnotou 2, za 50 bodov a tretie za 100 bodov. Ak študent získa za prvé zadanie 20 a za druhé 30 a za tretie 40 bodov, potom jeho celkový počet bodov je 30 2 + (20 + 40)2 = 90100.


PIC

Obr. 3.15: Použitie lepšej známky z viacerých možností

Maximum známok Maximum zo známok môžeme použiť napríklad, ak chceme, aby študenti písali písomnnú prácu a niektorí, ktorí skončili horšie, aby si napísali ešte aj opravu. Našim hodnotením študentov potom bude lešia známka z oboch pokusov. Niektorí študenti tak budú písať iba raz, iní aj drakrát. Táto stratégia je zobrazená na obr. 3.15. Vidíme, že Samostatná práca č. 1 je len jedna, ale Samostatnú prácu 2 a 3 si bolo možné opraviť. Všetky tri práce sú hodnotené rozsahom 0-100, takže výsledné hodnotenie všetkých troch je dané ako priemer z nich.

3.7.4 Prirodzené váženie

Ako bolo uvedené vyššie, prirodzené váženie nahradzuje ostatné. Uvedieme si niektoré spôsoby.

Súčet známok Toto je východzí spôsob. Ak uvažujeme tri hodnotenia s bodmi 30, 50 a 120, potom je celkový súčet 200. Pri každej položke potom bude relatívna váha 30/200, 50/200 a 120/200, takže budú zobrazené hodnoty váh 15, 25 a 60.

Vážený súčet známok Uvažujme opäť tri hodnotenia s bodmi 30, 50 a 120. Prestavíme však váhy pri jednotlivých položkách na 2, 1 a 1. Potom bude váha položiek 50%, 25% a 25%. Na tieto hodnoty sa váhy prestavia po uložení nami zvolených hodnôt.

Súčet známok a extra kredit Uvažujme opäť tri hodnotenia s bodmi 30, 50 a 120. Pri druhej položke vyberieme, že sa jedná o extra kredit. Celková hodnota známky je potom 150. Ak študent získa 20, 40 a 100 bodov, potom bude výsledok 150.

Priemer známok Pri každej položke zvolíme rovnakú váhu (povedzme 1) a získame priemer známok.

3.7.5 Výpočet súhrnnej známky v kategórii

V predošlej časti boli vysvetlené rozličné prednastavené stratégie pre výpočet súhrnnej známky v kategórii. Často sa však stane, že ju potrebujeme vypočítať na základe len určitých známok, alebo na základe matematických funkcií. V tom prípade Moodle ponúka funkcionalitu podobnú tej v tabuľkových procesoroch (MS Excel, OpenOffice.org (LibreOffice) Calc a podobne). Avšak, Moodle spracuje iba s celými stĺpcami v známkovom výkaze, ktorý odpovedá jednotlivým položkám známok.

Pre zostrojenie výpočtového vzorca je potrebné kliknúť na ikonu kalkulačky vo súhrnnej položke známok vybranej kategórie. Túto nájdeme na stránke Kategórie a položky v riadku Kategória spolu (obr 3.14).

Po kliknutí na kalkulačku sa otvorí nová stránka, na ktorej môžeme zadávať výpočtový vzorec. Predtým si však označíme položky známok, ktoré vo vzorci použijeme – dáme im meno a potom stlačíme v dolnej časti stránky tlačidlo Pridať identifikátory.

Vzorec zadávame v hornej časti stránky. Začína vždy so znakom rovná sa (=) a využívame v ňom štandardné matematické operátory (+, -, *, /), matematické funkcie (sin, sinh, arcsin, asin, arcsinh, asinh, cos, cosh, arccos, acos, arccosh, acosh, tan, tanh, arctan, atan, arctanh, atanh, sqrt, abs, ln, log, exp) a iné funkcie (average, max, min, mod, pi, power, round, sum). Niektoré z funkcií vyžadujú viac ako jeden argument. V takom prípade argumenty oddeľujeme anglickej verzii Moodle čiarkou a v Sk-Cz verzii bodkočiarkou. Podobne je to s desatinnou bodkou, resp. čiarkou. Ak používame identifikátor niektorej známky, vložíme ho dvojitých hranatých zátvoriek.

