Rozsah:40 hod

40 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC a jazyka HTML.
Učebné osnovy:
 1. Účel a možnosti programovania v prostredí Internet / Intranet.
 2. Stručná rekapitulácia jazyka HTML a programovania na strane klienta.

 3. Programovanie na strane servera - dynamické generovanie stránok.
 4. Úvod do PHP.
 5. Inštalácia PHP pod operačnými systémami Unix a MS Windows.
 6. Vývojové prostredia pre PHP - Homesite, Quanta, Emacs.
 7. Syntax jazyka PHP a príklady použitia.
 8. Spracovanie textov.
 9. Práca s databázou - vyhľadávanie, výber a aktualizácia údajov.
 10. Prípadové štúdie a ukážke zostavenia kompletnej internetovej aplikácie na prácu s databázou.
 11. Bezpečnosť internetových aplikácií.
 12. Ukážky niektorých pokročilých prvkov a techník v PHP.
Ciele:Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami programovania na strane servera a ukázať im typické aplikácie týchto techník v praxi.
Literatúra:Welling, L., Thomson, L.: PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. SoftPress, 2002.

Castagnetto, J. a kol.: Programujeme PHP profesionálně. Computer Press, 2001.

Smidek, V. a kol.: PHP v příkladech. Kopp, 2001.

Gilfillan, I.: Myslíme v Mysql 4: knihovna programátora. Grada, 2003