Rozsah:40 hod
4 h úvodný workshop
14 h praktických cvičení
2x4 h vypracovanie zadania
4 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Základné skúsenosti pri práci s osobným počítačom a operačným systémom Windows.
Všeobecné základy problematiky logického riadenia a riadenia so spätnou väzbou.
Absolvovanie základného kurzu programovania systémov SIMATIC S7 300 a S7 400.
Učebné osnovy:
 1. Nadstavbový kurz zameraný na problematiku riadiacich systémov SIMATIC S7 300 a S7 400.
 2. Úvod do riadiacich systémov S7 300 a S7 400 firmy Siemens.
 3. Návrh a vytvorenie zložitejších štruktúr riadiach programov v prostredí SIMATIC STEP 7.
 4. Programovacie štruktúry - lineárne, členené, štrukturované programovanie a práca s OB, FB, FC, DB.
 5. Využívanie komplexných dátových typov a premenných v prostredí STEP 7.
 6. Nepriame adresovanie, práca s adresným registrom a stavovým registrom.
 7. Využívanie univerzálnych programových modulov, práca v režime multi-inštančných modelov.
 8. Práca s knižnicami vytvorených funkčných blokov FB a funkcií FC zaoberajúcich sa špecifickými úlohami riadenia.
 9. Práca s knižnicami systémových funkcií SFC a systémových funkčných blokov SFB.
 10. Práca so špeciálnymi organizačnými blokmi OB, ošetrovanie synchrónnych a asyncrónnych chýb.
 11. Popis komunikačných rozhraní MPI, AS-i a
 12. Profibus v systéme S7 300.
 13. Návrh a vytvorenie riadiaceho programu pre vybrané technologické aplikácie s využitím funkcií systému S7 300.
 14. Online testovanie vytvoreného riadiaceho programu a hľadanie prípadných logických chýb, práca s diagnostickým zásobníkom.
Ciele:Po absolvovaní modulu by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť zložitejším programovým štruktúram systému S7 300
 • pracovať s knižnicami hotových programových modulov
 • využívať štandartné komunikačné rozhrania systému S7 300
 • spracovávať vznikajúce systémové chyby s využitím špeciálnych organizačných blokov
 • online diagnostikovať stav systému a identifikovať možné problemy
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Literatúra:
 1. Hans Berger: Automatizace se STEPem 7 v AWL, Vydal Siemens AG, Berlin, 1998