Špeciálne funkcie:

Priemer
average([[Známka]], [[Známka2]] …)
Maximum
max([[Známka1]], [[Známka2]] …)
Minimum
min([[Známka1]], [[Známka2]] …)
Zvyšok
mod(delenec, deliteľ)
Ludolfovo číslo
pi()
Mocnina
power(základ, exponent)
Zaokrúhlenie
round(číslo, počet)
Súčet
sum([[Známka1]], [[Známka2]] …)

Niekoľko praktických príkladov, ktoré možno použiť vo výpočtoch súhrnnej známky:
=average([[Test1]], [[Test4]], [[Zadanie1]]),
=average(max([[Test1]], [[Test4]], [[Zadanie1]]), min([[Test1]], [[Test4]], [[Zadanie1]]))

3.7.6 Slovné známky


PIC

Obr. 3.16: Úprava slovných známok

Slovné známky sú obyčajne písmená reprezentujúce určitý rozsah numerických hodnôt. Napríklad známka A môže charakterizovať najlepšie známky v percentuálnom rozsahu 100-92% (obr. 3.16).

Pre celý portál ich nastavuje administrátor, aby boli v súlade s pravidlami danej inštitúcie. Učiteľ v kurze môže ponechať východzie nastavenie a rozsahy, alebo ich môže zmeniť.

Pre ich nastavenie postupujeme nasledovne:

 1. V administratíve kurzu klikneme na odkaz Známky.
 2. V rozbaľovacom zozname vyberieme možnosť Slovné známky – Upraviť.

Zadávame vždy dolný rozsah známky a jej názov. Pri výpočtoch používa Moodle interne čísla s piatimi desatinnými miestami, ich počet pri zobrazovaní možno nastaviť.

Východzie nastavenie je používať písmenové slovné známky (A, B, C, …). Môžeme ich však zmeniť aj na iné (napr. vyhovel-nevyhovel, výborne-veľmi dobre-dobre, a podobne).

3.7.7 Výkazy

Známkový výkaz

Známkový výkaz je ústredným miestom, kde učiteľ a študent vidí všetky hodnotené aktivity v predmete.

Výkaz je reprezentovaný tabuľkou (obr. 3.17). Na jej vrchole je viacero riadkov: názov kurzu, jednotlivé kategórie a potom jednotlivé stĺpce, každý pre jedno hodnotenie (zadanie, test, vypočítavaná známka z iných stĺpcov a podobne). Posledné riadky obsahujú priemer známky účastníkov kurzu, prípadne vybranej skupiny. Kým nie je výkaz modifikovaný, všetky známky sa nachádzajú v kategórii Nezaradené. Neskôr môžu byť pridané ďalšie kategórie a známky v nich ďalej organizované.


PIC

Obr. 3.17: Známkový výkaz so zbalenými kategóriami

Pod názvom každého hodnotiaceho stĺpca môže byť zobrazený jeho rozsah upravením preferencií výkazu.

Pri každom študentovi sa nachádzajú ikony na prepnutie do Výkazu používateľa a na Pohľad na jednu položku, v ktorom upravujeme iba jedného študenta.

Známky v každej kategórii zobrazujeme tromi spôsobmi: iba súhrnné známky (zobrazuje sa výsledná známka v kategórii), iba známky (jednotlivé známky ale nie výsledná známka kategórie) alebo úplný pohľad (všetky informácie). Prepínanie medzi týmito pohľadmi je dostupné kliknutím na ikonu vpravo vedľa názvu kategórie: + zobrazí iba známky, o úplný pohľad a - súhrnné známky.

V stĺpcoch je možné nastaviť farebné označenie známok, ktoré sú buď nižšie (červenou farbou) alebo vyššie (zelenou farbou) ako určený limit. Tento môžeme nastaviť vo voľbe Minimálna možná známka, ktorá sa nachádza v príslušnej položke známkovania dostupnej kliknutím na ikonu úprav pod názvom stĺpca a následnom zobrazení všetkých pokročilých volieb tohto nastavenia.

