Dotyčnica v inflexnom bode

Úlohy

Stiahnite si údaje o PCH (data_multi.mat).

  1. Do MATLABu (WorkSpace) načítajte údaje zo súbora data_multi.mat.
  2. Súbor obsahuje informácie o čase (cas) a PCH (u1, y1).
  3. Vykreslite PCH (pomocou subplot), kde v hornej časti bude výstup a v dolnej časti bude vstup.
  4. Normujte PCH.
  5. Vykreslite normovanú PCH do samostatného grafu.
  6. Zistite inflexný bod. Vykreslite ho do PCH.
  7. Zostrojte dotyčnicu v inflexnom bode. Zobrazte ju "od osi x až po zosilnenie". 

Last modified: Monday, 30 September 2019, 12:30 PM