Pokyny k hodnoteniu semestrálnych projektov

Každý učiteľ, ktorý je vedúcim semestrálneho projektu, zadá hodnotenia v Moodle v predmetoch Semestrálny projekt 123-16 (hodnotenie projektov SPII, SPIII, študenti 2. r. Ing. štúdia) a Semestrálny projekt 123-17 (hodnotenie semestrálnych projektov SPI, študenti 1. r. Ing. štúdia).

Hodnotenie Semestrálnych projektov I

    Aktívna a pravidelná spolupráca s vedúcim projektu (10%, počet bodov udeľuje vedúci projektu)
    Vypracovanie projektu (70%, počet bodov udeľuje vedúci projektu)
    Vypracovanie prezentácie a jej obhajoba v anglickom jazyku (20%, počet bodov udeľuje komisia)

Učiteľ, ktorý vedie projekt, ohodnotí v rozsahu 0-100% aktívnu a pravidelnú spoluprácu  študenta s vedúcim projektu.
Učiteľ, ktorý vedie projekt, ohodnotí v rozsahu 0-100% prácu študenta na semestrálnom projekte v priebehu semestra + jeho písomnú prácu odovzdanú v elektronickej verzii (ak študent obhajuje prácu v slovenskom jazyku).

Hodnotenie prezentácií Semestrálnych projektov
Učitelia, ktorí sú v komisii pri prezentácii projektov, ohodnotia v rozsahu 0-100% úroveň prezentácie. Po skončení prezentácií predseda alebo ním poverený učiteľ vypočíta priemerné hodnotenie a zadá ho do systému ako hodnotenie prezentácie projektu.

Výsledné hodnotenie predmetu Semestrálny projekt I
Výsledná známka sa počíta ako vážený priemer hodnotení: aktívna a pravidelná spolupráca s vedúcim projektu (váha 10%), práca študenta na semestrálnom projekte (váha 70%) a prezentácia semestrálneho projektu (váha 20%). Výslednú známku počíta systém a učiteľ ju vidí.

Odporúčaným jazykom prezentácie je angličtina. V prípade, že študent preferuje slovenský jazyk, je povinný napísať prácu k projektu v rozsahu aspoň 20 strán. Ak bude študent obhajovať v angličtine, tak odovzdanie písomnej práce je nepovinné.

Hodnotenie Semestrálnych projektov II, III

    Aktívna a pravidelná spolupráca s vedúcim projektu (10%, počet bodov udeľuje vedúci projektu)
    Vypracovanie projektu (50%, počet bodov udeľuje vedúci projektu)
    Vypracovanie prezentácie a jej obhajoba v anglickom jazyku (40%, počet bodov udeľuje komisia)

Učiteľ, ktorý vedie projekt, ohodnotí v rozsahu 0-100% aktívnu a pravidelnú spoluprácu  študenta s vedúcim projektu.
Učiteľ, ktorý vedie projekt, ohodnotí v rozsahu 0-100% prácu študenta na semestrálnom projekte v priebehu semestra + jeho písomnú prácu odovzdanú v elektronickej verzii.

Hodnotenie prezentácií Semestrálnych projektov
Učitelia, ktorí sú v komisii pri prezentácii projektov, ohodnotia v rozsahu 0-100% úroveň prezentácie. Po skončení prezentácií predseda alebo ním poverený učiteľ vypočíta priemerné hodnotenie a zadá ho do systému ako hodnotenie prezentácie projektu.

Výsledné hodnotenie predmetu Semestrálny projekt II, III
Výsledná známka sa počíta ako vážený priemer hodnotení: aktívna a pravidelná spolupráca s vedúcim projektu (váha 10%), odovzdaný semestrálny projekt (váha 50%) a prezentácia semestrálneho projektu (váha 40%). Výslednú známku počíta systém a učiteľ ju vidí.
Last modified: Tuesday, 12 September 2017, 8:33 AM