Niektoré činnosti môžeme používať v prípade, že zapneme upravovanie výkazu tlačidlom Zapnúť upravovanie na stránke výkazu (nie na hlavnej stránke kurzu). V tomto zobrazení máme dostupné upravovanie známok, zápis komentára k hodnoteniu a iné možnosti. Tiež môžeme v preferenciách výkazu zapnúť rýchle hodnotenie, aby boli možnosti úpravy známok a komentárov dostupné priamo na stránke výkazu (obr. 3.18).


PIC

Obr. 3.18: Známkový výkaz so zbalenými kategóriami v upravovacom režime

V prípade, že zmeníme známku pomocou rýchleho hodnotenia a táto známka prichádza z niektorej aktivity (napríklad zadania), je nová hodnota známky zablokovaná proti ďalším úpravám v pôvodnom module. To znamená, že pôvodná aktivita nemá prístup k prestaveniu známky a ďalšie úpravy hodnotenia sú dostupné iba cez výkaz známok. Je to dané tým, že známkový výkaz známku prestaví a zapne zodpovedajúci príznak prestavenia. Ak je teda potrebné známku naspäť odblokovať (napríklad, ak bola náhodne prestavená), postupujeme nasledovne: v zapnutom režime úprav klikneme na ikonu úprav nachádzajúcu sa v bunke tabuľky spolu so známkou a vypneme označený príznak Prestavená (obr. 3.19).


PIC

Obr. 3.19: Úprava známky pomocou známkového výkazu

Spôsob, akým sa vypočítava sumár v jednotlivých kategóriách, možno ovplyvniť kliknutím na ikonu úprav pri názve zodpovedajúcej kategórie.

Každú známku možno zobraziť alebo skryť po nastavení v preferenciách Zobraziť ikony viditeľnosti a následnom kliknutí na ikonu oka pri známke. Skrývanie vo výkaze je nezávislé od chápania skrývania aktivít v kurze. V známkach sa nastavuje to, či budú hodnotenia viditeľné študentom alebo nie a to nezávisle od stavu skrývania danej aktivity. Ide pri tom najmä o stav, kedy je aktivita síce viditeľná v kurze, ale učiteľ ešte nechce zobraziť jej hodnotenie, a tak dané známky skryje. Opačným prípadom môže byť off-line zadanie, ktoré nepotrebujeme zobrazovať na hlavnej stránke kurzu, ale potrebujeme oznámiť študentom jeho výsledky. Skryté položky študent neuvidí a učiteľovi sú zobrazené odlišným spôsobom formátovania.

Okrem jednoduchej akcie skrytia možno zvoliť aj to, dokedy bude aktivita alebo známka skrytá, a to pomocou voľby Skryť do dostupnej po kliknutí na úpravu zodpovedajúcej položky (obr. 3.19).

Podobne možno každú známku zamknúť alebo odomknúť. Pri zamykaní položiek môžeme definovať aj to, odkedy je zamknutá. Zamknutie zabraňuje možnostiam rýchleho hodnotenia a komentovania položiek. Ak klikneme na zamykanie kategórie, spôsobí to uzamknutie všetkých jej podradených položiek, a to aj podkategórií a ich obsahu. Avšak, jednotlivé položky môžu byť potom individuálne odomknuté. V prípade uzamknutia položky aktivity nie je možné na stránke zodpovedajúcej aktivity meniť hodnotenie a ani meniť nastavenia tejto položky. Ak uzamkneme celú aktivitu, zamkneme tým aj všetky jej hodnotenia, ktoré potom nemôžu byť samostatne odomykateľné.

Kombinované zamykanie a ukrytie známky potom umožňuje napríklad nasledovné stavy:

V prípade, že je známkovanie niektorej aktivity nesprávne (napríklad ak sa zmení hodnota niektorej otázky v teste), je potrebné dva razy kliknúť na zapnutie úprav výkazu.

