Výsledná známka za projekt sa počíta ako vážený priemer hodnotení semestrálneho projektu, t.j. práce počas semestra + odovzdanej elektronickej verzie písomnej práce, (váha 80%) a prezentácie semestrálneho projektu (váha 20%).
Last modified: Monday, 8 August 2011, 11:20 AM