Zadanie na cvicenie - PLC 2 - semafor

Úloha - Semafor. (

)

 1. Na začiatku má semafor vypnuté všetky farby 
 2. V polohe ON(1) prepínača SWITCH_ON má semafor začať pracovať
  • SWITCH_ON (M1.1) 
 3. V polohe OFF(0) prepínača SWITCH_ON má semafor prestať pracovať, t.j. vypnúť všetky svetlá 
 4. Semafor pracuje tak, že prepína svetlá v poradí 
 5. zelená(green), oranžová(orange), červená(red), červená s oranžovou
  • green M0.0
  • orange M0.1
  • red M0.2
 6. Každé svetlo má byť zapnuté 2 sekundy  alebo viac ak je to nevyhnutné na prejdenie auta alebo chodcu. 
 7. Priprogramujte semafor pre chodcov. Pracuje tak, že prepína svetlá tak aby zelená pre chodcov(green_w) svietila vtedy keď červená a zároveň nie oranžová pre autá
  • green_w M1.1
 8. červená(red_w) pre chodcov svietila vo všetkých ostatných prípadoch
  • red_w M1.2 
Pracujte vo funkcii MAIN(OB1). 
Ostatné preddefinované premenné z PLC tags sú nepovinné.
KOD pre TIA v14 sp1 s reálnym PLC - CPU1214C DC/DC/DC (31): TIA_TL_realPLC.zap14
KOD pre TIA Professional v14 sp1: TIA_TL_pro.zap14
KOD pre TIA Basic v14 SP1: TIA_TL_basic.zap14
Odovzdajte archivovaný súbor kódu (na konci videa - 4:38) a odkaz na video (youtube alebo iné).

Nájdite na youtubecatcher efektívny spôsob nahrávania videa z obrazovky.
EN:

Assignment - Traffic lights. (

)

 1. At the beginning, the semaphore has all colors turned off
 2. The semaphore should start working in the ON (1) position of the SWITCH_ON switch
  • SWITCH_ON (M1.1) 
 3. In the OFF (0) position of the SWITCH_ON switch, the semaphore should stop working, i. turn off all lights
 4. The semaphore works by switching the lights in sequence
  green, orange, red, red with orange
  • green M0.0
  • orange M0.1
  • red M0.2
 5. Each light should be on for 2 seconds or more if necessary to pass a car or pedestrian.
 6. Program a pedestrian traffic light. It works by switching the lights so that green for pedestrians (green_w) lights when both red and not orange for cars
  • green_w M1.1
 7. red_w for pedestrians lit in all other cases
  • red_w M1.2 
Work in the MAIN function (OB1).
Other predefined variables from PLC tags are optional.

CODE for TIA v14 sp1 with real PLC - CPU1214C DC/DC/DC (31): TIA_TL_realPLC.zap14
CODE for TIA Professional v14 sp1: TIA_TL_pro.zap14
CODE for TIA Basic v14 SP1 and maybe also for TIA Professional v14 sp1:  TIA_TL_basic.zap14

Upload an archived (at the end of the video - 4:38) code file and link to a video (youtube or other).

Find an effective way to record video from your screen at youtubecatcher.