Podmienky skúšky a udelenia zápočtu

Pre udelenie zápočtu  je nutné absolvovať laboratórne cvičenia v plnom rozsahu a z dvoch testov získať v súčte aspoň 4 body.

Na konci semestra je študent zoznámený s hodnotením v rozsahu 0 - 20 bodov. Ak splní podmienky zápočtu, získané body sa mu započítajú do hodnotenia skúšky.
Študent, ktorý nesplnil podmienky udelenia zápočtu, môže získať zápočet v náhradnom termíne s hodnotením nepresahujúcim 5 bodov.

Skúška je písomná. Obsahuje 4 príklady a 2 teoretické otázky.
Známka sa udeľuje na základe bodov získaných na skúške a z cvičení.

Hodnotenie cvičení max. 20 bodov
4 príklady max. 64 bodov
2 teoretické otázky max. 16 bodov
___________________________________

Spolu max. 100 bodov

Známka sa udeľuje podľa nasledovnej tabuľky:

92 - 100 bodov A - výborne (1)
83 - 91 bodov B - veľmi dobre (1,5)
74 - 82 bodov C - dobre (2)
65 - 73 bodov D - uspokojivo (2,5)
56 - 64 bodov E - dostatočne (3)
0 - 55 bodov FX - nedostatočne (4)

Nutnou podmienkou hodnotení A - E je minimálne 30 bodov zo 4 príkladov a minimálne 6 bodov z 2 teoretických otázok na skúške.
Last modified: Wednesday, 21 May 2014, 2:27 PM