Písomná časť skúšky trvá dve vyučovacie hodiny a je na nej možné používať ľubovoľné knihy, skriptá a kalkulačku.

V teste sú príklady s piatimi možnosťami, z ktorých práve jedna je správna. Neoznačená odpoveď sa hodnotí ako nesprávna. Označenie správnej odpovede body pridáva (pri každom príklade je označený ich počet), označenie nesprávnej odpovede body necháva - neodpočítava sa. Niekedy je namiesto piatich odpovedí priestor pre doplnenie odpovede. 

Príklady kopírujú učivo z prednášok a laboratórnych cvičení. Na ich zvládnutie doporučujeme nasledovné:
  • Prepočítať riešené a neriešené príklady zo študijnej literatúry.
  • Prebrať on-line príklady na web stránke LCZA. Tieto sú v rovnakom formáte, ako príklady na skúške a poskytujú vždy správnu odpoveď.
  • Vypočítať v časovom limite PDF test, ktorý bol na skúške v minulosti a ku ktorému sú tiež dané správne odpovede. V prípade, že dosiahnete súčet bodov výrazne väčší ako minimálny (19), ste pripravený/á na písomnú časť skúšky.
Last modified: Monday, 8 August 2011, 11:20 AM