Študent si osvojí praktické zručnosti ako aj ich teoretický základ.