Získanie zápočtu

Ašpirant na zápočet získa zápočet len vtedy ak splní každú podmienku na zápočet.

  • Spraví každý Test na ostro s dostatočným hodnotením.
  • Vykoná každú úlohu v rámci zadaní.
Ku skúške nebude pripustení nikto kto nemá zápočet.