Preferencie výkazu Preferencie výkazu sú dostupné cez menu Moje preferencie Známkový výkaz. Jednotlivé voľby sú rozdelené do okruhov:

 1. Prepínače zobraziť-skryť
  Zobraziť výpočty (Áno, Nie)
  Či zobraziť ikonu kalkulačky pri názve každej položky a kategórie, ďalej tooltipy nad vypočítavanými položkami a vizuálny indikátor, že stĺpec je vypočítavaný.
  Zobraziť ikony viditeľnosti (Áno, Nie)
  Či zobraziť ikonu zobraziť/skryť (otvorené a zavreté oko) pri každej známke. Takto možno kontrolovať jej viditeľnosť študentom.
  Zobraziť priemery stĺpcov (Áno, Nie)
  Či zobraziť priemery hodnotenia danej aktivity pod každým stĺpcom.
  Zobraziť zámky (Áno, Nie)
  Či zobraziť ikonu zamknúť/odomknúť pri každej známke.
  Zobraziť fotografie účastníkov (Áno, Nie)
  Či zobraziť fotografie každého študenta pri jeho mene.
  Zobraziť identifikátor používateľov (Áno, Nie)
  Zobraziť identifikátor používateľov.
  Zobraziť ikony aktivít (Áno, Nie)
  Či zobraziť ikony aktivít spolu s ich názvami.
  Zobraziť rozsahy (Áno, Nie)
  Či zobraziť v prídavnom riadku rozsahy hodnotení pod názvami stĺpcov aktivít.
 2. Špeciálne riadky
  Známky vybrané pre stĺpcové priemery (Všetky známky, Neprázdne známky)
  Či bunky bez hodnotenia majú byť použité pre výpočet priemeru každého stĺpca.
  Zobraziť počet známok v známkach (Áno, Nie)
  Či zobraziť počet známok, z ktorých je vypočítavaný priemer, v zátvorkách vedľa priemeru, napríklad 45 (34).
 3. Všeobecné
  Rýchle hodnotenie (Áno, Nie)
  Rýchle hodnotenie pridáva vstupné textové pole v každej hodnotenej položke známkového výkazu. Takto sa jednoduchšie zadáva viacero hodnotení naraz. Po ich zadaní je potrebné kliknúť na tlačidlo Aktualizovať a všetky zadané hodnotenia budú uložené naraz.
  Zobraziť rýchly komentár (Áno, Nie)
  Rýchly komentár pridáva vstupné textové pole v každej hodnotenej položke známkového výkazu pre vloženie poznámok a komentárov k zadanej známke. Takto sa jednoduchšie zadáva viacero komentárov naraz. Po ich zadaní je potrebné kliknúť na tlačidlo Aktualizovať a všetky zadané hodnotenia budú uložené naraz.
  Počet študentov na stránku
  Počet študentov, ktorí sú zobrazení na jednej stránku známkového výkazu.
  Povoliť AJAX (Áno, Nie)
  Zapnutie funkcionality AJAX pri práci so známkami – zjednodušenie a zrýchlenie základných operácií. Závisí od zapnutia Javascriptu v prehliadači používateľa.

História známok

V tomto výkaze prezeráme známky, pričom si môžeme prefiltrovať iba konkrétneho študenta, položku známok, hodnotiaceho pedagóga, obdobie, či iba zmenené známky. Zobrazí sa kompletná história zmien, ktorú možno stiahnuť vo forme súboru vhodného pre tabuľkové procesory alebo ako web stránku.

Admin: Administrátor portálu môže zrušiť zálohovanie alebo nastaviť iba určité obdobie zálohovania známok, aby zmenšil množstvo údajov v databáze.

Prehľadový výkaz

Tento výkaz zobrazuje prehľad známok študenta vo všetkých kurzoch, do ktorých je zapísaný. Tým sa odlišuje od ostatných výkazov, ktoré spracovávajú informácie iba z aktuálneho kurzu. Dostupný je v známkach, kde sa vyberie v rozbaľovacom menu.

