Predmet je zameraný na základné princípy riadenia chemickotechnologických procesov.