XML Schema - atributy/elementy/entity

Úloha č.1

Vytvorte si k DTD súboru article.dtd XML schému a následne zvalidujte xml dokument article.xml voči vytvorenej schéme.

Poznámka: Každý výskyt PCDATA a CDATA v DTD dokumente reprezentujte v XML schéme najvhodnejším dátovým typom.