Pohľad na jednu položku

Tento výkaz umožňuje učiteľovi vidieť alebo všetky známky jedného študenta alebo jednu známku všetkých študentov. V prvej etape si vyberieme, či chceme pracovať s jednou skupinou alebo všetkými (ak sú skupiny aktívne) a potom, s ktorým študentom alebo s ktorou položkou známkovania. Výkaz samozrejme ponúka nielen pohľad, ale aj úpravu známok. Napríklad vložiť známku všetkým študentom, ktorí ju ešte nemajú. Tiež vylúčenie známky z hodnotenia alebo prepísanie známky.

Výkaz cieľov

Ak sú v kurze definované ciele, tento výkaz sleduje pokrok študentov definovaný pomocou nich. Zobrazuje ciele definované na portáli a v kurze. Obsahuje tabuľku so šiestimi stĺpcami:

Názov cieľa
Krátky názov cieľa.
Priemer kurzu
Dve hodnoty reprezentujúce priemerné hodnotenia študentov pre daný cieľ v tomto kurze.
Pre celý portál
Informácia, či je cieľ definovaný na celom portáli alebo iba v kurze.
Aktivity
Zobrazuje názov aktivít, ktoré daný cieľ používajú, každú na jednom riadku. Názov aktivity je zároveň odkazom na jej stránku.
Priemer
Priemerné hodnotenie pre každú aktivitu.
Počet známok
Počet hodnotení študentov využívajúcich tento cieľ.

Výkaz používateľa

Tento výkaz zobrazuje prehľad známok študenta v kurze ale nie po stĺpcoch, ako známkový výkaz, ale po riadkoch. Každý riadok obsahuje názov aktivity, aktuálnu známku a jej rozsah hodnotenia, pripomienky učiteľov pre každé hodnotenie a príspevok známky do celkového hodnotenia.

Učiteľ si môže prepnúť zobrazenie medzi tým, čo vidí sám a tým, čo sa zobrazí študentovi. Toto má výhodu, ak sú v kurze skryté známky a študenti reklamujú že vidia niečo iné, ako zadal učiteľ.

Admin: Keďže výkazy známok sú navrhnuté ako zásuvné moduly, na domovskej stránke projektu Moodle existujú aj ďalšie, ktoré možno do systému doinštalovať.

3.7.8 Export a import známok

Známky, ktoré Moodle vypočítava, je možné ďalej spracovávať v externých programoch alebo informačných systémoch. Podobne, Moodle umožňuje aj import známok z iných systémov.

Export

Pre exportovanie známok použijeme nasledovný postup:

 1. Vo výkaze známok vyberieme z rozbaľovacieho menu želaný formát: tabuľku Excel (XLS), tabuľku OpenDocument (ODS), čistý textový súbor (TXT), alebo XML súbor.
 2. Ak v kurze existujú skupiny, môžeme určiť, či sa budú exportovať známky pre všetkých účastníkov kurzu alebo iba z vybranej skupiny.
 3. Vyberieme známky, ktoré budú exportované. Ak bol zvolený XML export, musí mať každá z nich definovaný identifikátor nastaviteľný na stránke úprav každej aktivity.

Import

Známky importujeme ako súbory v CSV, XML formáte alebo skopírovaním z tabuľkového súboru. CSV/XML formát je rovnaký ako zodpovedajúci exportný formát, takže najjednoduchší postup pre jeho pochopenie je exportovať cvičné údaje a prezrieť výsledný súbor.

Importované známky majú rovnaké vlastnosti ako tie, ktoré do výkazu známok vkladáme manuálne. To znamená, ak napríklad importujeme známky do zadania, nebude možné ich upravovať cez stránku zadania, ale iba cez výkaz známok.

Pre import známok z CSV/XML do Moodle postupujeme nasledovne:

 1. Vyberieme formát importu XML alebo CSV
 2. Zvolíme súbor pre import.
 3. Nastavíme kódovanie.
 4. V prípade CSV si v náhľade skontrolujeme, ktoré stĺpce zo súboru budú vybrané.

Pre import je potrebné mať nastavené dve oprávnenia: všeobecné moodle/grade:import (importovať známky) a konkrétne, napríklad pre CSV gradeimport/csv:view (importovať známky z CSV).

