3a. Nukleofilná substitúcia

Máme reakciu:

(CH3)3C – CH2Br + LiCl → (CH3)3C – CH2Cl +LiBr

A                     B                     R                  S

Treba určiť, či reakcia prebieha SN1 alebo SN2 mechanizmom, (zadanie 103 v programe simkin.exe), určiť rýchlostné konštanty a aktivačnú energiu, overiť a potvrdiť rýchlostné rovnice.