Moodle 2: príručka učiteľa

Miroslav Fikar

FCHPT STU v Bratislave, miroslav.fikar@stuba.sk, www.kirp.chtf.stuba.sk/~fikar

Verzia: 5. júla 2014

Publikácia vznikla s prispením projektu: Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu, ITMS: 26240220018, Operačný program Výskum a vývoj, prioritná os č. 4, výzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO.

Predhovor
 Moodle
 Čo potrebujeme k práci s Moodle
 Novinky v Moodle
 O autorovi
Obsah
1 Úvod
 1.1 E-vzdelávanie
 1.2 Prečo práve Moodle
2 Začíname s Moodle
 2.1 Navigácia
 2.2 Prihlásenie do systému
 2.3 Osobný profil
3 Práca s kurzom
 3.1 Upravujeme vzhľad hlavnej stránky
 3.2 Základná administratíva
 3.3 Účastníci a roly
 3.4 Nastavenia skupín
 3.5 Textové filtre
 3.6 Známky
 3.7 Odznaky
 3.8 Zálohovanie a obnovovanie kurzu
 3.9 Ciele
 3.10 Zverejnenie kurzu
 3.11 Banka otázok
 3.12 Sledovanie aktivít – záznamy
4 Úprava textu a správa dokumentov
 4.1 Úprava textu
 4.2 Súbory
5 Zdroje
 5.1 Publikujeme obsah
 5.2 Používanie zdrojov
6 Bloky
 6.1 Práca s blokmi
 6.2 Prehľad štandardných blokov
7 Aktivity
 7.1 Prehľad dostupných aktivít
 7.2 Zadanie
 7.3 Test
 7.4 Chat
 7.5 Diskusné fórum
 7.6 Prednáška
 7.7 Anketa
 7.8 Prieskum
 7.9 Spätná väzba
 7.10 SCORM
 7.11 Slovník
 7.12 Databáza
 7.13 Wiki
 7.14 Workshop
 7.15 Externý nástroj
8 Podmienené aktivity a prehľad absolvovania
 8.1 Podmienené aktivity
 8.2 Plnenie aktivít a absolvovanie kurzu
 8.3 Príklady
9 Moodle a elektronické vzdelávanie
10 Záver