O autorovi

Pracujem na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Problematike elektronického vzdelávania sa venujem približne od roku 2000.

Naše prvé pokusy boli spojené s publikovaním študijných materiálov a podpory na Internete. Čoskoro sme však zistili, že to jednak nestači a tiež, že je to komplikované, aby každý učiteľ nejakým rozdielnym spôsobom poskytoval študentom svoje zdroje. Moji šikovní kolegovia (Ing. Hirmajer, Ing. Čirka) preto pre účely jedného predmetu vytvorili internetovú aplikáciu, ktorej účelom bolo distribúcia zadaní, diskusie, evidencia hodnotení a študentov.

Čoskoro sme však zistili, že nemá veľký zmysel vyvíjať vlastnú aplikáciu a po analýze sitácie sme sa rozhodli pre systém Moodle, pri ktorom sme ostali až dodnes a neľutujeme.

Náš malý katedrový Moodle postupne prerástol do fakultného e-learningového portálu http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle. Okrem toho administrujem aj podobný portál na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU (http://elearn.elf.stuba.sk/moodle) a pomáham pri ďalších menších projektoch.

V medzinárodnom Moodle v roku 2006 som prevzal po J. Chlebcovi (SPU Nitra) vedenie lokalizácie do slovenského jazyka. Je tam veľa práce, pretože systém sa neustále vyvíja. Verzia 1.9 vydaná v marci 2008 je už v podstate celá preložená, aktuálna je preložená asi na 95%.

Okrem toho sa snažím spopularizovať elektronické vzdelávanie, spolupracoval alebo viedol som viacero projektov na túto tému, prednášam a školím učiteľov.

Moodle kurz, ktorý objasňuje základy tohto LMS, je tiež voľne dostupný na stránke http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=16. Nachádzajú sa v ňom podobné informácie ako v prekladanej publikácii. Dôraz je kladený na praktické ozrejmenie problematiky.

Som obzvlášť potešený z projektu doc. Hubu z FEI STU a Slovenskej e-akadémie, n.o., ktorého jedným z výstupov bola publikácia Príprava na e-vzdelávanie (2007) s piatimi časťami:

Pri príprave tejto publikácie a pri postupnom napredovaní v problematike elektronického vzdelávania som spolupracoval s viacerými zanietenými odborníkmi. Chcel by som sa poďakovať prof. M. Hubovi za uvedenie do problematiky, a to nielen pri studených vajnorských jazerách. Ďalej pracovníkom Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU, ktorí ešte stále príliš veľmi nereptajú pri testovaní nových možností informačno-komunikačných technológií a nových verzií Moodle. Najmä Ing. Ľ. Čirka má so mnou nekonečnú trpezlivosť a vždy ma vypočuje, keď diskutujeme nad možnosťami vývoja, aj keď to obyčajne pre neho bude znamenať veľa času pri implementácii často bláznivých nápadov.

Nakoniec ďakujem svojej rodine, ktorá to celé so mnou musí vydržať. Ich otázku „opäť Moodle?“ som v poslednom čase počul veľa ráz.