Projekt riadenie reálneho procesu Flexy

Cieľom tohto projektu je komplexný návrh riadenia pre reálny proces Flexy.

Tento projekt sa skladá z troch hlavných častí, a to:
- experimentálna identifikácie parametrov modelu,
- návrh regulátora,
- implementácia riadenia, vyhodnotenie kvality riadenia a ladenie vlastného regulátora.

1 Experimentálna identifikácie parametrov modelu
Cieľom tejto úlohy je pomocou identifikovať parametre modelu pomocou experimentálne nameranej prechodovej charakteristiky.
Čiastkové úlohy:
1.1 Vygenerovať skokovú zmenu na vstupe
Skoková zmena na vstupe sa vykoná v čase t0 = 3 sekundy.
Začiatočná hodnota akčného zásahu je u0 = 0 % maximálneho rozsahu otáčok ventilátora.
Konečná hodnota akčného zásahu je uinf = 30 % maximálneho rozsahu otáčok ventilátora.
1.2 Na nameranie prechodovej charakteristiky použite simulačnú schému “flexy_identifikacia”.
1.3 Pomocou Strejcovej metódy identifikácie identifikujte parametre prenosovej funkcie systému, a to zosilnenie systému Z, časovú konštantu T, dopravné oneskorenie D a rád systému n.

2 Návrh regulátora
Cieľom tejto úlohy je navrhnúť parametre regulátora pomocou experimentálnych metód syntézy PID regulátorov.
2.1 Pomocou vhodne zvolenej experimentálnej metódy syntézy regulátora navrhnite proporcionálne zosilnenie Zr pre P regulátor.
2.2 Pomocou vhodne zvolenej experimentálnej metódy syntézy regulátora navrhnite proporcionálne zosilnenie Zr a integračnú časovú konštantu Ti pre PI regulátor.

3 Implementácia riadenia a ladenie vlastného regulátora
Cieľom tejto úlohy je implementovať navrhnuté regulátory na riadenie reálneho procesu Flexy v uzavretom regulačnom obvode. Ďalším cieľom je vyhodnotenie kvality riadenia a následné ladenie vlastného PI regulátora. Na riadenia sa použije simulačná schéma “flexy_riadenie”. Žiadaná veličina sa zmní skokom v čase 5 sekúnd z hodnoty 0 % na hodnotu 60% rozsahu flexibilného prúžku. Kvalita riadenia sa vyhodnotí s ohľadom na 5%-né okolie žiadanej veličiny pomocou ukazovateľov kvality riadenia: trvalá regulačná odchýlka, čas regulácie, maximálne preregulovanie a čas maximálneho preregulovania.
3.1 Aplikujte navrhnutý P regulátor na riadenie procesu Flexy v uzavretom regulačnom obvode.
3.2 Aplikujte navrhnutý PI regulátor na riadenie procesu Flexy v uzavretom regulačnom obvode.
3.3 Experimentálne nalaďte, teda upravte, parametre PI regulátora tak, aby ste zlepšili hodnotu vybraného kritéria kvality. Vyhodnoťte ukazovatele kvality riadenia: trvalá regulačná odchýlka, čas regulácie, maximálne preregulovanie a čas maximálneho preregulovania.

4 Záver
Zhodnoťte dosiahnuté výsledky z pohľadu spoľahlivosti identifikácie a kvality riadenia dosiahnutej pomocou navrhnutého riadenia.

Last modified: Saturday, 5 October 2019, 1:25 PM