Informácie pre študentov

Cieľom tutoriálu k riadeniu procesov je diskutovať o základných princípoch automatizácie a riadenia procesov s ohľadom na koncept Priemyslu 4.0.

Študenti budú diskutovať o základných vlastnostiach konceptu Priemyslu 4.0 s dôrazom na konštrukciu digitálneho dvojčaťa.

Diskutovať sa bude aj o princípoch fungovania a o vlastnostiach uzavretého regulačného obvodu, so špeciálnym dôrazom na procesy chemického a potravinárskeho priemyslu. Na laboratórncých procesoch chemického priemyslu, akými sú výmenník tepla, chemický reaktor a destilačná kolóna, budú demonštrované rôzne prístupy k riadeniu.

Kvalita riadenia sa bude posudzovať z pohľadu automatizácie, aj s ohľadom na šetrenie surovinových zdrojov, spotreby energie a minimalizáciou negatívnych dopadov na životné prostredie.


Last modified: Monday, 7 October 2019, 6:27 PM