Import pomocou XML súboru umožňuje tiež vkladať známky z externých študentských informačných systémov, kedy sa zadáva URL web stránky, ktorá ich obsahuje. Znamená to, že informačný systém automaticky exportuje známky ako XML súbor a zverejní ich na definovanej web stránke, z ktorej ich možno stiahnuť. Takéto údaje potrebujú mať definované minimálne identifikátor študenta, identifikátor typu aktivity a numerickú hodnotu známky.

Pre import známok z tabuľkového súboru postupujeme nasledovne:

 1. Skontrolujeme v tabuľkovom procesore, že názvy stĺpcov sú správne (napr. názov zadania). U študentov je to alebo ich používateľské meno, ID číslo, či mailové adresa.
 2. Po zadaní známok skopírujeme celú oblasť do schránky.
 3. V Moodle vyberieme obsah schránky do formulára.
 4. V náhľade skontrolujeme, že sa identifikátor študenta a názov aktivity zhodujú s tým, čo systém predpokladá.
 5. Na konci systém oznámi úspešný import do výkazu známok.

Oprávnenia pre import z tabuľkového súboru sú rovnaké ako pre import z CSV/XML súboru.

3.7.9 Stupnice

Stupnice používame pri hodnotení, keď nechceme použiť numerické, ale slovné vyjadrenia. Miesto hodnotenia napr. od 1 do 100 môžeme použiť slová ako výborne, veľmi dobre, uspokojivo.

Stupnice je možné využívať napríklad v diskusných fórach, zadaniach, slovníkoch.

Vytvoriť stupnicu môžu používatelia so schopnosťou Spravovať stupnice (štandardne učiteľ).

 1. V bloku Nastavenia – Administratíva kurzu — Známky — Stupnice klikneme na Pridať novú stupnicu.
 2. Priradíme jej meno a definujeme jednotlivé položky oddelené čiarkou. Napríklad: výborne, dobre, nesprávne. Pridáme opis stupnice, ktorý môžu študenti vidieť.

Stupnica sa dá meniť iba vtedy, ak ešte nie je nikde použitá.

Administrátor môže niektoré stupnice nastaviť tak, aby boli viditeľné vo všetkých kurzoch. Naproti tomu učiteľ definuje stupnice iba pre aktuálny kurz.

3.7.10 Všeobecné nastavenia známok

Nastavenia kurzu určujú výzor známkového výkazu pre všetkých účastníkov kurzu. Učitelia si však niektoré z nich môžu zmeniť pomocou svojich preferencií.

Pre zmenu nastavení vyberieme z rozbaľovacieho menu položku Nastavenia kurzu Kurz. Nastaviteľné sú nasledovné položky:

Umiestnenie súhrnnej známky (prvý, posledný)
Určuje pozíciu stĺpca súhrnnej známky v známkovom výkaze vzhľadom na známky, z ktorých je vypočítavaný súhrn.
Typ zobrazenia známok
Určuje, ako zobraziť známky vo výkazoch známok a používateľa. Na výber sú reálne hodnoty, percentá (vzhľadom na definovanú minimálnu a maximálnu hodnotu), alebo slovné známky.
Celkové desatinné miesta
Určuje počet desatinných miest zobrazovaných v každej známke. Nastavenie nemá vplyv na výpočty známok, ktoré sú s presnosťou na 5 desatinných miest.
Zobraziť poradie
Či zobraziť pre každý stĺpec pozíciu študenta vzhľadom na ostatných v predmete.
Skryť súhrnné známky, ak obsahujú skryté položky
Určuje, ako sú zobrazené skryté položky. Ak Skryť, sú úplne neviditeľné. Ak Zobraziť, zobrazuje sa daný stĺpec šedou, ale známky nie sú viditeľné. Ak Skryté iba do, potom položky známok, ktoré majú nastavený dátum, do ktorého budú skryté, budú šedé, a po ňom zobrazené.

V kategórii Výkaz používateľa sa používajú tieto nastavenia: zobrazenie/skrytie poradia, percent, známok, komentárov, váh, priemerov, slovných známok, rozsahov a skrytých položiek.