1.1 E-vzdelávanie

Spolu so začiatkami Internetu sa začalo hovoriť najprv o revolúcii a neskôr o evolúcii vo vzdelávaní. V začiatkoch sa predpokladalo, že klasický spôsob vzdelávania bude kompletne nahradený iným, elektronickým.

Postupom času sa začali vyvíjať systémy na správu vzdelávania pod rozličnými menami: vzdelávanie pomocou Internetu (Internet Based Training, IBT), online vzdelávanie (Online Learning). V súčasnosti hovoríme najmä o systémoch na riadenie (manažment) výučby, LMS z anglického Learning Management System. LMS je softvérová aplikácia alebo technológia založená na webe, ktorá podporuje študentov v komunikácii, slúži na plánovanie, implementáciu a hodnotenie konkrétnej výučby.

LMS dáva učiteľovi možnosť vytvoriť a doručovať obsah, monitorovať študentovu účasť na vzdelávaní a hodnotiť jeho výstupy. Študentovi umožňuje interaktivitu ako účasť v diskusiách, videokonferenciách alebo diskusných fórach.

E-vzdelávanie teda môžeme definovať ako systém vzdelávania s centrálnou úlohou študujúceho, ktorý využíva na tvorbu a poskytovanie obsahu, aktivity, riešenie úloh, hodnotenie, komunikáciu, administráciu a riadenie vzdelávania elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií.

Cieľom teda nie je vytvorenie systému, ktorý by vôbec nevyužíval tradičné vzdelávanie v triedach, ale systému, ktorý by čo najlepšie vyhovoval požiadavkám študujúcich a zabezpečoval čo najvyššiu kvalitu vzdelávania.

Zložky elektronického vzdelávania:

Poskytovanie obsahu a študijných zdrojov
LMS systémy poskytujú web editory, pomocou ktorých je možné priamo vkladať upravovať učebné texty. Okrem toho umožňujú vkladať do repozitárov externe vytvorené materiály (PDF, obrázky, animácie a podobne).
Aktivity
Na rodiel od študijných zdrojov, ktoré sú určené najmä na jednosmerný tok informácií od učiteľa k študentovi, sú aktivity obojsmerné. Medzi aktivity patria napríklad zadania či automaticky opravované testy alebo wiki stránky.
Komunikácia
Komunikácia hrá v e-vzdelávaní kľúčovú úlohu. Technickými prostriedkami sa tu snažíme nahradiť tie zložky vzdelávania, ktoré boli v rámci tradičného vzdelávania založené na bezprostrednej komunikácii v triede. Kompenzujeme tak znevýhodnenie zapríčinené možným priestorovým rozptýlením účastníkov vzdelávania po svete. Z časového hľadiska možno komunikáciu rozdeliť na asynchrónnu (email, diskusné fóra) a synchrónnu (chat, videokonferencie).
Riadenie vzdelávania
LMS systém musí zabezpečiť automatické opravy testov, sledovanie známok z jednotlivých modulov a výpočet celkových kritérií splnenia podmienok kurzu, sledovanie aktivít účastníkov kurzu, bezpečnosť študijných materiálov, nastavenie rozličných prístupových práv a podobne, riadenie prístupu a podobne.

K známym predstaviteľom systémov na e-vzdelávanie patria vo svete komerčné produkty WebCT a BlackBoard, ktoré sa nedávno spojili (BlackBoard kúpil WebCT). K ďalším známym produktom tiež patria Learning Space, LotusNotes/Domino, IBM Workplace a ďalšie produkty IBM, TopClass, WebTycho alebo Virtual-U, ale aj otvorené (open source) riešenia ako Moodle, Sakai, Hyperwave, ATutor, Elgg, Bodington, Manhattan, AulaNet, atď.

V Čechách a na Slovensku patria popri najvýraznejšie sa presadzujúcom LMS Moodle k najznámejším produkty eDoceo, uLern a iTutor.

Elektronické vzdelávanie určite nie je recept na všetko. Rovnako, jeho použitie neznamená automaticky zvýšenie kvality štúdia, často môže pri nesprávnom použití viesť k jej zníženiu – tak, ako každý nástroj.

Správne pochopenie nástrojov a metód, ktoré nám nové technológie ponúkajú, vedie k novým postupom, ktoré môžu obohatiť vdelávací proces a tiež aj odbúrať manuálnu a opakujúcu sa prácu učiteľom.

V súčasnosti je uprednostňovaný tzv. hybridný model vzdelávania, kedy sú používané najlepšie a overené metódy z obdobia „kriedy“ ako aj počítačov. Učitelia môžu poskytovať obsah online a počas cvičení sa sústrediť na diskusie a riešenie problémov. Dôvody, ktoré vedú k používaniu nových technológií, sú napríklad nasledovné:

Zlepšenie kurzu
Napríklad poskytnutie prednáškových študijných materiálov on-line má viacero dôsledkov:

Študenti, ktorí sú schopní, sa nepotrebujú prednášky zúčastniť, pretože pochopia učivo z materiálov, alebo si pozrú niektoré časti nahranej prednášky na videu. Sú to práve tí, ktorí sa časo na prednáške nudia (a vyrušujú), pretože je jej tempo na ich pomery príliš pomalé.

Na druhej strane si študenti môžu vytlačiť materiály k prednáškam a zaznamenávať si do nich postrehy a detaily, ktoré obvykle v knihách nie sú. Taktiež, nepotrebujú kresliť zložité schémy a diagramy.

Podobne možno na cvičeniach viac času venovať diskusii k problematike, alebo k samostatnej práci. Ak majú študenti presný obsah cvičenia pred sebou, každý z nich môže napredovať individuálnou rýchlosťou a diskutovať s pedagógom o tých otázkach, ktoré mu robia najviac problémov. Študenti, ktorí sú šikovnejší, preberú počas cvičenia viac príkladov alebo naštudujú problém viac do hĺbky.

Byť on-line je dnes v móde
Ak porovnáme dva kurzy, ktoré majú rovnaký obsah, ale jeden je vedený klasickou formou a druhý kombinovane, zistíme, že popularita kurzu vedeného technologicky novými prostriedkami je vyššia. Je to dané prirodzenou túžbou mladých ľudí po spoznávaní a používaní nových technológií.

Neplatí to ale iba pre mladých ľudí. Pri celoživotnom vzdelávaní rozličných profesijných skupín sme zistili, že aj tí, ktorí majú určité zábrany pri práci s počítačom, sú po absolvovaní e-kurzu na seba výrazne hrdí a sú potešení nielen zo zvládnutia učiva, ale aj svojho pokroku pri práci s PC, Internetom a podobne.

Homo mobilis
Trendy z posledných rokov jasne naznačujú individualizáciu a stále vyššie percento on-line prítomnosti. Najlepšie to je vidieť na príklade mobilných telefónov – účastníci môžu byť kedykoľvek zastihnuteľní, majú k dispozícii podklady, informácie. Vzdelávanie tomuto trendu nemôže uniknúť. Výrazná časť študentov vysokých škôl zároveň aj pracuje. Pri použití LMS prostriedkov sa môžu venovať svojmu vzdelávaniu v čase, ktorý im vyhovuje. To isté platí aj pre učiteľov. Po prihlásení sa do systému si môžu skontrolovať došlé zadania a opraviť ich, doplniť chýbajúce študijné materiály a podobne. Všetky podklady majú v systéme, nemusia byť pritom vo svojej kancelárii, meste, štáte.