Zadanie na cvicenie - PLC 2 - Svetlo na chodbe

Úloha - Vypínač na chodbe. (

)

 1. Po stlačení vypínač BUTTON sa má zapnúť žiarovka BULB 
  • BUTTON M0.2
  • BULB: Q0.0 2. 
 2. Žiarovka má ostať svietiť, aj keď vypínač pustíme 
 3. Žiarovka sa má vypnúť po 5 sekundách od zapnutia žiarovky 
   • Timer: TODO_TIME
 4. Ak je na chodbe tma, má svietiť dióda LED
  • LED: M0.3
 5. Žiarovka sa má vypnúť aj vtedy, ak sa behom 5tich sekúnd stlačí vypínač trikrát.
  • Counter: COUNTER_OFF

Pracujte vo funkcii MAIN(OB1). 
Ostatné preddefinované premenné z PLC tags sú nepovinné.

KOD len pre TIA v14 sp1 s reálnym PLC CPU1214C DC/DC/DC (31): TIA_LIR_realPLC.zap14 (

)

KOD len pre TIA v14 sp1 Professional: TIA_LIR_pro.zap14

KOD pre TIA BASIC aj TIA Professional v14 sp1: TIA_LIR_basic.zap14

Odovzdávať archivovaný(na konci videa) súbor kódu a link na video(youtube alebo iné). 

Efektivny prostriedok na nahravanie videa z obrazovky najdete na youtubecatcher.


EN:

Task - Light switch in the hallway. (

)

 1. Press the BUTTON switch to turn on the BULB bulb
  • BUTTON M0.2
  • BULB: Q0.0 2
 2. The bulb should remain on even when the switch is released
 3. The bulb should be turned off 5 seconds after the bulb has been switched on
  • Timer: TODO_TIME
 4. If it is dark in the hallway, the LED should be on
  • LED: M0.3
 5. The lamp should also be switched off if the switch is pressed three times within 5 seconds.
  • Counter: COUNTER_OFF

Work in the MAIN function (OB1).
Other predefined variables from PLC tags are optional.

KOD only for TIA v14 sp1 with real PLC CPU1214C DC/DC/DC (31): TIA_LIR_realPLC.zap14 (

)

CODE only for TIA Professional sp1: TIA_LIR_pro.zap14

CODE for TIA BASIC sp1 and also for TIA Professional sp1: TIA_LIR_basic.zap14


Upload an archived (at the end of the video) code file and link to a video (youtube or other).

Find an effective way to record video from your screen at youtubecatcher.