Cvičenie 1 (Vytváranie XML dokumentov + DTD)

Zadanie 1: Na základe priloženej stromovej štruktúry  zostrojte zodpovedajúci XML súbor a následne overte, či je správne śtruktúrovaný (well-formed). To či je súbor XML správne formátovaný zistíme vo webovom prehliadači (Firefox) alebo v linuxovej konzole pomocou puríkazu >> xmllint file.xml


Zadanie 2: K vytvorenému XML dokumentu v zadaní č.1 vytvorte si DTD dokument, pričom požiadavaky na DTD sú nasledovné:

koreňový element operating_systems obsahuje sekvenciu elementov: windows, linux, macintosh
   element windows obsahuje sekvenciu: hard_drive, versions, file_managers
      element hard_drive obsahuje element: filesystems raz alebo nekonečne veľa krát
          obsah elementu filesystems je reťazec
      element versions obsahuje element: ver raz alebo nekonečne veľa krát
          obsah elementu
ver je reťazec
      element file_managers obsahuje element: name 0 alebo 1-krát
   element linux obsahuje sekvenciu: hard_drive, distributions, file_managers
      element hard_drive obsahuje element: filesystems raz alebo nekonečne veľa krát
          obsah elementu filesystems je reťazec
      element
distributions obsahuje element: distro raz alebo nekonečne veľa krát
          obsah elementu distro je reťazec
      element file_managers obsahuje element: name 0 alebo 1-krát
          obashom elementu name je reťazec
   element macintosh obsahuje sekvenciu: hard_drive, releases, file_managers
      element hard_drive obsahuje element: filesystems raz alebo nekonečne veľa krát
          obsah elementu filesystems je reťazec
      element
releases obsahuje element: rel raz alebo nekonečne veľa krát
          obsah elementu distro je reťazec
      element file_managers obsahuje element: name 0 alebo 1-krát
          obsah elementu name je reťazec


Zadanie 3: Zvalidujte XML súbor voči DTD dokumentu na nasledujúcej stránke:
            http://www.xmlvalidation.com/   

Bonus:https://moodle.uiam.sk/pluginfile.php/68666/mod_assign/intro/Archive.zip

Zadanie (Bonus)Ak je to nutné, opravte zadané XML súbory tak aby boli správne formátované. subor 1subor 2subor 3subor 4subor 5subor 6subor 7subor 8